LMFS 2008:11

Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar1

1

Lantmäteriets

författningssamling

beslutade den 18 december 2008

Med stöd av 3 § och 13 § förordningen (1995:1459) om avgifter vid

lantmäteriförrättningar meddelar Lantmäteriet följande föreskrifter.

Till 1 §

Allmänna bestämmelser

1. Ersättning enligt dessa föreskrifter ska betalas för en förrättning som

handläggs av en lantmäterimyndighet, av en arbetstagare vid sådan

myndighet eller av en särskild, av myndigheten förordnad förrätt-

ningsman.

2. Avgift för bildande av en samfällighetsförening i samband med

förrättning enligt fastighetsbildningslagen eller anläggningslagen

(20 § andra stycket lagen om förvaltning av samfälligheter) ska betalas

enligt vad som anges nedan. Avgiften ska särredovisas.

Rättelse av felaktighet i förrättning

3. Ersättning ska inte betalas för merarbete på grund av oriktigt förfa-

rande,

felmätning

eller

felräkning

förorsakad

av

lantmäterimyndigheten. Om ny förrättning krävs för att rätta till

felaktigheten ska sakägarens slutliga betalning uppgå till det belopp

som sakägaren skulle ha betalat om förrättningen gjorts rätt från

början.

Till 3 §

Betalningsmottagare

1. Avgifter för förrättningar som handlagts av statlig lantmäterimyndig-

het ska betalas till Lantmäteriet.

Förskott

2. Om det finns särskild anledning att befara att förrättningskostnaderna

inte kommer att betalas får lantmäterimyndighet besluta om förskott.

Beslut om förskott ska antecknas på dagboksbladet. Förskott avseende

1 Senaste föreskrifter i ämnet LMVFS 2008:6

LMFS 2008:11

Lantmäteriets föreskrifter till förordningen

( 1995:1459 ) om avgifter vid lantmäteriförrättningar 1

Utkom från trycket

den 29 december 2008

LMFS 2008:11

2

förrättning vid statlig lantmäterimyndighet ska betalas till Lant-

mäteriet.

Till 4 §

Tidredovisning

1. Tid i ärende ska redovisas per halv timme. Uppgift om tiden och

övriga uppgifter, vilka behövs som underlag för att ställa ut räkning

ska föras på varje ärende.

Avgiftens storlek

2. Avgift ska bestämmas med ett belopp per timme efter den tid som

förrättningslantmätare/aktivitetsansvarig, biträdande handläggare

och handläggare med expertkompetens behöver för handläggningen

av förrättningen.

Avgiften för förrättningslantmätare/aktivitetsansvarig är 1 220

kr/timme, för biträdande handläggare 800 kr/timme och för

handläggare med expertkompetens 1 500 kr/timme.

Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägare, utförs under

kväll eller helg är avgiften ordinarie avgift/timme med tillägg av 300

kr/timme måndag-torsdag efter klockan 18.00 respektive ordinarie

avgift/timme med tillägg av 600 kr/timme fredag efter klockan 18.00

till och med söndag.

3. Avgiften ska bestämmas efter de belopp per timme som gällde när

arbetet utfördes.

4.

En särskild, av lantmäterimyndighet förordnad, förrättningsman ska

betalas med det belopp per timme som lantmäterimyndigheten be-

stämmer.

Avrundning

5.

För påbörjad halv timme betalas hälften av avgiften per timme.

Restid

6. Tid för resor ska inte debiteras särskilt.

Sakkunnig eller underleverantör

7. Om lantmäterimyndigheten anlitar sakkunnig eller underleverantör

ska sakägaren debiteras ersättning som motsvarar den faktiska kost-

nad som myndigheten erlägger.

LMFS 2008:11

3

Till 5 §

Fast avgift

Om lantmäterimyndighetens anbud om fast avgift accepteras ska an-

teckning göras på dagboksbladet eller på bekräftelse av ansökan.

Till 6 §

Förskotterade kostnader

1. Annan förrättningskostnad enligt 2 kap 6 § fastighetsbildningslagen,

som förskotterats av statsmedel enligt 6 §, ska tas upp på förrättnings-

räkningen och debiteras sakägare.

Ränta på förskotterat belopp

2. På förskotterat belopp större än 2 500 kronor ska ränta betalas enligt

gällande referensränta plus fem procentenheter. Om räntan är mindre

än 100 kronor ska den inte tas upp på räkningen.

Till 7 §

Rutiner vid nedsättning

Avgiften får tills vidare inte sättas ned utan särskilt beslut av general-

direktören.

Till 8 §

Räkning m.m.

För statlig lantmäterimyndighet gäller särskilt:

1. Räkning ska upprättas enligt de administrativa regler som Lantmäte-

riet fastställer.

2. Räkning utfärdas inte på belopp, som understiger 150 kronor om det

inte föreligger särskilda skäl.

3. Betalning ska vara Lantmäteriet tillhanda inom 30 dagar från räk-

ningsdatum.

4. När särskilda skäl föreligger eller om en räkning överklagats får

anstånd med betalning medges med betalning mot dröjsmålsränta.

Anståndet ska lämnas skriftligt med erinran om att dröjsmålsränta ska

betalas. Kopia av skrivelsen sänds omgående till Lantmäteriets enhet

Ekonomi och personaladministration.

5. För skriftlig betalningspåminnelse ska en avgift om 45 kr betalas.

Till 9 §

Delräkning

Beslut om delräkning ska antecknas på dagboksbladet.

Till övergångsbestämmelserna punkt 2

Avgifter för förrättningar som påbörjats före den 1 januari 1996 och som

därefter handlagts av statlig lantmäterimyndighet ska betalas till Lant-

mäteriet.

LMFS 2008:11

4

-------------------------------

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009. Vid ikraftträdandet

upphör LMVFS 1996:7 att gälla.

2. För arbete som utförts före dagen för ikraftträdandet gäller äldre be-

stämmelser.

Hans Sandebring

Roger Ekman