LMFS 2015:4

Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för elektroniska handlingar

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Tomas Öhrn

beslutade den 17 december 2015

Med stöd av 38 § fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) föreskriver

Lantmäteriet följande.

1 § En ansökan om lantmäteriförrättning får ges in till lantmäterimyndigheten

elektroniskt enligt 4 kap. 8 d § fastighetsbildningslagen (1970:988) endast till

lantmäterimyndighetens mottagningsställe för elektroniska handlingar genom

den

elektroniska

tjänst

som

finns

Lantmäteriets

webbplats

www.lantmateriet.se. Ansökan ska ges in i sådant format och med sådana rutiner

att lantmäterimyndigheten kan ta emot, läsa och bevara handlingarna och skydda

sig mot datavirus och andra hot mot informationssäkerheten.

2 § Vad som sägs i 1 § gäller också för andra handlingar än ansökan som ges in

elektroniskt i original eller i form av en bestyrkt kopia.

3 § En kommunal lantmäterimyndighet får, ifråga om handlingar som ska ges in

till den myndigheten, anvisa ett annat mottagningsställe för elektroniska

handlingar än det som följer av 1 och 2 §§.

___________________________

Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2016.

Hans Sandebring

Anders Lundquist

LMFS 2015:4

Lantmäteriets föreskrifter om mottagningsställe för

elektroniska handlingar

Utkom från trycket

den 23 december 2015