LMFS 2017:6

Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Tomas Öhrn

beslutade den 14 december 2017

Med stöd av 3 § och 13 § förordningen (1995:1459) om avgifter vid

lantmäteriförrättningar meddelar Lantmäteriet följande föreskrifter.

Till 1 §

Allmänna bestämmelser

1. Ersättning enligt dessa föreskrifter ska betalas för en förrättning som

handläggs av en lantmäterimyndighet, av en arbetstagare vid sådan myndighet

eller av en särskild, av myndigheten förordnad förrättningsman.

2. Avgift för bildande av en samfällighetsförening i samband med förrättning

enligt fastighetsbildningslagen eller anläggningslagen (20 § andra stycket lagen

om förvaltning av samfälligheter) ska betalas enligt vad som anges nedan.

Avgiften ska särredovisas.

Rättelse av felaktighet i förrättning

3. Ersättning ska inte betalas för merarbete på grund av oriktigt förfarande,

felmätning eller felräkning förorsakad av lantmäterimyndigheten. Om ny

förrättning krävs för att rätta till felaktigheten ska sakägarens slutliga betalning

uppgå till det belopp som sakägaren skulle ha betalat om förrättningen gjorts rätt

från början.

Till 3 §

Betalningsmottagare

1. Avgifter för förrättningar som handlagts av statlig lantmäterimyndighet ska

betalas till Lantmäteriet.

Förskott

2. Om det finns särskild anledning att befara att förrättningskostnaderna inte

kommer att betalas får lantmäterimyndighet besluta om förskott. Beslut om

förskott ska antecknas på dagboksbladet.

Förskott avseende förrättning vid statlig lantmäterimyndighet ska betalas till

Lantmäteriet.

Till 4 §

Tidredovisning

LMFS 2017:6

Lantmäteriets föreskrifter till förordningen ( 1995:1459 )

om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Utkom från trycket

den 29 december 2017

LMFS 2017:6

2

1. Tid i ärende ska redovisas per påbörjad kvart, och betalas med en fjärdedel av

avgiften per timme.

Uppgift om tiden och övriga uppgifter, vilka behövs som underlag för att ställa

ut räkning ska föras på varje ärende.

Avgiftens storlek

2. Avgift ska bestämmas med ett belopp per timme efter den tid som senior

förrättningslantmätare,

specialist

förrättningslantmätare,

beslutande

förrättningslantmätare, beredande förrättningslantmätare, kart- och mät-

ningsingenjör samt biträdande handläggare behöver för handläggningen av

förrättningen.

Avgiften för senior och specialist förrättningslantmätare är 1700 kr/timme,

för beslutande förrättningslantmätare, steg 2, 1550 kr/timme, för beslutande

förrättningslantmätare, steg 1, samt kart- och mätningsingenjör 1420 kr/timme,

samt för beredande förrättningslantmätare och biträdande handläggare 1150

kr/timme.

Lantmäterimyndigheten kan bestämma att chef eller annan med specialist-

kompetens ska ha någon av de tre högre timtaxorna.

Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägare, utförs under kväll eller helg

är avgiften ordinarie avgift/timme med tillägg av 300 kr/timme måndag-torsdag

efter klockan 18.00 respektive ordinarie avgift/timme med tillägg av 600

kr/timme fredag efter klockan 18.00 till och med söndag.

3. Avgiften ska bestämmas efter de belopp per timme som gällde när arbetet

utfördes.

4. En särskild, av lantmäterimyndighet förordnad, förrättningsman ska betalas

med det belopp per timme som lantmäterimyndigheten bestämmer.

Restid och andra moment som inte tidsdebiteras

5. Tid för resor ska inte debiteras särskilt.

Tid för de arbetsmoment som ingår i de fasta grund- och tilläggsbeloppen,

ska inte tidsdebiteras.

Tid för arbete med en avvisad ansökan och vid registrering av andelstal enligt

24 a § anläggningslagen ska inte heller tidsdebiteras.

Sakkunnig eller underleverantör

6. Om lantmäterimyndigheten anlitar sakkunnig eller underleverantör ska

sakägaren debiteras ersättning som motsvarar den faktiska kostnaden som

myndigheten erlägger.

Fast belopp

7. Lantmäterimyndigheten kan bestämma att införa fasta belopp (grund- och

tilläggsbelopp), för vissa arbetsmoment i stället för tidsdebitering. För statlig

lantmäterimyndighet och de kommunala lantmäterimyndigheter som så beslutar

gäller nedanstående.

Grundbelopp och tilläggsbelopp påförs alla förrättningar med ansökan efter den

31 januari 2018 för hantering vid myndighetens ärendemottagning (diarieföring,

skanning av inkomna handlingar, begäran om kompletteringar m m) samt för

utställande av räkning och införande i fastighetsregistret. Grundbeloppet är 3

400 kr och debiteras första gången räkning ställs ut. Tilläggsbeloppet är 2 400 kr

för förrättningar som berör tre till fem fastigheter, respektive 5 000 kr för

LMFS 2017:6

3

förrättningar som berör sex eller fler fastigheter och debiteras i samband med

den slutliga räkningen.

För alla pågående förrättningar den 1 februari 2018, som ställs in eller avslutas

efter den 30 april 2018 är grundbeloppet 2 000 kr och tilläggsbeloppet 1 200 kr

vid tre till fem berörda fastigheter samt 3 000 kr vid sex eller fler berörda

fastigheter. Grundbeloppet debiteras första gången räkning ställs ut efter

den 30 april 2018 och tilläggsbeloppet i samband med den slutliga räkningen.

Tilläggsbelopp tas inte ut vid registrering av andelstal enligt 24 a §

anläggningslagen.

8. För avvisad ansökan debiteras enbart ett grundbelopp på 3 400 kr.

Till 5 §

Fast avgift

Om lantmäterimyndighetens anbud om fast avgift accepteras ska anteckning

göras på dagboksbladet.

Till 6 §

Förskotterade kostnader

1. Annan förrättningskostnad enligt 2 kap 6 § fastighetsbildningslagen, som

förskotterats av statsmedel enligt 6 §, ska tas upp på förrättningsräkningen

och debiteras sakägare.

Ränta på förskotterat belopp

2. På förskotterat belopp större än 2 500 kronor ska ränta betalas enligt gällande

referensränta plus fem procentenheter. Om räntan är mindre än 100 kronor ska

den inte tas upp på räkningen.

Till 7 §

Rutiner vid nedsättning

Avgiften får tills vidare inte sättas ned utan särskilt beslut av generaldirektören.

Till 8 §

Räkning m m

För statlig lantmäterimyndighet gäller särskilt:

1. Räkning ska upprättas enligt de administrativa regler som Lantmäteriet

fastställer.

2. Räkning utfärdas inte på belopp, som understiger 150 kronor om det inte

föreligger särskilda skäl.

3. Betalning ska vara Lantmäteriet tillhanda inom 30 dagar från räkningsdatum.

4. När särskilda skäl föreligger eller om en räkning överklagats får anstånd med

betalning medges med betalning mot dröjsmålsränta. Anståndet ska lämnas

skriftligt med erinran om att dröjsmålsränta ska betalas.

5. För skriftlig betalningspåminnelse ska en avgift om 45 kr betalas.

Till 9 §

Delräkning

Beslut om delräkning ska antecknas på dagboksbladet.

LMFS 2017:6

4

Till övergångsbestämmelserna punkt 2

Avgifter för förrättningar som påbörjats före den 1 januari 1996 och som

därefter handlagts av statlig lantmäterimyndighet ska betalas till Lantmäteriet.

___________________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2018. Vid ikraftträdandet

upphör LMVFS 2008:11, LMFS 2011:2 och LMFS 2017:1 att gälla.

2. För arbete som utförts före dagen för ikraftträdandet gäller äldre bestäm-

melser.

3. Överenskommelser om fast avgift enligt 5 § förordningen (1995:1459) om

avgifter vid lantmäteriförrättningar gäller oförändrat efter ikraftträdandet av

denna föreskrift.

Olle Sundin

Linda Edgren