LMFS 2018:5

Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Tomas Öhrn

beslutade den 11 december 2018

Med stöd av 3 § och 13 § förordningen (1995:1459) om avgifter vid

lantmäteriförrättningar meddelar Lantmäteriet följande föreskrifter.

Till 1 §

Allmänna bestämmelser

1. Ersättning enligt dessa föreskrifter ska betalas för en förrättning som

handläggs av en lantmäterimyndighet, av en arbetstagare vid sådan myndighet

eller av en särskild, av myndigheten förordnad förrättningsman.

Rättelse av felaktighet i förrättning

2. Ersättning ska inte betalas för merarbete på grund av oriktigt förfarande,

felmätning eller felräkning förorsakad av lantmäterimyndigheten.

Till 3 §

Förskott

Om det finns särskild anledning att befara att förrättningskostnaderna inte

kommer att betalas får lantmäterimyndighet besluta om förskott. Beslut om

förskott ska antecknas på dagboksbladet.

Till 4 §

Tidredovisning

1. Tid i ärende ska redovisas per påbörjad kvart, och betalas med en fjärdedel av

avgiften per timme.

Uppgift om tiden och övriga uppgifter, vilka behövs som underlag för att ställa

ut räkning ska föras på varje ärende.

Avgiftens storlek

2. Avgift ska bestämmas med ett belopp per timme efter den tid som senior

förrättningslantmätare, specialist förrättningslantmätare, beslutande förrättnings-

lantmätare, beredande förrättningslantmätare, kart- och mätningsingenjör samt

biträdande handläggare behöver för handläggningen av förrättningen.

Avgiften för senior och specialist förrättningslantmätare är 1700 kr/timme,

för beslutande förrättningslantmätare, steg 2, 1550 kr/timme, för beslutande

förrättningslantmätare, steg 1, samt kart- och mätningsingenjör 1420 kr/timme,

LMFS 2018:5

Lantmäteriets föreskrifter till förordningen

( 1995:1459 ) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Utkom från trycket

den 20 december 2018

LMFS 2018:5

2

samt för beredande förrättningslantmätare och biträdande handläggare 1150

kr/timme.

Lantmäterimyndigheten kan bestämma att chef eller annan med specialist-

kompetens ska ha någon av de tre högre timtaxorna.

Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägare, utförs under kväll eller helg

är avgiften ordinarie avgift/timme med tillägg av 300 kr/timme måndag-torsdag

efter klockan 18.00 respektive ordinarie avgift/timme med tillägg av 600

kr/timme fredag efter klockan 18.00 till och med söndag.

3. Avgiften ska bestämmas efter de belopp per timme som gällde när arbetet

utfördes.

4. En särskild, av lantmäterimyndighet förordnad, förrättningsman ska betalas

med det belopp per timme som lantmäterimyndigheten bestämmer.

Fast belopp för del av förrättning

5. Fasta belopp, i form av grund- och tilläggsbelopp, tas ut för att täcka den

genomsnittliga kostnaden för:

- arbete vid myndighetens ärendemottagning

- arbete med utställande av räkningar

- arbete med uppdatering av fastighetsregistret

Grundbelopp och tilläggsbelopp påförs alla förrättningar med ansökan efter den

31 januari 2018. Grundbeloppet är 3 400 kr och debiteras första gången räkning

ställs ut. Tilläggsbeloppet är 2 400 kr för förrättningar som berör tre till fem

fastigheter, respektive 5 000 kr för förrättningar som berör sex eller fler

fastigheter och debiteras i samband med den slutliga räkningen.

För alla pågående förrättningar den 1 februari 2018, som ställs in eller avslutas

efter den 30 april 2018 är grundbeloppet 2 000 kr och tilläggsbeloppet 1 200 kr

vid tre till fem berörda fastigheter samt 3 000 kr vid sex eller fler berörda

fastigheter. Grundbeloppet debiteras första gången räkning ställs ut efter

den 30 april 2018 och tilläggsbeloppet i samband med den slutliga räkningen.

Grund- och tilläggsbelopp tas inte ut vid avvisande av ansökan, vid från

förrättning fristående registrering av ändrat andelstal enligt 24 a §

anläggningslagen eller vid från förrättning fristående godkännande av

överenskommelse enligt 43 § anläggningslagen.

För kommunal lantmäterimyndighet som inte har tillämpat de fasta grund- och

tilläggsbeloppen från och med 1 februari 2018, gäller de fasta beloppen enbart

nyinkomna förrättningar från och med den dag grund- och tilläggsbeloppen

tillämpas inom myndigheten.

Kommunal lantmäterimyndighet kan besluta att inte införa de fasta grund- och

tilläggsbeloppen, utan istället debitera dessa delmoment utifrån nedlagd tid.

Restid och andra moment som inte tidsdebiteras

6. Tid som åtgår för följande arbetsmoment ska inte tas upp som debiterbar tid:

- Resor

- Arbete vid ärendemottagningen (diarieföring, kompletteringar mm)

- Arbete med utställande av räkningar

- Tid för uppdatering av fastighetsregistret efter det att förrättningsbesluten

vunnit laga kraft

LMFS 2018:5

3

Sakkunnig eller underleverantör

7. Om lantmäterimyndigheten anlitar sakkunnig eller underleverantör ska

sakägaren debiteras ersättning som motsvarar den faktiska kostnaden som

myndigheten erlägger.

Fast belopp för vissa åtgärder

8. Följande åtgärder debiteras enbart med fast belopp:

a) avvisande av ansökan, 3.400 kronor

b) registrering av ändrat andelstal enligt 24 a § anläggningslagen, 1.700 kronor

med ett tillägg på 300 kronor per fastighet utöver den första fastigheten

c) beslut om anslutning enligt 42 a § anläggningslagen, 3.400 kronor

med ett tillägg på 500 kronor per fastighet utöver den första fastigheten

d) godkännande av överenskommelse enligt 43 § anläggningslagen, 3.400

kronor med ett tillägg på 500 kronor per berörd fastighet utöver den första

fastigheten.

Till 5 §

Fast avgift

Om lantmäterimyndighetens anbud om fast avgift accepteras ska anteckning

göras på dagboksbladet.

Till 6 §

Förskotterade kostnader

1. Annan förrättningskostnad enligt 2 kap 6 § fastighetsbildningslagen, som

förskotterats av statsmedel enligt 6 §, ska tas upp på förrättningsräkningen

och debiteras sakägare.

Ränta på förskotterat belopp

2. På förskotterat belopp större än 2 500 kronor ska ränta betalas enligt gällande

referensränta plus fem procentenheter. Om räntan är mindre än 100 kronor ska

den inte tas upp på räkningen.

Till 7 §

Rutiner vid nedsättning

Avgiften får tills vidare inte sättas ned utan särskilt beslut av generaldirektören.

Till 8 §

Räkning m m

För statlig lantmäterimyndighet gäller särskilt:

1. Räkning ska upprättas enligt de administrativa regler som Lantmäteriet

fastställer.

2. Räkning utfärdas inte på belopp, som understiger 150 kronor om det inte

föreligger särskilda skäl.

3. Betalning ska vara Lantmäteriet tillhanda inom 30 dagar från räkningsdatum.

4. När särskilda skäl föreligger eller om en räkning överklagats får anstånd med

betalning medges med betalning mot dröjsmålsränta. Anståndet ska lämnas

skriftligt med erinran om att dröjsmålsränta ska betalas.

5. För skriftlig betalningspåminnelse ska en avgift om 45 kr betalas.

LMFS 2018:5

4

Till 9 §

Delräkning

Beslut om delräkning ska antecknas på dagboksbladet.

___________________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019. Vid ikraftträdandet upphör

LMFS 2017:6 att gälla.

2. För arbete som utförts före dagen för ikraftträdandet gäller äldre bestäm-

melser.

Olle Sundin

Tove Elvelid