LMFS 2019:4

Lantmäteriets föreskrifter till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Maria Monthure

beslutade den 4 december 2019

Med stöd av 3 § och 13 § förordningen (1995:1459) om avgifter vid

lantmäteriförrättningar meddelar Lantmäteriet följande föreskrifter.

Till 1 §

Allmänna bestämmelser

1. Avgift enligt dessa föreskrifter ska betalas för en förrättning som handläggs av

en lantmäterimyndighet, av en arbetstagare vid sådan myndighet eller av en

särskild, av myndigheten förordnad förrättningsman.

Rättelse av felaktighet i förrättning

2. Ersättning ska inte betalas för merarbete på grund av oriktigt förfarande,

felmätning eller felräkning förorsakad av lantmäterimyndigheten.

Till 3 §

Förskott

Om det finns särskild anledning att befara att förrättningskostnaderna inte

kommer att betalas får lantmäterimyndighet besluta om förskott. Beslut om

förskott ska antecknas på dagboksbladet.

Till 4 §

Tidredovisning

1. Tid i ärende ska redovisas per påbörjad kvart. Uppgift om tiden och övriga

uppgifter, vilka behövs som underlag för att ställa ut räkning, ska föras på varje

ärende.

Avgiftens storlek

2. Avgift ska bestämmas med ett belopp per timme (timtaxa) efter den tid som

senior förrättningslantmätare, specialist förrättningslantmätare, beslutande

förrättningslantmätare,

beredande

förrättningslantmätare,

kart-

och

mätningsingenjör samt biträdande handläggare behöver för handläggningen av

förrättningen. Avgift ska betalas per påbörjad kvart med en fjärdedel av timtaxan.

LMFS 2019:4

Lantmäteriets föreskrifter till förordningen

( 1995:1459 ) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Utkom från trycket

den 6 december 2019

LMFS 2019:4

2

Timtaxan för senior och specialist förrättningslantmätare är 1 900 kr/timme,

för beslutande förrättningslantmätare, steg 2, 1 700 kr/timme,

för beslutande förrättningslantmätare, steg 1, 1 500 kr/timme,

för kart- och mätningsingenjör 1 500 kr/timme,

samt för beredande förrättningslantmätare och biträdande handläggare 1 200

kr/timme.

Lantmäterimyndigheten kan bestämma att chef eller annan med specialist-

kompetens ska ha någon av de tre högre timtaxorna.

Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägare, utförs under kväll eller helg

är timtaxan ordinarie timtaxa med tillägg av 300 kr/timme måndag-torsdag efter

klockan 18.00 respektive ordinarie timtaxa med tillägg av 600 kr/timme fredag

efter klockan 18.00 till och med söndag.

3. Avgiften ska bestämmas efter den timtaxa som gällde när arbetet utfördes.

4. En särskild, av lantmäterimyndighet förordnad, förrättningsman ska betalas

med den timtaxa som lantmäterimyndigheten bestämmer.

Fast belopp för del av förrättning

5. Fasta belopp, i form av grund- och tilläggsbelopp, tas ut för att täcka den

genomsnittliga kostnaden för:

- arbete vid myndighetens ärendemottagning

- arbete med utställande av räkningar samt framtagande av underlag till

sluträkningar (framtagande av underlag till delräkningar tidsdebiteras)

- arbete med uppdatering av fastighetsregistret.

Grundbelopp och tilläggsbelopp påförs alla förrättningar med ansökan efter den

31 januari 2018. Grundbeloppet är 3 600 kr och debiteras första gången räkning

ställs ut. Tilläggsbeloppet är 2 600 kr för förrättningar som berör tre till fem

fastigheter, respektive 5 400 kr för förrättningar som berör sex eller fler fastigheter

och debiteras i samband med den slutliga räkningen.

För alla pågående förrättningar den 1 februari 2018, som ställs in eller avslutas

efter den 30 april 2018 är grundbeloppet 2 000 kr och tilläggsbeloppet 1 200 kr

vid tre till fem berörda fastigheter samt 3 000 kr vid sex eller fler berörda

fastigheter. Grundbeloppet debiteras första gången räkning ställs ut efter den

30 april 2018 och tilläggsbeloppet i samband med den slutliga räkningen.

Grund- och tilläggsbelopp tas inte ut vid avvisande av ansökan, vid från

förrättning fristående registrering av ändrat andelstal enligt 24 a §

anläggningslagen eller vid från förrättning fristående godkännande av

överenskommelse enligt 43 § anläggningslagen. För dessa åtgärder debiteras fast

belopp enligt punkt 8.

LMFS 2019:4

3

För kommunal lantmäterimyndighet som inte har tillämpat de fasta grund- och

tilläggsbeloppen från och med 1 februari 2018, gäller de fasta beloppen enbart

nyinkomna förrättningar från och med den dag grund- och tilläggsbeloppen

tillämpas inom myndigheten.

Kommunal lantmäterimyndighet kan besluta att inte tillämpa de fasta grund- och

tilläggsbeloppen, utan istället debitera dessa delmoment utifrån nedlagd tid.

Restid och andra moment som inte tidsdebiteras

6. Tid som åtgår för följande arbetsmoment ska inte tas upp som debiterbar tid:

- Resor

- Arbete vid ärendemottagningen (diarieföring, kompletteringar mm)

- Arbete med utställande av räkningar samt framtagande av underlag till

sluträkningar

- Tid för uppdatering av fastighetsregistret efter det att förrättningsbesluten

vunnit laga kraft

Sakkunnig eller underleverantör

7. Om lantmäterimyndigheten anlitar sakkunnig eller underleverantör ska

sakägaren debiteras ersättning som motsvarar den faktiska kostnaden som

myndigheten erlägger.

Fast belopp för vissa åtgärder

8. Följande åtgärder debiteras enbart med fast belopp, gäller även vid återkallande

av åtgärderna b-d.

a) avvisande av ofullständig ansökan som inte kan ligga till grund för en

förrättning, 3 600 kronor

b) handläggning av ärende angående ändrat andelstal enligt 24 a §

anläggningslagen, 1 800 kronor per gemensamhetsanläggning med ett tillägg om

600 kronor per fastighet utöver den första fastigheten

c) beslut om anslutning enligt 42 a § anläggningslagen, 3 600 kronor per

gemensamhetsanläggning med ett tillägg om 600 kronor per fastighet utöver den

första fastigheten

d) handläggning av överenskommelse enligt 43 § anläggningslagen, 3 600

kronor per gemensamhetsanläggning med ett tillägg om 600 kronor per berörd

fastighet utöver den första fastigheten.

Till 5 §

Fast avgift

Om lantmäterimyndighetens anbud om fast avgift accepteras ska anteckning göras

på dagboksbladet.

Till 6 §

Förskotterade kostnader

1. Annan förrättningskostnad enligt 2 kap 6 § fastighetsbildningslagen, som

förskotterats av statsmedel enligt 6 §, ska tas upp på förrättningsräkningen och

debiteras sakägare.

LMFS 2019:4

4

Ränta på förskotterat belopp

2. På förskotterat belopp större än 2 500 kronor ska ränta betalas enligt gällande

referensränta plus fem procentenheter. Om räntan är mindre än 100 kronor ska

den inte tas upp på räkningen.

Till 7 §

Rutiner vid nedsättning

Avgiften får tills vidare inte sättas ned utan särskilt beslut av generaldirektören.

Till 8 §

Räkning m m

För statlig lantmäterimyndighet gäller särskilt:

1. Räkning ska upprättas enligt de administrativa regler som Lantmäteriet

fastställer.

2. Räkning utfärdas inte på belopp, som understiger 150 kronor om det inte

föreligger särskilda skäl.

3. Betalning ska vara Lantmäteriet tillhanda inom 30 dagar från räkningsdatum.

4. När särskilda skäl föreligger eller om en räkning överklagats får anstånd med

betalning medges med betalning mot dröjsmålsränta. Anståndet ska lämnas

skriftligt med erinran om att dröjsmålsränta ska betalas.

5. För skriftlig betalningspåminnelse ska en avgift om 45 kr betalas.

Till 9 §

Delräkning

Beslut om delräkning ska antecknas på dagboksbladet.

___________________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020. Vid ikraftträdandet upphör

LMFS 2018:5 att gälla.

2. För arbete som utförts före dagen för ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Olle Sundin

Tove Elvelid