LMVFS 1995:9

Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1994: 16) till fastighetsbildningslagen (1970:988) -

Statens lantmäteriverks

författningssamling

Utgivare: Stefan Björkhammar

LMVFS 19959

Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i Lantmäte-

Utkom frh tycket

riverkets föreskrifter (LMVFS 1994: 16) till fastighets-

den 4 oktober 1995

bildningslagen (1970:988)

utfärdad den 29 september 1995

-

Med stöd av 30 0 fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) meddelar Statens

lantmäteriverk följande föreskrifter for tillämpningen av fastighetsbildningsla-

gen (1970:988).

-

Till 4 kap. 27 5

Utmärkning av gräns

Av forrättningshandlingarna skall framga om utmärkning utförts och i sb fall

hur den utförts. 1 fall där utmärkning inte utförts eller inte avses utföras skall

skälen till detta anges savida motivering av beslutet inte kan anses överflödig. 1

dessa fall skall även normerna for gränsens lokalisering anges.

Utmärkning av gräns efter förrättningens avslutande

Om utmärkning av grans skall verkställas efter förrättningens avslutande

(4 kap. 27 0 andra stycket eller 14 kap. 7 5) skall detta antecknas i forrätt-

ningsprotokollet innan forrättningen avslutas.

När utmärkning av grans verkställs efter förrättningens avslutande, skall origi-

nalakten förses med uppgift om när och hur underrättelse om gränsutmärkning

har lämnats och om vad som har företagits eller förekommit vid gränsutmärk-

ningen samt när gränsutmärknings~tgärdema har utförts. Uppgifterna skall

antecknas antingen direkt i originalakten eller pg särskild handling som tillfors

1

LMVFS 19959

akten. Anteckning om hgärdema och om ny handling skall göras ph dagboks-

bladet och signeras av ansvarig tjänsteman.

Dessa föreskrifter träder i kraft tvi veckor efter att de kommit ut fr&n trycket.

Gunilla Olofsson

Sten Bertram

2