LMVFS 2007:4

Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del ska föras

1

Lantmäteriverkets

författningssamling

Utgivare: Sten Bertram

beslutade den 29 november 2007

Med stöd av 83 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister

föreskriver Lantmäteriverket i fråga om föreskrifterna (2000:2) om hur

fastighetsregistrets allmänna del ska föras

att Till 27 § ska ha följande lydelse

Till 27 §

Uppgifter som redovisas om planer m m

Följande bestämmelser redovisas i allmänna delen:

1. Miljöbalken (1998:808)

7:2 nationalpark

7:4 naturreservat

7:9 kulturreservat

7:10 naturminne

7:11 biotopskydd

7:12 djurskyddsområde, växtskyddsområde

7:13 strandskydd

7:21 yt- och grundvattenskydd

7:24 interimistiskt förbud

7:27 Natura 2000-område

9:6 täkttillstånd

10:10 miljöriskområde

11:20 underhållsskyldighet

12:6 samrådsområde

26:11 stängselgenombrott m.m

LMVFS 2007:4

Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i

Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 2000:2) om

hur fastighetsregistrets allmänna del ska föras

Utkom från trycket

den 5 december 2007

LMVFS 2007:4

2

2. Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

40 § p 5 skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter

3. Väglagen (1971:948)

18 § arbetsplan (till dess väg byggts eller beslut om fastställelse

förfallit)

47 § nybyggnadsförbud i de fall länsstyrelsen föreskrivit att avståndet

från vägområdet ska vara mer än 12 meter

4. Lagen (1998: 950) om kulturminnen m m

2:2 avgränsning av område för fast fornlämning

2:9 område för vilket meddelats särskilda skyddsföreskrifter

2:23 tidsbegränsad föreskrift

3:1 byggnad som förklarats för byggnadsminne

3:6 förordnande om anmälningsplikt

Om länsstyrelsen meddelat förbud enligt 3 kap 5 § lagen om kultur-

minnen redovisas detta som en anmärkning på den enhet som redovisar

att fråga väckts om att byggnaden ska förklaras för byggnadsminne.

5. Plan- och bygglagen (1987:10)

6:19 fråga väckt om förordnande

6. Lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

2:1 järnvägsplan

7. Bestämmelser enligt minerallagen (1991:45)

1:4 bearbetningskoncession

9:1 anvisad

mark

8. Bestämmelser enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

1 § bearbetningskoncession

Redovisning ska även ske av motsvarande bestämmelser enligt äldre

författning.

____________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008.

Stig Jönsson

Anders

Lundqvist