LVFS 1999:9

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om avgifter för kontrollen av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt vinetanol

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

LVFS 1999:9

Utkom från trycket

den 10 januari 2000

1

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om

avgifter för kontrollen av teknisk sprit och

alkoholhaltiga preparat samt vinetanol;

beslutade den 17 december 1999

Med stöd av 3 § förordningen (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkeme-

delsverket att meddela föreskrifter1 samt 27 a § förordningen (1994:1715) om

EG:s förordningar om jordbruksprodukter2 beslutar Läkemedelsverket, efter sam-

råd med Ekonomistyrningsverket, om följande avgifter för att täcka kostnaderna

för kontrollen av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt vinetanol.

Föreskrifter:

Teknisk sprit

1 §

En avgift skall utgå om 8 öre per kg såld, inköpt eller till Sverige införd

teknisk sprit omräknat som 100 % etylalkohol.

Avgift skall tas ut vid försäljning av teknisk sprit samt för den mängd som

används i den egna produktionen.

Avgift skall ej erläggas vid försäljning till annat företag som har Läkeme-

delsverkets tillstånd att sälja teknisk sprit.

Alkoholhaltiga preparat

2 §

En avgift skall utgå om 8 öre per kg till Sverige infört alkoholhaltigt pre-

parat omräknat som 100 % etylalkohol.

Avgift skall tas ut vid försäljning av teknisk sprit samt för den mängd som

används i den egna produktionen.

Avgift skall ej erläggas om mängden införda alkoholhaltiga preparat under-

stiger 5000 kg omräknat som 100 % etylalkohol eller om preparaten utgörs av

kosmetiska eller hygieniska produkter som innehåller etylalkohol.

Vinetanol

3 §

En avgift skall utgå om 8 öre per kg till Sverige införd vinetanol omräk-

nat som 100 % etylalkohol.

1

Senast ändrad genom 1996:1165.

2

Senast ändrad genom 1998:529, jfr kommissionens förordning (EEG) nr 377/93 av den 12

februari 1993 om detaljregler för avyttrande av alkohol härrörande från de destillationsåtgär-

der som beskrivits i artiklarna 35, 36 och 39 i kommissionens förordning (EEG) nr 822/ 87

och som lagras av interventionsorganen (EGT nr L 43, 20.2.93, s. 6, Celex 393R0377).

2

LVFS 1999:9

Gemensamma bestämmelser

4 §

Avgiften skall betalas efter fakturering från Läkemedelsverket. Om det

finns särskilda skäl, kan Läkemedelsverket medge nedsättning av avgiften.

Allmänna råd:

Till 1 §:

Avgiften skall enligt 8 a § i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit

m.m. erläggas av den som fått tillstånd till inköp, försäljning eller införsel av

teknisk sprit.

Till 2 §:

Avgiften skall enligt 8 a § i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit

m.m. erläggas av den som fått tillstånd till införsel av alkoholhaltiga preparat.

Till 3 §:

I enlighet med artikel 38 i kommissionens förordning (EEG) nr 377/93 av den

12 februari 1993 skall avgiften erläggas av mottagaren av vinetanolen.

–––––––––––

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2000. Samtidigt upphävs Läke-

medelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1998:10) om avgifter för

kontrollen av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt vinetanol.

Läkemedelsverket

GUNNAR ALVAN

Anna Maria Åslundh-Nilsson

Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 1999