LVFS 2007:8

Läkemedelsverkets föreskrifter om fastställande av blankett avseende hjälpmedelskort

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan

Läkemedelsverkets föreskrifter om fastställande av

blankett avseende hjälpmedelskort;

beslutade den 1 juni 2007.

Läkemedelsverket meddelar med stöd av 19 § förordningen (2002:687) om

läkemedelsförmåner m.m, efter samråd med Läkemedelsförmånsnämnden

och Sveriges Kommuner och Landsting, följande föreskrifter om faststäl-

lande av blankett avseende hjälpmedelskort.

1 §

Läkemedelsverket fastställer att blanketten

Hjälpmedelskort

(bilaga)

skall användas vid förskrivning av förbrukningsartiklar som avses i 18 § 2

och 3 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt i 3 d och 18 c §§

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2007.

Övergångsbestämmelse:

Förskrivning av förbrukningsartiklar på hjälpmedelskort får fram till den

1 februari 2008 göras på tidigare gällande blankett för hjälpmedelskort i en-

lighet med vad som följer av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

och förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Läkemedelsverket

GUNNAR ALVAN

Bo Lindström

LVFS 2007:8

Utkom från trycket

den 20 juni 2007

LVFS 2007:8

2

Bilaga

Förskriv

a

ren intygar genom signum att villk

o

ren för för

mån enligt lagen (2002:160) om läk

emedelsför

måner m.m. eller hälso- oc

h

sjukvårdslagen (1982:763) är uppfyllda.

De rutor som inte används skall snedstrec

kas.

HJÄLPMEDELSKORT

Förskrivning av förbrukningsartiklar

vid stomi

för att tillföra kroppen läkemedel/

egenkontroll av medicinering

vid urininkontinens, urinretention

eller tarminkontinens

Gäller ett år från utfärdandet.

Patientens namn och personnummer

Särskilda upplysningar

……………………………………………………

1. Varunr

Varunamn

Med förmån, sign

Dygnsbehov Förpackningsstorlek

Antal

förpackningar

Utan förmån, sign

Får expedieras (bokst.)

………………gånger

2. Varunr

Varunamn

Med förmån, sign

Dygnsbehov

Förpackningsstorlek

Antal förpackningar

Utan förmån, sign

Får expedieras (bokst.)

………………gånger

3. Varunr

Varunamn

Med förmån, sign

Dygnsbehov

Förpackningsstorlek

Antal förpackningar

Utan förmån, sign

Får expedieras (bokst.)

………………gånger

4. Varunr

Varunamn

Med förmån, sign

Dygnsbehov

Förpackningsstorlek

Antal förpackningar

Utan förmån, sign

Får expedieras (bokst.)

………………gånger

Förskrivarens namn, yrke, telefon, tjänsteställe, arbetsplatskod (obligatorisk för förmån, skall vara maskinläsbar vid expedition

på apotek)

Utfärdandedatum och behörig förskrivares namnteckning

LVFS 2007:8

LVFS 2007:8

3

Bilaga

1.

2.

3.

4.

LVFS 2007:8

4

Elanders, Vällingby 2007

Specifikationer

Hjälpmedelskort (bilaga)

Format: A5

Papper: Finmatt, postpapper, vitt, 80 g/m2

Tryck: Tvåsidestryck – likvänt

Tryckfärg: Grön motsvarande PMS 340, en färg på båda sidor,

fält med tontryck 6 %

Hålning: Ingen hålning

Teckensnitt: HelveticNeue Condensed (Typ 1)