LVFS 2010:11

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva

öppenvårdsapotek;

beslutade den 7 maj 2010.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 15 § förordningen (2009:659) om

handel med läkemedel att 5–7 §§, rubriken närmast före 7 § samt bilagan till

verkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öp-

penvårdsapotek ska ha följande lydelse.

5 §

Ansökan ska innehålla följande uppgifter och handlingar angående den

sökande juridiska personen.

1. Firma och organisationsnummer.

2. Registreringsbevis och, för aktiebolag, bolagsordning från Bolagsverket.

3. För aktiebolag, aktiebok.

4. Registerutdrag som visar att ingen skuld finns hos Kronofogdemyndighe-

ten eller, om sådant inte kan erhållas, ett utdrag från Kronofogdemyndig-

hetens utsökningsregister.

5. Organogram som visar juridiska och fysiska personer som har bestäm-

mande inflytande över sökanden.

6. Organogram som visar juridiska personer som sökanden har bestämmande

inflytande över.

7. Angivande av verksamhet som bedrivs av de juridiska personer som anges

under punkterna 5 och 6.

Bevis och registerutdrag får inte vara äldre än tre månader.

För företag som inte är registrerade i Sverige ska, förutom vad som anges i

punkterna 5–7 ovan, uppgifter och handlingar som motsvarar de i punkterna

1–4 inges.

6

1

§

Ansökan ska innehålla följande uppgifter och handlingar avseende fy-

sisk person som är sökande eller den eller de personer med betydande infly-

tande i en sökande juridisk person. Personer med betydande inflytande är

verkställande direktör, styrelseledamot, bolagsdelägare eller aktieägare med

betydande aktieinnehav samt annan person med betydande ekonomiskt in-

tresse i företaget.

1. Namn och personnummer.

2. Bevis ur Bolagsverkets näringsförbudsregister och register över fysiska

personers konkurser.

1

Ändringen innebär att punkten två tagits bort.

LVFS 2010:11

Utkom från trycket

den 21 maj 2010

280636 LVFS_2010_11.fm Page 1 Wednesday, May 12, 2010 9:31 AM

LVFS 2010:11

2

3. Registerutdrag som visar att ingen skuld finns hos Kronofogdemyndighe-

ten eller, om sådant inte kan erhållas, ett utdrag från Kronofogdemyndig-

hetens utsökningsregister.

Bevis och registerutdrag får inte vara äldre än tre månader.

För person som inte har sin hemvist i Sverige ska handlingar som motsvarar

de ovan angivna inges.

Uppgift om bedrivande av verksamhet

7 §

Om sökanden vid tidpunkten för ansökan redan bedriver verksamhet

ska denna beskrivas. Om verksamhet som anges i 2 kap. 5 § andra och tredje

stycket lagen (2009:366) om handel med läkemedel bedrivs ska det anges sär-

skilt.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2010.

Läkemedelsverket

MATS LARSON

Joakim Brandberg

280636 LVFS_2010_11.fm Page 2 Wednesday, May 12, 2010 9:31 AM

LVFS 2010:11

3

Ansökan skickas till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

eller

registrator@mpa.se

Ansökan om tillstånd att bedriva

öppenvårdsapotek

A. Tidigare tillstånd

1.1 Sökanden innehar tillstånd eller har ett pågående ärende om ansökan om tillstånd att

bedriva annat öppenvårdsapotek än det nu aktuella

Ja

Nej

1.2 För det fall ingivna uppgifter och handlingar i tidigare ingiven ansökan inte har ändrats kan dessa åberopas (se nedan

under B 1, C och D). Ange Läkemedelsverkets diarienummer för det ärendet.

B. Kontaktuppgifter

1. Sökande företag/enskild firma

1.1 Firma

1.2 Organisationsnummer

1.3 Postadress

1.4 Telefon

1.5 Telefax

1.6 Postnummer, ort och land

1.7 E-postadress

1.8 Kontaktperson

1.9 E-postadress

kontaktperson

1.10 Telefon kontaktperson

2. Öppenvårdsapotek

2.1 Namn

2.2 Telefon

2.3 Besöksadress

2.4 Telefax

2.5 Postnummer och ort

2.6 E-postadress

2.7 Kommun 2.8

Län

C. Uppgifter om sökanden

Läkemedelsverket kommer att inhämta kreditupplysning om sökanden och kan även inhämta utdrag från belastnings- och

misstankeregistren2.

1. Sökande företag/enskild firma

1.1 Registreringsbevis

Bilaga C 1.1

Ej ändrat

1.2 För aktiebolag bifogas bolagsordning

Bilaga C 1.2

Ej ändrat

1.3 För aktiebolag bifogas aktiebok

Bilaga C 1.3

Ej ändrat

2 Se förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister.

Bilaga

280636 LVFS_2010_11.fm Page 3 Wednesday, May 12, 2010 9:31 AM

LVFS 2010:11

4

1.4 Registerutdrag om skuldfrihet/

Utdrag ur utsökningsregistret

Bilaga C 1.4

Ej ändrat

1.5 Organogram och beskrivning av verksamhet i enlighet

med 5 § 5 och 7

Bilaga C 1.5

Ej ändrat

1.6 Organogram och beskrivning av verksamhet i enlighet

med 5 § 6 och 7

Bilaga C 1.6

Ej ändrat

1.7 Redogörelse för företagets verksamhet

Bilaga C 1.7

Ej ändrat

2. Personer; uppgifter om sökande fysisk person (för enskild firma) eller för personer med betydande inflytande i det

sökande företaget såsom VD, styrelseledamöter, bolagsdelägare, aktieägare med betydande aktieinnehav samt annan person

med betydande ekonomiskt intresse i företaget. Om utrymme saknas i formuläret för samtliga personer ska uppgifter och

handlingar enligt C 2.1 – C 2.5 anges i bilaga.

2.1 Namn

2.2 Personnummer

2.3 Bevis ur näringsförbudsregistret

Bilaga C 2.3

Ej ändrat

2.4 Bevis ur registret över fysiska personers konkurser

Bilaga C 2.4

Ej ändrat

2.5 Registerutdrag om skuldfrihet/Utdrag ur

utsökningsregistret

Bilaga C 2.5

Ej ändrat

D. Verksamhet som sökanden bedriver m.m.

1. Viss tillverkning

1.1 Maskinell dosdispensering

Ja

Nej

1.2 Extemporeläkemedel

Ja

Nej

1.3 Ompackning av läkemedel

Ja

Nej

2. Parallellimport

2.1 Innehar godkännande för försäljning av parallellimporterat läkemedel

Ja

Nej

3. Omständigheter som innebär förbud att bevilja tillstånd

3.1 Sökanden bedriver annan yrkesmässig tillverkning av läkemedel eller

mellanprodukter än den som angetts under D 1

Ja

Nej

3.2 Sökanden innehar annat godkännande för försäljning av läkemedel än det som

angetts under D 2

Ja

Nej

3.3 Sökanden är behörig att förordna läkemedel

Ja

Nej

3.4 Någon som bedriver verksamhet enligt D 3.1 eller D 3.2 utövar ett bestämmande

inflytande över sökanden

Ja

Nej

3.5 Sökanden utövar ett bestämmande inflytande över någon som bedriver verksamhet

enligt D 3.1 eller D 3.2

Ja

Nej

3.6 Någon som är behörig att förordna läkemedel utövar ensam eller tillsammans med

någon annan behörig förskrivare ett bestämmande inflytande över sökanden

Ja

Nej

3.7 Om ja på någon av punkterna D 3.1 – D 3.6, ange de särskilda skäl som åberopas

som grund för undantag från förbudet att bevilja tillstånd

Bilaga D 3.7

280636 LVFS_2010_11.fm Page 4 Wednesday, May 12, 2010 9:31 AM

LVFS 2010:11

5

E. Verksamhet vid öppenvårdsapoteket

1. Huvudsaklig verksamhet

1.1 Beskriv öppenvårdsapotekets huvudsakliga verksamhet

Ange här eller i bilaga E 1.1

2. Annan lokal där delar av verksamheten kommer att bedrivas

Om utrymme saknas i formuläret för samtliga lokaler ska uppgifter enligt E 2.1 – E 2.6 anges i bilaga.

2.1 Besöksadress

2.2 Telefon

2.3 Postnummer och ort

2.4 Telefax

2.5 E-postadress

2.6 Del av verksamheten som ska bedrivas i lokalen

3. Följande verksamhet avses även bedrivas:

3.1 Försäljning av teknisk sprit

Ja

Nej

3.2 Distanshandel med läkemedel

Ja

Nej

3.3 Distanshandel med teknisk sprit

Ja

Nej

3.4 Om distanshandel ska bedrivas ange adress dit konsument vänder sig samt beskriv

hur verksamheten avses bedrivas

Bilaga E 3.4

3.5 Maskinell dosdispensering

Ja

Nej

3.6 Extemporetillverkning

Ja

Nej

3.7 Annan verksamhet än apoteksverksamhet i eller i anslutning till öppenvårdsapoteket

Ja

Nej

Om ja, ange vilken/vilka verksamheter. Ange även om de ska bedrivas i eller i

anslutning till försäljningslokalen.

Bilaga E 3.7

F. Krav på verksamheten

1. Verksamheten

1.1 Bemanningsplan

Bilaga F 1.1

1.2 Ritningar över öppenvårdsapotekets lokaler samt uppgifter om hur lokalerna ska

anpassas och utrustas för den verksamhet som ska bedrivas

Bilaga F 1.2

1.3 Beskrivning av hur tillhandahållandeskyldigheten ska fullgöras, inklusive avtal eller

annat som visar detta

Bilaga F 1.3

1.4 Intyg från Apotekens Service Aktiebolag angående elektronisk överföring av och

direktåtkomst till uppgifter

Bilaga F 1.4

1.5 Intyg från Apotekens Service Aktiebolag angående förutsättningar att överföra

statistikuppgifter

Bilaga F 1.5

1.6 Ett egenkontrollprogram kommer att finnas upprättat när verksamheten påbörjas

Ja

1.7 Intyg enligt 3 a § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika kommer att utfärdas

Ja

1.8 Konsumenter kommer att erbjudas möjlighet till delbetalning

Ja

1.9 Individuell och producentoberoende information och rådgivning om läkemedel,

läkemedelsanvändning och egenvård kommer att erbjudas konsumenter.

Informationen och rådgivningen kommer att lämnas av personal med tillräcklig

kompetens för uppgiften.

Ja

1.10 Varumärket för öppenvårdsapotek kommer att användas

Ja

280636 LVFS_2010_11.fm Page 5 Wednesday, May 12, 2010 9:31 AM

LVFS 2010:11

6

G. Läkemedelsansvarig

1. Uppgifter om den läkemedelsansvarige

1.1 Namn

1.2 Personnummer

1.3 E-postadress

1.4 Telefon

1.5 Examen

Apotekare

Receptarie

1.6 Bestyrkt kopia av legitimation eller särskilt förordnande att utöva yrke som apotekare

eller receptarie

Bilaga G 1.6

1.7 För receptarie, beskrivning av relevant yrkeserfarenhet och i förekommande fall

farmaceutisk vidareutbildning

Bilaga G 1.7

2. Ansvar för andra öppenvårdsapotek

Är den angivna personen redan läkemedelsansvarig vid annat öppenvårdsapotek, ange vilket eller vilka.

2.1 Öppenvårdsapotekets/-apotekens namn

2.2 Ort

2.3 För det fall den angivna personen avses ansvara för fler än tre öppenvårdsapotek ange

de särskilda skäl som åberopas som grund för undantag från begränsningen.

Bilaga G 2.3

H. Underskrift

Namnteckning

Namnförtydligande Ort

Datum

280636 LVFS_2010_11.fm Page 6 Wednesday, May 12, 2010 9:31 AM

280636 LVFS_2010_11.fm Page 7 Wednesday, May 12, 2010 9:31 AM

Elanders Sverige AB, Vällingby 2010

280636 LVFS_2010_11.fm Page 8 Wednesday, May 12, 2010 9:31 AM