lagen.nu

Förordning (1999:1134) om belastningsregister

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:526
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-06-15

1 § Med belastningsregister avses i denna förordning det register som förs med stöd av lagen (1998:620) om belastningsregister.

Belastningsregistrets innehåll

Allmänna uppgifter

2 § Om förutsättningarna för registrering enligt 3, 4 eller 4 a § lagen (1998:620) om belastningsregister är uppfyllda, ska registret innehålla uppgifter om

 • 1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andra identitetsuppgifter,
 • 2. domen, beslutet, strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsboten,
 • 3. de brott som den registrerade har begått samt påföljden,
 • 4. att ett brott har begåtts under påverkan av en sådan allvarlig psykisk störning som avses i 30 kap. 6 § brottsbalken,
 • 5. att en viss påföljd ska avse även annat brott, att den ska undanröjas eller att den ska ersätta en annan påföljd,
 • 6. beslut om utvisning ur Sverige enligt 8 a kap. 1 eller 5 § utlänningslagen (2005:716),
 • 7. förordnande om omedelbar verkställighet eller om ett sådant tillgodoräknande av frihetsberövande eller omhändertagande som avses i 33 kap. 6 och 7 §§ brottsbalken,
 • 8. gjord personutredning,
 • 9. dom eller beslut enligt 34 kap. 6 eller 8 § brottsbalken eller beslut enligt 19 § andra stycket bötesverkställighetslagen (1979:189),
 • 10. lagakraftvunnet beslut varigenom fängelse på livstid omvandlats till ett tidsbestämt straff enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,
 • 11. att en dom eller ett beslut i den del som rör den utdömda påföljden eller avser sådan särskild rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyldighet har vunnit laga kraft eller i något av dessa avseenden har överklagats,
 • 12. att regeringen av nåd har efterskänkt eller ändrat en påföljd som har förts in i belastningsregistret,
 • 13. att resning har beviljats, och
 • 14. plats för brotten samt namn på den registrerades föräldrar om uppgifterna har överförts till Sverige med stöd av rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll. Förordning (2016:498).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (6)

Uppgifter om den som dömts till fängelse

3 § I fråga om den som har dömts till fängelse eller ålagts förvandlingsstraff för böter skall belastningsregistret även innehålla uppgifter om

 • 1. tidpunkten för verkställighetens början,
 • 2. tidpunkten för frigivning,
 • 3. prövotiden och den återstående strafftiden vid villkorlig frigivning,
 • 4. beslut om helt eller delvis förverkande av villkorligt medgiven frihet,
 • 5. beslut om övervakning vid villkorligt medgiven frihet,
 • 6. beslut om förlängning av övervakningstid,
 • 7. beslut om återupptagen övervakning, samt
 • 8. tidpunkten för bortfallande av fängelse enligt 35 kap 8 och 9 §§ brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter enligt 18 och 21 §§ bötesverkställighetslagen (1979:189).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Uppgifter om den som dömts till skyddstillsyn

4 § I fråga om den som har dömts till skyddstillsyn skall belastningsregistret även innehålla uppgifter om

 • 1. beslut om förlängning av prövotid,
 • 2. beslut om förlängning av övervakningstid,
 • 3. beslut om återupptagen övervakning, samt
 • 4. beslut om att övervakningen med anledning av en dom på skyddstillsyn skall anstå eller att vidare verkställighet inte får äga rum.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Uppgifter om den som dömts till sluten ungdomsvård

5 § I fråga om den som har dömts till sluten ungdomsvård skall belastningsregistret även innehålla uppgifter om tidpunkten för verkställighetens början och slut.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Uppgifter om den som överlämnats till vård

6 § I fråga om den som av domstol har överlämnats till rättspsykiatrisk vård ska belastningsregistret även innehålla uppgifter om intagning i eller utskrivning från en sjukvårdsinrättning samt beslut om öppen rättspsykiatrisk vård. Förordning (2008:670).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:670

Uppgifter om den som utvisats

7 § I fråga om den som har utvisats på grund av brott ska belastningsregistret även innehålla uppgifter om

 • 1. beslut om inhibition av utvisningsbeslutet,
 • 2. beslut av en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen enligt 12 kap. 16 b eller 16 d § utlänningslagen (2005:716), och
 • 3. att utvisningsbeslutet har verkställts. Förordning (2013:657).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:102, 2009:1553, 2013:657

Uppgifter om den som meddelats kontaktförbud eller tillträdesförbud

8 § I fråga om den som har meddelats kontaktförbud, förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder eller tillträdesförbud ska belastningsregistret även innehålla uppgifter om beslutets innebörd och beslutets giltighetstid. Förordning (2015:654).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:326, 2011:972, 2015:654

Uppgifter från utländska myndigheter m.m.

9 § Belastningsregistret skall också innehålla uppgifter om

 • 1. beslut av en myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge om överflyttning till den staten av verkställighet av fängelse eller övervakning av den som villkorligt frigivits eller dömts till skyddstillsyn,
 • 2. annat beslut av en myndighet i en annan stat om verkställighet av en påföljd som dömts ut här i landet,
 • 3. beslut av en svensk domstol eller en myndighet enligt 5, 10, 14, 17 eller 21 § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. , samt
 • 4. beslut av en svensk myndighet enligt 10 § lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Rätt att få uppgifter ur belastningsregistret

Myndigheter som har rätt att få fullständiga uppgifter

10 § Uppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

 • 1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott, i ärenden om nåd i brottmål eller i andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen, i ärenden om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller i ärenden om anställning som domare eller hyresråd, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende och i fråga om den som ärendet gäller,
 • 2. chefen för Justitiedepartementet eller den han eller hon bemyndigar, om utdraget behövs för att fullgöra en skyldighet Sverige har enligt en överenskommelse med en främmande stat,
 • 3. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,
 • 4. Säkerhetspolisen, i ärenden om anställning eller uppdrag vid myndigheten,
 • 5. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighetsprövning ska göras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen, samt i andra tillståndsärenden och ärenden där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,
 • 6. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om inte annat anges, i ärenden
  • a) där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in sådana uppgifter,
  • b) där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,
  • c) där länsstyrelsen ska pröva frågor om förbud mot att ha djur eller om omhändertagande av djur,
  • d) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.,
  • e) om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523),
  • f) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag, och
  • g) om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av delgivningsföretag, i fråga om personer som anges i 4 § första stycket 1 och 2 i den förordningen,
 • 7. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen (1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transporttillstånd eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral för taxitrafik, i fråga om den som ärendet gäller,
 • 8. en myndighet som har rätt att besluta om frihetsberövande åtgärd enligt lagarna om överlämnande eller utlämning för brott eller utlänningslagen (2005:716), i ärenden som rör en sådan åtgärd,
 • 9. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som
 • 10. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll, lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen eller lagen (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen,
 • 11. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervakning, i fråga om den som ärendet gäller,
 • 12. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende, i fråga om den som ärendet gäller,
 • 13. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa för tjänstgöring i internationella militära insatser,
 • 14. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap eller utlänningslagen, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utredning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen, i fråga om någon annan än den som ärendet gäller,
 • 15. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ärendet gäller,
 • 16. allmän domstol, i ärenden om omvandling enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid, i fråga om den som ärendet gäller,
 • 17. Domstolsverket, i fråga om den som verket avser att anställa som notarie,
 • 18. Domarnämnden, i ärenden om anställning som domare eller hyresråd,
 • 19. Kronofogdemyndigheten, i ärenden enligt 3 kap. lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen och 3 kap. lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen, i fråga om den som ärendet gäller,
 • 20. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott, i fråga om den som ärendet gäller,
 • 21. allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol, i fråga om en nämndeman som ska påbörja tjänstgöring i domstolen, och
 • 22. en åklagarmyndighet i ärenden enligt förordningen (2014:1553) om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden inom Europeiska unionen.

Uppgifter om någon annan än den som prövningen gäller enligt första stycket 14 ska begränsas till uppgifter om påföljder för brott enligt 3, 4 eller 6 kap. eller 16 kap. 10 a § brottsbalken eller uppgifter om kontaktförbud eller förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder. Förordning (2016:737).

11 § Uppgifter ur belastningsregistret om brott som lett till någon annan påföljd än penningböter ska lämnas ut om det begärs av

 • 1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,
 • 2. Högskolans avskiljandenämnd, i fråga om den som nämnden vid prövning enligt högskolelagen (1992:1434) överväger att avskilja från utbildningen,
 • 3. Arbetsförmedlingen, för utredning i ärenden om kallelse till ny tjänstgöring av vapenfri tjänst, i fråga om den som ärendet gäller,
 • 4. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevaknings- eller transportpersonal,
 • 5. en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare,
 • 6. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten
  • a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge tillstånd att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller
  • b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel överväger att ge tillstånd,
 • 7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i fråga om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor vid lämplighetsprövning överväger att ge tillstånd eller godkänna som föreståndare,
 • 8. en socialnämnd, i ärenden om
 • 9. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning
 • 10. en kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622), i fråga om den som ärendet gäller,
 • 11. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel eller lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,
 • 12. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsaneringslagen (2016:675) eller lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare, i fråga om den som ärendet gäller,
 • 13. Brottsoffermyndigheten, för utredning i ärenden enligt brottsskadelagen (2014:322),
 • 14. en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, i ärenden där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om
  • a) den som överförmyndaren eller nämnden avser att utse eller avser att föreslå att rätten utser till förmyndare, god man eller förvaltare, eller
  • b) den som är förmyndare, god man eller förvaltare,
 • 15. Inspektionen för strategiska produkter i tillståndsärenden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition, i fråga om den som prövningen gäller, och
 • 16. Rättsmedicinalverket, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare i den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas till en myndighet som har rätt att få uppgifter enligt denna paragraf. En socialnämnd har dock rätt till uppgift om åklagares beslut om åtalsunderlåtelse, straffvarning, kontaktförbud och förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder. Förordning (2016:694).

Myndigheter som har rätt att få uppgifter om vissa brott

12 § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8–11, 14 eller 15 kap. brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska, om brotten lett till någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av

 • 1. Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666) överväger att registrera som fastighetsmäklare, och
 • 2. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare avser att auktorisera.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas till en myndighet som har rätt att få uppgifter enligt denna paragraf. Förordning (2014:316).

Ändringar/Förarbeten (4)

13 § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8–11, 14 eller 15 kap. brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska, om brotten lett till någon annan påföljd än penningböter, lämnas ut om det begärs av

 • 1. Finansinspektionen, för utredning i ärenden om
  • a) lämplighetsprövning av fysisk person som anmält verksamhet enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,
  • b) lämplighetsprövning av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör och ställföreträdare för verkställande direktör i banker, börser, clearingorganisationer, fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder, försäkringsföretag, institut för elektroniska pengar, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, juridiska personer som anmält verksamhet enligt lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet och företag som avser att driva eller driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter eller lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, i fråga om den som ärendet gäller,
  • c) större ägare i bankaktiebolag, börser, clearingorganisationer, fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder, försäkringsaktiebolag, institut för elektroniska pengar, kreditmarknadsföretag, medlemsbanker, värdepappersbolag, juridiska personer som anmält verksamhet enligt lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet och företag som avser att driva eller driver verksamhet enligt lagen om inlåningsverksamhet, lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter eller lagen om verksamhet med bostadskrediter, i fråga om den som ärendet gäller, och
 • 2. Revisorsinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att auktorisera eller godkänna.

I fråga om europabolag och europakooperativ tillämpas vad som sägs i första stycket 1 b om styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på ledamöter och suppleanter i lednings-, förvaltnings- eller tillsynsorganet.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas ut till en myndighet som har rätt att få uppgifter ur belastningsregistret enligt denna paragraf. Förordning (2016:1345).

13 a § Uppgifter ur belastningsregistret om huruvida en enskild förekommer eller inte förekommer för sådan brottslighet som avses i 3 kap. 1 § förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling skall lämnas ut om det begärs av Finansinspektionen för ärende om tillståndsgivning enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Förordning (2005:412).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:412

14 § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8–11, 13–15 eller 17 kap. brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), tullagen (2016:253), lagen (2000:1225) om straff för smuggling, narkotikastrafflagen (1968:64), tobakslagen (1993:581), lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, alkohollagen (2010:1622), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, lagen (1994:1776) om skatt på energi, 9 kap. 1–2 §§ vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av Skatteverket.

Uppgifterna ska lämnas ut för prövning av

 • 1. upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
 • 2. skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
 • 3. lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi eller lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, och
 • 4. frivilligt skattskyldiga enligt lagen om skatt på energi.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2017:216).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (11)

15 § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4 eller 6 kap., 8 kap. 1, 4–7 §§, 9 kap. 1, 3, 4 eller 6 §, 10 kap. 1 eller 3 §, 12 kap. 3 §, 13 kap., 14 kap. 1, 3 eller 6 §, 16 kap. 1, 2, 5 eller 8 §, 17–19 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 9 kap. 1–2 §§ vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag eller 3–5 eller 7 § första eller andra stycket lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet eller Försvarsmakten, i fråga om dels totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, dels de som Försvarsmakten avser att anta eller som är antagna till militär utbildning inom myndigheten.

Om uppgifter om sådan brottslighet som avses i första stycket förekommer, ska också uppgifter om annan brottslighet som lett till någon annan påföljd än penningböter lämnas ut. Lag (2014:898).

Ändringar/Förarbeten (5)

16 § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 9 kap. 6 eller 7 § brottsbalken eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av Riksgäldskontoret för utredning enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller lagen (1999:158) om investerarskydd, i fråga om den som ärendet gäller.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2014:316).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2000:98, 2007:1452, 2014:316

16 a § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8–11, 14 eller 15 kap. eller 20 kap. 1 eller 2 § brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, om brotten lett till någon annan påföljd än böter, eller brott mot lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, lagen (2001:558) om vägtrafikregister, vägtrafikskattelagen (2006:227) eller fordonsförordningen (2009:211) ska lämnas ut, om det begärs av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll för utredning i ärenden om ackreditering av besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574), i fråga om sådana personer som avses i 4 kap. 2 e § den lagen.

Om påföljden avser något annat brott än de som anges i första stycket ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2014:316).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:316, 2010:77

16 b § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8–11, 13–17 eller 20 kap. brottsbalken, 1 § andra stycket eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen (1968:64), skattebrottslagen (1971:69), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, 11 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622), lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 5 eller 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling, bidragsbrottslagen (2007:612) eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska, om brotten lett till någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av Inspektionen för vård och omsorg i ärenden om tillstånd enligt

 • a) socialtjänstlagen (2001:453), i fråga om den som inspektionen överväger att ge tillstånd och styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare för denne, föreståndare för verksamheten samt delägare i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som ärendet gäller, eller
 • b) lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, i fråga om den som inspektionen överväger att ge tillstånd och sådana personer i verksamheten som avses i 23 § andra stycket 1–3 den lagen.

Om påföljden avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2014:316).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

16 c § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3 kap., 4 kap. 1–2 eller 4–5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 eller 6 §, 10 kap. 5 a eller 5 c §, 13–15 kap., 16 kap. 10 a §, 17 kap. 1 eller 2 § eller 20 kap. 1 § brottsbalken, 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen (1968:64), abortlagen (1974:595), lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling, lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, 10 kap. 3, 4 eller 6 § patientsäkerhetslagen (2010:659) eller 1, 2, 4–11 och 13 §§ lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser ska, om brotten lett till någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förording (2014:411).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

16 d § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot

ska lämnas ut om det begärs av Transportstyrelsen för förmedling till en utländsk myndighet i enlighet med artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, i fråga om den som begäran gäller. Förordning (2012:253).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:253

16 e § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 4 kap. 8–9 c §§, 9–11, 14 eller 15 kap. brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 47 § lagen (2014:836) om näringsförbud eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska, om brotten lett till någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av E-legitimationsnämnden. Uppgifterna ska endast lämnas ut i ärenden om godkännande av sökande enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering, i fråga om den som nämnden överväger att godkänna och, om ärendet gäller en juridisk person, styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare för denna.

Om påföljden avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2014:938).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2014:316, 2014:938, 2013:547

17 § Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om uppgifter i belastningsregistret enligt bestämmelserna i 5 kap. 2, 3 och 5 §§ förordningen om vägtrafikregister (2001:650). Förordning (2014:1158).

Ändringar/Förarbeten (3)

Uppgifter för prövning av ett meddelat tillstånd

18 § En myndighet som enligt 10, 11, 12, 13, 14 eller 16 b § har rätt att få uppgifter ur belastningsregistret vid tillståndsgivning, godkännande eller meddelande av legitimation, har rätt att få motsvarande uppgifter för prövning av ett meddelat tillstånd, godkännande eller certifikat eller en beslutad auktorisation eller meddelad legitimation. Förordning (2013:182).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:1143, 2010:685, 2013:182

Direktåtkomst

19 § Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagarmyndigheter, Kriminalvården, Migrationsverket, Domstolsverket och allmänna domstolar får ha direktåtkomst till uppgifter i belastningsregistret. Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som myndigheterna har rätt att få ut enligt lagen (1998:620) om belastningsregister eller denna förordning. Förordning (2015:46).

Ändringar/Förarbeten (6)

20 § Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transporttillstånd eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral för taxitrafik. Transportstyrelsen får vidare ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret för det ändamål som anges i 16 d §.

Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i ärenden enligt 16 c § första stycket 1. Inspektionen för vård och omsorg får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i ärenden enligt 16 c § första stycket 2.

En länsstyrelse får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i ärenden om godkännande och tillsyn av personal vid bevakningsföretag, i ärenden enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag, i ärenden om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523) samt i ärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.

Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning. Förordning (2016:737).

Enskildas rätt att få uppgifter

21 § Uppgift om brott som föranlett någon annan påföljd än penningböter, skall lämnas ut om det begärs av

 • 1. ett sådant larminstallationsföretag som avses i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m., i fråga om den som företaget avser att anställa eller anlita som uppdragstagare för larminstallationer, samt
 • 2. en enskild sammanslutning eller en person som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom, i fråga om den som den enskilde avser att anställa eller anlita som uppdragstagare.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3-5 lagen (1998:620) om belastningsregister skall dock inte lämnas ut. Förordning (2003:1183).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1183
(Upphör att gälla 2017-08-01 00:00:00)

22 § Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 1 lagen (1998:620) om belastningsregister ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller straffförelägganden där

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första stycket 2 och 3, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 2 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i skollagen (2010:800) ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 4 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§, 4 kap. 1–2 och 4–5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 och 6 §§, 16 kap. 8, 9 och 10 a §§ brottsbalken, narkotikastrafflagen, lagen om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling och 11 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622) samt medverkan och försök till sådana brott. I fråga om brott som avses i 6 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa dopningsmedel ska utdraget också innehålla uppgifter om domar, beslut och strafförelägganden där påföljd har dömts ut för förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott. Om påföljden även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 5 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 6 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2015:992).

Ändringar/Förarbeten (10)

(Träder i kraft 2017-08-01 00:00:00)

22 § Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 1 lagen (1998:620) om belastningsregister ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller straffförelägganden där

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första stycket 2 och 3, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 2 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i skollagen (2010:800) ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden eller åtalsunderlåtelsen även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 4 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för brott mot 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§, 4 kap. 1–2 och 4–5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 och 6 §§, 16 kap. 8, 9 och 10 a §§ brottsbalken, narkotikastrafflagen, lagen om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling och 11 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622) samt medverkan och försök till sådana brott. I fråga om brott som avses i 6 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa dopningsmedel ska utdraget också innehålla uppgifter om domar, beslut och strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott. Om påföljden eller åtalsunderlåtelsen även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 5 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden eller åtalsunderlåtelsen även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 6 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden eller åtalsunderlåtelsen även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2017:526).

Ändringar/Förarbeten (10)

22 a § Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 3 lagen (1998:620) om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall endast innehålla upplysning om huruvida den enskilde förekommer eller inte förekommer i belastningsregistret för sådan brottslighet som anges i 3 kap. 1 § förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling. Förordning (2007:175).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:412, 2007:175

22 b § En enskild som är eller har varit medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen har rätt att på begäran få ta del av uppgifter som finns om honom eller henne i kriminalregistret i den staten. Detsamma gäller den som har varit stadigvarande bosatt i en annan medlemsstat. En begäran om att få ut uppgifter görs hos Polismyndigheten. Förordning (2014:1158).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1158, 2012:768

22 c § Om en enskild som begär uppgifter om sig själv i belastningsregistret med stöd av 9 § lagen (1998:620) om belastningsregister är medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen, ska Polismyndigheten även inhämta uppgifter som finns om honom eller henne i kriminalregistret i den staten. Förordning (2014:1158).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1158, 2012:768

Avgift

23 § Avgift skall tas ut

 • 1. för att lämna ut uppgifter till enskilda enligt 21 § samt
 • 2. för att lämna ut ett begränsat registerutdrag enligt 22 § första stycket.

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas. Förordning (2000:1194).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:1194

Utländska myndigheters rätt att få uppgifter

24 § Uppgifter får lämnas ut med stöd av 11 § lagen (1998:620) om belastningsregister när de behövs i sådan verksamhet som avses i 2 § första stycket 1-3 i nämnda lag. Uppgifter får lämnas ut i andra fall endast när det finns särskilda skäl. Förordning (2000:720).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:720

24 a § Uppgifter ur belastningsregistret får, i fråga om den som begäran gäller, lämnas på begäran av en utländsk myndighet i enlighet med artikel 27.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG. Förordning (2012:252).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:252

24 b § Med stöd av 11 § lagen (1998:620) om belastningsregister får sådana uppgifter ur belastningsregistret som anges i 16 d § lämnas ut till en utländsk myndighet i enlighet med artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG. Förordning (2012:253).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:253

24 c § Uppgifter om någon som är medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen och som förs in i belastningsregistret ska, när domen har vunnit laga kraft, snarast överföras till den eller de stater där den dömde är medborgare, i enlighet med rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll.

Om uppgifter som avses i första stycket ändras eller gallras, ska den eller de stater som tagit emot uppgifterna underrättas om detta. Förordning (2012:768).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:768

24 d § Om en behörig centralmyndighet i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen begär uppgifter ur belastningsregistret som ska användas i ett brottmålsförfarande, ska uppgifterna lämnas ut i enlighet med rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll. Förordning (2012:768).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:768

24 e § När uppgifter överförs med stöd av 24 c § ska utlämnandet förenas med villkoret att uppgifterna inte får vidarebefordras till en annan stat för något annat ändamål än att användas i ett brottmålsförfarande. Förordning (2012:768).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:768

24 f § När uppgifter om en dom som har förts in i belastningsregistret med stöd av 4 a § lagen (1998:620) om belastningsregister lämnas ut på begäran av en annan stat, ska den mottagande staten underrättas om eventuella villkor som begränsar möjligheten att använda uppgifterna och som har angetts av den stat där domen meddelades. Om uppgifterna ska användas i ett brottmålsförfarande, ska utlämnandet förenas med villkoret att uppgifterna endast får vidareanvändas inom ramen för ett sådant förfarande. Förordning (2012:768).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:768

24 g § Utöver i fall som avses i 6 § tredje stycket, 8 § och 9 § första stycket lagen (1998:620) om belastningsregister, får följande uppgifter lämnas ut endast med stöd av 24 d § denna förordning:

 • 1. en gärning som inte motsvarar brott enligt svensk lag eller en gärning som någon har begått innan han eller hon har fyllt femton år och som har förts in i belastningsregistret med stöd av 4 a § lagen om belastningsregister, och
 • 2. namn på den registrerades föräldrar som har förts in i belastningsregistret med stöd av 2 § första stycket 14 denna förordning. Förordning (2012:768).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:768

25 § Om den som är medborgare i eller har hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge genom dom, beslut eller strafföreläggande har ålagts någon annan påföljd än böter, ska Polismyndigheten underrätta registreringsmyndigheten i den staten. Förordning (2014:1158).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1158

25 a § Ett svar på en begäran om utdrag ur belastningsregistret enligt 24 a § ska överföras snarast, dock senast inom två månader från den dag begäran kom in. Förordning (2012:252).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:252

Vilka uppgifter som skall lämnas

Domstolar

26 § En domstol ska, i fråga om den som på grund av en dom eller ett beslut ska registreras enligt 3 § 1–3 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 2 § 1–11 och 13, 3 § 4, 4 § och 9 § 3 denna förordning. En domstol ska också lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som krävs för gallring av belastningsregistret enligt 16 § 1–4 lagen om belastningsregister. Förordning (2014:1158).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:1125, 2014:1158

27 § En domstol skall, i fråga om den som på grund av en dom eller ett beslut skall registreras enligt 3 § 5 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till åklagarmyndigheten som anges i 8 § denna förordning. En domstol skall också lämna sådana uppgifter till åklagarmyndigheten som krävs för gallring enligt 16 § 6 lagen om belastningsregister. Förordning (2003:1183).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1183

Departement och myndigheter

28 § Regeringskansliet (Justitiedepartementet) ska, i fråga om den som på grund av en dom eller ett beslut ska registreras enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som avses i 2 § 12 och 7 § 2 och 3 denna förordning. Förordning (2014:1158).

Ändringar/Förarbeten (3)

29 § Regeringskansliet (Justitiedepartementet) ska, i fråga om den som ska registreras enligt 4 § 2 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 2 § 2 och 3 denna förordning. Förordning (2014:1158).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2000:720, 2014:1158

30 § Kriminalvården ska, i fråga om den som på grund av en dom eller ett beslut ska registreras enligt 3 § 1 och 2 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 3 §, 4 § 2 och 3 samt 9 § denna förordning. Förordning (2014:1158).

31 § En åklagarmyndighet ska, i fråga om den som ska registreras på grund av ett strafföreläggande enligt 3 § 1 eller ett beslut enligt 3 § 4 eller 5 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 2 § 2 och 3 samt 8 § denna förordning. En åklagarmyndighet ska också lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som krävs för gallring av registret enligt 16 § 5 och 6 lagen om belastningsregister. Förordning (2014:1158).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1183, 2014:1158

32 § Tullverket ska, i fråga om den som på grund av ett föreläggande av ordningsbot ska registreras enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 2 § 2 och 3 denna förordning.

Tullverket ska vidare, i fråga om den som på grund av ett strafföreläggande ska registreras enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Åklagarmyndigheten som anges i 2 § 2 och 3 denna förordning. Förordning (2014:1158).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

33 § Har upphävts genom förordning (2014:1158).

34 § Statens institutionsstyrelse ska, i fråga om den som på grund av en dom ska registreras enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 5 § denna förordning. Förordning (2014:1158).

35 § En chefsöverläkare eller en annan läkare som har förordnats att fullgöra viss del av chefsöverläkarens åligganden eller en verksamhetschef ska, i fråga om den som på grund av en dom ska registreras enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 6 § denna förordning. Förordning (2014:1158).

Ansvar för lämnade uppgifter

36 § Den myndighet som har lämnat uppgifter till Polismyndigheten enligt denna förordning ansvarar för att uppgifterna är riktiga.

Felaktigheter eller ofullständigheter i uppgifter som avses i 26–32, 34 och 35 §§ ska rättas på det sätt som Polismyndigheten bestämmer efter samråd med den berörda myndigheten. Förordning (2014:1158).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1158

37 § Den som i offentlig anställning tar del av uppgifter ur belastningsregistret och misstänker att registrets innehåll är oriktigt, ska genast anmäla det till Polismyndigheten. Förordning (2014:1158).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1158

Rätt att meddela föreskrifter

38 § Polismyndigheten får, efter samråd med berörda myndigheter, meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:1158).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1158

39 § Domstolsverket får, i samråd med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 26 och 27 §§ ska lämnas. Förordning (2014:1158).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1279, 2014:1158

Skyldighet att hämta in uppgifter ur belastningsregistret

40 § Uppgifter ur belastningsregistret skall inhämtas innan någon

 • 1. döms till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller sluten ungdomsvård samt
 • 2. överlämnas till rättspsykiatrisk vård eller, om fängelse är föreskrivet för brottet, till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, eller
 • 3. åläggs förvandlingsstraff.

Inhämtande av uppgifter med stöd av rådets rambeslut 2009/315/RIF

41 § En svensk myndighet som har rätt att få uppgifter ur belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om belastningsregister eller denna förordning får begära uppgifter ur en annan medlemsstats kriminalregister med stöd av rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll. En sådan begäran ska göras till Polismyndigheten och innehålla uppgift om för vilket ändamål uppgifterna begärs.

Polismyndigheten ska vidarebefordra begäran till den eller de medlemsstater inom Europeiska unionen där den som begäran gäller är eller har varit medborgare. Inkomna uppgifter ska vidarebefordras till den myndighet som har begärt uppgifterna. Förordning (2014:1158).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1158, 2012:768

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:1134

Officiell version (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L4
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1134

Förordning (2000:98) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2000-04-01
SFS-nummer
2000:98
Rubrik
Förordning (2000:98) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2000:550) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10, 14, 19 §§
Ikraft
2000-07-01
SFS-nummer
2000:550
Rubrik
Förordning (2000:550) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2000:683) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2000-10-01
SFS-nummer
2000:683
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000. För uppgift som har antecknats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Rubrik
Förordning (2000:683) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2000:720) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10, 24, 29 §§
Ikraft
2000-10-01
SFS-nummer
2000:720
Rubrik
Förordning (2000:720) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2000:1194) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 22, 23 §§
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1194
Rubrik
Förordning (2000:1194) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2000:1280) om ändring i förordningen (1999:1134) om belasningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1280
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
 • 2. I fråga om brott mot tullagen (1994:1550) och mot lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller 14 § i sin äldre lydelse.
Rubrik
Förordning (2000:1280) om ändring i förordningen (1999:1134) om belasningsregister

Förordning (2001:416) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:416
Rubrik
Förordning (2001:416) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2001:669) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:669
Rubrik
Förordning (2001:669) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2001:689) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:689
Rubrik
Förordning (2001:689) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2001:947) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:947
Rubrik
Förordning (2001:947) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2002:969) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:969
Rubrik
Förordning (2002:969) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2003:1010) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10, 14, 19, 32 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1010
Rubrik
Förordning (2003:1010) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2003:1183) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10, 11, 12, 13, 21, 27, 28, 31 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1183
Rubrik
Förordning (2003:1183) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2004:34) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2004-03-01
SFS-nummer
2004:34
Rubrik
Förordning (2004:34) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2004:96) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2004-04-01
SFS-nummer
2004:96
Rubrik
Förordning (2004:96) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2004:344) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:344
Rubrik
Förordning (2004:344) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2004:533) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:533
Rubrik
Förordning (2004:533) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2004:706) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2004-10-08
SFS-nummer
2004:706
Rubrik
Förordning (2004:706) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2004:742) om ändring i förordningen (1999:1135) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2004-12-01
SFS-nummer
2004:742
Rubrik
Förordning (2004:742) om ändring i förordningen (1999:1135) om belastningsregister

Förordning (2004:1064) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1064
Rubrik
Förordning (2004:1064) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2004:1195) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1195
Rubrik
Förordning (2004:1195) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2004:1279) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 32, 39 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1279
Rubrik
Förordning (2004:1279) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2005:93) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2005-04-01
SFS-nummer
2005:93
Rubrik
Förordning (2005:93) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2005:326) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:326
Rubrik
Förordning (2005:326) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2005:412) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 22 §, nya 13 a, 22 a §§
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:412
Rubrik
Förordning (2005:412) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2005:433) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:433
Rubrik
Förordning (2005:433) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2005:1021) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10, 19, 30 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1021
Rubrik
Förordning (2005:1021) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2006:56) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 13, 14, 20 §§
Ikraft
2006-04-01
SFS-nummer
2006:56
Rubrik
Förordning (2006:56) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2006:102) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 7, 10 §§
Ikraft
2006-03-31
SFS-nummer
2006:102
Rubrik
Förordning (2006:102) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2006:221) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2006-04-30
SFS-nummer
2006:221
Rubrik
Förordning (2006:221) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2006:507) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10, 20 §§
Ikraft
2006-07-15
SFS-nummer
2006:507
Rubrik
Förordning (2006:507) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2006:786) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:786
Rubrik
Förordning (2006:786) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2006:919) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2006-08-18
SFS-nummer
2006:919
Rubrik
Förordning (2006:919) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2006:1125) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 10, 26, 28 §§
Ikraft
2006-11-01
SFS-nummer
2006:1125
Rubrik
Förordning (2006:1125) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2007:70) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2007-04-01
SFS-nummer
2007:70
Rubrik
Förordning (2007:70) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2007:175) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 22, 22 a §§
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:175
Rubrik
Förordning (2007:175) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2007:581) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2007-11-01
SFS-nummer
2007:581
Rubrik
Förordning (2007:581) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2007:923) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:923
Rubrik
Förordning (2007:923) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2007:1273) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EGTL253/1993 s1
Ikraft
2008-01-01
CELEX-nr
31993R2454
Omfattning
ändr. 10 §
SFS-nummer
2007:1273
Rubrik
Förordning (2007:1273) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2007:1452) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1452
Rubrik
Förordning (2007:1452) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2008:429) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:429
Rubrik
Förordning (2008:429) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2008:670) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2008-09-01
SFS-nummer
2008:670
Rubrik
Förordning (2008:670) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2008:1216) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10, 11, 17, 20 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1216
Rubrik
Förordning (2008:1216) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2009:661) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:661
Rubrik
Förordning (2009:661) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2009:687) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2009-07-27
SFS-nummer
2009:687
Rubrik
Förordning (2009:687) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2009:1431) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10, 20 §§
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1431
Rubrik
Förordning (2009:1431) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2009:1553) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1553
Rubrik
Förordning (2009:1553) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2009:1554) om ändring i förordningen (2009:1431) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10 § i 2009:1431
SFS-nummer
2009:1554
Rubrik
Förordning (2009:1554) om ändring i förordningen (2009:1431) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2010:32) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2010-03-01
SFS-nummer
2010:32
Rubrik
Förordning (2010:32) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2010:77) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ny 16 a §
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:77
Rubrik
Förordning (2010:77) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2010:591) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10, 15, 20 §§
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:591
Rubrik
Förordning (2010:591) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2010:685) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 18 §;ny 16 b §
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:685
Rubrik
Förordning (2010:685) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2010:1077) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:1077
Rubrik
Förordning (2010:1077) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2010:1143) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 18, 20 §§;ny 16 c §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1143
Rubrik
Förordning (2010:1143) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2010:1480) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EGTL253/1993 s1
Ikraft
2011-01-01
CELEX-nr
31993R2454
Omfattning
ändr. 10, 15 §§
SFS-nummer
2010:1480
Rubrik
Förordning (2010:1480) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2010:1637) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 11, 14, 22 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1637
Rubrik
Förordning (2010:1637) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2011:162) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL253/1993 s1
Ikraft
2011-04-01
CELEX-nr
31993R2454
Omfattning
ändr. 10, 20 §§
SFS-nummer
2011:162
Rubrik
Förordning (2011:162) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2011:251) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:251
Rubrik
Förordning (2011:251) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2011:566) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:566
Rubrik
Förordning (2011:566) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2011:669) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EGTL253/1993 s1
Ikraft
2011-07-01
CELEX-nr
31993r2454
Omfattning
ändr. 10, 12 §§
SFS-nummer
2011:669
Rubrik
Förordning (2011:669) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2011:972) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EGTL253/1993 s1
Ikraft
2011-10-01
CELEX-nr
31993R2454
Omfattning
ändr. 8, 10, 11 §§, rubr. närmast före 8 §
SFS-nummer
2011:972
Rubrik
Förordning (2011:972) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2012:21) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2011/12:1, utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1, rskr. 2011/12:90
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2012-08-01
SFS-nummer
2012:21
Rubrik
Förordning (2012:21) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2012:252) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EGTL253/1993 s1, EUTL158/2004 s77
Ikraft
2012-06-01
CELEX-nr
31993R2454, 32004L0038
Omfattning
ändr. 10, 20 §§;nya 24 a, 25 a §§
SFS-nummer
2012:252
Rubrik
Förordning (2012:252) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2012:253) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL300/2009 s51
Ikraft
2013-01-01
CELEX-nr
32009R1071
Omfattning
ändr. 20 §;nya 16 d, 24 b §§
SFS-nummer
2012:253
Rubrik
Förordning (2012:253) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2012:612) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 11, 16 b §§
Ikraft
2012-11-01
SFS-nummer
2012:612
Rubrik
Förordning (2012:612) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2012:768) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL93/2009 s23
Ikraft
2013-01-01
CELEX-nr
32009F0315
Omfattning
ändr. 2 §;nya 22 b, 22 c, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 24 g, 41 §§, rubr. närmast före 41 §
SFS-nummer
2012:768
Rubrik
Förordning (2012:768) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2013:50) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2013-04-01
SFS-nummer
2013:50
Rubrik
Förordning (2013:50) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2013:182) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 16 b, 16 c, 18, 20 §§
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2013:182
Rubrik
Förordning (2013:182) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2013:225) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2013:225
Rubrik
Förordning (2013:225) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2013:245) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 16 c, 20 §§
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:245
Rubrik
Förordning (2013:245) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2013:310) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 16 b §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:310
Rubrik
Förordning (2013:310) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2013:547) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ny 16 e §
Ikraft
2013-08-01
SFS-nummer
2013:547
Rubrik
Förordning (2013:547) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2013:593) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraft
2013-07-22
SFS-nummer
2013:593
Rubrik
Förordning (2013:593) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2013:657) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraft
2013-09-01
SFS-nummer
2013:657
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om ärenden som avser upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott och som har kommit in till regeringen före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2013:657) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2013:709) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL94/2012 s1
Ikraft
2013-09-30
CELEX-nr
32012R0258
Omfattning
ändr. 11 §
SFS-nummer
2013:709
Rubrik
Förordning (2013:709) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2013:854) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr 22 §
Ikraft
2013-12-18
SFS-nummer
2013:854
Rubrik
Förordning (2013:854) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2014:193) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2014-05-01
SFS-nummer
2014:193
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.
 • 2. Vid tillämpning av 2 § 6 ska med beslut som där nämns likställas motsvarande beslut enligt äldre bestämmelser.
Rubrik
Förordning (2014:193) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2014:316) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 12, 13, 14, 15, 16, 16 a, 16 b, 16 e, 22 §§
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:316
Rubrik
Förordning (2014:316) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2014:326) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr 11 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:326
Rubrik
Förordning (2014:326) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2014:398) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2014-07-02
SFS-nummer
2014:398
Rubrik
Förordning (2014:398) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2014:411) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 16 c §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:411
Rubrik
Förordning (2014:411) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2014:898) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 14, 15 §§
Ikraft
2014-09-01
SFS-nummer
2014:898
Rubrik
Förordning (2014:898) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2014:911) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2014-09-01
SFS-nummer
2014:911
Rubrik
Förordning (2014:911) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2014:938) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 16 e §
Ikraft
2014-08-02
SFS-nummer
2014:938
Rubrik
Förordning (2014:938) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2014:1158) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph. 33 §;ändr. 10, 17, 19, 22 b, 22 c, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1158
Rubrik
Förordning (2014:1158) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2014:1399) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1399
Rubrik
Förordning (2014:1399) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2014:1554) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2015-02-01
SFS-nummer
2014:1554
Rubrik
Förordning (2014:1554) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2015:46) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2015-04-01
SFS-nummer
2015:46
Rubrik
Förordning (2015:46) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2015:89) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:89
Rubrik
Förordning (2015:89) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2015:114) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2015-04-01
SFS-nummer
2015:114
Rubrik
Förordning (2015:114) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2015:385) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2015-08-01
SFS-nummer
2015:385
Rubrik
Förordning (2015:385) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2015:654) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 8, 10, 11 §§
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:654
Rubrik
Förordning (2015:654) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2015:992) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:992
Rubrik
Förordning (2015:992) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2016:334) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10, 14 §§
Ikraft
2016-05-01
SFS-nummer
2016:334
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om brott mot tullagen (2000:1281), som begåtts före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2016:334) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2016:498) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:498
Rubrik
Förordning (2016:498) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2016:694) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2016-11-01
SFS-nummer
2016:694
Rubrik
Förordning (2016:694) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2016:737) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 10, 20 §§
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:737
Rubrik
Förordning (2016:737) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2016:1035) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1035
Rubrik
Förordning (2016:1035) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2016:1080) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2016-12-15
SFS-nummer
2016:1080
Rubrik
Förordning (2016:1080) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2016:1345) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2016:1345
Rubrik
Förordning (2016:1345) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2017:216) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2017-04-13
SFS-nummer
2017:216
Rubrik
Förordning (2017:216) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2017:526) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr 22 §
Ikraft
2017-08-01
SFS-nummer
2017:526
Rubrik
Förordning (2017:526) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förordning (2017:669) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Officiell version (PDF)

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/849
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2017-08-01
SFS-nummer
2017:669
Rubrik
Förordning (2017:669) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation