Förordning (1999:1134) om belastningsregister

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
SFS 1999:1134 i lydelse enligt SFS 2024:368
Ikraft
2000-01-01
Upphäver
Polisregisterkungörelse (1969:38)
Kriminalregisterkungörelse (1973:58)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-06-05

1 §  Med belastningsregister avses i denna förordning det register som förs med stöd av lagen (1998:620) om belastningsregister.

Belastningsregistrets innehåll

Allmänna uppgifter

2 §  Om förutsättningarna för registrering enligt 3, 4 eller 4 a § lagen (1998:620) om belastningsregister är uppfyllda, ska registret innehålla uppgifter om

 1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andra identitetsuppgifter,
 2. domen, beslutet, strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsboten,
 3. de brott som den registrerade har begått samt påföljden,
 4. att ett brott har begåtts under påverkan av en sådan allvarlig psykisk störning som avses i 30 kap. 6 § brottsbalken,
 5. att en viss påföljd ska avse även annat brott, att den ska undanröjas eller att den ska ersätta en annan påföljd,
 6. beslut om utvisning ur Sverige enligt 8 a kap.utlänningslagen (2005:716),
 7. förordnande om omedelbar verkställighet eller om ett sådant tillgodoräknande av frihetsberövande eller omhändertagande som avses i 33 kap.6 och 7 §§brottsbalken,
 8. gjord personutredning,
 9. dom eller beslut enligt 34 kap.6 eller 8 §brottsbalken eller beslut enligt 19 § andra stycket bötesverkställighetslagen (1979:189),
 10. lagakraftvunnet beslut varigenom fängelse på livstid omvandlats till ett tidsbestämt straff enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,
 11. att en dom eller ett beslut i den del som rör den utdömda påföljden eller avser sådan särskild rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyldighet har vunnit laga kraft eller i något av dessa avseenden har överklagats,
 12. att regeringen av nåd har efterskänkt eller ändrat en påföljd som har förts in i belastningsregistret,
 13. att resning har beviljats, och
 14. plats för brotten samt namn på den registrerades föräldrar om uppgifterna har överförts till Sverige med stöd av rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll. Förordning (2022:1019).

Uppgifter om den som dömts till fängelse

3 §  I fråga om den som har dömts till fängelse eller ålagts förvandlingsstraff för böter skall belastningsregistret även innehålla uppgifter om

 1. tidpunkten för verkställighetens början,
 2. tidpunkten för frigivning,
 3. prövotiden och den återstående strafftiden vid villkorlig frigivning,
 4. beslut om helt eller delvis förverkande av villkorligt medgiven frihet,
 5. beslut om övervakning vid villkorligt medgiven frihet,
 6. beslut om förlängning av övervakningstid,
 7. beslut om återupptagen övervakning, samt
 8. tidpunkten för bortfallande av fängelse enligt 35 kap8 och 9 §§brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter enligt 18 och 21 §§bötesverkställighetslagen (1979:189).

Uppgifter om den som dömts till skyddstillsyn

4 §  I fråga om den som har dömts till skyddstillsyn skall belastningsregistret även innehålla uppgifter om

 1. beslut om förlängning av prövotid,
 2. beslut om förlängning av övervakningstid,
 3. beslut om återupptagen övervakning, samt
 4. beslut om att övervakningen med anledning av en dom på skyddstillsyn skall anstå eller att vidare verkställighet inte får äga rum.

Uppgifter om den som dömts till ungdomsövervakning

4 a §  I fråga om den som har dömts till ungdomsövervakning ska belastningsregistret även innehålla uppgifter om tidpunkten för verkställighetens början och slut. Förordning (2020:796).

Uppgifter om den som dömts till sluten ungdomsvård

5 §  I fråga om den som har dömts till sluten ungdomsvård skall belastningsregistret även innehålla uppgifter om tidpunkten för verkställighetens början och slut.

Uppgifter om den som överlämnats till vård

6 §  I fråga om den som av domstol har överlämnats till rättspsykiatrisk vård ska belastningsregistret även innehålla uppgifter om intagning i eller utskrivning från en sjukvårdsinrättning samt beslut om öppen rättspsykiatrisk vård. Förordning (2008:670).

Uppgifter om den som utvisats

7 §  I fråga om den som har utvisats på grund av brott ska belastningsregistret även innehålla uppgifter om

 1. beslut om inhibition av utvisningsbeslutet,
 2. beslut av en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen enligt 12 kap.16 b eller 16 d §utlänningslagen (2005:716), och
 3. att utvisningsbeslutet har verkställts. Förordning (2013:657).

Uppgifter om den som meddelats kontaktförbud eller tillträdesförbud

8 §  I fråga om den som har meddelats kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud, förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder, tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang eller lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek, eller vistelseförbud enligt lagen (2024:7) om preventiva vistelseförbud ska belastningsregistret även innehålla uppgifter om beslutets innebörd och beslutets giltighetstid. Förordning (2024:12).

Uppgifter från utländska myndigheter m.m.

9 §  Belastningsregistret skall också innehålla uppgifter om

 1. beslut av en myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge om överflyttning till den staten av verkställighet av fängelse eller övervakning av den som villkorligt frigivits eller dömts till skyddstillsyn,
 2. annat beslut av en myndighet i en annan stat om verkställighet av en påföljd som dömts ut här i landet,
 3. beslut av en svensk domstol eller en myndighet enligt 5, 10, 14, 17 eller 21 § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. , samt
 4. beslut av en svensk myndighet enligt 10 § lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet.

Rätt att få uppgifter ur belastningsregistret

Myndigheter som har rätt att få fullständiga uppgifter

10 §  Uppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

 1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar, i ärenden om utlämning för brott, i ärenden om nåd i brottmål eller i andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen, i ärenden om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller i ärenden om anställning som domare eller hyresråd, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende och i fråga om den som ärendet gäller,
 2. chefen för Justitiedepartementet eller den han eller hon bemyndigar, om utdraget behövs för att fullgöra en skyldighet Sverige har enligt en överenskommelse med en främmande stat,
 3. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,
 4. Säkerhetspolisen, i ärenden om anställning eller uppdrag vid myndigheten,
 5. Tullverket, i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighetsprövning ska göras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen, samt i andra tillståndsärenden och ärenden där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om den som prövningen gäller,
 6. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om inte annat anges, i ärenden
  1. där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in sådana uppgifter,
  2. där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,
  3. där länsstyrelsen ska pröva frågor om förbud mot att ha djur eller om omhändertagande av djur,
  4. om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.,
  5. om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523),
  6. om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag, och
  7. om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av delgivningsföretag, i fråga om personer som anges i 4 § första stycket 1 och 2 den förordningen,
 7. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen (1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transporttillstånd eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral för taxitrafik, i fråga om den som ärendet gäller,
 8. en myndighet som har rätt att besluta om frihetsberövande åtgärd enligt lagarna om överlämnande eller utlämning för brott eller utlänningslagen (2005:716), i ärenden som rör en sådan åtgärd,
 9. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som
  1. övervakare,
  2. förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010),
  3. personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.,
  4. biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller fängelseförordningen,
  5. kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder, eller
  6. särskild koordinator enligt 8 § lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning,
 10. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll, lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen, lagen (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen eller lagen om verkställighet av ungdomsövervakning,
 11. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervakning, i fråga om den som ärendet gäller,
 12. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett sådant ärende, i fråga om den som ärendet gäller,
 13. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa för tjänstgöring i internationella militära insatser,
 14. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap eller utlänningslagen, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utredning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen, i fråga om någon annan än den som ärendet gäller, och i ärenden enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar, i fråga om den som ärendet gäller,
 15. Migrationsverket, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita inom förvarsverksamheten,
 16. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ärendet gäller,
 17. allmän domstol, i ärenden om omvandling enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid, i fråga om den som ärendet gäller,
 18. Domstolsverket, i fråga om den som verket avser att anställa som notarie,
 19. Domarnämnden, i ärenden om anställning som domare eller hyresråd,
 20. Kronofogdemyndigheten, i fråga om den som ärendet gäller, i ärenden enligt
  1. 3 kap. lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen,
  2. 3 kap. lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande i vissa fall, och
  3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 av den 14 november 2018 om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande,
 21. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott, i fråga om den som ärendet gäller,
 22. allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol, i fråga om en nämndeman som ska påbörja en tjänstgöringsperiod i domstolen,
 23. en åklagarmyndighet i ärenden enligt förordningen (2014:1553) om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden inom Europeiska unionen,
 24. en åklagarmyndighet eller allmän domstol i ett ärende enligt lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder,
 25. Rättsmedicinalverket, när uppgiften behövs för prövning enligt häkteslagen av om ett besök eller elektronisk kommunikation kan tillåtas eller ska kontrolleras,
 26. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i fråga om den som omfattas av myndighetens prövning vid tillståndsgivning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013, i den ursprungliga lydelsen, och
 27. Statens institutionsstyrelse, när uppgiften behövs för prövning enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård av om ett besök eller elektronisk kommunikation kan tillåtas eller ska begränsas eller kontrolleras.

[S2]Uppgifter om någon annan än den som prövningen gäller enligt första stycket 14 ska begränsas till uppgifter om påföljder för brott enligt 3, 4 eller 6 kap. eller 16 kap. 10 a §brottsbalken eller uppgifter om kontaktförbud eller förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder. Förordning (2024:263).

11 §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott som lett till någon annan påföljd än penningböter ska lämnas ut om det begärs av

 1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,
 2. Högskolans avskiljandenämnd, i fråga om den som nämnden vid prövning enligt högskolelagen (1992:1434) överväger att avskilja från utbildningen,
 3. Arbetsförmedlingen, för utredning i ärenden om kallelse till ny tjänstgöring av vapenfri tjänst, i fråga om den som ärendet gäller,
 4. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevaknings- eller transportpersonal,
 5. en statlig eller kommunal myndighet som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare,
 6. Spelinspektionen, i fråga om den som omfattas av myndighetens prövning vid licens- och tillståndsgivning enligt spellagen (2018:1138),
 7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i fråga om den som myndigheten eller kommunen lämplighetsprövar enligt 19 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,
 8. en socialnämnd, i ärenden om
  1. att utse kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 b § socialtjänstlagen (2001:453) för en person som inte har fyllt 21 år,
  2. vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap.6, 6 a och 8- 10 §§socialtjänstlagen,
  3. adoption enligt 6 kap.12-16 §§socialtjänstlagen,
  4. åtgärder enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (2024:79) om placering av barn i skyddat boende, eller
  5. att utse särskild handläggare enligt 9 § lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning,
 9. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning
  1. enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen (2010:770) överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller
  2. enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 2 kap. 2 § järnvägsmarknadslagen (2022:365), 3 kap.3 och 7 §§järnvägssäkerhetslagen (2022:367) eller 4 kap.2 och 5 §§ lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem överväger att ge tillstånd,
 10. en kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) och i ärenden om tillstånd för försäljning av tobaksvaror enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, i fråga om den som ärendet gäller,
 11. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel eller lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,
 12. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsaneringslagen (2016:675) eller lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare, i fråga om den som ärendet gäller,
 13. Brottsoffermyndigheten, för utredning i ärenden enligt brottsskadelagen (2014:322),
 14. en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, i ärenden där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga om
  1. den som överförmyndaren eller nämnden avser att utse eller avser att föreslå att rätten utser till förmyndare, god man eller förvaltare, eller
  2. den som är förmyndare, god man eller förvaltare,
 15. Inspektionen för strategiska produkter, i fråga om
  1. tillståndsärenden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition, i fråga om den som prövningen gäller, eller
  2. ärenden där en investering granskas enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar,
 16. Rättsmedicinalverket, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare i den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, och
 17. Socialstyrelsen, om uppgifterna behövs i utredning enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

[S2]Sådana uppgifter som avses i 3 § 3-5 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas till en myndighet som har rätt att få uppgifter enligt denna paragraf. En socialnämnd och Socialstyrelsen har dock rätt till uppgift om åklagares beslut om åtalsunderlåtelse, straffvarning, kontaktförbud och förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder. Förordning (2024:93).

Myndigheter som har rätt att få uppgifter om vissa brott

12 §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8-11, 14 eller 15 kap.brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska, om brotten lett till någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av

 1. Fastighetsmäklarinspektionen, vid en redbarhets- och lämplighetsprövning av en fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (2021:516), eller
 2. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare avser att auktorisera.

[S2]Till Fastighetsmäklarinspektionen ska även uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 4 kap. 18 § fastighetsmäklarlagen lämnas ut vid den prövning som avses i första stycket 1.

[S3]Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första och andra styckena, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

[S4]Sådana uppgifter som avses i 3 § 3-5 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas till en myndighet som har rätt att få uppgifter enligt denna paragraf. Förordning (2021:522).

12 a §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8-11, 14 eller 15 kap.brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69), lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott eller 4 kap. 18 § fastighetsmäklarlagen (2021:516) ska, om brotten lett till någon annan påföljd än penningböter, lämnas ut om det begärs av Fastighetsmäklarinspektionen vid en prövning enligt fastighetsmäklarlagen av om någon som ingår i ett fastighetsmäklarföretags ledning eller som har ett kvalificerat innehav i mäklarföretaget har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet eller i väsentlig utsträckning åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet.

[S2]Om påföljden avser även något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

[S3]Sådana uppgifter som avses i 3 § 3-5 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas ut till Fastighetsmäklarinspektionen när myndigheten har rätt att få uppgifter ur belastningsregistret enligt denna paragraf. Förordning (2021:522).

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

12 b §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8-11, 14 eller 15 kap.brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69), lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden eller spellagen (2018:1138) ska, om brotten lett till någon annan påföljd än penningböter, lämnas ut om det begärs av Spelinspektionen, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita för licens- och tillståndsgivning eller tillsynsverksamhet.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3-5 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas ut till Spelinspektionen när myndigheten har rätt att få uppgifter ur belastningsregistret enligt denna paragraf. Förordning (2024:300).

13 §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8–11, 14 eller 15 kap.brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska, om brotten lett till någon annan påföljd än penningböter, lämnas ut om det begärs av Revisorsinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att auktorisera eller godkänna.

[S2]Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

[S3]Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas ut till Revisorsinspektionen när myndigheten har rätt att få uppgifter ur belastningsregistret enligt denna paragraf. Förordning (2018:2044).

13 a §  Uppgifter ur belastningsregistret om huruvida en enskild förekommer eller inte förekommer för sådan brottslighet som avses i 3 kap. 1 § förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution ska lämnas ut om det begärs av Finansinspektionen, i fråga om den som myndigheten lämplighetsprövar enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Förordning (2018:2044).

/Upphör att gälla U: 2024-11-01/

14 §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8-11, 13-15 eller 17 kap.brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), tullagen (2016:253), lagen (2000:1225) om straff för smuggling, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter eller motsvarande äldre lagar, lagen (2022:155) om tobaksskatt eller motsvarande äldre lag, lagen (2022:156) om alkoholskatt eller motsvarande äldre lag, alkohollagen (2010:1622), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, lagen (1994:1776) om skatt på energi, 9 kap.1-2 §§vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av Skatteverket.

[S2]Uppgifterna ska lämnas ut för prövning av

 1. upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
 2. skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
 3. lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter eller lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar,
 4. frivilligt skattskyldiga enligt lagen om skatt på energi,
 5. registrerade mottagare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik, och
 6. registrerade EU-handlare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik.

[S3]Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2022:1737).

/Träder i kraft I: 2024-11-01/

14 §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8-11, 13-15 eller 17 kap.brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), tullagen (2016:253), lagen (2000:1225) om straff för smuggling, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter eller motsvarande äldre lagar, lagen (2022:155) om tobaksskatt eller motsvarande äldre lag, lagen (2022:156) om alkoholskatt eller motsvarande äldre lag, alkohollagen (2010:1622), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, lagen (1994:1776) om skatt på energi, 9 kap.1-2 §§vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av Skatteverket.

Uppgifterna ska lämnas ut för prövning av

 1. upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
 2. skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
 3. lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik eller lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,
 4. frivilligt skattskyldiga enligt lagen om skatt på energi,
 5. registrerade mottagare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik, och
 6. registrerade EU-handlare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2023:806).

15 §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4 eller 6 kap., 8 kap.1, 4-7 §§, 9 kap. 1, 3, 4 eller 6 §, 10 kap.1 eller 3 §, 12 kap. 3 §, 13 kap., 14 kap. 1, 3 eller 6 §, 16 kap. 1, 2, 5 eller 8 §, 17-19 kap.brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 9 kap.1-2 §§vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag eller 3-5 eller 7 § första eller andra stycket lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av Försvarsmakten, i fråga om dels totalförsvarspliktiga som är inskrivna för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, dels dem som Försvarsmakten avser att anta eller som är antagna till militär utbildning inom myndigheten.

[S2]Om uppgifter om sådan brottslighet som avses i första stycket förekommer, ska också uppgifter om annan brottslighet som lett till någon annan påföljd än penningböter lämnas ut. Förordning (2023:524).

16 §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 9 kap.6 eller 7 §brottsbalken eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av Riksgäldskontoret för utredning enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller lagen (1999:158) om investerarskydd, i fråga om den som ärendet gäller.

[S2]Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2014:316).

16 a §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8-11, 14 eller 15 kap. eller 20 kap.1 eller 2 §brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, om brotten lett till någon annan påföljd än böter, eller brott mot lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, vägtrafikskattelagen (2006:227), fordonsförordningen (2009:211) eller lagen (2019:370) om fordons registrering och användning eller motsvarande äldre lag ska lämnas ut, om det begärs av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll för utredning i ärenden om ackreditering av besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574), i fråga om sådana personer som avses i 4 kap. 2 e § den lagen.

[S2]Om påföljden avser något annat brott än de som anges i första stycket ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2019:389).

16 b §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8-11, 13-17 eller 20 kap.brottsbalken, 1 § andra stycket eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen (1968:64), skattebrottslagen (1971:69), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, 11 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622), lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 5 eller 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling, bidragsbrottslagen (2007:612), lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 19 kap. 1, 2 eller 3 § spellagen (2018:1138) eller terroristbrottslagen (2022:666) eller motsvarande äldre lag ska, om brotten lett till någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av

 1. Inspektionen för vård och omsorg i ärenden om tillstånd enligt
  1. socialtjänstlagen (2001:453), i fråga om den som inspektionen överväger att ge tillstånd, föreståndare för verksamheten och sådana personer som avses i 7 kap. 2 § andra stycket 1-4 den lagen, eller
  2. lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, i fråga om den som inspektionen överväger att ge tillstånd, sådana personer som avses i 23 § andra stycket1-4 den lagen samt föreståndare och verksamhetsansvarig som avses i 7 och 8 §§ förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
 2. Statens skolinspektion eller en kommunal myndighet i ärenden om godkännande som enskild huvudman enligt skollagen (2010:800), i fråga om den som myndigheten överväger att godkänna som huvudman och sådana personer som avses i 2 kap. 5 a § och 25 kap. 10 a § den lagen.

[S2]Om påföljden avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2022:1367).

16 c §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3 kap., 4 kap.1-2 eller 4-5 §§, 6 kap., 8 kap.5 eller 6 §, 10 kap.5 a eller 5 c §, 13-15 kap., 16 kap. 10 a §, 17 kap.1 eller 2 § eller 20 kap. 1 §brottsbalken, 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen (1968:64), abortlagen (1974:595), lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 10 kap. 3, 4 eller 6 § patientsäkerhetslagen (2010:659), 1, 2, 4-11 a och 13 §§ lagen (2014:406) om straff för vissa internationella brott eller mot terroristbrottslagen (2022:666) eller motsvarande äldre lag ska, om brotten lett till någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av

 1. Socialstyrelsen i ärenden om legitimation enligt 4 kap.1 eller 2 §patientsäkerhetslagen eller särskilt förordnande enligt 4 kap. 4 § samma lag, i fråga om den som styrelsen överväger att meddela legitimation eller särskilt förordna att utöva yrke,
 2. Inspektionen för vård och omsorg i ärenden om prövotid och återkallelse av legitimation enligt 8 kap. 1, 3 eller 4 § patientsäkerhetslagen, i fråga om den som inspektionen enligt 7 kap. 30 § patientsäkerhetslagen överväger att anmäla till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, eller
 3. en region, i fråga om en icke legitimerad yrkesutövare som regionen överväger att anställa för allmäntjänstgöring eller med ett vikariatsförordnande enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap. 12 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).

[S2]Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2022:695).

16 d §  Uppgifter ur belastningsregistret ska, i den utsträckning som anges i andra stycket, lämnas ut om det begärs av Transportstyrelsen för förmedling till en utländsk myndighet i enlighet med artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG.

[S2]De uppgifter som ska lämnas ut till Transportstyrelsen efter en begäran enligt första stycket är uppgifter i fråga om den som begäran gäller om brott mot

 1. 3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
 2. 9 kap.2 eller 3 §körkortslagen (1998:488),
 3. 4, 6 eller 6 a § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
 4. 14 kap. 3 § 1 c, 4 § eller 11 §trafikförordningen (1998:1276),
 5. 45 h § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare,
 6. 9 kap.1-5 §§ förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.,
 7. 25-26 a §§ lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete,
 8. 16 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods,
 9. 11 kap.1 eller 2 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
 10. 8 kap.8 eller 9 §fordonsförordningen (2009:211),
 11. 5 kap. 1 § yrkestrafiklagen (2012:210), eller
 12. 10 kap.1 eller 3-5 §§djurskyddslagen (2018:1192). Förordning (2022:471).

16 e §  Uppgifter ur belastningsregistret ska, i den utsträckning som anges i denna paragraf, lämnas ut om det begärs av Myndigheten för digital förvaltning. Uppgifterna ska endast lämnas ut i ärenden om godkännande av en ansökan om anslutning till ett auktorisationssystem enligt lagen (2023:704) om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och digital post, i fråga om den som myndigheten överväger att godkänna och, om ärendet gäller en juridisk person, styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare för denna.

[S2]Uppgifter ska, om brotten lett till någon annan påföljd än böter, lämnas ut om brott mot

 1. 4 kap.8-9 c §§, 9-11, 14 eller 15 kap.brottsbalken,
 2. skattebrottslagen (1971:69),
 3. lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
 4. 47 § lagen (2014:836) om näringsförbud, eller
 5. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

[S3]Om påföljden avser något annat brott än de som anges i andra stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2023:710).

/Upphör att gälla U: 2024-07-01/

16 f §  Uppgifter ur belastningsregistret ska, i den utsträckning som anges i denna paragraf, lämnas ut om det begärs av Finansinspektionen.

[S2]Uppgifterna ska lämnas ut om den som myndigheten lämplighetsprövar enligt

 1. lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
 2. lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
 3. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 4. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 5. lagen (2010:751) om betaltjänster,
 6. försäkringsrörelselagen (2010:2043),
 7. lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
 8. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 9. lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
 10. lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
 11. lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,
 12. lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal,
 13. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, eller
 14. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012.

[S3]Uppgifter ska, om brotten lett till någon annan påföljd än penningböter, lämnas ut om brott mot

 1. 8-11, 14 eller 15 kap.brottsbalken,
 2. skattebrottslagen (1971:69),
 3. lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall,
 4. bidragsbrottslagen (2007:612),
 5. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott,
 6. lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, eller
 7. terroristbrottslagen (2022:666) eller motsvarande äldre lag.

[S4]Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i tredje stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

[S5]Sådana uppgifter som avses i 3 § 3-5 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas ut. Förordning (2023:722).

/Träder i kraft I: 2024-07-01/

16 f §  Uppgifter ur belastningsregistret ska, i den utsträckning som anges i denna paragraf, lämnas ut om det begärs av Finansinspektionen.

Uppgifterna ska lämnas ut om den som myndigheten lämplighetsprövar enligt

 1. lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
 2. lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
 3. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 4. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 5. lagen (2010:751) om betaltjänster,
 6. försäkringsrörelselagen (2010:2043),
 7. lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
 8. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 9. lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
 10. lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
 11. lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,
 12. lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal,
 13. lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar,
 14. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, eller
 15. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012.

Uppgifter ska, om brotten lett till någon annan påföljd än penningböter, lämnas ut om brott mot

 1. 8-11, 14 eller 15 kap.brottsbalken,
 2. skattebrottslagen (1971:69),
 3. lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall,
 4. bidragsbrottslagen (2007:612),
 5. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott,
 6. lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, eller
 7. terroristbrottslagen (2022:666) eller motsvarande äldre lag.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i tredje stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3-5 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas ut. Förordning (2024:128).

/Träder i kraft I: 2024-07-02/

16 f §  Uppgifter ur belastningsregistret ska, i den utsträckning som anges i denna paragraf, lämnas ut om det begärs av Finansinspektionen.

Uppgifterna ska lämnas ut om den som myndigheten lämplighetsprövar enligt

 1. lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
 2. lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
 3. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 4. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 5. lagen (2010:751) om betaltjänster,
 6. försäkringsrörelselagen (2010:2043),
 7. lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
 8. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 9. lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
 10. lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
 11. lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,
 12. lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal,
 13. lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar,
 14. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,
 15. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012, eller
 16. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1114 av den 31 maj 2023 om marknader för kryptotillgångar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 1095/2010 samt direktiven 2013/36/EU och (EU) 2019/1937.

Uppgifter ska, om brotten lett till någon annan påföljd än penningböter, lämnas ut om brott mot

 1. 8-11, 14 eller 15 kap.brottsbalken,
 2. skattebrottslagen (1971:69),
 3. lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall,
 4. bidragsbrottslagen (2007:612),
 5. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott,
 6. lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappers-marknaden, eller
 7. terroristbrottslagen (2022:666) eller motsvarande äldre lag.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i tredje stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3-5 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas ut. Förordning (2024:368).

16 g §  Uppgifter ur belastningsregistret ska, i den utsträckning som anges i denna paragraf, lämnas ut om det begärs av Statens energimyndighet. Uppgifterna ska lämnas ut om den som myndigheten avser att registrera eller har registrerat som kontoinnehavare eller ombud i det unionsregister som avses i 19 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser och, om ärendet gäller en juridisk person, firmatecknare för denna.

[S2]Uppgifter ska, om brotten lett till någon annan påföljd än penningböter, lämnas ut om brott mot

 1. 8-11, 14 eller 15 kap.brottsbalken,
 2. skattebrottslagen (1971:69),
 3. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott,
 4. lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden,
 5. lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser, eller
 6. terroristbrottslagen (2022:666) eller motsvarande äldre lag.

[S3]Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i andra stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

[S4]Sådana uppgifter som avses i 3 § 3-5 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas ut. Förordning (2022:927).

17 §  Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om uppgifter i belastningsregistret enligt bestämmelserna i 6 kap.3, 4 och 6 §§vägtrafikdataförordningen (2019:382) och 9 § förordningen (2021:628) om förarbevis för vattenskoter. Förordning (2021:629).

Uppgifter för prövning av ett meddelat tillstånd

18 §  En myndighet som enligt 10, 11, 12, 13, 14 eller 16 b § har rätt att få uppgifter ur belastningsregistret vid tillståndsgivning, godkännande eller meddelande av legitimation, har rätt att få motsvarande uppgifter för prövning av ett meddelat tillstånd, godkännande eller certifikat, en beslutad auktorisation eller en meddelad legitimation eller licens. Förordning (2018:1479).

Direktåtkomst

19 §  Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagarmyndigheter, Kriminalvården, Migrationsverket, Domstolsverket och allmänna domstolar får ha direktåtkomst till uppgifter i belastningsregistret. Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som myndigheterna har rätt att få ut enligt lagen (1998:620) om belastningsregister eller denna förordning. Förordning (2015:46).

20 §  Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i ärenden som rör körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, tillstånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transporttillstånd eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral eller en beställningscentral för taxitrafik. Transportstyrelsen får vidare ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret för det ändamål som anges i 16 d §.

[S2]Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i ärenden enligt 16 c § första stycket 1. Inspektionen för vård och omsorg får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i ärenden enligt 16 c § första stycket 2.

[S3]En länsstyrelse får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i ärenden om godkännande och tillsyn av personal vid bevakningsföretag, i ärenden enligt förordningen (2011:155) om auktorisation av delgivningsföretag, i ärenden om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523) samt i ärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.

[S4]En allmän förvaltningsdomstol får ha direktåtkomst till uppgifter ur belastningsregistret i fråga om en nämndeman som ska påbörja en tjänstgöringsperiod i domstolen.

[S5]Direktåtkomsten ska begränsas till att endast gälla sådana uppgifter som myndigheterna har rätt att få ut enligt denna förordning. Förordning (2020:629).

Enskildas rätt att få uppgifter

21 §  Uppgift om brott som föranlett någon annan påföljd än penningböter, skall lämnas ut om det begärs av

 1. ett sådant larminstallationsföretag som avses i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m., i fråga om den som företaget avser att anställa eller anlita som uppdragstagare för larminstallationer, samt
 2. en enskild sammanslutning eller en person som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom, i fråga om den som den enskilde avser att anställa eller anlita som uppdragstagare.

[S2]Sådana uppgifter som avses i 3 § 3-5 lagen (1998:620) om belastningsregister skall dock inte lämnas ut. Förordning (2003:1183).

21 a §  Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8-11, 14 eller 15 kap.brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska, om brotten lett till någon annan påföljd än penningböter, lämnas ut om det begärs av Sveriges advokatsamfunds styrelse eller disciplinnämnd, i fråga om den som samfundet lämplighetsprövar enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

[S2]Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

[S3]Sådana uppgifter som avses i 3 § 3-5 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas ut till Sveriges advokatsamfund när samfundet har rätt att få uppgifter ur belastningsregistret enligt denna paragraf. Förordning (2019:609).

22 §  Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 1 lagen (1998:620) om belastningsregister ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller straffförelägganden där

 1. någon annan påföljd än böter har dömts ut,
 2. dagsböter har dömts ut för brott mot 3 kap. 5 §, 4 kap.4 och 5 §§, 8, 9 och 14 kap. samt 17 kap.1, 2 och 4 §§brottsbalken eller lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, eller
 3. böter har dömts ut för brott som avses i 6 kap.8 och 10 §§ samt 16 kap. 11 §brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, vapenlagen (1996:67), vapenförordningen (1996:70) och äldre vapenlagstiftning.

[S2]Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första stycket 2 och 3, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

[S3]Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 2 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i skollagen (2010:800) ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för brott mot 3 kap.1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a §brottsbalken. Om påföljden eller åtalsunderlåtelsen även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

[S4]Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 4 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för brott mot 3 kap.1, 2, 5 och 6 §§, 4 kap.12 och 45 §§, 6 kap., 8 kap.5 och 6 §§, 16 kap.8, 9 och 10 a §§brottsbalken, narkotikastrafflagen, lagen om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling och 11 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622) samt medverkan och försök till sådana brott. I fråga om brott som avses i 6 kap.brottsbalken, narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa dopningsmedel ska utdraget också innehålla uppgifter om domar, beslut och strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott. Om påföljden eller åtalsunderlåtelsen även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

[S5]Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 5 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för brott mot 3 kap.1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a §brottsbalken. Om påföljden eller åtalsunderlåtelsen även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

[S6]Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 6 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för brott mot 3 kap.1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a §brottsbalken. Om påföljden eller åtalsunderlåtelsen även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut. Förordning (2017:526).

22 a §  Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 3 lagen (1998:620) om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution ska endast innehålla upplysning om huruvida den enskilde förekommer eller inte förekommer i belastningsregistret för sådan brottslighet som anges i 3 kap. 1 § förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution. Förordning (2018:1232).

22 b §  En enskild som är eller har varit medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen har rätt att på begäran få ta del av uppgifter som finns om honom eller henne i kriminalregistret i den staten. Detsamma gäller den som har varit stadigvarande bosatt i en annan medlemsstat. En begäran om att få ut uppgifter görs hos Polismyndigheten. Förordning (2014:1158).

22 c §  När en enskild begär uppgifter om sig själv i belastningsregistret med stöd av 9 § lagen (1998:620) om belastningsregister ska Polismyndigheten även inhämta uppgifter som finns i kriminalregistret i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, om den enskilde är medborgare där eller om det framkommer att den staten har uppgifter om den enskilde i sitt kriminalregister. Förordning (2022:773).

Avgift

23 §  Avgift skall tas ut

 1. för att lämna ut uppgifter till enskilda enligt 21 § samt
 2. för att lämna ut ett begränsat registerutdrag enligt 22 § första stycket.

[S2]För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas. Förordning (2000:1194).

Utländska myndigheters rätt att få uppgifter

24 §  Uppgifter får lämnas ut med stöd av 11 § lagen (1998:620) om belastningsregister när de behövs i sådan verksamhet som avses i 2 § första stycket 1-3 i nämnda lag. Uppgifter får lämnas ut i andra fall endast när det finns särskilda skäl. Förordning (2000:720).

24 a §  Uppgifter ur belastningsregistret får, i fråga om den som begäran gäller, lämnas på begäran av en utländsk myndighet i enlighet med artikel 27.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG. Förordning (2012:252).

24 b §  Med stöd av 11 § lagen (1998:620) om belastningsregister får sådana uppgifter ur belastningsregistret som anges i 16 d § lämnas ut till en utländsk myndighet i enlighet med artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG. Förordning (2012:253).

24 c §  Uppgifter om någon som är medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen och som förs in i belastningsregistret ska, när domen har vunnit laga kraft, snarast överföras till den eller de stater där den dömde är medborgare, i enlighet med rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll.

[S2]Om uppgifter som avses i första stycket ändras eller gallras, ska den eller de stater som tagit emot uppgifterna underrättas om detta. Förordning (2012:768).

24 d §  Om en behörig centralmyndighet i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen begär uppgifter ur belastningsregistret som ska användas i ett brottmålsförfarande, ska uppgifterna lämnas ut i enlighet med rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll.

[S2]En uppgift som har förts in i registret med stöd av 4 a § lagen (1998:620) om belastningsregister får dock inte lämnas ut om Polismyndigheten har underrättats av en behörig myndighet i den stat som har överfört uppgiften om att uppgiften har gallrats i den staten. Förordning (2022:773).

24 e §  När uppgifter överförs med stöd av 24 c § ska utlämnandet förenas med villkoret att uppgifterna inte får vidarebefordras till en annan stat för något annat ändamål än att användas i ett brottmålsförfarande. Förordning (2012:768).

24 f §  När uppgifter om en dom som har förts in i belastningsregistret med stöd av 4 a § lagen (1998:620) om belastningsregister lämnas ut på begäran av en annan stat, ska den mottagande staten underrättas om eventuella villkor som begränsar möjligheten att använda uppgifterna och som har angetts av den stat där domen meddelades. Om uppgifterna ska användas i ett brottmålsförfarande, ska utlämnandet förenas med villkoret att uppgifterna endast får vidareanvändas inom ramen för ett sådant förfarande. Förordning (2012:768).

24 g §  Utöver i fall som avses i 6 § tredje stycket, 8 § och 9 § första stycket lagen (1998:620) om belastningsregister, får följande uppgifter lämnas ut endast med stöd av 24 d § denna förordning:

 1. en gärning som inte motsvarar brott enligt svensk lag eller en gärning som någon har begått innan han eller hon har fyllt femton år och som har förts in i belastningsregistret med stöd av 4 a § lagen om belastningsregister, och
 2. namn på den registrerades föräldrar som har förts in i belastningsregistret med stöd av 2 § första stycket 14 denna förordning. Förordning (2012:768).

25 §  Om den som är medborgare i eller har hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge genom dom, beslut eller strafföreläggande har ålagts någon annan påföljd än böter, ska Polismyndigheten underrätta registreringsmyndigheten i den staten. Förordning (2014:1158).

25 a §  Ett svar på en begäran om utdrag ur belastningsregistret enligt 24 a § ska överföras snarast, dock senast inom två månader från den dag begäran kom in. Förordning (2012:252).

Vilka uppgifter som skall lämnas

Domstolar

26 §  En domstol ska, i fråga om den som på grund av en dom eller ett beslut ska registreras enligt 3 § 1–3 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 2 § 1–11 och 13, 3 § 4, 4 § och 9 § 3 denna förordning. En domstol ska också lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som krävs för gallring av belastningsregistret enligt 16 § 1–4 lagen om belastningsregister. Förordning (2014:1158).

27 §  En domstol skall, i fråga om den som på grund av en dom eller ett beslut skall registreras enligt 3 § 5 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till åklagarmyndigheten som anges i 8 § denna förordning. En domstol skall också lämna sådana uppgifter till åklagarmyndigheten som krävs för gallring enligt 16 § 6 lagen om belastningsregister. Förordning (2003:1183).

Departement och myndigheter

28 §  Regeringskansliet (Justitiedepartementet) ska, i fråga om den som på grund av en dom eller ett beslut ska registreras enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som avses i 2 § 12 och 7 §2 och 3 denna förordning. Förordning (2014:1158).

29 §  Regeringskansliet (Justitiedepartementet) ska, i fråga om den som ska registreras enligt 4 § 2 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 2 §2 och 3 denna förordning. Förordning (2014:1158).

30 §  Kriminalvården ska, i fråga om den som på grund av en dom eller ett beslut ska registreras enligt 3 §1 och 2 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 3 §, 4 §2 och 3, 4 a och 9 §§ denna förordning. Förordning (2020:796).

31 §  En åklagarmyndighet ska, i fråga om den som ska registreras på grund av ett strafföreläggande enligt 3 § 1 eller ett beslut enligt 3 §4 eller 5 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 2 §2 och 3 samt 8 § denna förordning. En åklagarmyndighet ska också lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som krävs för gallring av registret enligt 16 §5 och 6 lagen om belastningsregister. Förordning (2014:1158).

32 §  Tullverket ska, i fråga om den som på grund av ett föreläggande av ordningsbot ska registreras enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 2 §2 och 3 denna förordning.

[S2]Tullverket ska vidare, i fråga om den som på grund av ett strafföreläggande ska registreras enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Åklagarmyndigheten som anges i 2 §2 och 3 denna förordning. Förordning (2014:1158).

33 § Har upphävts genom förordning (2014:1158).

34 §  Statens institutionsstyrelse ska, i fråga om den som på grund av en dom ska registreras enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 5 § denna förordning. Förordning (2014:1158).

35 §  En chefsöverläkare eller en annan läkare som har förordnats att fullgöra viss del av chefsöverläkarens åligganden eller en verksamhetschef ska, i fråga om den som på grund av en dom ska registreras enligt 3 § 1 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 6 § denna förordning. Förordning (2014:1158).

Ansvar för lämnade uppgifter

36 §  Den myndighet som har lämnat uppgifter till Polismyndigheten enligt denna förordning ansvarar för att uppgifterna är riktiga.

[S2]Felaktigheter eller ofullständigheter i uppgifter som avses i 2632, 34 och 35 §§ ska rättas på det sätt som Polismyndigheten bestämmer efter samråd med den berörda myndigheten. Förordning (2014:1158).

37 §  Den som i offentlig anställning tar del av uppgifter ur belastningsregistret och misstänker att registrets innehåll är oriktigt, ska genast anmäla det till Polismyndigheten. Förordning (2014:1158).

Rätt att meddela föreskrifter

38 §  Polismyndigheten får, efter samråd med berörda myndigheter, meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:1158).

39 § Har upphävts genom förordning (2022:828).

Skyldighet att hämta in uppgifter ur belastningsregistret

40 §  Uppgifter ur belastningsregistret ska inhämtas innan någon

 1. döms till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomsövervakning eller sluten ungdomsvård,
 2. överlämnas till rättspsykiatrisk vård eller, om fängelse är föreskrivet för brottet, till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, eller
 3. åläggs förvandlingsstraff. Förordning (2020:796).

Inhämtande av uppgifter med stöd av rådets rambeslut 2009/315/RIF

41 §  En svensk myndighet som har rätt att få uppgifter ur belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om belastningsregister eller denna förordning får begära uppgifter ur

 1. en annan medlemsstats kriminalregister med stöd av rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll, eller
 2. Förenade kungarikets kriminalregister med stöd av avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan.

[S2]En sådan begäran ska göras till Polismyndigheten och innehålla uppgift om för vilket ändamål uppgifterna begärs.

[S3]Polismyndigheten ska inhämta uppgifterna och vidarebefordra dessa till den myndighet som begärt dem. Förordning (2022:773).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:1134) om belastningsregister

Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:98) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2000-04-01

Förordning (2000:550) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 14, 19 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:683) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000. För uppgift som har antecknats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2000:720) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 24, 29 §§
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2000:1194) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22, 23 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1280) om ändring i förordningen (1999:1134) om belasningsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. I fråga om brott mot tullagen (1994:1550) och mot lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller 14 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:416) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:669) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:689) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:947) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:969) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:1010) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 14, 19, 32 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:1183) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 11, 12, 13, 21, 27, 28, 31 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:34) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2004-03-01

Förordning (2004:96) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2004-04-01

Förordning (2004:344) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:533) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:706) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2004-10-08

Förordning (2004:742) om ändring i förordningen (1999:1135) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2004-12-01

Förordning (2004:1064) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1195) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1279) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 32, 39 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:93) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2005:326) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:412) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22 §, nya 13 a, 22 a §§
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:433) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:1021) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 19, 30 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:56) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13, 14, 20 §§
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:102) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 2, 7, 10 §§
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2006:221) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2006-04-30

Förordning (2006:507) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 20 §§
Ikraftträder
2006-07-15

Förordning (2006:786) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:919) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2006-08-18

Förordning (2006:1125) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 2, 10, 26, 28 §§
Ikraftträder
2006-11-01

Förordning (2007:70) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2007:175) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22, 22 a §§
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:581) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2007:923) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1273) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
CELEX-nr
31993R2454
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1452) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:429) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:670) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2008:1216) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 11, 17, 20 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:661) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:687) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2009-07-27

Förordning (2009:1431) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 20 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1553) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1554) om ändring i förordningen (2009:1431) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 § i 2009:1431

Förordning (2010:32) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:77) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ny 16 a §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:591) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 15, 20 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:685) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 18 §; ny 16 b §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1077) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:1143) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 18, 20 §§; ny 16 c §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1480) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 15 §§
CELEX-nr
31993R2454
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1637) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11, 14, 22 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:162) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 20 §§
CELEX-nr
31993R2454
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:251) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:566) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:669) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 12 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:972) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 8, 10, 11 §§, rubr. närmast före 8 §
CELEX-nr
31993R2454
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2012:21) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2011/12:90, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:CU1
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2012:252) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 20 §§; nya 24 a, 25 a §§
CELEX-nr
32004L0038
Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2012:253) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 20 §; nya 16 d, 24 b §§
CELEX-nr
32009R1071
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2012:612) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11, 16 b §§
Ikraftträder
2012-11-01

Förordning (2012:768) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 2 §; nya 22 b, 22 c, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 24 g, 41 §§, rubr. närmast före 41 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:50) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2013-04-01

Förordning (2013:182) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 b, 16 c, 18, 20 §§
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:225) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:245) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 c, 20 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:310) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 b §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:547) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ny 16 e §
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:593) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraftträder
2013-07-22

Förordning (2013:657) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om ärenden som avser upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott och som har kommit in till regeringen före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 7, 10 §§
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:709) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
CELEX-nr
32012R0258
Ikraftträder
2013-09-30

Förordning (2013:854) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr 22 §
Ikraftträder
2013-12-18

Förordning (2014:193) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.
 2. Vid tillämpning av 2 § 6 ska med beslut som där nämns likställas motsvarande beslut enligt äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2014:316) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 12, 13, 14, 15, 16, 16 a, 16 b, 16 e, 22 §§
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:326) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr 11 §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:398) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2014-07-02

Förordning (2014:411) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 c §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:898) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 14, 15 §§
Ikraftträder
2014-09-01

Förordning (2014:911) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2014-09-01

Förordning (2014:938) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 e §
Ikraftträder
2014-08-02

Förordning (2014:1158) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
upph. 33 §; ändr. 10, 17, 19, 22 b, 22 c, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1399) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1554) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2015:46) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2015:89) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:114) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2015:385) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2015-08-01

Förordning (2015:654) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 8, 10, 11 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:992) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:334) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om brott mot tullagen (2000:1281), som begåtts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 10, 14 §§
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2016:498) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:694) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2016-11-01

Förordning (2016:737) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 20 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1035) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1080) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2016-12-15

Förordning (2016:1345) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2016/17:103, Prop. 2016/17:1, Bet. 2016/17:NU1
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:216) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2017-04-13

Förordning (2017:526) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2017:669) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2017:1020) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2017-12-01

Förordning (2018:134) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2018-05-01

Förordning (2018:706) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1232) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13 a, 22 a §§
Ikraftträder
2018-10-01

Förordning (2018:1479) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Förordningen tillämpas även på ansökningar om licens enligt spellagen (2018:1138) som lämnas in till Lotteriinspektionen efter den 1 augusti 2018 och som avser tid efter den 1 januari 2019. Det som föreskrivs om Spelinspektionen ska då gälla för Lotteriinspektionen.
 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut enligt kasinolagen (1999:355) och lotterilagen (1994:1000) som har meddelats före ikraftträdandet. Det som föreskrivs om Lotteriinspektionen ska då gälla för Spelinspektionen.
Omfattning
ändr. 11, 13, 16 b, 18 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2018:1489) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 e §
Ikraftträder
2018-09-01

Förordning (2018:1577) om ändring i förordningen (2018:1479) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 b § i 2018:1479

Förordning (2018:2044) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 13, 13 a §§, ny 16 f §
Ikraftträder
2019-01-20

Förordning (2018:2079) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:69) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr 16 d §
Ikraftträder
2019-04-01

Förordning (2019:143) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2019-05-01

Förordning (2019:225) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11, 14 §§
Ikraftträder
2019-07-01

Förordning (2019:389) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 a, 17 §§
Ikraftträder
2019-07-01

Förordning (2019:582) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 20 §§
Ikraftträder
2019-11-01

Förordning (2019:609) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ny 21 a §
Ikraftträder
2019-11-01

Förordning (2019:811) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 f §
Ikraftträder
2019-12-15

Förordning (2019:1165) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11, 16 c §§
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:52) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2020-04-01

Förordning (2020:573) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2020-09-01

Förordning (2020:629) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 20 §§
Ikraftträder
2020-09-01

Förordning (2020:796) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10, 11, 30, 40 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2020:975) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2021-01-02

Förordning (2020:1041) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för aktiebolag och ekonomiska föreningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.
Omfattning
ändr. 16 f §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2020:1046) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2021-02-01

Förordning (2020:1284) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2021-02-01

Förordning (2021:522) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
 2. Vid tillämpning av 12 § andra stycket och 12 a § första stycket ska det som föreskrivs om uppgifter om brott mot 4 kap. 18 § fastighetsmäklarlagen (2021:516) gälla även uppgifter om motsvarande brott enligt äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 12 §; ny 12 a §
Ikraftträder
2021-07-01

Förordning (2021:571) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 41 §
Ikraftträder
2021-09-01

Förordning (2021:629) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2022-05-01

Förordning (2021:659) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2021-08-01

Förordning (2021:1043) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 c §
Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2022:382) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 b §
Ikraftträder
2023-01-01

Förordning (2022:421) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2022-06-01

Förordning (2022:471) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 d §
Ikraftträder
2022-06-15

Förordning (2022:695) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 c, 16 f §§
Ikraftträder
2022-07-01

Förordning (2022:715) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2022-07-01

Förordning (2022:773) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 22 c, 24 d, 41 §§
Ikraftträder
2022-06-28

Förordning (2022:828) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
upph. 39 §
Ikraftträder
2022-10-03

Förordning (2022:927) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ny 16 g §
Ikraftträder
2022-08-15

Förordning (2022:1019) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2022-08-01

Förordning (2022:1367) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 b §
Ikraftträder
2023-01-02

Förordning (2022:1677) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2023-01-01

Förordning (2022:1737) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2023-02-13

Förordning (2023:405) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2023-08-01

Förordning (2023:524) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2023-10-01

Förordning (2023:625) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2023-12-01

Förordning (2023:710) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.
 2. För ärenden om godkännande av en sökande enligt den upphävda lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering gäller 16 e § i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. 16 e §
Ikraftträder
2024-01-01

Förordning (2023:722) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 f §
Ikraftträder
2024-01-01

Förordning (2023:806) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2024-11-01

Förordning (2024:12) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2024-02-01

Förordning (2024:93) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2024-04-01

Förordning (2024:128) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 f §
Ikraftträder
2024-07-01

Förordning (2024:263) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2024-05-15

Förordning (2024:300) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ny 12 b §
Ikraftträder
2024-07-01

Förordning (2024:368) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Omfattning
ändr. 16 f §
Ikraftträder
2024-07-02