MIGRFS 2015:1

Migrationsverkets föreskrifter med instruktion för verkets personalansvarnämnd

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter med instruktion för

verkets personalansvarnämnd;

MIGRFS

01/2015

Utkom från trycket

den 27 januari

2015

beslutade den 19 januari 2015.

Med stöd av 4 § myndighetsförordningen (2007:515) föreskriver

Migrationsverket följande.

Personalansvarsnämndens uppgifter

1 § Personalansvarsnämnden ska enligt 25 § myndighetsförordningen

(2007:515) pröva följande frågor

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när

anställningen inte är en provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan,

4. avstängning.

Personalansvarsnämndens sammansättning

2 § Personalansvarsnämnden består av generaldirektören, rättschefen,

HR-direktören och av personalföreträdarna. När

7 §

personalföreträdarförordningen (1987:1101) jämförs med 2 § samma

förordning framgår det

att de personer

som utsetts att i myndighetens

ledning företräda de som är anställda i Migrationsverket också är

ledamöter i nämnden.

Generaldirektören är nämndens ordförande. Vid förfall för

generaldirektören

fungerar dennes ställföreträdare som ordförande. Om

rättschefen eller HR-direktören inte kan delta

i nämndens sammanträde

utser ordföranden ersättare.

Generaldirektören utser föredragande till nämnden. Föredraganden

ansvarar för att ett ärende, som nämnden ska avgöra, utreds så som dess

beskaffenhet kräver och föredrar ärendet i nämnden. Föredraganden

fungerar även som sekreterare vid nämndens sammanträden.

3 § När ett ärende av större vikt eller av principiell betydelse handläggs

i nämnden, bör samtliga ledamöter delta i sammanträdet.

MIGRFS 1/2015

2

Personalansvarsnämndens sammanträden

4 § Ordförande sammankallar personalansvarsnämnden. Även

föredraganden kan, på ordförandens uppdrag, sammankalla nämnden.

En kallelse ska skickas till ledamöterna, föredraganden och eventuell

sakkunnig senast en vecka före sammanträdet, om det inte föreligger

särskilda skäl för en kortare tid. I kallelsen anges vilka ärenden som ska

behandlas vid sammanträdet.

För att tillföra nämnden särskild sakkunskap i ett enskilt ärende eller en

grupp av ärenden kan en person som inte är ledamot kallas att närvara

vid nämndens sammanträde utan att delta i dess beslut. Ordföranden

bestämmer när en sådan sakkunnig ska kallas. Den som hjälpt

föredraganden med utredningen kan på hans eller hennes initiativ delta i

nämndens möte. Föredraganden ansvarar då för att kalla honom eller

henne till sammanträdet.

5 § Sammanträde får hållas per telefon eller videokonferens om

ordföranden anser det lämpligt med hänsyn till sammanträdets ändamål

och övriga omständigheter.

6 § Den tjänsteman som ett ärende gäller eller som annars berörs av

beslutet i ärendet ska kallas att närvara vid sammanträdet. Dessutom ska

den person som tjänstemannen utsett att biträda honom eller henne

kallas till sammanträdet.

Att den tjänsteman som ärendet gäller uteblir från sammanträdet utgör

inte hinder mot att nämnden beslutar i ärendet.

Chefen för den region, avdelning eller motsvarande där den berörde

tjänstemannen är anställd ska underrättas om sammanträdet och ges

tillfälle att närvara utan att delta i nämndens beslut.

7 § Personalansvarsnämndens sekreterare ska föra protokoll vid

sammanträdena. I protokollet anges dagen för sammanträdet samt vilka

ledamöter och andra som deltagit i sammanträdet eller del av detta.

Dessutom ska det för varje ärende anges vilket beslut nämnden har

fattat. Om någon ledamot har anmält en avvikande mening ska detta

antecknas i protokollet och det ledamoten anfört som stöd för sin

avvikande mening ska bifogas protokollet som bilaga.

Protokollet justeras av ordföranden.

MIGRFS 1/2015

3

8 § Vid omröstningar inom personalansvarsnämnden används

tillämpliga delar av reglerna i 29 kap.35 §§rättegångsbalken.

Att väcka ett ärende hos personalansvarsnämnden

9 § Ett ärende anmäls skriftligen till personalansvarsnämndens kansli.

Nämnden kan också ta upp en fråga till behandling på eget initiativ.

En anmälan mot en tjänsteman lämnas in av följande chefer eller av

generaldirektören:

1. Regionchefer vad gäller underlydande personal

2. Avdelningschefer vad gäller underlydande personal

3. Operativa chefen vad gäller underlydande personal dock ej

region- och avdelningschefer eller deras underlydande

personal.

4.

Chefen för rättsavdelningen, tillika rättschefen, får lämna in

anmälningar vad gäller enhetschefer och anställda vid

fristående funktioner direkt underställda generaldirektören,

med undantag av chefen för internrevisionen.

En anmälan ska innehålla de omständigheter som ligger till grund för

den. Innan nämnden fattar beslut i ett ärende som nämnden själv tagit

initiativ till ska ärendet ha beretts enligt bestämmelserna i 2 och 10 §§.

En anmälan ska innehålla

1. namn, födelsedatum, adress och telefon samt i förekommande fall

uppgift om facklig tillhörighet

2. anställning/befattning och aktuella arbetsuppgifter

3. en utförlig redogörelse för ärendet

4. information om vidtagna åtgärder.

5. förslag till åtgärd som ska beslutas av nämnden

Handläggningen hos personalansvarsnämnden

10 § Om en anmälan har kommit in till personalansvarsnämnden ska

den person som anmälan riktas mot få tillfälle att yttra sig skriftligen.

Personalansvarsnämnden ska handlägga sina ärenden skyndsamt.

Personalansvarsnämndens beslut

11 § Ordföranden får ensam bestämma om underrättelse och varsel

enligt 30 § lagen (1982:80) om anställningsskydd ska lämnas inför

personalansvarsnämndens behandling av en anmälan.

MIGRFS 1/2015

4

12 § Ordföranden får ensam besluta att en åtalsanmälan ska göras när

det inte går att invänta nämndens beslut. Om en sådan anmälan har

gjorts, ska det anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

13 § Ordföranden får ensam besluta om avstängning när det inte går att

invänta nämndens beslut. Om ordföranden har fattat ett sådant beslut,

ska det anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

14 § Ordföranden får avskriva ett ärende om det är uppenbart att ärendet

inte kommer att leda till någon åtgärd från nämndens sida. Ett sådant

beslut om avskrivning ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

15 § Personalansvarsnämnden är enligt 26 § myndighetsförordningen

(2007:515) beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra

ledamöterna är närvarande. Nämndens beslut ska motiveras med den

utförlighet som ärendets beskaffenhet kräver.

16 § Om personalansvarsnämndens beslut eller behandling av ett ärende

kan ge Migrationsverket anledning att vidta någon åtgärd ska nämnden

underrätta verket om detta.

17 § Personalansvarsnämndens protokoll ska expedieras skyndsamt.

Protokollet ska skickas i ett brev med mottagningsbevis till den

tjänsteman mot vilken anmälan riktats eller överlämnas till

tjänstemannen på något annat liknande sätt. Protokollet får även delges

genom närmaste chef. Delgivning ska undertecknas och skickas till

nämndens sekreterare.

Personalansvarsnämndens diarium

18 § Personalansvarsnämndens ärenden ska registreras och arkiveras på

samma sätt som övriga handlingar på Migrationsverket.

____________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft omedelbart.

MIGRFS nr 4/2014 upphör att gälla.

MIGRATIONSVERKET

Anders Danielsson

Fredrik Beijer