MIGRFS 2015:8

Migrationsverkets föreskrifter om tillfälligt LMA-kort för utlänning i Sverige och dokument som intygar att innehavaren är asylsökande

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om tillfälligt LMA-kort för

utlänning i Sverige och dokument som intygar att

innehavaren är asylsökande

MIGRFS

08/2015

Utkom från trycket

den 16 november

2015

beslutade den 9 november 2015.

Med stöd av 4 § Myndighetsförordningen (2007:515)

och 12 § förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

föreskriver Migrationsverket följande.

Tillfälligt LMA-kort för utlänning i Sverige

1 § Utlänningar som har rätt till bistånd enligt lagen (1994:137) om

mottagande av asylsökande m.fl., med undantag av de utlänningar som

anges under 1 § första stycket 3 i lagen och utlänningar som hålls i

förvar, ska förses med en personhandling försedd med fotografi.

Personhandlingen har benämningen Tillfälligt LMA-kort för utlänning i

Sverige.

LMA-kortets giltighetstid varierar med hänsyn till Migrationsverkets

bedömning av hur länge utlänningen kommer att omfattas av lagen om

mottagande av asylsökande m.fl. Giltighetstiden får dock inte vara

längre än sex månader.

2 § LMA-kortet ska innehålla

1. det fotografi av utlänningens ansikte, dossiernummer och de

personuppgifter som finns i den centrala utlänningsdatabasen,

samt

2. uppgift om utlänningens rättsliga ställning (status) enligt lagen

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

3 § För fotografi till LMA-kort gäller följande.

1. Ansiktet på fotografiet ska vara avbildat rakt framifrån.

Blicken ska vara riktad mot kamerans lins. Pupillerna ska

synas tydligt.

2. Mörka glasögon får inte bäras i annat fall än då detta är

påkallat av medicinska skäl som ska dokumenteras.

3. Huvudbonad eller liknande får inte bäras. Undantag får medges

av religiösa eller andra särskilda skäl.

4. Bakgrunden ska vara ljus. Ansiktet ska vara jämnt belyst och

det får inte finnas skuggor i bakgrunden.

MIGRFS 08/2015

2

5. Barn under fem år kan ha fotografi på sitt LMA-kort, om det är

möjligt att fotografera barnet ensamt.

Allmänna råd

Om en utlänning åberopar religiösa eller andra särskilda skäl, behöver

skälen inte styrkas. Sådana särskilda skäl kan vara att utlänningen bär

huvudbonad till följd av medicinsk behandling.

4 § Utfärdade LMA-kort ska lämnas ut med det förbehållet att de ska

lämnas tillbaka efter uppmaning från Migrationsverket eller den

myndighet Migrationsverket bestämmer.

5 § Ett nytt LMA-kort ska utfärdas utan avgift och lämnas ut när

giltighetstiden för det tidigare kortet gått eller snart går ut samt när

personuppgifter ändrats i den centrala utlänningsdatabasen.

Ett nytt LMA-kort ska vidare utfärdas och lämnas ut till utlänningar

som saknar giltigt LMA-kort och visar upp polisanmälan om förlusten

eller annars har synnerliga skäl för att få ett nytt.

6 § Utlänningen ska uppmanas att återlämna kortet till Migrationsverket

eller till den myndighet Migrationsverket bestämmer när

1. utlänningen avser att lämna landet eller i samband med att

Migrationsverket eller polisen verkställer ett beslut om

avvisning eller utvisning,

2. utlänningen beviljas uppehållstillstånd och folkbokförs, om

han eller hon inte fortfarande har rätt till bistånd enligt LMA,

eller

3. kortet av andra skäl inte längre behövs eller ska ändras.

Intyg om asylsökande utlännings rättsliga ställning

7 § När en asylsökande utlänning lämnar in en ansökan om

uppehållstillstånd ska Migrationsverket utfärda ett bevis om mottagen

asylansökan (asylkvitto) i vilket det tillfälligt intygas att utlänningen är

asylsökande. Därefter ska verket förse utlänningen med ett LMA-kort

som styrker hans eller hennes rättsliga ställning som asylsökande.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om utlänningen hålls i förvar.

MIGRFS 08/2015

3

________________________________________________________

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart efter den dag den utkom från

trycket. Denna föreskrift ersätter tidigare MIGRFS 07/2005.

MIGRATIONSVERKET

ANDERS LUNDBECK

Jan-Anders Rapp