MIGRFS 2017:10

Migrationsverkets föreskrifter om förvaltning av asyl-, migrations- integrationsfonden

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om förvaltning av asyl-,

migrations- integrationsfonden

MIGRFS

2017:10

Utkom från trycket

den 3 juli 2017

beslutade den 26 juni 2017.

Migrationsverket föreskriver följande med stöd av 34 § förordning

(2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations-, och

integrationsfonden.

1 kap. Tillämpningsområde och grundläggande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter tillämpas på ärenden där Migrationsverket i

egenskap av ansvarig myndighet enligt 2 § förordning (2014:1538)

fattar beslut om stöd från asyl-, migrations- och integrationsfonden.

För att utbetalning av stöd ska kunna ske ska stödmottagaren följa

bestämmelserna i dessa föreskrifter.

2 § Grundläggande bestämmelser om stöd från asyl-, migrations- och

integrationsfonden finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av

den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för asyl,

migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för

ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och

bekämpande av brottslighet samt krishantering,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014

om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om

ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av

Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr

575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG.

3. Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 182/2011

av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler

och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens

utövande av sina genomförandebefogenheter.

4. Europaparlamentets och Rådets förordning (EU, Euratom) nr

966/2012 av den 25 oktober om finansiella regler för unionens

allmänna budget och om upphävande av rådets förordning

(EG, Euratom) nr 1605/2002

MIGRFS 2017:10

2

5. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1042/2014 av

den 25 juli 2014 om komplettering av förordning (EU) nr

514/2014 med avseende på utnämning av ansvariga

myndigheter, deras förvaltnings- och kontrollansvar samt

revisionsmyndigheternas ställning och skyldigheter,

6. Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1048/2014 av

den 30 juli 2014 om fastställande av informations- och

kommunikationsåtgärder för allmänheten och

informationsåtgärder för mottagare i enlighet med

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014

om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och

integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd

till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av

brottslighet samt krishantering,

7. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1049/2014

av den 30 juli 2014 om tekniska föreskrifter för informations-

och kommunikationsåtgärder i enlighet med

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014

om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och

integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd

till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av

brottslighet samt krishantering.

8. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 377/2015 av

den 2 mars 2015 om fastställandet av mallar för handlingar

som krävs för utbetalning av det årliga saldot enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014

om allmänna bestämmelser för asyl- migrations- och

integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd

till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av

brottslighet samt krishantering.

9. Kommissionens genomförandeförordning 378/2015 av den 2

mars 2015 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentet

och rådets förordning (EU) nr 514/2014 vad gäller

genomförandet av det årliga avslutandet av räkenskaperna och

genomförandet av kontroll av överensstämmelse.

10. Kommissionens genomomförandeförordning (EU) nr 799/2014

av den 24 juli 2014 om inrättandet av förlagor för årsrapporter

och slutrapporter i enlighet med Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 514/2014 om

allmänna bestämmelser för

asyl- migrations- och integrationsfonden och om ett instrument

för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och

bekämpande av brottslighet samt krishantering.

11. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 801/2014

om fastställande av tidsplanen och andra genomförandevillkor

för mekanismen för tilldelning av medel för unionens

vidarebosättningsprogram inom ramen för asyl-, migrations-

och integrationsfonden.

12. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 802/2014 om

inrättande av förlagor för nationella program samt fastställande

MIGRFS 2017:10

3

av villkor för det elektroniska systemet för datautbyte mellan

kommissionen och medlemsstaterna, i enlighet med EU-

förordning nr 514/2014.

13. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 840/2015 av

den 29 maj 2015 om kontroller som genomförs av de ansvariga

myndigheterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 514/2014 om allmänna bestämmelser för

asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett

instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete,

förebyggande och bekämpande av brottslighet samt

krishantering.

14.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1977/2015

av den 8 juli 2015 om fastställande av tidsintervallerna och

formen för rapportering av oegentligheter avseende asyl-,

migrations-, och integrationsfonden och instrumentet för

ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och

bekämpande av brottslighet samt krishantering enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014.

15.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/646 av

den 5 april 2017 om ändring av genomförandeförordning

2015/378 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 514/2014 vad gäller

genomförandet av det årliga avslutandet av räkenskaperna och

genomförandet av kontroll av överensstämmelse.

16. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/207 av den

3 oktober 2016 om den gemensamma övervaknings- och

utvärderingsram som föreskrivs I Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 514/2014 om allmänna

bestämmelser för asyl-, migrations-, och integrationsfonden

och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete,

förebyggande och bekämpande av brottslighet samt

krishantering.

17. Kommissionens beslut av den 2 augusti 2006 om ändring av

beslut 2001/844/EG, EKSG, Euratom: Kommissionens beslut

av den 29 november 2001 om ändring av de interna stadgarna.

18. Förordning (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations-

och integrationsfonden.

19. Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket.

2 kap. Organisation

Enligt artikel 25.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för asyl,

migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för

ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av

brottslighet samt krishantering samt 2 § förordning (2014:1538) om

förvaltning av asyl-migrations- och integrationsfonden är

Migrationsverket ansvarig myndighet för förvaltning och kontroll av det

nationella programmet.

MIGRFS 2017:10

4

Funktionen för fonderna har ansvar inom Migrationsverket för att

förvalta ovan nämnda fond.

Definitioner

I dessa föreskrifter gäller följande definitioner;

Medfinansieringsavtal: stödavtal så som det definieras i artikel 1 d) i

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1042/2014 av den 25

juli 2014 om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med

avseende på utnämning av ansvariga myndigheter, deras förvaltnings-

och kontrollansvar samt revisionsmyndigheternas ställning och

skyldigheter.

Stödmottagare: Mottagaren av ett bidrag från unionen inom ramen för

ett projekt enligt art 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för asyl,

migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för

ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av

brottslighet samt krishantering.

Projektpartner: En projektpartner är en organisation, myndighet eller

företag som aktivt stödjer och samarbetar med stödmottagaren vid

genomförandet av projektet och tar del av unionens bidrag genom

stödmottagaren på samma villkor som denne.

3 kap. Ansökan om stöd

Aktörer

1 § Följande aktörer kan ansöka om stöd.

 myndigheter, kommuner och landsting,

 ideella organisationer, trossamfund och stiftelser,

 internationella organisationer

 utbildnings- och forskningsinstitutioner

 företag

Endast juridiska personer kan ansöka om stöd.

Utlysning

2 § Ansökningsomgångar utlyses på Migrationsverkets webbplats.

I en ansökningsomgång anges syfte och mål med ansökningsomgången,

förutsättningar och villkor som gäller för ansökningsomgången samt

bedömningsgrunder och urvalskriterier för insatser.

Ansökan om stöd

3 § En ansökan om stöd lämnas elektroniskt på Migrationsverkets

ansökningsformulär. Om sökande väljer att inte lämna sin ansökan

elektroniskt ska ansökan lämnas på det formulär som tillhandahålls av

MIGRFS 2017:10

5

Migrationsverket. En ansökan som lämnas elektroniskt ska snarast

kompletteras med en skriftlig bekräftelse av ansökan som är

undertecknad av en person som är behörig att företräda sökanden.

Ansökan om stöd ska ha kommit in till Migrationsverket senast vid den

tidpunkt som anges i respektive ansökningsomgång.

Underlag till ansökan om stöd

4 § Krav på innehåll i ansökan om stöd framgår av Migrationsverkets

ansökningsformulär. En ansökan om stöd ska innehålla:

1. uppgifter om sökanden,

2. utförlig projektbeskrivning,

som bl.a. innehåller

projektets

aktivitets- och tidsplan, målsättning och resultat och

indikatorer,

3. projektets budget och en upphandlingsplan för de inköp som

planeras,

4. uppgifter om medfinansiering,

5. underlag som visar att behörig företrädare har rätt att företräda

sökanden och eventuellt delegations- och attestordning som

gäller inom projektorganisationen,

6. avsiktsförklaring om samverkan mellan sökanden och i

projektet ingående projektpartner,

7. årsredovisning för icke offentliga organisationer,

8. bekräftelse av ansökan undertecknad av organisationens

behörige företrädare.

Migrationsverket får begära ytterligare uppgifter som anses nödvändiga

för prövningen av ansökan.

Kontroll och komplettering av ansökan

6 § När ansökan har registrerats kontrollerar Migrationsverket att den är

fullständig enligt 4 § och 5 §. Är ansökan ofullständig kan

Migrationsverket begära att den kompletteras.

7 § Migrationsverket kan begära att en utvärdering av projektet görs i

enlighet med de villkor som fastställts.

8 § Migrationsverket får, i beslutet om stöd, begära att godkänd eller

auktoriserad revisor granskar och bestyrker riktigheten i de uppgifter

som stödmottagaren senare lämnar sin ansökan om utbetalning.

9 § Medfinansieringsavtal ska vara undertecknat innan någon

projektverksamhet som finansieras via asyl-, migrations- och

integrationsfonden inleds. Om särskilda skäl föreligger kan

Migrationsverket besluta att projektverksamhet får påbörjas innan

medfinansieringsavtalet har undertecknats.

4 kap. Rapportering och utbetalning av stöd

MIGRFS 2017:10

6

Ansökan om utbetalning av stöd

1 § En ansökan om utbetalning av stöd ska lämnas på Migrationsverkets

ansökningsformulär i det format som Migrationsverket anger. En

ansökan som lämnas elektroniskt ska snarast kompletteras med en

bekräftelse av ansökan som är undertecknad av en person som är

behörig att företräda stödmottagaren.

En ansökan om utbetalning av stöd ska omfatta en period om tre

kalendermånader. Migrationsverket kan göra undantag i början och

slutet av ett projekt på stödmottagarens skriftliga begäran.

Underlag till ansökan om utbetalning av stöd

2 § Till ansökan om utbetalning av stöd ska följande underlag lämnas:

1. Verksamhetsrapport för den period som ansökan avser.

2. Ekonomisk rapport för den period som ansökan avser.

3. Projektspecifika huvudboksutdrag som styrker riktigheten i den

ekonomiska rapporten.

4. Även andra underlag, exempelvis protokoll och deltagarlistor

vid genomförda aktiviteter.

Därutöver får Migrationsverket begära in ytterligare uppgifter som är

nödvändiga för prövning av ansökan.

Redovisning

3 § Enligt artikel 4 k) i Kommissionens delegerade förordning (EU) nr

1042/2014 av den 25 juli 2014 om komplettering av förordning (EU) nr

514/2014 med avseende på utnämning av ansvariga myndigheter, deras

förvaltnings- och kontrollansvar samt revisionsmyndigheternas ställning

och skyldigheter ska stödmottagare och projektpartner utan att gällande

bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha en separat projektredovisning

eller på annat lämpligt och redovisningssäkert sätt säkerställa att

projektets transaktioner kan utläsas i redovisningen.

Kvartalsrapportering

4 § Kvartalsrapporteringen ska visa att verksamheten och dess resultat

är i enlighet med medfinansieringsavtalet. Kvartalsrapporten ska

kortfattat beskriva hur projektet genomförts under den aktuella perioden

med tydlig koppling till projektets aktivitets- och tidsplan, projektets

målsättning och resultat, projektets indikatorer och fastställd budget.

Utbetalning

av stöd

5 § Utbetalning av stöd sker i efterskott för faktiska betalda och

bokförda stödberättigande utgifter enligt artiklarna 17 och 18 i

förordning (EU) 514/2014.

Förskott

6 § Migrationsverket får besluta om utbetalning av förskott på stödet.

Förskottsbeloppet är begränsat till maximalt 50 % av beviljad

MIGRFS 2017:10

7

medfinansiering från asyl-, migrations- och integrationsfonden, dock

högst 400 000 kr.

Beslut om bifall av ansökan om förskott kan fattas av Migrationsverket

efter det att beslut om stöd är fattat och medfinansieringsavtal tecknat.

Slutrapport

7 § Stödmottagaren ska i samband med ingivande av den sista ansökan

om utbetalning bifoga en slutrapport.

Av slutrapporten ska projektets resultat framgå liksom de åtgärder som

vidtagits med anledning av avvikelser mellan förväntat och faktiskt

resultat. Slutrapporten ska även innehålla en sammanfattande

uppföljning av hela projektet.

5 kap. Stödberättigande utgifter

1 § Stödmottagare ska redovisa utgifter på följande utgiftsslag:

1. Personal.

2. Resor och logi.

3. Utrustning, materiel och lokaler.

4. Extern sakkunskap och externa tjänster.

5. Övriga kostnader.

Stödberättigande utgifter

2 § I 11-27 §§ förordningen (2014:1538) om förvaltning av asyl, -

migrations- och integrationsfonden finns bestämmelser om

stödberättigande utgifter. Av 13 § samma förordning framgår att utgifter

som med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäliga är helt

eller delvis inte stödberättigande.

Av art. 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för asyl,

migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för

ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av

brottslighet samt krishantering, framgår att utgifter för att vara

stödberättigande ska omfattas av de särskilda förordningarna och målen

för dessa, vara nödvändiga för genomförandet av projektet samt vara

skäliga och följa principerna för sund ekonomisk förvaltning, särskilt i

fråga om prisvärdhet och kostnadseffektivitet.

Utgifter ska vara proportionerliga i förhållande till det som behövs för

att genomföra projektet.

Indirekta kostnader

3 § Stödberättigande indirekta kostnader ska beräknas med en fast

schablon om 15 % av stödberättigande direkta personalkostnader.

Indirekta kostnader behöver inte verifieras. Om stödmottagaren

redovisar ett lägre utfall gällande personalkostnaderna än budgeterat

MIGRFS 2017:10

8

och/eller om en del av personalkostnaderna inte bedöms

stödberättigande, kommer andelen indirekta kostnader att minska i

motsvarande mån.

Mervärdesskatt

4 § Stöd för mervärdesskatt medges endast om denna utgör en slutlig

utgift för stödmottagaren.

Om Skatteverket senare fattar beslut om att stödmottagaren omfattas av

skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen (1994:200) för verksamhet

som avses i aktuellt beslut om stöd, ska stödmottagaren återbetala stöd

som felaktigt utbetalats från asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Ansökan om ändringar

5 § Om väsentliga ändringar av projektbeskrivning och budget behöver

göras ska stödmottagaren innan förändringen genomförs ansöka om att

ändring görs av beslutet om stöd. Kostnader som uppstått på grund av

förändringen kan endast godkännas från och med datumet då

Migrationsverket bifaller en ansökan om ändring.

Ansökan om ändring ska göras skriftligen till Migrationsverket och vara

undertecknad av stödmottagarens behörige företrädare.

Följande ändringar förutsätter ett nytt beslut om stöd av

Migrationsverket:

1. Ändring av projektets inriktning eller målsättning jämfört med

beslutet om stöd.

2. Samtliga ändringar i projektets budget och/eller tids- och

aktivitetsplan.

3. Ändringar avseende finansiering, inklusive medfinansiering.

4. Omfördelning mellan kostnadsslagen som är större än 10 % av

budgetomslutningen.

5. Väsentliga ändringar i projektorganisationen.

6. Om stödmottagares verksamhet helt eller delvis överlåts, eller på

annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person.

7. Annan ändring av betydelse för projektets genomförande.

Information om ändringar

6 § Stödmottagare ska snarast skriftligen meddela Migrationsverket om

ändring av stödmottagares:

– namn,

– adress,

– plusgiro eller bankgiro,

– behörig företrädare, eller

– andra uppgifter som har betydelse för projektet men som inte ryms

under väsentliga åtgärder som avses i första stycket.

6 kap. Uppföljning och kontroll

Handlingars tillgänglighet och kontroll

MIGRFS 2017:10

9

1 § Enligt artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för asyl,

migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för

ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av

brottslighet samt krishantering ska Migrationsverket systematiskt utföra

kontroller av stödmottagarens projekt under projektperioden.

Migrationsverkets omfattning av sådana kontroller sker utifrån en

fastställd riskbedömningsmodell.

2 § För att kunna genomföra en administrativ kontroll och komplettera

sådan kontroll med kontroller på plats enligt artikel 27 i

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 514/2014 har

Migrationsverket rätt att hos stödmottagare och hos övriga i projektet

ingående aktörer följa upp arbetet och ta del av relevanta handlingar och

uppgifter som kan ge upplysningar om projektet.

Handlingar och uppgifter, inklusive räkenskapsinformation, ska hållas

tillgängliga i minst tio år efter sista utbetalning som projektet mottagit, i

original eller i form av bestyrkta kopior på allmänt godkända databärare

i enlighet med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.

Stödmottagaren och övriga i projektet ingående organisationer ska hålla

ovan nämnda handlingar och uppgifter tillgängliga för kontroll av

behöriga personer eller organ, särskilt bemyndigade tjänstemän från

Europeiska Unionen eller dess bemyndigade företrädare. På begäran ska

även utdrag ur eller kopior av handlingar och uppgifter tillhandahållas.

Krav på återbetalning

3 § Av 29 § förordningen (2014:1538) följer att, om ett stödbeslut

upphävs sedan stöd betalats ut till följd av det beslut som upphävs, eller

om en stödmottagare i övrigt tagit emot stöd som inte är

stödberättigande, är stödmottagaren återbetalningsskyldig för beloppet.

Migrationsverket kräver i sådana fall att motsvarande del av stödet

betalas tillbaka. Återbetalning får krävas inom tio år från det att

beloppet betalades ut.

Av 30 § ovan nämnda förordning framgår att om stödmottagaren inte är

berättigad till ett stödbelopp och detta ska återbetalas, ska ränta tas ut

enligt räntelagen (1975:635). Migrationsverket får sätta ned räntekravet

om det finns särskilda skäl.

Av 31 § samma förordning följer att om stödmottagare är

återbetalningsskyldig eller skyldig att betala ränta enligt vad som

angetts ovan får annat stöd som beviljats kvittas mot skulden.

7 kap. Undantag

1 § Migrationsverket får besluta om undantag från bestämmelserna i

dessa föreskrifter.

MIGRFS 2017:10

10

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de utkom från

trycket.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Laura Bulnes Stråhle, Jenni Ivarsson Oliva