MIGRFS 2017:7

Migrationsverkets föreskrifter gällande förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

MIGRFS

201

7:7

Utkom

från trycket den

30 juni 2017

Migrationsverkets föreskrifter gällande förordning

( 2017:193 ) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

beslutade den

26 juni 2017.

Med stöd av 4 § Myndighetsförordningen (2007:515)

och 24 § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande

m.fl. föreskriver Migrationsverket följande.

Redovisning av uppgifter

1 § För att kommunen ska få rätt till schablonersättning enligt 8 § i

förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ska

följande uppgifter framgå av inlämnad redovisning.

-

Migrationsverkets dossiernummer.

-

Vilken kommun som har socialtjänstansvar.

-

Överflyttning av socialtjänstansvar om detta har begärts enligt

2 a kap 10 § Socialtjänstlagen (2001:453) samt datum för en

sådan överflyttning.

-

Uppgifter om det ensamkommande barnet har avvikit, är utrest

eller har återförenats med sina föräldrar samt datum för detta

-

Uppgift om socialtjänstansvar har upphört.

2 § Redovisning av uppgifter enligt 1 § ska ha kommit in till verket

senast den sjunde i månaden efter den månad redovisningen avser.

Redan redovisade uppgifter behöver inte redovisas på nytt. Ändringar

av uppgifter enligt 1 § ska ske löpande, dock senast vid den tidpunkt

som anges i första meningen.

Schablonersättning enligt 8 § förordningen (2017:193) om statlig

ersättning för asylsökande m.fl. betalas ut senast sista bankdagen i

månaden som följer efter redovisad månad.

3 § Vid tillämpning av 9 § förordning (2017:193) om statlig ersättning

för asylsökande m.fl. kommer Migrationsverket från de ansökta faktiska

kostnaderna, göra avdrag med 1 350 kr per barn och dygn, som har

beviljats enligt 8 § samma förordning för ansökt period.

MIGRFS 201

7:7

2

Felaktigt utbetalat belopp

4 § Vid felaktig schablonutbetalning kan Migrationsverket med stöd av

23 § förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

komma att kräva tillbaka felaktigt utbetalat belopp.

5 § En kommun som anser sig ha fått för lite utbetald schablonersättning

ska anmäla detta till Migrationsverket som därefter får justera utbetalat

belopp i efterhand.

________________________________________________________

Denna föreskrift träder i kraft den 1 juli 2017.

MIGRATIONSVERKET

Mikael Ribbenvik

Jan-Anders Rapp