MIGRFS 2020:3

Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över kommundelar som ska anses ha sociala och ekonomiska utmaningar

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

MIGRFS

2020:3

Utkom från trycket

den 22 april 2020

Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över

kommundelar som ska anses ha sociala och

ekonomiska utmaningar

beslutade den 20 april 2020.

Migrationsverket föreskriver med stöd av 12 § förordningen (1994:361)

om mottagande av asylsökande m.fl. följande.

Definition

1 § En sådan del av en kommun som ska anses ha sociala och ekonomiska

utmaningar i den mening som avses i 10 a § första stycket lagen (1994:137)

om mottagande av asylsökande m.fl. ska vara avgränsad till och motsvaras

av ett Demografiskt statistikområde (DeSO).

DeSO är en regional indelning i små geografiska områden som följer läns- och

kommungränserna, inrättad av Statistiska centralbyrån (SCB). Indelningen tar

hänsyn till de geografiska förutsättningarna så att gränserna, i möjligaste mån,

följer exempelvis gator, vattendrag och järnvägar. Byggstenar som använts för

att skapa DeSO är tätorter och valdistrikt.

Anmälan ska avse DeSO

2 § När en kommun med stöd av 7 b § förordningen (1994:361) om mottagande

av asylsökande m.fl. till Migrationsverket anmäler en eller flera delar av

kommunen som ska anses ha sociala och ekonomiska utmaningar, ska kommunen

i anmälan ange vilket eller vilka DeSO inom kommunen som anmälan avser. Ett

DeSO anges i anmälan genom dess unika kod.

Om ett DeSO delas

3 § Om ett DeSO som är anmält som en del av en kommun som ska anses ha

sociala och ekonomiska utmaningar delas, omfattas de nya DeSO av den tidigare

gjorda anmälan.

Första stycket gäller inte om ändringen också innebär att ett nytt delområde, som

inte är anmält som en del av en kommun som ska anses ha sociala och ekonomiska

utmaningar, tillförs ett DeSO.

I sådana fall upphör detta DeSO att vara en del av en kommun som ska anses ha

sociala och ekonomiska utmaningar, när det DeSO delas. Kommunens anmälan

ska i sådana fall anses återkallad.

MIGRFS 2020:3

2

Om två eller flera DeSO slås samman

4 § Om två eller flera DeSO som är anmälda som en del av en kommun som ska

anses ha sociala och ekonomiska utmaningar slås samman, omfattas det nya DeSO

av den tidigare gjorda anmälan.

Första stycket gäller inte om ett eller flera av de DeSO som ingår i

sammanslagningen inte är anmält som en del av en kommun som ska anses ha

sociala och ekonomiska utmaningar. I sådana fall upphör hela det nya DeSO att

vara en del av en kommun som ska anses ha sociala och ekonomiska utmaningar,

när de DeSO slås samman. Kommunens anmälan ska i sådana fall anses återkallad.

Om gränsen för ett DeSO ändras

5 § Om gränsen för ett DeSO som är anmält som en del av en kommun som ska

anses ha sociala och ekonomiska utmaningar ändras av andra skäl än de som anges

i 3 och 4 §§ omfattas området fortsatt av den tidigare gjorda anmälan.

Första stycket gäller inte om ändringen innebär att ett nytt område, som inte är

anmält som en del av en kommun som ska anses ha sociala och ekonomiska

utmaningar, tillförs ett DeSO. I sådana fall upphör hela det DeSO att vara en del av

en kommun som ska anses ha sociala och ekonomiska utmaningar. Kommunens

anmälan ska i sådana fall anses återkallad.

Kommunen ska anmäla ändrade förhållanden

6 § Om en kommun gör bedömningen att ett DeSO som kommunen anmält inte

längre är en del av en kommun som ska anses ha sociala eller ekonomiska

utmaningar, ska kommunen hos Migrationsverket återkalla anmälan.

En kommun som har anmält att en del av kommunen ska anses ha sociala eller

ekonomiska utmaningar ska, så snart kommunen får kännedom om det, till

Migrationsverket anmäla om ett DeSO delas, två eller flera DeSO slås samman

eller om gränsen för ett DeSO ändras av andra skäl. Om Migrationsverket får reda

på en sådan ändring innan kommunen gjort en anmälan ska verket, utan att avvakta

kommunens anmälan, kontakta kommunen och bereda kommunen tillfälle att yttra

sig.

Kommunen ska i sin anmälan eller sitt yttrande ange vad ändringen innebär. Om

kommunen gör bedömningen att ändringen innebär att ett DeSO inte längre är att

anse som en del av en kommun som ska anses ha sociala eller ekonomiska

utmaningar, ska det framgå att kommunen återkallar sin tidigare anmälan.

Det ska också framgå om ett nytt DeSO eller delområde tillförs genom ändringen,

vilket kan innebära att kommunens anmälan ska anses återkallad enligt 3 § andra

stycket, 4 § andra stycket eller 5 § andra stycket.

Uppdatering av Migrationsverkets förteckning om ett DeSO ändras

7 § Migrationsverket ska enligt 7 c § förordningen (1994:361) om mottagande

av asylsökande m.fl. hålla en förteckning tillgänglig över de delar av kommuner

som ska anses ha sociala och ekonomiska utmaningar.

MIGRFS 2020:3

3

Om ett DeSO delas enligt 3 § första stycket uppdaterar Migrationsverket

förteckningen med de nya DeSO, medan tidigare anmält DeSO tas bort, förutsatt

att det området förts upp på förteckningen.

Om två eller flera DeSO slås samman enligt 4 § första stycket uppdaterar

Migrationsverket förteckningen med det nya DeSO, medan tidigare anmälda DeSO

tas bort, förutsatt att de områdena förts upp på förteckningen.

Om ett DeSO enligt 3 § andra stycket, 4 § andra stycket eller 5 § andra stycket

upphör att vara en del av en kommun som ska anses ha sociala och ekonomiska

utmaningar, tas området bort från Migrationsverkets förteckning, förutsatt att det

förts upp på förteckningen.

En uppdatering av förteckningen enligt andra–fjärde stycket görs av

Migrationsverket efter anmälan enligt 6 § av den kommun ändringen avser.

Migrationsverket kan också genomföra uppdateringen på eget initiativ, efter att ha

gett kommunen tillfälle att yttra sig. Uppdateringen ska göras omgående efter

kommunens anmälan eller yttrande, och när det eller de nya DeSO börjat gälla.

En uppdatering av förteckningen enligt denna paragraf gäller omedelbart.

För att ett DeSO som upphört att vara en del av en kommun som ska anses ha

sociala och ekonomiska utmaningar åter ska läggas till förteckningen måste

kommunen göra en ny anmälan. Om kommunen gör en ny anmälan gäller

ändringen, till skillnad från enligt denna bestämmelse, enligt 7 c § första stycket

2 förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. från det årsskifte

som inträffar närmast efter två månader från uppdateringen.

________________________________________________________

Dessa föreskrifter träder ikraft den dag de kommer ut från trycket.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Theresa Karlbjörn