MIGRFS 2020:7

Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Carl Bexelius, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning för

asylsökande m.fl.

MIGRFS

2020:7

Publicerade den

4 september 2020

beslutade den 17 augusti 2020.

Med stöd av 24 § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för

asylsökande m.fl. föreskriver Migrationsverket följande.

Redovisning av uppgifter

1 § För att en kommun ska få rätt till schablonersättning enligt 8 §

förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

ska följande uppgifter framgå av inlämnad redovisning:

1. Migrationsverkets dossiernummer.

2. Vilken kommun som har socialtjänstansvar.

3. Överflyttning av socialtjänstansvaret om detta har begärts

enligt 2 a kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) och datum

för en sådan överflyttning.

4. Uppgifter om det ensamkommande barnet har avvikit, är

utrest eller har återförenats med sina föräldrar och datum för

detta.

5. Uppgift om socialtjänstansvaret har upphört.

Om kommunen kommer att ha fortsatt ansvar för en person även efter

att personen blir 18 år ska kommunen komma in med uppgift om det

fortsatta ansvaret till Migrationsverket. Redovisningen av uppgift om

fortsatt ansvar ska ha kommit in till verket senast tre veckor innan

personen blir 18 år. En sådan anmälan påverkar inte vad kommunen

annars ska redovisa enligt första stycket.

2 § Redovisning enligt 1 § första stycket ska ha kommit in till verket

senast den sjunde i månaden efter den månad redovisningen avser.

Redan redovisade uppgifter behöver inte redovisas på nytt. Ändringar

av uppgifter enligt 1 § första stycket ska ske löpande, dock senast vid

den tidpunkt som anges i första meningen.

Schablonersättning enligt 8 § förordningen (2017:193) om statlig

ersättning för asylsökande m.fl. betalas ut senast sista bankdagen i

månaden som följer efter redovisad månad.

MIGRFS 2020:7

2

3 § Vid tillämpning av 9 § förordningen (2017:193) om statlig

ersättning för asylsökande m.fl. kommer Migrationsverket från de

ansökta faktiska kostnaderna göra avdrag med 1 350 kr per barn och

dygn, som har beviljats enligt 8 § samma förordning för ansökt period.

Felaktigt utbetalat belopp

4 § Vid felaktig schablonutbetalning kan Migrationsverket med stöd

av 23 § förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande

m.fl. komma att kräva tillbaka felaktigt utbetalat belopp.

5 § En kommun som anser sig ha fått för lite utbetald

schablonersättning ska anmäla detta till Migrationsverket som därefter

får justera utbetalat belopp i efterhand.

______________________________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2020. Samtidigt upphör

Migrationsverkets föreskrifter gällande förordning (2017:193) om

statlig ersättning för asylsökande m.fl. (MIGRFS 2017:7) att gälla.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Theresa Karlbjörn