MPRTFS 2017:1

1

Myndigheten för press, radio och tv:s författningssamling

Utgivare: Kerstin Morast, Myndigheten för press, radio och tv, Box 33, 121 25 Stockholm-Globen

ISSN 2002-3170

Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter

vid ansökan om och överlåtelse av tillstånd att

sända analog kommersiell radio;

beslutade den 29 juni 2017

Myndigheten för press, radio och tv föreskriver följande med stöd av förord-

ningen (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för press, radio

och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter.

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter tillämpas vad gäller ansökningsförfarandet och

ansökans innehåll i fråga om tillstånd att sända analog kommersiell radio

och medgivande till överlåtelse av sådana tillstånd i enlighet med 13 kap.

radio-_och_tv-lagen (2010:696).

Utlysning

2 §

Myndigheten för press, radio och tv ska enligt 13 kap. 6 § radio- och

tv-lagen kungöra när ett utrymme att sända analog kommersiell radio blir

ledigt. I kungörelsen ska myndigheten ange sista dag för att ansöka om till-

stånd, första dag då sändningar får bedrivas med stöd av tillståndet och sänd-

ningsområdets omfattning.

Ansökan om tillstånd och medgivande till överlåtelse av ett

sådant tillstånd

3 §

Ansökan om tillstånd att sända analog kommersiell radio eller med-

givande till överlåtelse av ett sådant tillstånd ska göras skriftligen på den

blankett som Myndigheten för press, radio och tv har fastställt.

En ansökan om tillstånd ska göras inom den tid som myndigheten bestäm-

mer. En ansökan som inte kommer in inom den fastställda tiden kan komma

att avvisas.

4 §

Den sökande ska i ansökan om tillstånd särskilt:

1. Uppge sitt namn, sin firma eller motsvarande uppgift samt sådana upp-

gifter om aktie- eller andelsinnehav eller avtal som behövs för att pröva den

sökandes anknytning till andra sökande och tillståndshavare inom sänd-

ningsområdet samt anknytning till stat, landsting eller kommuner.

MPRTFS 2017:1

Utkom från trycket

den 13 juli 2017

2

MRTVFS 2017:1

Elanders Sverige AB, 2017

2. Uppge det tillstånd och sändningsområde ansökan avser samt minsta

sändningstid.

3. Ange det belopp som den sökande är villig att betala i sändningsavgift

för varje enskilt tillstånd. Sändningsavgiften ska anges som ett engångsbe-

lopp för hela tillståndsperioden. Minsta beloppet är en (1) SEK.

4. Ange vilka finansiella förutsättningar den sökande har att bedriva sänd-

ningsverksamhet i enlighet med ansökan och bifoga affärsplan med budget.

5. Ange vilka tekniska förutsättningar den sökande har att bedriva sänd-

ningsverksamhet i enlighet med ansökan.

5 §

Den sökande som har angett det högsta beloppet i sändningsavgift och

som i övrigt uppfyller kraven i 13 kap. 4 radio och tv-lagen och vars för-

fogande över tillståndet inte kan anses inverka menligt på konkurrensen

enligt 13 kap. 5 § samma lag ska meddelas tillstånd för sökt sändningsom-

råde.

Om flera sökande angett samma belopp och detta belopp är det högsta

samt de sökande i övrigt uppfyller kraven för tillstånd får enligt 13 kap. 8 §

radio-_och_tv-lagen frågan om vem av dem som ska meddelas tillståndet av-

göras genom lottdragning. Vid en sådan lottdragning ska Myndigheten för

press, radio och tv bereda de sökande som lämnat högsta beloppet tillfälle att

närvara.

6 §

Den som förvärvar ett tillstånd att sända analog kommersiell radio ska

i en ansökan om medgivande till överlåtelse av sådant tillstånd särskilt

1. Uppge sitt namn, sin firma eller motsvarande uppgift samt sådana upp-

gifter om aktie- eller andelsinnehav eller avtal som behövs för att pröva

anknytningen till andra tillståndshavare inom sändningsområdet.

2. Ange vilka finansiella förutsättningar förvärvaren har att bedriva sänd-

ningsverksamhet under den återstående delen av tillståndsperioden och

bifoga affärsplan med budget.

3. Ange vilka tekniska förutsättningar förvärvaren har att bedriva sänd-

ningsverksamheten under den återstående delen av tillståndsperioden.

7 §

Om de uppgifter som en sökande eller förvärvare har lämnat i sin ansö-

kan inte är tillräckliga för att Myndigheten för press, radio och tv ska kunna

ta ställning till ansökan, ska denne beredas tillfälle att inom viss tid komma

in med begärda kompletteringar. Om kompletteringarna inte kommer in

inom den begärda tiden, får ansökan bedömas i det skick den lämnats.

1. Denna författning träder i kraft den 15 augusti 2017.

2. Genom författningen upphävs Myndigheten för radio- och tv:s föreskrif-

ter (MRTVFS 2010:2) vid ansökan om tillstånd att sända analog kommersiell

radio.

På Myndigheten för press, radio och tv:s vägnar

Charlotte Ingvar-Nilsson

Kerstin Morast