MPRTFS 2019:5

Föreskrifterna gäller dock inte vid ansökan om tillstånd för sändningar som gäller för en begränsad tid om högst två veckor.

1

Myndigheten för press, radio och tv:s författningssamling

Utgivare: Helena Söderman, Myndigheten för press, radio och tv, Box 33, 121 25 Stockholm-Globen

ISSN 2002-3170

Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter

vid ansökan om och överlåtelse av tillstånd att

sända tv och sökbar text-tv;

beslutade den 1 april 2019.

Myndigheten för press, radio och tv föreskriver följande med stöd av förord-

ningen (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för press, radio

och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter.

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter tillämpas vad gäller ansökningsförfarandet och an-

sökans innehåll i fråga om tillstånd att sända tv och sökbar text-tv och med-

givande till överlåtelse av sådana tillstånd som enligt 4 kap. radio- och tv-

lagen (2010:696)

meddelas av Myndigheten för press, radio och tv. Före-

skrifterna gäller dock inte vid ansökan om tillstånd för sändningar som gäller

för en begränsad tid om högst två veckor.

Definitioner

2 §

I dessa föreskrifter förstås med

multiplexering: digital teknik som innebär att flera programbärande signa-

ler förenas till en gemensam signal,

elektronisk programguide: ett slags söksystem som gör det möjligt för

konsumenten att bland annat navigera bland olika programtjänster eller styra

en inspelningsutrustning,

tillämpningsprogram: standarder för den mjukvara som styr interaktiva

och andra tillämpningar i sändningarna, och

villkorad tillgång och hantering av programkort: teknik som gör det möj-

ligt för den sändande att begränsa mottagarnas möjligheter att ta emot vissa

tjänster. Utsändningen krypteras och digital-tv-mottagaren är försedd med

ett programkort med förmåga att återställa de krypterade programmen till

sebar form.

Ansökan om tillstånd och medgivande till överlåtelse av tillstånd

3 §

Ansökan om tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller medgivande

till överlåtelse av ett sådant tillstånd ska göras skriftligen på det sätt, och för

ansökan om tillstånd inom den tid, som Myndigheten för press, radio och tv

bestämmer.

MPRTFS 2019:5

Utkom från trycket

den 10 april 2019

2

MPRTFS 2019:5

Elanders Sverige AB, 2019

4 §

Den som ansöker om ett tillstånd att sända tv och sökbar text-tv eller

ett medgivande till överlåtelse av sådant tillstånd ska betala en avgift som

framgår av förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för

press, radio och tv.

5 §

Den sökande ska i ansökan om tillstånd

1. uppge sitt namn, sin firma eller motsvarande uppgift samt sådana upp-

gifter om aktie- eller andelsinnehav eller avtal som behövs för att pröva den

sökandes anknytning till andra sökande eller tillståndshavare för tv eller sök-

bar text-tv,

2. uppge det eller de områden ansökan avser,

3. uppge den eller de delar av dygnet under vilka sändningarna ska äga

rum,

4. ge en redovisning av sitt programutbud (programförklaring),

5. ange vilka finansiella förutsättningar den sökande har att bedriva sänd-

ningsverksamhet i enlighet med ansökan och bifoga bland annat en affärs-

plan,

6. ange vilka tekniska förutsättningar den sökande har att bedriva sänd-

ningsverksamhet i enlighet med ansökan, och

7. redovisa de åtaganden den sökande är beredd att göra avseende över-

enskommelser med övriga sökande i frågor om teknisk samverkan om mul-

tiplexering, elektroniska programguider, tillämpningsprogram samt villko-

rad tillgång och hantering av programkort.

6 §

I ansökan om medgivande till överlåtelse av tillstånd ska förvärvaren

1. uppge sitt namn, sin firma eller motsvarande uppgift samt sådana upp-

gifter om aktie- eller andelsinnehav eller avtal som behövs för att pröva an-

knytningen till andra tillståndshavare,

2. redovisa om denne avser att göra förändringar i programtjänstens inne-

håll,

3. ange vilka finansiella förutsättningar denne har att bedriva sändnings-

verksamhet och bifoga bland annat en affärsplan,

4. ange vilka tekniska förutsättningar denne har att bedriva sändnings-

verksamheten, och

5. redovisa de åtaganden denne är beredd att göra avseende överenskom-

melser med övriga tillståndshavare i frågor om teknisk samverkan om mul-

tiplexering, elektroniska programguider, tillämpningsprogram samt villko-

rad tillgång och hantering av programkort.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2019.

Myndigheten för press, radio och tv

CHARLOTTE INGVAR-NILSSON

Eva Bengtsson Åström