MRTVFS 2010:1

Föreskrifterna tillämpas också vid överlåtelse av sådana tillstånd enligt 4 kap. 15 § radio- och tv-lagen. Föreskrifterna gäller dock inte vid ansökan om tillstånd enligt 4 kap. 13 § radio- och tv-lagen för sändningar med tillstånd som gäller under en begränsad tid. 2§

1

Myndigheten för radio och tv:s författningssamling

Utgivare: Kerstin Morast, Myndigheten för radio och tv, Box 33, 121 25 Stockholm-Globen

ISSN 2000-6926

Myndigheten för radio och tv:s föreskrifter

vid ansökan om och överlåtelse av tillstånd att

sända tv och sökbar text-tv;

beslutade den 7 september 2010.

Myndigheten för radio och tv föreskriver med stöd av förordningen

(2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för radio och tv att med-

dela vissa verkställighetsföreskrifter följande om ansökningsförfarandet och

ansökans innehåll i fråga om tillstånd som avses i 4 kap. 3 § radio- och tv-la-

gen (2010:696) samt medgivande till överlåtelse av tillstånd enligt 4 kap.

15 § radio-_och_tv-lagen.

1 §

Dessa föreskrifter tillämpas vad gäller ansökningsförfarandet och an-

sökans innehåll i fråga om tillstånd att sända tv och sökbar text-tv som enligt

4 kap. 3 § radio-_och_tv-lagen meddelas av Myndigheten för radio och tv.

Föreskrifterna tillämpas också vid överlåtelse av sådana tillstånd enligt

4 kap. 15 § radio-_och_tv-lagen. Föreskrifterna gäller dock inte vid ansökan

om tillstånd enligt 4 kap. 13 § radio-_och_tv-lagen för sändningar med till-

stånd som gäller under en begränsad tid.

2 §

I dessa föreskrifter förstås med

multiplexering: digital teknik som innebär att flera programbärande signaler

förenas till en gemensam signal,

elektronisk programguide: ett slags söksystem som gör det möjligt för kon-

sumenten att bland annat navigera bland olika programtjänster eller styra en

inspelningsutrustning,

tillämpningsprogram: standarder för den mjukvara som styr interaktiva och

andra tillämpningar i sändningarna, och

villkorad tillgång och hantering av programkort: teknik som gör det möjligt

för den sändande att begränsa mottagarnas möjligheter att ta emot vissa

tjänster. Utsändningen krypteras och digital-tv-mottagaren är försedd med

ett programkort med förmåga att återställa de krypterade programmen till se-

bar form.

3 §

Ansökan om tillstånd ska göras på den blankett som Myndigheten för

radio och tv har fastställt och inom den tid som myndigheten bestämmer.

MRTVFS 2010:1

Utkom från trycket

den 14 september 2010

2

MRTVFS 2010:1

4 §

Den som ansöker om ett tillstånd att sända tv och sökbar text-tv eller

ett medgivande till överlåtelse av sådana tillstånd ska betala en avgift som

framgår av Myndigheten för radio och tv:s föreskrifter om avgifter (2010:3).

5 §

Den sökande ska i en ansökan om tillstånd särskilt

1. uppge sitt namn, sin firma eller motsvarande uppgift samt sådana upp-

gifter om aktie- eller andelsinnehav eller avtal som behövs för att pröva den

sökandes anknytning till andra sökande,

2. uppge det eller de områden ansökan avser,

3. uppge den eller de delar av dygnet under vilka sändningarna ska äga

rum,

4. ge en redovisning av sitt programutbud (programförklaring),

5. ange vilka finansiella förutsättningar den sökande har att bedriva sänd-

ningsverksamhet i enlighet med ansökan och bifoga bland annat en affärs-

plan,

6. ange vilka tekniska förutsättningar den sökande har att bedriva sänd-

ningsverksamhet i enlighet med ansökan, och

7. redovisa de åtaganden den sökande är beredd att göra avseende över-

enskommelser med övriga sökande i frågor om teknisk samverkan om multi-

plexering, elektroniska programguider, tillämpningsprogram samt villkorad

tillgång och hantering av programkort.

6 §

Förvärvaren ska i en ansökan om medgivande till överlåtelse av till-

stånd särskilt

1. uppge sitt namn, sin firma eller motsvarande uppgift samt sådana upp-

gifter om aktie- eller andelsinnehav eller avtal som behövs för att pröva an-

knytningen till andra tillståndshavare,

2. redovisa om denne avser att göra förändringar i programtjänstens inne-

håll,

3. ange vilka finansiella förutsättningar denne har att bedriva sändnings-

verksamhet och bifoga bland annat en affärsplan,

4. ange vilka tekniska förutsättningar denne har att bedriva sändnings-

verksamheten, och

5. redovisa de åtaganden denne är beredd att göra avseende överenskom-

melser med övriga tillståndshavare i frågor om teknisk samverkan om multi-

plexering, elektroniska programguider, tillämpningsprogram samt villkorad

tillgång och hantering av programkort.

7 §

Om de uppgifter som en sökande eller en förvärvare har lämnat i sin

ansökan inte är tillräckliga för att Myndigheten för radio och tv ska kunna ta

ställning till ansökan, ska denne beredas tillfälle att inom viss tid komma in

med begärda kompletteringar. Om kompletteringarna inte kommer in inom

den begärda tiden, får ansökan bedömas i det skick den lämnats.

Denna författning träder i kraft den 20

september 2010. Genom författ-

ningen upphör Radio- och TV-verkets föreskrifter om förfarandet vid ansö-

kan om tillstånd att sända TV-program (RTVFS 2008:1) att gälla.

3

MRTVFS 2010:1

På Myndigheten för radio och tv:s vägnar

MAGNUS LARSSON

Kerstin Morast

Elanders Sverige AB, Vällingby 2010