MRTVFS 2010:2

1

Myndigheten för radio och tv:s författningssamling

Utgivare: Kerstin Morast, Myndigheten för radio och tv, Box 33, 121 25 Stockholm-Globen

ISSN 2000-6926

Myndigheten för radio och tv:s föreskrifter

vid ansökan om tillstånd att sända analog

kommersiell radio;

beslutade den 7 september 2010.

Myndigheten för radio och tv föreskriver med stöd av förordningen

(2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för radio och tv att med-

dela vissa verkställighetsföreskrifter följande om ansökningsförfarandet och

ansökans innehåll i fråga om tillstånd enligt radio-_och_tv-lagen att sända

analog kommersiell radio.

1 §

Dessa föreskrifter tillämpas vad gäller ansökningsförfarandet och an-

sökans innehåll i fråga om tillstånd att sända analog kommersiell radio i en-

lighet med 13 kap. radio-_och_tv-lagen (2010:696).

2 §

Myndigheten för radio och tv ska kungöra när ett utrymme att sända

analog kommersiell radio blir ledigt. Kungörelsen ska införas i ortstidning i

sändningsområdet i enlighet med bestämmelserna i lagen (1977:654) om

kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m. I kungörelsen ska myn-

digheten enligt 13 kap. 6 § radio-_och_tv-lagen ange sista dag för att ansöka

om tillstånd, första dag då sändningar får bedrivas med stöd av tillståndet

och sändningsområdets omfattning.

3 §

Ansökan om tillstånd ska göras på den blankett som Myndigheten för

radio och tv har fastställt och inom den tid som myndigheten bestämmer.

4 §

Den sökande ska i ansökan särskilt

1. uppge sitt namn, sin firma eller motsvarande uppgift samt sådana upp-

gifter om aktie- eller andelsinnehav eller avtal som behövs för att pröva den

sökandes anknytning till andra sökande och tillståndshavare inom sänd-

ningsområdet samt anknytning till stat, landsting eller kommuner,

2. uppge det sändningsområde ansökan avser samt minsta sändningstid,

3. ange det belopp som den är villig att betala i sändningsavgift. Sänd-

ningsavgiften ska anges som ett engångsbelopp för hela tillståndsperioden.

Minsta beloppet är en (1) SEK,

4. ange vilka finansiella förutsättningar den har att bedriva sändningsverk-

samhet i enlighet med ansökan och bifoga bland annat en affärsplan med

budget, och

5. ange vilka tekniska förutsättningar den har att bedriva sändningsverk-

samhet i enlighet med ansökan.

MRTVFS 2010:2

Utkom från trycket

den 14 september 2010

2

MRTVFS 2010:2

Elanders Sverige AB, Vällingby 2010

5 §

Om de uppgifter som en sökande har lämnat i sin ansökan inte är till-

räckliga för att Myndigheten för radio och tv ska kunna ta ställning till ansö-

kan, ska den sökande beredas tillfälle att inom viss tid komma in med be-

gärda kompletteringar. Om kompletteringarna inte kommer in inom den be-

gärda tiden, får ansökan bedömas i det skick den lämnats.

6 §

Den sökande som har angett det högsta beloppet i sändningsavgift och

som i övrigt uppfyller kraven i 13 kap. 4 och 5 §§ radio-_och_tv-lagen ska

meddelas tillstånd för sökt sändningsområde.

Om flera sökande angett samma belopp och detta belopp är det högsta

samt de sökande i övrigt uppfyller kraven för tillstånd får enligt 13 kap. 8 §

radio-_och_tv-lagen frågan om vem av dem som ska meddelas tillståndet av-

göras genom lottdragning. Vid en sådan lottdragning ska Myndigheten för

radio och tv bereda de sökande som har angett det högsta beloppet tillfälle

att närvara.

Denna författning träder i kraft den 20

september 2010.

På Myndigheten för radio och tv:s vägnar

MAGNUS LARSSON

Kerstin Morast