MRTVFS 2012:1

1

Myndigheten för radio och tv:s författningssamling

Utgivare: Kerstin Morast, Myndigheten för radio och tv, Box 33, 121 25 Stockholm-Globen

ISSN 2000-6926

Myndigheten för radio och tv:s föreskrifter vid

ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända

digital kommersiell radio;

beslutade den 20 mars 2012.

Myndigheten för radio och tv föreskriver följande med stöd av 1 § 1 p. för-

ordningen (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för radio och tv

att meddela vissa verkställighetsföreskrifter.

1 §

Dessa föreskrifter tillämpas på ansökningsförfarandet och ansökans

innehåll i fråga om tillstånd att sända digital kommersiell radio och medgi-

vande till överlåtelse av sådana tillstånd i enlighet med 13 kap. radio- och tv-

lagen (2010:696).

2 § I dessa föreskrifter förstås med

multiplexering: digital teknik som innebär att flera programbärande signaler

förenas till en gemensam signal,

elektronisk programguide: ett slags söksystem som gör det möjligt för kon-

sumenten att bland annat navigera bland olika programtjänster eller styra en

inspelningsutrustning,

tillämpningsprogram: standarder för den mjukvara som styr interaktiva och

andra tillämpningar i sändningarna, och

villkorad tillgång: teknik som gör det möjligt för den sändande att begränsa

mottagarnas möjligheter att ta emot vissa tjänster.

3 §

En ansökan om tillstånd att sända digital kommersiell radio eller med-

givande till överlåtelse av ett sådant tillstånd ska göras på den blankett som

Myndigheten för radio och tv har fastställt. En ansökan om tillstånd ska gö-

ras inom den tid som Myndigheten för radio och tv bestämmer.

4 §

Den som ansöker om ett tillstånd att sända digital kommersiell radio

eller ett medgivande till överlåtelse av ett sådant tillstånd ska betala en avgift

som framgår av Myndigheten för radio och tv:s föreskrifter om avgifter

(2012:2).

5 §

Den sökande ska i en ansökan om tillstånd särskilt

MRTVFS 2012:1

Utkom från trycket

den 30 mars 2012

2

MRTVFS 2012:1

Elanders Sverige AB, Vällingby 2012

1. uppge sitt namn, sin firma eller motsvarande uppgift samt sådana upp-

gifter om aktie- eller andelsinnehav eller avtal som behövs för att pröva den

sökandes anknytning till staten, landsting eller kommuner samt till andra sö-

kande eller tillståndshavare för digital kommersiell radio,

2. uppge det område eller de områden som ansökan gäller,

3. uppge under vilken eller vilka delar av dygnet som sändningarna ska ske,

4. lämna en redovisning av sitt programutbud (programförklaring) och

vilka tilläggstjänster som avses ingå i programtjänsten,

5. redogöra för vilket kapacitetsbehov den sökande har för programtjäns-

ten och tilläggstjänster,

6. ange vilka finansiella förutsättningar den sökande har att bedriva sänd-

ningsverksamhet under hela tillståndsperioden i enlighet med ansökan och

bifoga bland annat en affärsplan,

7. ange vilka tekniska förutsättningar den sökande har att bedriva sänd-

ningsverksamhet under hela tillståndsperioden i enlighet med ansökan, och

8. redovisa de åtaganden som den sökande är beredd att göra när det gäller

överenskommelser med övriga tillståndshavare i frågor om teknisk samver-

kan om tilläggstjänster, multiplexering, elektroniska programguider, tillämp-

ningsprogram samt villkorad tillgång till programtjänster.

6 §

Förvärvaren av ett tillstånd att sända digital kommersiell radio ska i en

ansökan om medgivande till överlåtelse av sådant tillstånd särskilt

1. uppge sitt namn, sin firma eller motsvarande uppgift samt sådana upp-

gifter om aktie- eller andelsinnehav eller avtal som behövs för att pröva an-

knytningen till andra tillståndshavare för digital kommersiell radio,

2. lämna en redovisning av sitt programutbud (programförklaring) samt

vilka tilläggstjänster som ingår i programtjänsten,

3. ange vilka finansiella förutsättningar förvärvaren har att bedriva sänd-

ningsverksamhet under den återstående delen av tillståndsperioden och bi-

foga bland annat en affärsplan,

4. ange vilka tekniska förutsättningar förvärvaren har att bedriva sänd-

ningsverksamheten under den återstående delen av tillståndsperioden, och

5. redovisa de åtaganden som förvärvaren är beredd att göra när det gäller

överenskommelser med övriga tillståndshavare i frågor om teknisk samver-

kan om tilläggstjänster, multiplexering, elektroniska programguider, tillämp-

ningsprogram och villkorad tillgång.

7 §

Om de uppgifter som en sökande eller en förvärvare har lämnat i sin

ansökan inte är tillräckliga för att Myndigheten för radio och tv ska kunna ta

ställning till ansökan, ska denne beredas tillfälle att inom viss tid komma in

med begärda kompletteringar. Om inte kompletteringarna kommer in inom

den angivna tiden får ansökan bedömas i det skick den lämnats.

Denna författning träder i kraft den 2 april 2012.

På Myndigheten för radio och tv:s vägnar

MAGNUS LARSSON

Kerstin Morast