MRTVFS 2012:3

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för radio och tv:s föreskrifter (2010:1) vid ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända tv och sökbar texttv

1

Myndigheten för radio och tv:s författningssamling

Utgivare: Kerstin Morast, Myndigheten för radio och tv, Box 33, 121 25 Stockholm-Globen

ISSN 2000-6926

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för radio

och tv:s föreskrifter ( 2010:1 ) vid ansökan om och

överlåtelse av tillstånd att sända tv och sökbar text-

tv;

beslutade den 20 mars 2012.

Myndigheten för radio och tv föreskriver med stöd av 1 § 1 p. förordningen

(2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för radio och tv att med-

dela vissa verkställighetsföreskrifter, i fråga om Myndigheten för radio och

tv:s föreskrifter vid ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända tv och

sökbar text-tv (MRTVFS 2010:1),

att 3, 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

3 §

1

En ansökan om tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv eller medgi-

vande till överlåtelse av ett sådant tillstånd ska göras på den blankett som

Myndigheten för radio och tv har fastställt. En ansökan om tillstånd ska gö-

ras inom den tid som Myndigheten för radio och tv bestämmer.

4 §

2

Den som ansöker om ett tillstånd att sända tv och sökbar text-tv eller

ett medgivande till överlåtelse av sådant tillstånd ska betala en avgift som

framgår av Myndigheten för radio och tv:s föreskrifter om avgifter (2012:2).

5 §

3

Den sökande ska i en ansökan om tillstånd särskilt

1. uppge sitt namn, sin firma eller motsvarande uppgift samt sådana upp-

gifter om aktie- eller andelsinnehav eller avtal som behövs för att pröva den

sökandes anknytning till andra sökande eller tillståndshavare för tv eller sök-

bar text-tv,

2. uppge det eller de områden ansökan avser,

3. uppge den eller de delar av dygnet under vilka sändningarna ska äga

rum,

4. ge en redovisning av sitt programutbud (programförklaring),

5. ange vilka finansiella förutsättningar den sökande har att bedriva sänd-

ningsverksamhet i enlighet med ansökan och bifoga bland annat en affärs-

plan,

6. ange vilka tekniska förutsättningar den sökande har att bedriva sänd-

ningsverksamhet i enlighet med ansökan, och

7. redovisa de åtaganden den sökande är beredd att göra avseende över-

enskommelser med övriga sökande i frågor om teknisk samverkan om multi-

1

Senaste lydelse MRTVFS 2010:1

2

Senaste lydelse MRTVFS 2010:1

3

Senaste lydelse MRTVFS 2010:1

MRTVFS 2012:3

Utkom från trycket

den 30 mars 2012

2

MRTVFS 2012:3

Elanders Sverige AB, Vällingby 2012

plexering, elektroniska programguider, tillämpningsprogram samt villkorad

tillgång och hantering av programkort.

Denna författning träder i kraft den 2 april 2012.

På Myndigheten för radio och tv:s vägnar

MAGNUS LARSSON

Kerstin Morast