MSBFS 2011:4

och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2011:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) eller föreskrifter som trätt i dess ställe. Denna författning omfattar inte sådana kontroller av allmänna säkerhetsbestämmelser som avses i 9.1.2.3 första stycket i bilaga B till ADR-S och som i Sverige genomförs genom kontrollbesiktning av fordon i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § fordonslagen (2002:574) och 6 kap. fordonsförordningen (2009:211). Definitioner 2 § Termer och begrepp som används i ADR-S har samma betydelse då de används i denna författning. I denna författning avses med behörig kontrollant

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2011:4

Utkom från trycket

den 1 juni 2011

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om ackreditering av organ som ska

kontrollera fordon för transport av farligt gods;

beslutade den 24 maj 2011.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 9 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll.

Tillämpningsområde

1 § Denna författning innehåller de särskilda krav som gäller för

ackreditering av organ som ska utföra kontroll av fordon enligt

bestämmelserna i kapitel 9.1 i bilaga B till Myndigheten för samhällsskydd

och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2011:1) om transport av farligt gods på

väg och i terräng (ADR-S) eller föreskrifter som trätt i dess ställe.

Denna författning omfattar inte sådana kontroller av allmänna

säkerhetsbestämmelser som avses i 9.1.2.3 första stycket i bilaga B till

ADR-S och som i Sverige genomförs genom kontrollbesiktning av fordon i

enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § fordonslagen (2002:574) och

6 kap.fordonsförordningen (2009:211).

Definitioner

2 § Termer och begrepp som används i ADR-S har samma betydelse då

de används i denna författning. I denna författning avses med

behörig kontrollant

den som tilldelats befogenhet för aktuell

kontrollform enligt punkt 3 i bilagan till denna

författning,

kontrollorgan

organ som ska utföra sådana kontroller som

omfattas av denna författning,

kontroll

kontroll för att fastslå om ett objekt beträffande

en eller flera egenskaper uppfyller ställda krav,

MSBFS

2011:4

2

första kontroll

kontroll för att fastslå om objektet är tillverkat i

enlighet med tillverkningsunderlaget och

uppfyller ställda krav,

återkommande kontroll kontroll för att fastslå om ett objekt efter viss tid

fortfarande uppfyller ställda krav,

färdighet

att praktiskt kunna utföra en uppgift,

förståelse

att vara så insatt i sakfrågan att bakomliggande

faktorer och konsekvenser kan värderas,

kunskap

att vara väl insatt i sakfrågan,

kännedom

att vara insatt i sakfrågan och veta hur man söker

mer information,

objekt

typ av fordon, dvs. EX/II-, EX/III-, FL-, OX-,

AT-fordon och MEMU,

fordonskategori

fordon som omfattas av 4 kap. 2 a §, punkt 1, 2

eller 3 i fordonslagen (2002:574).

Behörighetskrav

3 § Ackreditering enligt denna författning får endast meddelas om

kontrollorganet innehar ackreditering för besiktning enligt 4 kap. 2 och

2 a §§ fordonslagen (2002:574) för den eller de fordonskategorier som

kontrollorganet avser att kontrollera enligt denna författning.

Ackrediteringens omfattning

4 § Ackreditering enligt denna författning ska meddelas för de

fordonskategorier som kontrollorganet enligt 3 § är behörig att kontrollera.

5 § Ackreditering enligt denna författning ska meddelas för kontroll av

samtliga typer av objekt inom den fordonskategori för vilken

kontrollorganet är ackrediterat enligt fordonslagen (2002:574).

Ackrediteringen ska avse både första kontroll och återkommande kontroll.

Teknisk kompetens

6 § Kontrollorganet ska uppfylla de krav på teknisk kompetens som anges

i bilagan till denna författning.

7 § Den personal som utför kontroll ska vara certifierade

besiktningstekniker i enlighet med 8 kap. 3 b § fordonsförordningen

(2009:211) för den eller de fordonskategorier de avser kontrollera enligt

denna författning.

MSBFS

2011:4

3

För utförande av första kontroll ska certifieringen omfatta registrerings-

besiktning enligt 2 kap. 6 § fordonslagen (2002:574). För utförande av

återkommande kontroll ska certifieringen omfatta kontrollbesiktning enligt

2 kap. 9 § fordonslagen (2002:574). Den som får utföra första kontroll får

även utföra återkommande kontroll.

8 § Utöver de krav som anges i bilagan till denna författning ska de

personer som utför kontroll hos ett kontrollorgan ha

 förståelse för hur fordon och kontrollverksamhet påverkar risker vid

transporter av farligt gods,

 förståelse för konsekvenser av olika bedömningar,

 kunskap om när kompletterande uppgifter eller annan kompetens behövs

vid kontroll och

 färdighet att med rätt metod utföra kontroller med korrekt bedömning

och resultat.

9 § Kontrollorganet ska förfoga över en eller flera särskilt utsedda

personer som var för sig eller tillsammans har kunskaper om och erfarenheter

av samtliga kontroller inom verksamhetsområdet.

Dessa särskilt utsedda personer ska dessutom ha kunskaper om

 tillämpliga bestämmelser om transport av farligt gods,

 tillämpliga bestämmelser om teknisk kontroll,

 tillämpliga bestämmelser som har betydelse för verksamhetens säkerhet

och skyddet av miljön och

 de intyg som är nödvändiga för att bedöma huruvida fordon och

påbyggnad uppfyller tillämpliga krav.

Verksamhetens utförande

10 § Kontrollorganet ska ha tekniska instruktioner och metodbeskrivningar

utarbetade för verksamheten.

De krav som anges i kapitel 9.1 i bilaga B till ADR-S ska ligga till grund för

kontrollorganets tekniska instruktioner och metodbeskrivningar.

11 § En kopia av kontrollrapporten som innehåller resultatet av kontrollen

och övrig relevant information ska efter avslutad kontroll överlämnas till

fordonets förare.

12 § Bestämmelser om utfärdande av certifikat om godkännande finns i

kapitel 9.1.2 och 9.1.3 i bilaga B till ADR-S.

13 § Kontrollorganet ska årligen till Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap lämna en övergripande rapportering om sådana skador eller andra

omständigheter som är av betydelse för objektens transportsäkerhet och som

framkommit vid kontrollen.

MSBFS

2011:4

4

14 §

All dokumentation från återkommande kontroll ska arkiveras i minst

ett år efter tidpunkten för nästa återkommande kontroll. Dokumentation från

första kontroll ska arkiveras i minst fem år.

1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. Den som har en av AB Svensk Bilprovning tilldelad befogenhet att

utföra kontroll av fordon för transport av farligt gods får tilldelas

befogenhet i enlighet med punkt 2 i bilagan till denna författning utan

att genomgå sådan examinering som föreskrivs i punkt 3 samma bilaga.

Sådan tilldelning av befogenhet får ske under två år från dessa

föreskrifters ikraftträdande.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NILS SVARTZ

Bo Zetterström

(Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete)

MSBFS

2011:4

5

Bilaga

Krav på teknisk kompetens

Allmänna krav

1. Ett kontrollorgan ska ha tillsvidareanställd personal med kvalifikationer

inom både första kontroll och återkommande kontroll av EX/II-,

EX/III-, FL-, OX-, AT-fordon och MEMU.

2. Inom kontrollorganet ska det finnas ett system för tilldelning av

befogenhet för utförande av första kontroll och återkommande kontroll.

Systemet ska även omfatta vilken typ av objekt befogenheten gäller. En

tilldelad befogenhet ska gälla i högst fem år och kan efter särskild

prövning förlängas högst fem år utan förnyad examinering.

3. Innan tilldelning av befogenhet enligt punkt 2 i denna bilaga ska

personalens kompetens kontrolleras genom examination. Examination

ska ske genom ett teoretiskt och ett praktiskt prov där de krav på

kompetens som ställs i punkterna 5-7 respektive 9-11 i denna bilaga ska

kontrolleras.

Det teoretiska provet ska innehålla frågor som motsvarar relevanta

kompetenskrav för den sökta kontrollformen och vara representativa för

kunskapsområdet.

Det praktiska provet ska innefatta fullständiga kontroller av fordon.

Provet ska utföras på objekt representativa i fråga för EX/II-, EX/III-,

FL-, OX-, AT-fordon och MEMU. Färdigheten hos kontrollorganets

personal ska främst värderas utifrån metod för genomförande av

besiktningen, användning av tillverkningsunderlag samt

bedömningsförmåga och besiktningsresultat.

Krav på personal som ska utföra första kontroll

4. Personalen som ska utföra första kontroll ska ha genomgått praktik

under handledning av behörig kontrollant. Utbildningen ska ha gett

praktikanten möjlighet att själv utföra och redovisa kontrolluppdrag

under erfaren teknisk ledning och övervakning.

Vid tilldelning av förnyad befogenhet att utföra första kontroll krävs

ingen ytterligare praktik.

5. Personal som ska utföra första kontroll ska ha följande tekniska

kompetens.

a. Kunskap om konstruktionskontroll.

b. Kunskap om konstruktionskontrollintyg, installationsprovning,

tankkoder och intyg från tillverkare av utrustning samt hur man

söker mer information om detta.

MSBFS

2011:4

6

c. Kunskap om hur man upprättar certifikat om godkännande av ADR-

fordon.

6. Personal som ska utföra första kontroll ska ha följande kompetens om

fordon.

a. Kunskap om hur man bestämmer fordonsslagen EX/II, EX/III, OX,

AT och MEMU.

b. Kunskap om användningsområde, arbetssätt och egenskaper hos

olika fordon samt hur man söker mer information om detta.

c. Kunskap om hur fordon, dess system och komponenter är

uppbyggda samt hur de fungerar och samverkar i fordonet.

7. Personal som ska utföra första kontroll ska ha följande kompetens om

regelverk.

a. Kunskap om tillämpliga föreskrifter.

b. Kunskap om tillämpliga internationella bestämmelser och

överenskommelser.

c. Kunskap om tillämpliga standarder.

Krav på personal som ska utföra återkommande kontroll

8. Personal som ska utföra återkommande kontroll ska ha genomgått

praktik under handledning av behörig kontrollant. Utbildningen ska ha

gett praktikanten möjlighet att själv utifrån checklistor utföra och

redovisa kontrolluppdrag under erfaren teknisk ledning och

övervakning.

Vid tilldelning av förnyad befogenhet att utföra återkommande kontroll

krävs ingen ytterligare praktik.

9. Personal som ska utföra återkommande kontroll ska ha följande

tekniska kompetens.

a. Kunskap om konstruktionskontroll.

b. Kännedom om konstruktionskontrollintyg, installationsprovning,

tankkoder och intyg från tillverkare av utrustning samt hur man

söker mer information om detta.

c. Kunskap om hur man kontrollerar att skador inte uppstått på

utrustningen, att fordonet inte förändrats i större omfattning och att

övergångsbestämmelser inte överskridits.

d. Kunskap om hur man förlänger certifikatet om godkännande av

ADR-fordon.

MSBFS

2011:4

7

10. Personal som ska utföra återkommande kontroll ska ha följande

kompetens om fordon.

a. Kännedom om hur man bestämmer fordonsslagen EX/II, EX/III,

OX, AT och MEMU.

b. Kännedom om användningsområde, arbetssätt och egenskaper hos

olika fordon samt hur man söker mer information om detta.

c. Kunskap om hur fordon, dess system och komponenter är

uppbyggda samt hur de fungerar och samverkar i fordonet.

11. Personal som ska utföra återkommande kontroll ska ha följande

kompetens om regelverk.

a. Kunskap om tillämpliga föreskrifter.

b. Kännedom om tillämpliga internationella bestämmelser och

överenskommelser.

c. Kännedom om tillämpliga standarder.

MSBFS

2011:4

8

Beställningsadress:

Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm

Telefon 08-598 191 90,

www.fritzes.se