MSBFS 2016:3

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2016:3

Utkom från trycket

den 10 maj 2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om hantering av explosiva varor 1 ;

beslutade den 26 april 2016.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver2följande med

stöd av 25 § förordningen (2010:1075)3 om brandfarliga och explosiva

varor.

1 kap.

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om hantering av explosiva

varor. Författningen innehåller följande kapitel.

− 1 kap. Inledande bestämmelser

− 2 kap. Undantag från tillståndsplikt

− 3 kap. Undantag från åldersgräns

− 4 kap. Förbud mot viss hantering

− 5 kap. Utredning om risker

− 6 kap. Zonindelning och utrustning inom riskområden

1 Allmänna råd som ansluter till föreskrifterna finns på sid 39.

2 Jfr Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/28/EU av den 26 februari 2014 om

harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och

övervakning av explosiva varor för civilt bruk (omarbetning) (EUT L96, 29.3.2014, s. 1-44,

Celex 32014L0028), Europaparlamentet och rådets direktiv 2013/29/EU av den 12 juni

2013 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på

marknaden av pyrotekniska artiklar (omarbetning) (EUT L178, 28.6.2013, s. 27-65, Celex

32013L0029) samt Kommissionens direktiv 2008/43/EG av den 4 april 2008 om inrättande

av ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i enlighet med

rådets direktiv 93/15/EEG (EGT L094, 05.04.2008, s. 8.12, Celex 32008L0043). Anmälan

har gjorts enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 2015/1535/EU av den 9 september

2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande

föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering) (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1-

15, Celex 32015L1535) och enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/123/EG av

den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L376, 27.12.2006, s. 36,

Celex 32006L0123).

3 Förordningen senast ändrad genom 2016:380.

1

MSBFS

2016:3

− 7 kap. Registrering av identitetsmärkta varor

− 8 kap. Kunskapskrav för användning av vissa pyrotekniska artiklar

− 9 kap. Förvaring

− 10 kap. Tillverkning

− 11 kap. Undantag i enskilda fall

2 § Bestämmelserna gäller inte hantering för vilken Försvarsmakten har

meddelat särskilda föreskrifter enligt 26 § förordningen (2010:1075) om

brandfarliga och explosiva varor.

3 § Bestämmelserna om förvaring i denna författning gäller inte förvaring

av explosiva varor som omfattas av tillstånd till innehav av skjutvapen eller

ammunition enligt vapenlagen (1996:67).

4 § Bestämmelserna om tillverkning av explosiva varor i 10 kap. gäller

inte

− den som har tillstånd att inneha skjutvapen enligt bestämmelserna i

vapenlagen (1996:67) och genom handladdning tillverkar ammunition

enbart för eget bruk till dessa vapen, eller

− den som tillverkar tomtebloss i undervisningssyfte i de fall hanteringen är

undantagen från tillståndsplikt enligt 2 kap. 8 §.

Definitioner

5 § Uppgifter om vikt kopplade till explosiv vara avser i denna författning

nettovikt explosiv vara.

6 § De begrepp som finns definierade i lagen (2010:1011) eller

förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor används

med samma innebörd i denna författning.

I denna författning avses med

ammunition

patron, projektil och drivladdning som

innehåller explosiva ämnen eller blandningar

och används i skjutvapen (gäller inte patroner

till arbetsverktyg avsedda för slakt,

byggnadsarbete, industriellt eller liknande bruk),

antändningstemperatur den lägsta temperatur vid vilken en bestämd

mängd av ett explosivt ämne eller en blandning

under fastlagda betingelser antänds, förpuffar,

deflagrerar eller detonerar,

begärlighetsgrad

indelning av explosiva varor efter

stöldbegärlighet i tre grader: A, B och C, där A

är mycket stöldbegärliga, B stöldbegärliga och C

mindre stöldbegärliga,

2

MSBFS

2016:3

bostad

byggnad eller del av byggnad avsedd för boende

(förråd, garage eller källarlokal som är

sammanbyggda med bostadshus betraktas inte

som bostad om de har brandteknisk avskiljning

mot bostadsdelen som uppfyller klass EI 30 eller

högre),

destruktion

åtgärder som vidtas i syfte att eliminera en varas

explosiva egenskaper,

EI XX

brandteknisk klassbeteckning för brandmotstånd

hos byggnadsdelar där ”XX” avser tid i minuter,

ekonomisk aktör

tillverkaren, tillverkarens representant,

importören, distributören och varje fysisk eller

juridisk person som förvarar, använder, överför,

importerar, exporterar eller bedriver handel med

explosiva varor,

FN:s modellregelverk

FN-rekommendationerna för transport av farligt

gods (UN Model Regulations),

fyrverkeri

pyroteknisk artikel avsedd för underhållning,

fyrverkeritårta

sammansättning av flera element av samma eller

olika typer av fyrverkerier,

förråd

utrymme avsett för förvaring av explosiva varor,

- flyttbart

friliggande förråd som är flyttbart,

- friliggande

förråd fristående från byggnad med annan

verksamhet,

glespackat

förvaring av upp till 10 kg explosiv vara per

kubikmeter (m3) förrådsvolym,

handladdning

tillverkning av ammunition till handeldvapen

med utrustning som kräver minst ett manuellt

handgrepp för att färdigställa en patron,

hanteringsplats

område inom vilket explosiva varor hanteras,

identitetsmärkning

märkning som gör explosiv vara spårbar,

3

MSBFS

2016:3

Kategori F1

fyrverkerier med mycket låg skadepotential och

försumbar ljudnivå avsedda för användning

inom avgränsade områden, inklusive

fyrverkerier avsedda för användning inne i

bostäder,

Kategori F2

fyrverkerier med låg skadepotential och låg

ljudnivå avsedda för användning utomhus inom

avgränsade områden,

Kategori F3

fyrverkerier med medelhög skadepotential

avsedda för användning utomhus inom stora

öppna områden och vars ljudnivå inte är skadlig

för människors hälsa,

Kategori F4

fyrverkerier med hög skadepotential avsedda att

användas endast av personer med specialist-

kunskaper (vanligen kallade ”fyrverkerier för

professionell användning”) och vars ljudnivå

inte är skadlig för människors hälsa,

Kategori P1

pyrotekniska artiklar med låg skadepotential

som inte är fyrverkerier eller pyrotekniska

sceneffekter,

Kategori P2

pyrotekniska artiklar som inte är fyrverkerier

eller pyrotekniska sceneffekter och som är

avsedda att användas endast av personer med

specialistkunskaper,

Kategori T1

pyrotekniska sceneffekter som har en låg

skadepotential,

Kategori T2

pyrotekniska sceneffekter avsedda att användas

endast av personer med specialistkunskaper,

klassningsplan

dokumentation av zoner och deras utsträckning

där explosiva varor hanteras,

minderårig

person som inte har fyllt 18 år,

patron

en enhet bildad av hylsa, driv- eller tändsats och

eventuellt tillsammans med projektil,

person med

specialistkunskap

person som uppfyller de särskilda krav som

fastställs av Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap för att hantera de pyrotekniska

artiklar som är tillståndspliktiga,

4

MSBFS

2016:3

PU

pyroteknisk utrustning för fordon bestående av

fordonskomponent som innehåller pyroteknisk

sats eller tändanordning,

pyroteknisk artikel

föremål som innehåller pyroteknisk sats,

pyroteknisk sats

explosivämne eller explosiv blandning avsedd

att framkalla en verkan genom värme, ljus, ljud,

gas eller rök, eller en kombination av dessa som

resultat av självunderhållande exoterma kemiska

reaktioner,

riskgrupp

indelning av explosiva varor enligt FN:s

modellregelverk. Indelningen framgår av

bilaga 6 till denna författning,

riskområde

rum, utrymme, område eller delar därav där

explosiv vara hanteras på sådant sätt och i sådan

mängd att särskilda krav måste ställas på

installationer,

sammankopplade

pjäser

en typ fyrverkeri som består av flera individuellt

CE-märkta fyrverkeripjäser fixerade på en

gemensam bas och sammankopplade med

pjäsernas egna stubiner eller med extra, CE-

märkta stubiner,

samhanteringsgrupp

grupp av explosiva varor för samhantering enligt

FN:s modellregelverk. Indelningen framgår av

bilaga 6 till denna författning,

skyddsobjekt

objekt eller människor som ska skyddas från

verkan av en oavsiktlig explosion och som

indelas i huvudgrupper enligt bilaga 8 till denna

författning,

sprängämne

explosivämne avsett att verka genom stötvåg

och gasexpansion som en följd av detonation,

SS 421 08 24

svensk standard för klassning av riskområden

med explosivämne,

SSF 014

Svenska Stöldskyddsföreningens Norm SSF

014, Hänglås – Klassning, krav och provning

(ISBN 978-91-89234-81-9),

5

MSBFS

2016:3

SSF 018

Svenska Stöldskyddsföreningens Norm SSF

018, Norm för hänglåsbeslag – Krav och

provning (ISBN 978-91-89234-19-7),

SSF 3492

Svenska Stöldskyddsföreningens Norm SSF

3492, Säkerhetsskåp – Provning och utvärdering

av inbrottsskydd (ISBN 978-91-89234-77-2),

stenspräckare

explosiv vara avsedd att sönderdela sten genom

gasexpansion som en följd av deflagration,

temperaturklass

indelning av explosiva ämnen eller blandningar i

två klasser, ET 1 och ET 2, beroende av

antändningstemperaturen enligt följande:

ET 1: Ämnen eller blandningar som har en

antändningstemperatur av 180 °C eller högre,

ET 2: Ämnen eller blandningar med en

antändningstemperatur som är lägre än 180 °C,

tättbebyggt område

ett område med minst 200 invånare och högst

200 m mellan husen,

tätpackat

förvaring av mer än 10 kg explosiv vara per

kubikmeter (m3) förrådsvolym,

ungdom

minderårig som har fullgjort sin skolplikt och

som fyller minst 16 år under innevarande

kalenderår,

zon E1

riskområde vid hantering (utom förvaring) inom

vilket damm, ånga, kondensat eller sublimat av

explosiva ämnen eller blandningar under normal

drift kan förekomma i beaktansvärd omfattning,

zon E2

riskområde vid hantering (utom förvaring) inom

vilket

− damm, ånga, kondensat eller sublimat av

explosiva ämnen eller blandningar endast

undantagsvis kan förekomma i beaktansvärd

omfattning, eller

− icke dammande hantering av explosiva varor

förekommer men där ändå särskilda krav

måste ställas på elektriska installationer,

zon E3

riskområde vid hantering inom vilket enbart

förvaring sker av explosiva varor med sådan

inneslutning att explosiva ämnen eller

blandningar inte kan spridas.

6

MSBFS

2016:3

2 kap.

Undantag från tillståndsplikt

1 § Bestämmelse om tillståndsplikt för hantering av explosiva varor finns

i 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Användning av explosiva varor

2 § Den som i mer än en kommun använder explosiva varor behöver ha

tillstånd för detta enbart i den kommun där sökanden är bosatt eller där

verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. Detta gäller under förutsättning

att tillämpliga villkor i tillståndet är uppfyllda.

Ammunition och krut till skjutvapen

3 § Tillstånd behövs inte för den som använder eller förvarar

1. ammunition, tändhattar eller andra tändmedel till ammunition som är

avsedda för de skjutvapen som användaren har tillstånd att inneha enligt

vapenlagen (1996:67), eller

2. högst 5 kg krut och tändhattar i syfte att genom handladdning tillverka

ammunition för eget bruk till ett skjutvapen som användaren har

tillstånd att inneha enligt vapenlagen (1996:67), eller

3. högst 5 kg krut i syfte att för eget bruk ladda ett skjutvapen som

användaren har tillstånd att inneha enligt vapenlagen (1996:67).

4 § Tillstånd behövs inte för den som genom handladdning tillverkar

ammunition för eget bruk till skjutvapen som användaren har tillstånd att

inneha enligt vapenlagen (1996:67).

5 § Tillstånd behövs inte för den som överlåter

1. ammunition för direkt användning vid jakt eller målskytte under

förutsättning att mottagaren har tillstånd att inneha ammunitionen enligt

vapenlagen (1996:67),

2. ammunition tillhörande vapen som överlåts, om innehavaren av vapnet

har tillstånd att inneha det enligt vapenlagen (1996:67) vid det tillfälle

som vapnet överlåts, eller

3. ammunition tillhörande vapen som utlånas enligt vapenlagen (1996:67),

om innehavaren av vapnet har tillstånd att inneha det enligt vapenlagen

(1996:67).

Undantagen enligt 1-3 gäller inte överlåtelse av ammunition som tillverkats

för eget bruk.

Pyrotekniska artiklar

6 § Tillstånd behövs inte för den som använder eller förvarar

− explosiva varor som räknas upp i bilaga 1 till denna författning och enligt

villkoren som anges där, eller

7

MSBFS

2016:3

− knallhattar avsedda att användas i leksaker som omfattas av lagen

(2011:579) om leksakers säkerhet.

7 § Tillstånd behövs inte för den som inom näringsverksamhet eller

undervisning förvarar högst 10 PU.

8 § Tillstånd behövs inte för den som tillverkar tomtebloss av

bariumnitrat, stärkelse och aluminium-, järn-, eller kopparpulver om

mängden explosiv vara inte överstiger 300 gram och tillverkningen sker i

samband med lärarledd undervisning inom grundskola, gymnasium,

högskola eller annan yrkesutbildning.

9 § Tillstånd behövs inte för den som överlåter eller saluför följande

pyrotekniska artiklar i angiven vikt.

1. Högst 5 kg av de fyrverkerier i kategori F1 som får användas inomhus.

2. Högst 1 kg ollonskott i kategori P1 till startpistol.

3. Högst 1 kg patroner i kategori P1 till arbetsverktyg avsedda för slakt,

byggnadsarbete, eller liknande industriellt bruk.

4. Högst 1 kg startpatroner i kategori P1 till förbränningsmotorer.

5. Högst 1 kg rökpatroner i kategori P1 för sotning av rökanaler eller mot

skadedjur.

6. Högst 5 kg pyroteknisk säkerhetsutrustning, nödutrustning,

brandsläckningsutrustning och livräddningsutrustning i kategori P1.

7. Högst 5 kg knallhattar särskilt avsedda att användas i leksaker som

omfattas av lagen (2011:579) om leksakers säkerhet.

8. Högst 5 kg räddningsutrustning som omfattas av Transportstyrelsens

föreskrifter (TSFS 2009:52) om marin utrustning.

3 kap.

Undantag från åldersgräns

1 § Bestämmelse om åldersgräns för hantering av explosiva varor finns i

7 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

2 § En ungdom får hantera explosiva varor

− om hanteringen ingår i en handledarledd praktik, eller

− om han eller hon har fullgjort en gymnasieutbildning eller annan

likvärdig utbildning för hanteringen.

3 § Nedanstående fyrverkerier i kategori F1 får överlåtas och saluföras

till, och användas av, den som har fyllt 12 år.

− Bengaliska tändstickor

− Bengaliska stickor

− Bordsbomber

− Fontäner

− Knallsnören

8

MSBFS

2016:3

− Party poppers

− Skämttändstickor

− Smällkarameller

− Tomtebloss

4 § Minderåriga får hantera explosiva varor om hanteringen

1. ingår i en lärarledd undervisning som är förlagd till en skollokal eller

någon annan plats som är anordnad för undervisning,

2. innebär att i nödsituation eller under utbildning använda pyrotekniska

säkerhetsutrustningar, nödutrustningar, livräddningsutrustningar,

brandsläckningsutrustningar i kategori P1 eller sådan

räddningsutrustning som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter

(TSFS 2009:52) om marin utrustning,

3.

avser användning eller förvaring av leksaker som omfattas av lagen

(2011:579) om leksakers säkerhet, eller

4. avser användning, förvaring eller överföring av ammunition till

skjutvapen som den minderårige har tillstånd att inneha enligt

vapenlagen (1996:67).

4 kap.

Förbud mot viss hantering

1 § Explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 får inte hanteras i bostad.

5 kap.

Utredning om risker

1 § Bestämmelser om krav på utredning om risker finns i 7 § lagen

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

2 § En utredning om risker ska dokumenteras.

3 § För att säkerställa att kunskap och erfarenheter om risker i hanteringen

tillvaratas ska utredningen göras tillsammans med personal som har god

kännedom om och är delaktiga i hanteringen.

6 kap.

Zonindelning och utrustning inom riskområden

1 § Områden där explosiva varor hanteras på sådant sätt och i sådan

mängd att explosionsfarlig miljö kan uppstå ska indelas i en eller flera av

zonerna E1, E2 eller E3. Zonindelningen ska utföras enligt svensk standard

SS 421 08 24 eller på annat sätt som uppfyller motsvarande säkerhetskrav.

2 § Zonindelningen ska dokumenteras i en klassningsplan.

Klassningsplanen ska finnas tillgänglig vid den hanteringsplats i vilken

riskområdet ingår. I klassningsplanen ska följande anges.

− Riskområdets indelning i zoner och deras utsträckning såväl horisontellt

som vertikalt.

9

MSBFS

2016:3

− För zon E1, aktuell temperaturklass i ET1 eller ET2. Om denna är ET2

ska även antändningstemperatur anges.

3 § Klassningsplanen ska revideras vid varje förändring av verksamheten

som kan leda till förändring av riskområden.

4 § Elektriska installationer, maskiner och annan utrustning ska vara

anpassade för användning i respektive zon enligt svensk standard SS 421 08

25, avsnitt 6, Allmänna installationsanvisningar och avsnitt 7, Särskilda

anvisningar för vissa slag av maskiner och apparater, eller på annat sätt

som uppfyller motsvarande säkerhetskrav.

7 kap.

Registrering av identitetsmärkta varor

Identitetsmärkning

1 § Bestämmelser om identitetsmärkning av vissa explosiva varor finns i

3 kap. i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2016:5) om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och

plastiska sprängämnen.

2 § Identitetsmärkning får inte avlägsnas från en explosiv vara i samband

med hanteringen.

Skyldighet att föra register

3 § Ekonomiska aktörer ska föra register över varje identitetsmärkt

explosiv vara som hanteras, importeras eller exporteras. Detta gäller även

för explosiva varor som tillverkas för export och som märkts på ett sätt som

gör det möjligt att spåra den explosiva varan enligt det importerande landets

bestämmelser.

Register ska föras till dess att varje identitetsmärkt vara har överlåtits till

någon annan eller har förbrukats.

Skyldigheten att föra register gäller inte i de fall hanteringen av de explosiva

varorna sker hos en myndighet som en del i myndighetsutövningen, i syfte

att upprätthålla ordning och säkerhet eller att försvara riket.

Den som använder svartkrut eller röksvagt krut i syfte att för eget bruk ladda

ammunition eller skjutvapen behöver inte föra register.

Registrets innehåll

4 § Följande uppgifter om den identitetsmärkta varan eller förpackningen

ska minst finnas i registret.

− Identitetsnumret för varje explosiv vara.

− Uppgift om typ av explosiv vara.

− Om överlämning av varan skett, namn och adress både till transportören

och till den som varan har överlåtits till.

10

MSBFS

2016:3

− Datum för överlämningen eller när varan har förbrukats.

5 § Om en förpackning innehåller flera explosiva varor och dessa

registrerats som förbrukade ett visst datum, men trots det inte förbrukats

behöver de kvarvarande varorna inte återregistreras under förutsättning att

de förbrukas inom en arbetsvecka.

Underhåll av registret

6 § Systemet för uppgiftsinsamling ska regelbundet prövas av den som för

registret för att säkerställa att det är effektivt och för att kontrollera

kvaliteten på de uppgifter som har samlats in.

7 § Uppgifterna i registret ska arkiveras av den som fört registret i minst

tio år efter det att den explosiva varan har levererats eller förbrukats.

Om en fysisk person som för registret avlider ska uppgifterna delges

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Motsvarande gäller om en

juridisk person som för registret upphör eller försätts i konkurs.

Uppgifterna i registret behöver dock inte delges Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap om den juridiska personen upphör genom

fusion eller delning och registret tas över av en juridisk person som har sitt

säte i Sverige eller i ett annat land som ingår i Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES) eller i ett land som enligt avtal med den

Europeiska unionen utgör en del av den Europeiska unionens inre marknad

för varor.

8 § Uppgifterna i registret ska skyddas mot oavsiktlig eller avsiktlig skada

eller förstörelse.

Utlämnande av uppgifter och kontaktperson

9 § Den som för register ska på begäran av Polismyndigheten eller

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lämna ut registrerade

uppgifter om en explosiv vara.

10 § Den som för register ska förse tillsynsmyndigheten med

kontaktuppgifter till en eller flera personer som utanför ordinarie arbetstid

kan förse myndigheterna med information enligt detta kapitel.

11 § När det gäller explosiva varor som är undantagna från kravet på

identitetsmärkning i 3 kap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter (MSBFS 2016:5) om produktkrav på explosiva varor för civilt

bruk och plastiska sprängämnen, ska de ekonomiska aktörerna på begäran

av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lämna information om

− ekonomiska aktörer som har levererat en explosiv vara till dem, och

− ekonomiska aktörer som de har levererat den explosiva varan till.

Informationen ska sparas i tio år efter det att leverans av den aktuella

explosiva varan har skett.

11

MSBFS

2016:3

8 kap.

Kunskapskrav för användning av vissa

pyrotekniska artiklar

1 § Den som använder pyrotekniska artiklar i kategorierna F2, F3, F4, T1

T2, P1 och P2 ska ha genomgått någon av utbildningarna A-utbildning, B-

utbildning, C-utbildning eller D-utbildning.

Första stycket gäller inte för användning av de pyrotekniska artiklar som

enligt 2 kap. 6 § i denna författning har undantagits från tillståndsplikten.

Kunskapskraven för kategori F2 och F3 förutsätter att artiklarna används i

oförändrat skick. Om tändsystemet ändrats infaller artiklarna i kategori F4.

Utbildning eller motsvarande

kunskap

Artiklar att använda

A-utbildning: Pyrotekniska

sceneffekter enligt bilaga 2

Pyrotekniska sceneffekter i

kategorier T1 och T2

B-utbildning: Begränsat

utomhusfyrverkeri enligt bilaga 3

Fyrverkerier i kategori F1, F2 och

F3 samt följande fyrverkerier i

kategori F4 och i riskgrupp 1.2,

1.3 eller 1.4.

• Fyrverkeritårtor

• Stjärnrör

• Fyrverkeribomber upp till

kaliber 100 mm, och

• Sammankopplade pjäser

C-utbildning: Fullständigt

utomhusfyrverkeri enligt bilaga 4

Fyrverkerier i kategori F1, F2, F3

och F4

D-utbildning: Pyrotekniska

artiklar i kategori P1 och P2 enligt

bilaga 5

Pyrotekniska artiklar i kategori P1

och P2

2 § De i 8 kap. 1 § beskrivna utbildningarna ska minst ha det innehåll som

framgår av bilagorna 2-5 till denna författning.

Praktiska moment i en utbildning kan inte tillgodoräknas för en annan

utbildning.

3 § Verksamhetsutövaren ansvarar för att det finns dokumentation om

vilka utbildningar personalen har genomgått eller hur kompetensen på annat

sätt har anskaffats.

12

MSBFS

2016:3

Utbildningsanordnare

4 § Utbildning enligt detta kapitel ska ges av en utbildningsanordnare som

är godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ansökan om

att bli godkänd utbildningsanordnare ska skickas till Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap och innehålla handlingar som visar att

sökanden uppfyller de krav som anges i 8 kap. 5 §. I ansökan ska även anges

namn på den eller de personer som ska undervisa i de olika momenten inom

respektive utbildning (se bilagorna 2-5).

5 § Utbildningsanordnaren ska ha följande kunskaper och kvalifikationer:

1. Pedagogik

De personer som ska undervisa hos utbildningsanordnaren ska ha

grundläggande pedagogiska kunskaper som erhållits genom teoretiska

studier eller praktisk erfarenhet.

2. Kunskap om regler

De personer som ska undervisa hos utbildningsanordnaren ska ha goda

kunskaper om de regler som styr hanteringen och märkningen av

pyrotekniska artiklar.

3. Teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet

Hos utbildningsanordnaren ska finnas god praktisk erfarenhet av de

pyrotekniska artiklar som utbildningen avser och tillräckliga teoretiska

kunskaper för att anordna de utbildningar som godkännandet omfattar.

4. Utbildning avseende brandbekämpning

Den som ska undervisa i brandbekämpning hos utbildningsanordnaren ska

ha tillräckliga kvalifikationer för att kunna utbilda inom området.

6 § Utbildningsanordnaren ska göra följande.

1. Följa utvecklingen inom författningsområdet.

2. Undervisa enligt fastställd undervisningsplan.

3. Utfärda intyg åt den som fullgjort en utbildning enligt denna författning

och skicka en kopia på intyget till Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap för myndighetens register över dem som har intyg. Det intyg

som ska utfärdas ska innehålla

a) elevens namn och personnummer eller födelsedatum om svenskt

personnummer saknas,

b) den behörighet utbildningen avser,

c) datumet då intyget utfärdades,

d) utbildningsanordnarens namn, och

e) ansvarig lärares underskrift och namnförtydligande.

7 § Godkännandet för utbildningsanordnaren att bedriva utbildning ska

gälla i tio år.

13

MSBFS

2016:3

8 § Om en godkänd utbildningsanordnare avser att ändra sådana detaljer i

utbildningen eller organisationen som varit av betydelse för godkännandet,

ska utbildningsanordnaren informera Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap om detta.

9 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan återkalla ett

utfärdat godkännande av en utbildningsanordnare om förutsättningarna för

godkännandet inte längre är uppfyllda eller om utbildningsanordnaren visar

sig uppenbart olämplig för uppdraget.

10 § En utbildningsanordnare som är behörig att ge motsvarande utbildning

i ett land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska anses

vara en godkänd utbildningsanordnare även enligt denna författning inom

behörighetens giltighetstid, dock längst i tio år efter utfärdandet av den

aktuella utländska behörigheten.

9 kap.

Förvaring

Allmänna bestämmelser

1 § Explosiva varor ska förvaras i förråd som uppfyller kraven enligt

denna författning.

2 § Explosiva varor ska förvaras åtskilt från personalrum eller andra

utrymmen som inte är avsedda för hantering av explosiva varor.

3 § Explosiva varor som tagits ur ett förråd för att användas vid en

arbetsplats under en arbetsdag och som inte förbrukats ska återföras till ett

förråd omedelbart efter att arbetet avslutats, alternativt bevakas så att

obehöriga inte kan komma åt varorna.

Aktsamhetskrav

4 § Explosiva varor ska förvaras på ett ordnat sätt och så långt som

möjligt i obrutna originalförpackningar.

5 § Förvaringen ska planeras så att äldre varor kommer till användning

först. Förpackningar ska vara placerade så att det ger en god överblick av

förvaringen och en tillräcklig yta ska lämnas fri i förrådet för säker in- och

utlastning.

6 § Explosiva varor ska förvaras så att de inte utsätts för stötar, rivning,

upphettning eller annan påverkan som kan få dem att explodera eller brinna.

7 § Explosiva varor ska förvaras i en miljö som gör att de inte onödigt

åldras eller på annat sätt påverkar deras egenskaper.

8 § I ett förråd får, utöver explosiva varor, endast förvaras materiel som

inte ökar riskerna för brand och explosion.

9 § Explosiva varor ska placeras på sådant avstånd från elektriska

installationer att dessa inte kan orsaka antändning av varorna.

14

MSBFS

2016:3

10 § Kraft- och belysningsström i förråd ska vara frånslagen då verksamhet

inte pågår i förrådet.

11 § Utrymme i förråd får inte användas som uppställningsplats för

motordrivna arbetsredskap mer än under tillfälliga uppehåll i arbetet.

Huvudströmbrytaren ska vara frånslagen när motordrivet arbetsredskap

lämnas utan uppsikt i ett förråd.

12 § Nycklar, koder eller liknande till förråd ska förvaras så att obehöriga

inte kan komma åt dem eller stå under ständig bevakning. Dörrarna till ett

förråd ska hållas låsta utom vid in- och utlastning eller annat arbete i

förrådet.

13 § Den som förvarar sprängämnen, sprängkapslar eller detonerande

stubin ska föra dagbok. Uppgifter om mängd för varje explosiv vara som

förvaras i varje förråd ska fortlöpande noteras i dagboken. Dagsaktuella

uppgifter ska finnas tillgängliga på annan lämplig plats än i förrådet.

14 § Explosiva varor ska indelas i samhanteringsgrupper enligt bilaga 6 till

denna författning.

Explosiva varor i samhanteringsgrupperna C, D, E och G får förvaras

tillsammans.

Explosiva varor i obrutna transportförpackningar i samhanteringsgrupp S får

förvaras tillsammans med explosiva varor i övriga samhanteringsgrupper

utom A och L.

Explosiva varor i övriga samhanteringsgrupper får inte förvaras

tillsammans.

15 § Sprängkapslar ska förvaras åtskilt från sprängämne, krut, tändhattar

och ammunition.

Sprängkapslar får dock förvaras tillsammas med sprängämne, krut,

tändhattar och ammunition om

− en initiering i sprängkapslarna inte kan överföras till de andra explosiva

varorna i förrådet, och

− sammanblandning av sprängkapslar med övriga explosiva varor i förrådet

förhindras.

Undantaget i andra stycket får endast tillämpas om den totala mängden

explosiva varor i förrådet uppgår till högst 60 kg.

Avstånd till skyddsobjekt

16 § I syfte att skydda liv, hälsa och egendom ska ett visst avstånd finnas

mellan förråd och skyddsobjekt.

Vid fastställande av avståndet ska hänsyn tas till

− sort och mängd explosiv vara, och

− förekomsten av naturligt skydd eller vidtagna skyddsåtgärder.

15

MSBFS

2016:3

Vid förvaring av högst 5 kg explosiva varor i riskgrupp 1.3 eller 1.4 som

förvaras glespackat krävs inget avstånd.

Tillträdesskydd

17 § Varje förråd ska vara skyddat mot tillträde så att obehöriga inte kan

komma åt eller påverka de explosiva varorna. Tillträdesskyddet ska vara

anpassat till de explosiva varornas begärlighetsgrad enligt bilaga 7 till denna

författning.

18 § Ett förråd för explosiva varor av begärlighetsgrad A, mycket

stöldbegärliga, ska ha ett tillträdesskydd som motstår angrepp med

handhållna verktyg och elektriska verktyg i minst 80 minuter.

19 § Ett förråd för explosiva varor av begärlighetsgrad B, stöldbegärliga,

ska ha ett tillträdesskydd som motstår angrepp med handhållna verktyg och

elektriska verktyg i minst 10 minuter.

20 § Ett förråd för explosiva varor av begärlighetsgrad C, mindre

stöldbegärliga, ska ha ett tillträdesskydd motsvarande hänglås i minst

hänglåsklass 2, och beslag i motsvarande klass, enligt Svenska

Stöldskyddsföreningens Normer SSF 014 och SSF 018.

PU får förvaras i en nätbur med hänglås och beslag enligt första stycket.

Nätburens tråddiameter ska vara minst 2 mm och den får inte ha öppningar

som är större än 25,5 x 25,5 mm.

21 § Explosiva varor av begärlighetsgrad C får även förvaras i plåtskåp

med trepunktslås eller i förråd med motsvarande tillträdesskydd.

22 § Genomföringar i ett förråd ska vara utformade så att det inte är möjligt

att ta ut eller föra in materiel, vätskor eller dylikt i förrådet.

23 § För förråd som är placerat inom inhägnat område i anslutning till

varaktig tillverkning av explosiva varor kan, i stället för bestämmelserna i

18-21 §§, följande krav tillämpas.

Förråden ska ha tillträdesskydd som lägst motsvarar någon av

skyddsklasserna 2–3 i Svenska Stöldskyddsföreningens Norm SSF 200:4

Mekaniskt inbrottsskydd, varvid

− minst skyddsklass 3 ska gälla vid förvaring av explosiva varor av

begärlighetsgrad A, och

− minst skyddsklass 2 ska gälla vid förvaring av explosiva varor av

begärlighetsgrad B.

Förråden får dock inte ha fönster.

Förankring

24 § Förråd där explosiva varor av begärlighetsgrad A eller B förvaras ska

vara fast förankrat eller ha en total vikt om minst

− 500 kg för begärlighetsgrad A, och

16

MSBFS

2016:3

− 150 kg för begärlighetsgrad B.

Brandskydd

25 § Ett förråd ska ha ett brandskydd motsvarande lägst brandteknisk klass

EI 30.

Kravet i första stycket gäller inte om förrådet är placerat i en omgivning där

risken för uppkomst av brand är låg eller vid förvaring av

− högst 1 000 PU,

− en sammanlagd mängd av högst 25 kg pyrotekniska artiklar utom PU i

riskgrupp 1.3 och 1.4,

− högst 25 kg ammunition i riskgrupp 1.3 och 1.4, eller

− explosiva varor som förvaras i bostad när förvaringen är undantagen

tillståndsplikt.

26 § Truckar med förbränningsmotorer som används för hantering av

explosiva varor i förråd ska ha både fast installerad brandsläcknings-

utrustning och handbrandsläckare. Sådana truckar ska även vara utrustade

med huvudströmbrytare för batteriet.

Åskskydd

27 § Friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ska

ha ett tillfredställande skydd mot åska. Sådant skydd krävs inte om

förvaringen endast omfattar fyrverkeriartiklar i originalförpackningar,

oavsett riskgrupp, eller andra explosiva varor i riskgrupp 1.4.

Skyltning

28 § Ett förråd för tillståndspliktig förvaring ska ha skyltar som upplyser

om explosionsrisk, att det råder förbud mot rökning och öppen eld samt den

största mängd explosiv vara som får förvaras i förrådet.

29 § Skyltarna ska vara tillverkade av slagtåligt material med god

väderbeständighet. Förbuds- och varningsskyltar ska vara utformade enligt

bilaga 9 till denna författning. De ska vara placerade och anpassade till den

omgivande miljön på ett sätt som innebär att de är lätta att se även under

varierande ljusförhållanden.

30 § Skyltar ska avlägsnas om förhållandet de avser inte längre gäller.

Förvaring i bostad

31 § I bostad får högst följande mängder explosiva varor förvaras.

− 5 kg krut och tändhattar i riskgrupp 1.3 eller 1.4.

− 5 kg fyrverkerier i riskgrupp 1.3 eller 1.4.

17

MSBFS

2016:3

− 5 kg nödutrustning eller räddningsutrustning i kategori P1 eller

räddningsutrustning som omfattas av Transportstyrelsens föreskrifter

(TSFS 2009:52) om marin utrustning.

− Pyrotekniska artiklar i kategori P1 som är undantagna från krav på

tillstånd till förvaring, i de mängder som anges i bilaga 1 till denna

författning.

− 20 kg ammunition, i riskgrupp 1.3 eller 1.4, till handeldvapen.

Förvaring i bergutrymme

32 § Förråd i bergutrymme ska vara placerat och konstruerat så att det inte

uppkommer någon fara för explosion genom berglossning, stenkastning vid

sprängning eller vid påkörning av fordon.

33 § För förråd i tunnel eller ort ska det runt förrådet finnas en omslutning

med en tjocklek som skyddar mot genomslag. För förråd i tunnel eller ort

som följer drivningens framdrift ska avståndet mellan förrådet och

drivningen skydda mot initiering från varje salva.

Förvaring vid och i anslutning till ett försäljningsställe

34 § Vid förvaring av explosiva varor i förråd i anslutning till saluföring av

varorna gäller inte kravet på avstånd till skyddsobjekt enligt 9 kap. 16 §

under förutsättning att

− högst 10 kg svartkrut i riskgrupp 1.1 och högst 100 kg explosiva varor i

riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras, eller

− högst 200 kg explosiva varor i riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras och hindras

från att spridas vid antändning, eller

− högst 1 000 kg explosiva varor i riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras

glespackat i förråd brandavskilt i minst EI 60 och hindras från att spridas

vid antändning.

35 § Fyrverkerier som saluförs i en försäljningslokal behöver inte förvaras i

förråd under den tid då lokalen är öppen för allmänheten om varorna står

under ständig bevakning och endast är åtkomliga för försäljningspersonalen.

Skyddet för människor som inte vistas i lokalen där fyrverkerier saluförs ska

uppnås genom begränsningar av sort och mängd fyrverkerier som saluförs,

samt försäljningsplatsens placering och utförande.

36 § Fyrverkerier i kategori F1 som är undantagna från tillståndsplikt vid

överlåtelse och saluföring enligt 2 kap. 9 § får förvaras åtkomliga i

försäljningslokal utan

uppsikt av försäljningspersonalen.

Tillfällig förvaring

37 § Explosiva varor får tillfälligt förvaras i ett flyttbart förråd om

verksamheten kräver det.

18

MSBFS

2016:3

38 § Om ett uppehåll i verksamheten görs och detta varar mer än tre dagar

ska de explosiva varorna återföras till ett fast förråd alternativt övervakas.

39 § Om tillfällig förvaring kommer att ske på samma plats i mer än fem

dagar ska den som har tillstånd till hanteringen anmäla det till den kommun

där den tillfälliga förvaringen sker.

10 kap. Tillverkning

Allmänna bestämmelser

1 § Bestämmelserna i 2-33 §§ ska även tillämpas vid bearbetning,

behandling, destruktion, underhåll och återvinning av explosiva varor.

2 § När explosiva ämnen eller blandningar bildas som bi- eller

mellanprodukt i en process och dessa ämnen eller blandningar endast

förekommer i mindre mängd gäller inte bestämmelserna i 10 kap. 9 §, 12 §

och 16-22 §§.

3 § Vid tillverkning av explosiva varor i laboratoriemiljö i samband med

undervisning, forskning eller utvecklingsarbete, samt vid destruktion av PU

gäller inte bestämmelserna i 10 kap. 9 §, 12 § och 16-22 §§.

Avstånd till skyddsobjekt

4 § I syfte att skydda liv, hälsa och egendom ska ett tillräckligt avstånd

finnas mellan tillverkningsplats och skyddsobjekt. Avståndet ska minimera

konsekvensen av en eventuell händelse gentemot utomstående (tredje man).

Avståndet får delvis ersättas av andra skyddsåtgärder.

Destruktion och sanering

5 § Tillverkare av explosiva varor ska ha möjlighet att destruera explosiva

varor från den egna hanteringen. Det ska finnas rutiner och instruktioner

som beskriver hur detta ska ske.

6 § Anläggning, anläggningsdel eller utrustning som tas ur drift ska

saneras så att den är fri från explosiv vara. Genomförda saneringsåtgärder

ska dokumenteras.

7 § Skrot och förpackningsmateriel som är förorenat med explosivämnen

ska hanteras som explosiv vara.

Tillverkning på fasta platser

Organisation

8 § Den som har tillstånd att tillverka explosiva varor ska bedöma och ur

riskhänseende fastställa om antalet personer som får befinna sig i en lokal

eller byggnad där tillverkning sker ska begränsas.

19

MSBFS

2016:3

9 § Person med arbetsledande funktion ska finnas tillgänglig på

tillverkningsplatsen när tillverkning av explosiva varor pågår.

10 § Vid hantering av explosiva varor på en tillverkningsplats ska det

finnas möjlighet att kalla på och få hjälp i en nödsituation.

Evakuering från tillverkningsplats

11 § För att det ska vara möjligt att snabbt kunna evakuera en

tillverkningsplats ska det finnas ett tillräckligt antal lämpligt belägna vägar

ut från området. Dessa ska vara tydligt markerade.

Tillträdesskydd och tillgreppsskydd

12 § En tillverkningsplats ska vara inhägnad och ha anordningar till skydd

mot tillträde av obehöriga.

Skyltning

13 § Skyltar som upplyser om explosionsrisk samt att det råder förbud mot

rökning och öppen eld ska finnas vid inpassering och längs med inhägnad

till tillverkningsplats, samt vid varje byggnad eller lokal där explosiva varor

hanteras.

14 § Skyltarna ska vara tillverkade av slagtåligt material med god

väderbeständighet och utformade enligt bilaga 9 till denna författning. De

ska vara placerade och anpassade till den omgivande miljön på ett sätt som

innebär att de är lätta att se även under varierande ljusförhållanden.

15 § Skyltar ska avlägsnas om förhållandet de avser inte längre gäller.

16 § På varje byggnad eller lokal där explosiva varor hanteras ska det

finnas tydliga anslag med uppgifter om

− byggnadens eller lokalens benämning,

− den största mängd explosiv vara som får finnas i byggnaden eller lokalen,

samt

− om verksamhetsutövaren har bedömt att det ur riskhänseende är

motiverat, det högsta antal personer som samtidigt får vistas i byggnaden

eller lokalen.

Krav på byggnader

17 § En tillverkningsbyggnad ska vara så konstruerad att den inte i sin

helhet störtar samman om en av väggarna raseras och i övrigt utformad så

att riskerna för spridning av splitter minimeras vid en explosion i

byggnaden.

18 § Byggnader på en tillverkningsplats i vilka människor vanligen vistas

ska vara så utförda att de inte helt eller delvis störtar samman vid en

20

MSBFS

2016:3

explosion i omgivningen, samt ge ett skydd mot personskador orsakade av

tryckvåg eller splitter.

19 § Antalet fönster och deras sammanlagda area ska vara så litet som

möjligt. Utformning av fönster ska vara sådan att den inte medför risk för

skador av glassplitter.

20 § Om en byggnads placering eller konstruktion inte ger tillräckligt

skydd, ska byggnaden helt eller delvis omges av en skyddsvall eller

motsvarande.

21 § Byggnader eller lokaler där explosiva varor tillverkas ska ha väggar

och tak utförda i lägst brandteknisk klass EI60. Endast obrännbara

byggnadsmaterial får användas.

22 § En byggnad där explosiva varor hanteras ska ha ett tillfredställande

skydd mot åska.

23 § Ventilationsanordning i en tillverkningslokal ska vara utformad så att

funktionskontroll och rengöring från explosiva ämnen underlättas. Den ska

vara utförd så att en brand eller explosion inte kan spridas från en lokal till

en annan.

Dammavskiljare ska vara utformad så att farliga mängder explosiv vara inte

kan ansamlas.

24 § Avloppsanläggning i en tillverkningslokal ska vara utformad så att

funktionskontroll och rengöring underlättas och så att explosiv vara kan tas

om hand på ett säkert sätt.

Utrustning

25 § Utrustning som används vid tillverkning ska vara utformad så att

risken för oavsiktlig initiering blir så liten som möjligt och så att

utrustningen är lätt att underhålla, rengöra och reparera.

26 § Underhåll av utrustning som har särskild betydelse ur skyddssynpunkt

ska genomföras och kontrolleras enligt en underhållsplan.

27 § Särskilt riskfyllda tillverkningsmoment ska manövreras från en plats

som är skyddad så att en explosion inte orsakar personskador.

Underhållsarbete

28 § Inför varje modifierings-, reparations- eller underhållsarbete av

utrustning eller byggnader ska en riskbedömning göras. Lokaler,

inredningar, verktyg och redskap ska vara rengjorda så att arbetet inte kan

förorsaka initiering av explosiv vara.

Ordning

29 § Tillverkning av explosiva varor och förvaring i anslutning till denna

ska fördelas på skilda byggnader. Tillverkning och förvaring av explosiva

21

MSBFS

2016:3

varor får ske i samma byggnad om inte risken för skador på liv och hälsa

därigenom betydligt ökar.

30 § I lokaler där explosiva varor tillverkas ska ordningen vara god. Det

ska finnas skriftliga instruktioner för upprätthållande av ordningen.

31 § Inom ett område för tillverkning av explosiva varor ska de explosiva

varorna förvaras och transporteras i förpackning eller behållare.

Stora och robusta explosiva föremål får förvaras och transporteras

oförpackade.

32 § En explosiv vara och dess förpackning ska skyddas mot sådan

nedsmutsning eller annan påverkan som kan medföra risker i den fortsatta

hanteringen.

Transporter

33 § Inom ett område för tillverkning av explosiva varor ska fordon som

transporterar explosiva varor ha skyltar som upplyser om explosionsfaran

och medföra brandsläckare. Hastigheten ska begränsas för att minska risken

för olyckor.

Mobil tillverkning av sprängämne

34 § Vid mobil tillverkning av sprängämne gäller inte bestämmelserna om

− organisation i 10 kap. 8-10 §§,

− evakuering från tillverkningsplats i 10 kap. 11 §,

− tillträdesskydd och tillgreppsskydd i 10 kap. 12 §,

− skyltning i 10 kap. 13-16 §§,

− krav på byggnader i 10 kap. 17-24 §§.

Aktsamhetskrav

35 § En uppställningsplats för mobil tillverkningsutrustning ska, när

tillverkning pågår, vara tydligt avgränsad från annan verksamhet och från

människor som vistas i området.

Skydd mot obehörigt förfarande

36 § Fordon som är bärare av mobil tillverkningsutrustning ska utöver

fordonets ordinarie lås vara försett med system som förhindrar att obehöriga

kan starta eller flytta fordonet från platsen.

37 § Tillverkningsutrustning ska vara försedd med system som förhindrar

att obehöriga kan starta eller manövrera utrustningen.

22

MSBFS

2016:3

Underhåll av utrustning

38 § Det ska finnas dokumenterade rutiner som beskriver löpande

underhåll, återkommande service och kontroll av inbyggda

säkerhetsfunktioner för tillverkningsutrustningen.

39 § Genomfört underhåll, service och kontroller ska dokumenteras.

40 § Efter varje förflyttning och innan en mobil tillverkningsutrustning tas i

bruk på en ny plats ska operatören kontrollera att det inte finns några

läckage eller andra synliga skador på utrustningen, samt att de inbyggda

säkerhetsfunktionerna fungerar.

Det ska finnas en instruktion som beskriver denna kontroll.

Handladdning av ammunition för överlåtelse

41 § Vid handladdning av ammunition för överlåtelse gäller inte

bestämmelserna om

− utredning om risker i 5 kap.,

− destruktion och sanering i 10 kap. 6 §,

− tillträdes- och tillgreppsskydd i 10 kap. 12§,

− krav på byggnader i 10 kap. 17-24 §§,

− utrustning i 10 kap. 26 §, eller

− skriftliga instruktioner för god ordning i 10 kap. 30 §, andra meningen.

Krav på byggnad eller lokal

42 § Byggnad eller lokal i vilken ammunition handladdas ska vara utförd i

lägst brandteknisk klass EI 30.

43 § I lokaler där handladdning utförs får inte brandfarliga varor förvaras.

Dokumentation för uppföljning

44 § Dagbok ska föras vid handladdning. I dagboken ska finnas uppgifter

om ammunitionstyp, kaliber, laddvikt, ingående komponenter (typ av hylsa,

kula, tändhatt och krutsort) och antal som tillverkats.

11 kap. Undantag i enskilda fall

1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i enskilda fall och

om särskilda skäl föreligger medge undantag från denna författning.

Undantag får medges endast om det är förenligt med tillämpliga EU-

direktiv.

23

MSBFS

2016:3

____________________________

1. Denna författning träder i kraft den 1 juni 2016. Samtidigt upphör

följande författningar att gälla.

a) Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1988:2) om

klassning vid hantering av explosiva varor

b) Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:4) om

tillverkning av explosiva varor

c) Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2010:5) om förvaring av explosiva varor

d) Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2014:7) om undantag från tillståndskraven vid användning

och överföring av explosiva varor inom Sverige

e) Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2015:7) om användning och överlåtelse av pyrotekniska

artiklar och ammunition

2. Den som före den 1 juli 2015 på annat sätt förvärvat motsvarande

kunskaper som avses i 8 kap. 1 §, första stycket kan ansöka hos

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om medgivande att få

använda de pyrotekniska artiklar som anges i första stycket utan att ha

genomgått någon av de utbildningar som uppräknas där. En sådan

ansökan ska ha kommit in till Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap före den 1 juli 2017.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

HELENA LINDBERG

Liselotte Schmidt

(Avdelningen för utveckling av samhällsskydd)

24

MSBFS

2016:3

Bilaga 1

Explosiva varor som är undantagna från tillståndsplikt för

användning och förvaring under angivna villkor.

Produkt

(Pyrotekniska artiklar i kategorier enligt MSB:s

föreskrifter MSBFS 2015:6 om tillhandahållande av

pyrotekniska artiklar och ammunition)

Villkor för förvaring

utan tillstånd

Fyrverkerier:

– Samtliga i kategori F1

– Bengalisk eld i kategori F2 och F3

– Bengalisk sticka i kategori F2

– Knastereffekt i kategori F2

– Blinkljus i kategori F2

– Rörlig markeffekt i kategori F2

– Marksnurra i kategori F2

– Hoppande marksnurra i kategori F2

– Eldbägare och fontän i kategori F2 och F3 som står

upprätt under funktionen utan att behöva grävas ned

i jord, förankras eller stabiliseras med andra medel

än de som utgör en del av pjäsen

– Raket i kategori F2

– Romerskt ljus i kategori F2

– Stjärnrör i kategori F2 och F3

– Tomtebloss i kategori F2

– Uppstigande markeffekt i kategori F2

– Sol i kategori F2

– Fyrverkeritårta i kategori F2 och F3 som endast

innehåller element av de ovan nämnda

fyrverkerierna och som står upprätt under

funktionen utan att behöva grävas ned i jord,

förankras eller stabiliseras med andra medel än de

som utgör en del av pjäsen

Sammankopplad pjäs i kategori F2 och F3

Högst 5 kg

25

MSBFS

2016:3

Produkt

(Pyrotekniska artiklar i kategorier enligt MSB:s

föreskrifter MSBFS 2015:6 om tillhandahållande av

pyrotekniska artiklar och ammunition)

Villkor för förvaring

utan tillstånd

Drivladdning för modellraketer i kategori P1

Högst 100 g

Knallkork i kategori P1

Högst 100 g

Krutstubin i kategori P1

Högst 100 g

Linkap i kategori P1

Högst 1 kg

Säkerhetsutrustning, livräddningsutrustning,

brandsläckningsutrustning och nödutrustning såsom

nödraket, nödsignal och linkastare i kategori P1 samt

räddningsutrustning som omfattas av

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:52) om

marin utrustning

Högst 5 kg

Ollonskott för startpistol i kategori P1

Högst 1 kg

Patron för spikpistol, bultpistol eller slaktmask i

kategori P1

Högst 1 kg

Rökpatron i kategori P1 för sotningskanaler eller mot

skadedjur

Högst 1 kg

Salutskott i kategori P1 för hagelgevär eller civil

salutkanon

Högst 200 g och högst

10 g svartkrut per st.

Signalpatron i kategori P1

Högst 1 kg

Startpatron för förbränningsmotorer i kategori P1

Högst 1 kg

Pyroteknisk gasgenerator i kategori P1 till brandspjäll,

brandsläckare, ställdon eller annan typ av

processutrustning

Högst 1 kg

26

MSBFS

2016:3

Bilaga 2

A-utbildning: Pyrotekniska sceneffekter

Omfattning: 24 lektioner à 45 minuter

Teoretiska moment

Basteori, 6 lektioner à 45 minuter

1. Delar av författningar relevanta för pyrotekniska artiklar

a) Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga

och explosiva varor

b) Föreskrifter om explosiva varor

c) Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om

transport av farligt gods på väg och i terräng

d) Ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter

2. Kontakt med berörd myndighet, t ex räddningstjänst

3. UN-klassificering av explosiva varor

4. Omhändertagande av produkter som inte fungerar, är gamla eller av

andra skäl inte ska användas

5. Kunskap om explosiva ämnen och explosivämneskemi med inriktning

på pyroteknik

6. Utredningen av risker kring skjutplatsen, grundläggande kunskaper om

förutsättningar att använda en lokal för sceneffekter (SRVFS 2003:10

föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet, SRVFS 2004:3

allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete och

SRVFS 2004:4 allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse

för brandskyddet)

7. Konsekvenser och störningar som kan förekomma vid användning av

pyrotekniska artiklar

8. Allmänhetens säkerhet före, under och efter skjutning

9. Utredning av risker med pyrotekniska artiklar

10. Skjutplatsens läge och beskaffenhet samt bedömning av lämpligt

säkerhetsavstånd

Sceneffektteori, 4 lektioner à 45 minuter

11. Produktkännedom, märkning, funktion och risker

12. Statisk elektricitet

13. Städning efter avskjutning

27

MSBFS

2016:3

Praktiska moment

14 lektioner à 45 minuter

1. Pjäskännedom, planering, sammankoppling och modifiering av

tändsystem

2. Övning av åtgärder vid olyckor, funktionsfel och andra oväntade

händelser

3. Skjutplatsens läge och beskaffenhet, bedömning av lämpligt

säkerhetsavstånd samt utredning av risker kring skjutplatsen

4. Brandövning

5. Egna provskjutningar med gott resultat

28

MSBFS

2016:3

Bilaga 3

B-utbildning: Begränsat utomhusfyrverkeri

Omfattning: 16 lektioner à 45 minuter

Teoretiska moment

Basteori, 4 lektioner à 45 minuter

1. Delar av författningar relevanta för pyrotekniska artiklar

a) Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga

och explosiva varor

b) Föreskrifter om explosiva varor

c) Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om

transport av farligt gods på väg och i terräng

d) Ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter

2. UN-klassificering av explosiva varor

3. Omhändertagande av produkter som inte fungerar, är gamla eller av

andra skäl inte ska användas

4. Skaderisk

Utomhusteori, 4 lektioner à 45 minuter

1. Produktkännedom, märkning, funktion och risker

2. Väderförhållanden

3. Skjutplatsens läge och beskaffenhet samt bedömning av lämpligt

säkerhetsavstånd

4. Städning efter avskjutning

Praktiska moment

8 lektioner à 45 minuter

1. Pjäskännedom

2. Övning av åtgärder vid olyckor, funktionsfel och andra oväntade

händelser

3. Brandövning

29

MSBFS

2016:3

Bilaga 4

C-utbildning: Fullständigt utomhusfyrverkeri

Fullgjord B-utbildning utgör ett förkunskapskrav för denna utbildning.

Omfattning: 24 lektioner à 45 minuter

Teoretiska moment

8 lektioner à 45 minuter

1. Kunskap om explosiva ämnen och explosivämneskemi med inriktning

på pyroteknik

2. Konsekvenser och störningar som kan förekomma vid användning av

pyrotekniska artiklar

3. Allmänhetens säkerhet före, under och efter skjutning

4. Utredning av risker med pyrotekniska artiklar

5. Skjutplatsens läge och beskaffenhet, bedömning av lämpligt

säkerhetsavstånd samt utredning av risker kring skjutplatsen

Praktiska moment

16 lektioner à 45 minuter

1. Fördjupad produktkännedom, planering, sammankoppling och

modifiering av tändsystem

2. Egna provskjutningar med gott resultat

30

MSBFS

2016:3

Bilaga 5

D-utbildning: Pyrotekniska artiklar i kategori P1 och P2

Teoretiska moment

1. Delar av författningar relevanta för pyrotekniska artiklar

a) Lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga

och explosiva varor

b) Föreskrifter om explosiva varor

c) Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om

transport av farligt gods på väg och i terräng

d) Ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter

2. UN-klassificering av explosiva varor

3. Produktkännedom, märkning, funktion och risker

4. Omhändertagande av produkter som inte fungerar, är gamla eller av

andra skäl inte ska användas

5. Utredning av risker med pyrotekniska artiklar

6. Säkerhet före, under och efter användningen

7. Statisk elektricitet

Praktiska moment

1. Övning av åtgärder vid olyckor, funktionsfel och andra oförutsedda

händelser

2. I förekommande fall, platsens läge och beskaffenhet samt bedömning av

säkerhetsavstånd

3. Planering, sammankoppling och andra förberedelser före användningen

4. Egna provskjutningar med gott resultat

31

MSBFS

2016:3

Bilaga 6

Indelning av explosiva varor i risk- och samhanterings-

grupper enligt FN:s modellregelverk för transport av farligt

gods

Riskgrupper

1.1

Ämnen, blandningar och föremål med risk för massexplosion (en

massexplosion är en explosion som påverkar så gott som hela

mängden praktiskt taget samtidigt).

1.2

Ämnen, blandningar och föremål med risk för splitter och

kaststycken men inte för massexplosion.

1.3

Ämnen, blandningar och föremål med risk för brand, och mindre

risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte för

massexplosion

a) vars förbränning leder till avsevärd strålningsvärme, eller

b) vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre

verkningar genom tryckvåg eller splitter och kaststycken.

1.4

Ämnen, blandningar och föremål med endast obetydlig

explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering.

Verkningarna är i stort sett begränsade till förpackningen och det

kan inte förväntas splitter av betydande storlek eller utbredning.

Brand utifrån får inte förorsaka praktiskt taget samtidig explosion

av så gott som hela innehållet i förpackningen.

1.5

Mycket okänsliga ämnen och blandningar med risk för

massexplosion men med mycket liten sannolikhet för initiering

eller för övergång från brand till detonation under normala

förhållanden. Ett minimikrav är att de inte får explodera vid test

med yttre brand.

1.6

Extremt okänsliga föremål utan risk för massexplosion.

Föremålen innehåller endast extremt okänsliga ämnen eller

blandningar där sannolikheten för oavsiktlig antändning eller

utbredning är försumbar.

32

MSBFS

2016:3

Samhanteringsgrupper

A

Tändämne

B

Föremål som innehåller tändämne och färre än två effektiva

säkerhetsanordningar. Vissa föremål såsom sprängkapslar, apterade

sprängkapslar och tändhattar ingår, även om de inte innehåller något

tändämne.

C

Krut (utom svartkrut) eller annat deflagrerande explosivämne eller föremål

som innehåller sådant explosivämne.

D

Sprängämne, svartkrut eller föremål som innehåller sprängämne, i samtliga

fall utan tändsystem och utan drivladdning, eller föremål som innehåller

tändämne och som har två eller fler effektiva säkerhetsanordningar.

E

Föremål som innehåller sprängämne utan tändsystem, men med drivladdning

(annan än sådan som innehåller en brandfarlig vätska eller gel eller

spontantändande vätskor).

F

Föremål som innehåller sprängämne med eget tändsystem, med drivladdning

(annan än sådan som innehåller brandfarlig vätska eller gel eller

spontantändande vätskor) eller utan drivladdning.

G

Pyroteknisk sats, eller föremål innehållande pyroteknisk sats, eller föremål

som innehåller både explosivämne och lyssats, brandsats, tårgassats eller

röksats (utom föremål som aktiveras av vatten eller innehåller vit fosfor,

fosfider, pyrofort ämne, brandfarlig vätska eller gel, eller spontantändande

vätskor).

H

Föremål som innehåller både explosivämne och vit fosfor.

J

Föremål som innehåller både explosivämne och brandfarlig vätska eller gel.

K

Föremål som innehåller både explosivämne och giftigt kemiskt medel.

L

Explosivämne eller föremål som innehåller explosivämne med särskild risk

(t.ex. beroende på aktivering vid kontakt med vatten eller på närvaro av

spontantändande vätskor, fosfider eller pyrofort ämne), som kräver separation

av varje enskilt slag.

N

Föremål som endast innehåller extremt okänsliga detonerande ämnen.

S

Ämnen eller föremål som är förpackade eller utformade så att all verkan

genom vådatändning, oavsiktlig initiering eller oavsiktlig funktion begränsas

till kollit, såvida inte kollit har skadats av brand. I så fall är dock all verkan av

tryckvåg eller splitter och kaststycken så begränsad att brandbekämpning

eller andra nödåtgärder i kollits omedelbara närhet inte väsentligt inskränks

eller förhindras.

33

MSBFS

2016:3

Samhanteringsgrupper som får förvaras tillsammans

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

N

A

OK

B

OK

C

OK OK OK

OK

b)

D

OK OK OK

OK

b)

E

OK OK OK

OK

b)

F

OK

G

OK OK OK

OK

H

OK

J

OK

K

OK

L

a)

N

b)

b)

b)

b)

a)

Ämnen och föremål i samhanteringsgrupp L får förvaras tillsammans med ämnen och föremål av

samma slag i denna samhanteringsgrupp.

b) Olika slag av föremål i riskgrupp 1.6 med samhanteringsbokstav N, får förvaras tillsammans

endast om det visats genom provning eller analogislutsatser att ingen extra detonationsrisk

genom överföring föreligger. I annat fall ska de behandlas som föremål i riskgrupp 1.1.

Om föremål i samhanteringsgrupp N förvaras tillsammans med ämnen eller föremål i

samhanteringsgrupp C, D eller E, ska föremålen i samhanteringsgrupp N behandlas som om de

hade egenskaper enligt samhanteringsgrupp D.

OK innebär att två explosiva varor med de specifika samhanterings-

bokstäverna får förvaras tillsammans.

Explosiva varor i obrutna transportförpackningar i samhanteringsgrupp

S får förvaras tillsammans med övriga samhanteringsgrupper utom A och L.

34

MSBFS

2016:3

Bilaga 7

Begärlighetsgrader för explosiva varor

Beteckning

Begärlighetsgrad

A

Mycket stöldbegärliga

B

Stöldbegärliga

C

Mindre stöldbegärliga

Explosiv vara

Begärlighetsgrad

Sprängämnen

Sprängämne i bulk

B

Detonerande stubin

A

Övriga sprängämnen

A

Tändmedel

Tändämnen

A

Sprängkapslar

A

Tändhattar

B

Tändrör, tändkolvar, pyrotekniska tändare m.m.

B

Krutstubin

C

Krut, pyrotekniska artiklar och -satser

Krut (röksvagt krut och svartkrut) i riskgrupp 1.1, 1.3 eller 1.4

B

Pyrotekniska satser

B

Fyrverkerier i kategori F1-F3 som är undantagna från

tillståndsplikt enligt 2 kap. 6 §

C

Fyrverkerier i kategori F2-F4 med tillståndskrav i

– riskgrupp 1.1 - 1.2

– riskgrupp 1.3 - 1.4

B

C

Knallskott, eldmarkeringar

B

Nödraketer

C

Drivladdningar för modellraketer i kategori P1

C

PU

C

Stenspräckare (utan tändare)

C

Övriga pyrotekniska artiklar i

– riskgrupp 1.1 - 1.2

– riskgrupp 1.3 - 1.4

B

C

Ammunition

Ammunition till handeldvapen

B

Tårgaspatroner

A

Rökammunition

B

Ammunition till militära vapen annat än handeldvapen

A

35

MSBFS

2016:3

Bilaga 8

Indelning av skyddsobjekt i huvudgrupper

Skyddsobjekt indelas i fyra grupper; skyddsobjekt av särskild omfattning

samt skyddsobjekt i huvudgrupperna I, II och III.

Om det råder tvekan om vilken huvudgrupp ett skyddsobjekt tillhör väljs

den med närmast lägre nummer.

Skyddsobjekt av särskild omfattning

Skyddsobjekt av särskild omfattning är områden, byggnader eller

anläggningar där många personer uppehåller sig och där olyckor kan

innebära allvarliga konsekvenser för människors hälsa och materiella värden

samt orsaka störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Exempel:

Sjukhus, skola, större kontorsbyggnad, större flygplats, nöjesfält eller

motsvarande befolkningstätt område där en olycka kan förväntas få

allvarligare konsekvenser.

Huvudgrupp I

Skyddsobjekt i huvudgrupp I är områden, byggnader eller anläggningar där

fler än tio personer vanligen uppehåller sig eller anläggning där skador

skulle innebära stora ekonomiska konsekvenser.

Exempel:

− Tättbebyggt område eller fritidshusområde.

− Byggnader eller plats där ett flertal människor brukar samlas, t.ex. kyrka,

annan större samlingslokal, varuhus, idrottsanläggning, friluftsbad,

nöjeslokal eller andra anläggningar av motsvarande dignitet.

− Trafikled med stor trafiktäthet, t.ex. europavägar i anslutning till en

storstadsregion samt järnvägar med pendeltågs- eller tunnelbanetrafik

inom en sådan region.

− Friliggande förråd för brandfarlig vara, t.ex. cisterner och fatförråd ovan

mark med lagring av mer än 25 m³ vätska med flampunkt upp till 30 °C,

eller mer än 100 m³ vätska med flampunkt från 30 °C upp till 100 °C.

− Transmissionsledning för naturgas ovan mark med tillhörande

anordningar.

− Industribyggnad eller annan arbetsplats där fler än tio människor

uppehåller sig.

− Kraftstation, värmeverk, vindkraftverk, värmekraftverk, vattenverk och

större vattenledning, reningsverk och större avloppsledning, elverk och

större kraftledning, eller större transformatorstation.

36

MSBFS

2016:3

(Avstånd till friledning regleras i Elsäkerhetsverkets

starkströmsföreskrifter ELSÄK-FS 2008:1.)

− Station, antennanläggning och större kabelinstallation i och ovan mark

för telekommunikation, t.ex. radar-, radio- eller TV-sändare samt

radiolänkstation.

− Parkeringsplats avsedd för fler än 200 fordon.

− Hamnanläggning för passagerarfartyg eller färjor med fler än 100

passagerare.

Huvudgrupp II

Skyddsobjekt i huvudgrupp II är områden där tio personer eller färre

vanligen uppehåller sig eller platser med stora kulturella värden eller stora

miljövärden i områden med tydliga gränser.

Exempel:

− Enstaka bostads- eller fritidshus. Med enstaka menas två eller färre.

− Kulturellt minnesmärke eller fornlämning, t.ex. gravplatser, fornborgar,

hällristningar, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och i övrigt vad som

anges i kulturmiljölagen (1988:950).

− Område med stora miljövärden och tydliga gränser, t.ex. Natura 2000-

område eller nationalpark.

− Hamnanläggning: förtöjningsplats för fartyg där lastning och lossning

sker på kaj till annat transportmedel (även rörledning).

− Parkeringsplats avsedd för högst 200 fordon.

Huvudgrupp III

Skyddsobjekt i huvudgrupp III är en trafikled med måttlig trafiktäthet.

Exempel:

− Trafikled av riksvägsstandard som förbinder större eller mindre tätorter

med varandra. Trafikled med liten trafiktäthet utgör inte skyddsobjekt.

− Större farled, t.ex. vattenväg till en större hamnanläggning med reguljär

färjetrafik. Farled med liten trafiktäthet utgör inte skyddsobjekt.

37

MSBFS

2016:3

Bilaga 9

Förbuds- och varningsskyltar

Förbud mot rökning och öppen eld

Förbudsskylten kännetecknas av en rund form med svart symbol mot vit

bakgrund, röd bård- och diagonallinje. Den röda delen ska vara minst 35 %

av skyltens yta.

Explosionsfara

Skylten ska vara utformad som faropiktogram GHS01 enligt förordning EG

nr 1272/2008.

Gul-svart trekantig varningsskylt för explosiva varor som tidigare

föreskrivits får användas som längst till den 1 juni 2019.

38

MSBFS

2016:3

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

allmänna råd om hantering av explosiva varor

Dessa allmänna råd ansluter till Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor. Termer och uttryck

som används i författningen används med samma betydelse i dessa allmänna

råd.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är

inte tvingande. Deras funktion är att förtydliga innebörden i lag, förordning

eller myndighetsföreskrifter och att ge generella rekommendationer om

deras tillämpning.

Allmänna råd är markerade med grå bakgrund.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

CECILIA NYSTRÖM

Liselotte Schmidt

(Avdelningen för utveckling av samhällsskydd)

39

MSBFS

2016:3

7 kap.

Registrering av identitetsmärkta explosiva varor

6 §

Den regelbundna provningen av registret bör ske en gång per år.

9 kap.

Förvaring

9 §

För att undvika antändning bör det finnas ett avstånd på 10 cm mellan den

explosiva varan och utanpåliggande elkablar, ljusarmaturer, övriga

elektriska installationer, hygrostater och dylikt.

16 §

Vid fastställande av avstånd vid förvaring av explosiva varor bör

beräkningsmodellen i bilaga A användas. Beräkningsmodellen är tillämplig

på mängder från 100 kg. Tabellerna i bilagan anger avstånd för mängder

mindre än 100 kg samt riktvärden för större mängder explosiv vara.

18 §

För att uppfylla kravet på tillträdesskydd bör förrådet nå upp till

skyddsnivån vid värdeförvaring enligt europastandard EN 1143-1, utgåva 2,

med lägst grade III.

19 §

För att uppfylla kravet på tillträdesskydd bör förrådet nå upp till

skyddsnivån för säkerhetsskåp enligt Svenska Stöldskyddsföreningens

Norm SSF 3492, utgåva 1.

25 §

För att ett förråd ska uppfylla kravet på brandmotstånd motsvarande EI 30

bör förrådet provas mot NT Fire 017, och då uppnå högst 140 ºC i

medeltemperaturstegring och högst 180 ºC i maximal temperaturstegring

efter 30 minuter.

27 §

För att uppfylla kravet på förrådets åskskydd bör detta utformas enligt

svensk standard SS-EN 62305-3 Åskskydd -Del 3: ”Skydd mot skador på

byggnader och personer”.

40

MSBFS

2016:3

10 kap.

Tillverkning

12 §

Tillträdesskyddet bör utgöras av ett stängsel med en lägsta höjd av två

meter. Vid tillverkning av mycket stöldbegärliga explosiva varor bör

tillträdesskyddet förstärkas med larm eller bevakning.

22 §

För att uppfylla kravet på tillverkningslokalens åskskydd bör detta utformas

enligt svensk standard SS-EN 62305-3 Åskskydd -Del 3: ”Skydd mot

skador på byggnader och personer”.

23 §

För att underlätta kontroll och rengöring av en ventilationsanläggning bör

anläggningen delas upp i sektioner.

För att förhindra spridning av brand eller explosion från en lokal till en

annan bör ventilationsanläggningen utformas så att varje lokal har separat

ventilationskanal.

24 §

För att underlätta omhändertagande av explosiv vara bör avlopp anordnas på

ett sådant sätt att fällor samlar upp den explosiva varan.

41

MSBFS

2016:3

Bilaga A

Avstånd till skyddsobjekt

Gemensamt för alla riskgrupper

Avstånd till skyddsobjekt mäts från den explosiva varans ytterkant till

närmaste yttervägg/begränsning hos skyddsobjektet. För trafikled mäts

avståndet till närmaste vägkant, för båtled till gränsen av farled och för

järnväg till närmaste spårmitt.

Om explosiva varor i olika riskgrupper förvaras tillsammans, görs

avståndsberäkningen i två steg. I första steget avgörs vilken vara som är den

bestämmande genom att avståndet för den förvarade mängden i respektive

riskgrupp beräknas var för sig. Varan i den riskgrupp som medför krav på

det längsta avståndet blir den bestämmande. I andra steget beräknas

avståndet som om hela den förvarade mängden utgjordes enbart av den

bestämmande varan.

Naturligt skydd och vidtagna skyddsåtgärder kan minska verkan av splitter

och kaststycken vid en explosion. Naturligt skydd kan utgöras av berg,

slänter eller tät skog nära förråd eller skyddsobjekt. Skyddsåtgärder kan till

exempel vara en vall eller en mur.

När naturligt skydd finns, eller om skyddsåtgärder vidtagits, görs en

beräkning som visar skyddet mot splitter och kaststycken. Oavsett vilket

naturligt skydd eller vilka åtgärder som vidtagits får avstånd aldrig

understiga hälften av avstånden i tabellerna 1-4.

För skyddsobjekt av särskild omfattning kan avstånd beräknas med formeln

44

�𝑄

3

eller förenklat, 1,5 × avstånden för riskgrupp 1.1 och huvudgrupp I

enligt tabell 1.

Riskgrupperna 1.1, 1.2 och 1.5

Minsta avstånd till skyddsobjekt för riskgrupperna 1.1, 1.2 och 1.5 och

respektive huvudgrupp kan beräknas med formler enligt tabellen nedan.

Skyddsobjekt

Huvudgrupp

I

Huvudgrupp

II

Huvudgrupp

III

Riskgrupp

1.1 och

1.5

1.2

1.1 och 1.5

1.2

1.1, 1.2 och

1.5

Avstånd, A (m)

om Q ≥ 100 kg

A=30

�𝑄

3

A=68

�𝑄

6

A=6

�𝑄

A=53

�𝑄

6

A=9

�𝑄

3

Q ≥15 000 kg

A=30

�𝑄

3

(Q = nettovikt explosiv vara)

Vid beräkning av största möjliga mängd explosiva varor som kan förvaras i

ett friliggande förråd eller i ett bergutrymme är riskanalysmodellen

AMRISK en annan alternativ beräkningsmetod.

42

MSBFS

2016:3

Tabell 1.

Avstånd - riktvärden för explosiva varor i riskgrupp 1.1, 1.2 och 1.5

Nettovikt

explosiv

vara,

Q (kg)

Risk- och huvudgrupp

1.1 och

1.5

1.2

1.1 och

1.5

1.2

1.1, 1.2 och 1.5

Huvudgrupp I

Huvudgrupp II

Huvudgrupp III

Minsta avstånd till skyddsobjekt (m)

≤1

15

35

5

30

5

5

25

45

10

35

10

10

30

50

10

40

10

60

75

85

25

70

25

100

140

150

60

120

45

150

160

160

75

125

50

200

180

170

90

130

50

500

240

200

140

150

70

1 000

300

220

190

170

90

1 500

350

230

230

180

100

2 000

380

240

270

190

110

3 000

430

260

330

200

130

4 000

480

270

380

210

150

5 000

520

280

430

220

160

10 000

650

320

600

250

200

15 000

740

340

740

270

230

20 000

820

360

820

280

250

25 000

880

370

880

290

270

30 000

940

380

940

300

280

35 000

980

390

980

310

300

40 000

1 030

400

1 030

310

310

50 000

1 110

420

1 110

330

340

60 000

1 180

430

1 180

340

360

70 000

1 240

440

1 240

340

370

100 000

1 400

470

1 400

360

420

150 000

1 600

500

1 600

390

480

200 000

1 760

520

1 760

410

530

43

MSBFS

2016:3

Gles- eller tätpackat?

När explosiva varor i riskgrupp 1.3 och 1.4 förvaras tätpackade finns en

ökad risk för massexplosion vid en antändning av förrådet. Därför krävs

större avstånd till skyddsobjekt för tätpackade varor.

Riskgrupp 1.3

För explosiva varor i riskgrupp 1.3 tillämpas avståndet en fjärdedel av

avståndet enligt avståndsformeln för riskgrupp 1.1, dock aldrig kortare än

5 m.

Högst 5 kg explosiva varor i riskgrupp 1.3 som förvaras glespackat saknar

avståndskrav i tabell 2.

För mer än 5 kg explosiva varor i riskgrupp 1.3 som förvaras glespackat i

förråd och hindras från att spridas vid antändning tillämpas en femtedel av

avståndet för riskgrupp 1.1, dock aldrig kortare än 5 m.

Tabell 2. Avstånd - riktvärden för explosiva varor i riskgrupp 1.3

Nettovikt

explosiv

vara,

Q (kg)

Risk- och huvudgrupp

1.3

Tät-

packat

1.3

Gles-

packat

1.3

Tät-

packat

1.3

Gles-

packat

1.3

Tät-

packat

1.3

Gles-

packat

Huvudgrupp I

Huvudgrupp II

Huvudgrupp III

Minsta avstånd till skyddsobjekt (m)

≤5

6

0

5

0

5

0

10

8

5

5

5

5

5

20

10

8

5

5

5

5

60

19

15

6

5

6

5

100

35

28

15

12

10

8

150

40

32

18

14

12

10

200

44

35

21

17

13

11

250

47

38

24

19

14

11

300

50

40

26

21

15

12

1 000

75

60

48

38

23

18

6 000

136

109

116

93

41

33

44

MSBFS

2016:3

Riskgrupp 1.4

För explosiva varor i riskgrupp 1.4 tillämpas en femtedel av avståndet enligt

avståndsformeln för riskgrupp 1.1, dock aldrig kortare än 5 m eller längre än

50 m.

Högst 5 kg explosiva varor i riskgrupp 1.4 som förvaras glespackat saknar

avståndskrav i tabell 3. För mer än 5 kg explosiva varor i riskgrupp 1.4 som

förvaras glespackat tillämpas minsta avståndet 5 m.

Tabell 3. Avstånd - riktvärden för explosiva varor i riskgrupp 1.4

Nettovikt

explosiv

vara,

Q (kg)

Risk- och huvudgrupp

1.4

Tät-

packat

1.4

Gles-

packat

1.4

Tät-

packat

1.4

Gles-

packat

1.4

Tät-

packat

1.4

Gles-

packat

Huvudgrupp I

Huvudgrupp II

Huvudgrupp III

Minsta avstånd till skyddsobjekt (m)

≤5

5

0

5

0

5

0

10

5

5

5

5

5

5

20

8

5

5

5

5

5

60

15

5

5

5

5

5

100

28

5

12

5

8

5

150

32

5

14

5

10

5

200

35

5

17

5

11

5

250

38

5

19

5

11

5

300

40

5

21

5

12

5

600

50

5

29

5

15

5

1700

50

5

50

5

21

5

≥20 000

50

5

50

5

50

5

45

MSBFS

2016:3

Svartkrut i riskgrupp 1.1

För högst 100 kg svartkrut i riskgrupp 1.1 minskas avståndet till

huvudgrupp I enligt tabell 1 till en tredjedel, till huvudgrupp II och III till

hälften, dock aldrig under 5 m.

Tabell 4. Avstånd - riktvärden för svartkrut i riskgrupp 1.1

Nettovikt

explosiv

vara,

Q (kg)

Risk- och huvudgrupp

Svartkrut

1.1

Huvudgrupp I

Huvudgrupp II

Huvudgrupp III

Minsta avstånd till skyddsobjekt (m)

≤1

5

5

5

5

8

5

5

10

10

5

5

20

13

6

6

60

25

13

13

46

MSBFS

2016:3

Inbördes avstånd mellan förråd

Tabell 5 anger riktvärden för minsta avstånd mellan förråd för förvaring av

explosiva varor i riskgrupp 1.1.

Om avståndet mellan två förråd med varor i riskgrupp 1.1 är kortare än

avstånden i tabell 5, bör förråden betraktas som ett förråd med den

sammanlagda mängden explosiv vara.

Lokala förutsättningar eller särskilda skyddsåtgärder kan innebära att ett

kortare avstånd än tabellvärdet bedöms vara tillräckligt. En sådan

bedömning ska göras med hänsyn till såväl tryckvåg, splitter som

kaststycken.

Om avståndet mellan två förråd med varor i riskgrupp 1.3 eller 1.4 är

kortare än en fjärdedel av tabellvärdet för riskgrupp 1.1 betraktas förråden

som om endast ett förråd med den sammanlagda mängden finns på platsen.

Tabell 5. Riktvärden för inbördes avstånd mellan förråd

Nettovikt explosiv vara i

förrådet med högst Q

(kg)

Minsta inbördes avstånd

mellan två friliggande förråd

(m)

30

8

60

10

100

12

500

20

1 000

25

5 000

43

10 000

54

50 000

93

75 000

106

100 000

116

150 000

133

200 000

147

47

MSBFS

2016:3

Beställningsadress:

Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90, www.wolterskluwer.se

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

48