MSBFS 2016:7

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2016:7

Utkom från trycket

den 7 juli 2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter 1 om statliga myndigheters risk- och

sårbarhetsanalyser;

beslutade den 28 juni 2016.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 21 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och

bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Inledande bestämmelse

1 § I 8 § samt 16 § 2 p. förordningen om (2015:1052) krisberedskap och

bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap finns

föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser och syftena med dessa. I denna

författning finns ytterligare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser.

Definitioner

2 § I denna författning avses med

hot

En aktörs kapacitet och avsikt att genomföra

skadliga handlingar; alternativt händelser eller

företeelser som medför fara för skada på något

eller någon utan att det i sammanhanget

förekommer aktörer med kapacitet och avsikt att

orsaka skada.

krisberedskap

Förmågan att genom utbildning, övning och

andra åtgärder samt genom den organisation och

de strukturer som skapas, förebygga, motstå och

hantera krissituationer i fredstid och vid höjd

beredskap.

kritiska beroenden

Beroenden som är avgörande för att

samhällsviktiga verksamheter ska kunna fungera.

Sådana beroenden karaktäriseras av att ett

1 Allmänna råd som ansluter till föreskrifterna finns på sid 12.

1

MSBFS

2016:7

bortfall eller en störning i levererade

verksamheter relativt omgående leder till sådana

funktionsnedsättningar som kan få till följd att en

kris inträffar.

risk

En sammanvägning av sannolikheten för att en

händelse ska inträffa och de konsekvenser

händelsen kan leda till.

samhällsviktig

verksamhet

En verksamhet som uppfyller minst ett av

följande villkor.

− Ett bortfall av eller en svår störning i

verksamheten kan ensamt eller tillsammans

med motsvarande händelser i andra

verksamheter på kort tid leda till att en

allvarlig kris inträffar i samhället.

− Verksamheten är nödvändig eller mycket

väsentlig för att en redan inträffad kris i

samhället ska kunna hanteras så att

skadeverkningarna blir så små som möjligt.

sårbarhet

De egenskaper eller förhållanden som gör

samhället, ett system eller egendom mottagligt

för skadliga effekter av en händelse.

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser

3 § I arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser ska myndigheterna beakta

både krissituationer i fredstid och situationer med höjd beredskap.

Myndigheterna ska även beakta de scenarion som Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap beslutar samt de delar av Försvarsmaktens

försvarsplanering som förmedlas till myndigheterna.

4 § När andra myndigheter än länsstyrelsen ställer samman resultatet av

sitt analysarbete ska sammanställningen (risk- och sårbarhetsanalysen)

innehålla minst följande uppgifter.

1. Beskrivning av myndigheten och dess ansvarsområde.

2. Beskrivning av arbetsprocess och metod.

3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom myndighetens

ansvarsområde som är av nationell betydelse.

4. Identifierade kritiska beroenden för den identifierade samhällsviktiga

verksamheten.

5. Identifierade och analyserade hot och risker för myndigheten och dess

ansvarsområde.

6. Bedömning av myndighetens generella krisberedskap enligt indikatorer

som framgår av bilagan.

2

MSBFS

2016:7

7. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap

inom myndigheten och dess ansvarsområde.

8. Genomförda, pågående och planerade åtgärder sedan föregående

rapportering.

9. Behov av ytterligare åtgärder med anledning av risk- och

sårbarhetsanalysens resultat.

5 § När länsstyrelsen ställer samman resultatet av sitt analysarbete ska

sammanställningen innehålla minst följande uppgifter.

1. Beskrivning av länsstyrelsen och det geografiska området.

2. Beskrivning av arbetsprocess och metod.

3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom det geografiska området

som är av regional betydelse.

4. Identifierade kritiska beroenden för den identifierade samhällsviktiga

verksamheten.

5. Identifierade och analyserade hot och risker för länsstyrelsen och länets

geografiska område.

6. Bedömning av myndighetens generella krisberedskap enligt indikatorer

som framgår av bilagan.

7. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap

inom länsstyrelsen och dess geografiska område.

8. Genomförda, pågående och planerade åtgärder sedan föregående

rapportering.

9. Behov av ytterligare åtgärder med anledning av risk- och

sårbarhetsanalysens resultat.

Redovisning av risk- och sårbarhetsanalysen

6 § Av 8 § tredje stycket förordningen (2015:1052) om krisberedskap och

bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap framgår att

vissa myndigheter vid angivna tidpunkter ska redovisa sitt analysarbete till

Regeringskansliet och till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Redovisningen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska

innehålla de uppgifter som framgår av 4, respektive 5 §§ i denna författning.

Redovisningen ska ske elektroniskt. Föreligger det särskilda skäl får

redovisningen ges in på annat sätt.

Den myndighet som bedömer att den egna redovisningen innehåller

uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) ska ange vilka uppgifter detta avser.

3

MSBFS

2016:7

_____________

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2016, då Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:3) om statliga

myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser ska upphöra att gälla.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NILS SVARTZ

Carina Larsson

(Avdelningen för utveckling av samhällsskydd)

4

MSBFS

2016:7

Bilaga

Indikatorer för bedömning av statliga myndigheters

generella krisberedskap

Syftet med en bedömning av de statliga myndigheternas generella

krisberedskap är att få en övergripande bild av de förutsättningar

myndigheterna har att förebygga och hantera kriser oavsett händelse.

Ledning

Riskhantering

1. Ledningen har fattat beslut om hur arbetet med risk- och

sårbarhetsanalys ska bedrivas.

Motivering:

Ja

Nej

2. Samtliga delar av myndighetens verksamhet beaktas och vid behov

involveras i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser.

Motivering:

Ja

Nej

3. Redovisningen av risk- och sårbarhetsanalysen fastställs av

myndighetens ledning.

Motivering:

Ja

Nej

4. Risk- och sårbarhetsanalysen används som underlag vid planering och

beslut om åtgärder för att stärka myndighetens krisberedskap.

Exempel: myndigheten beslutar hur de risker som identifierats i risk-

och sårbarhetsanalysen ska hanteras.

Motivering:

Ja

Nej

5. Relevanta delar av redovisningen från risk- och sårbarhetsanalysen görs

tillgänglig för

- beslutsfattare och anställda inom

myndigheten,

Ja

Nej

- berörda aktörer inom ansvarsområdet.

Ja

Nej

Motivering:

Ja

Nej

5

MSBFS

2016:7

6. Det finns en övad och utbildad Tjänsteman i Beredskap (TiB) som har

beredskap dygnet runt alla dagar på året.

Motivering:

Ja

Nej

7. Myndigheten bedriver omvärldsbevakning i syfte att tidigt kunna

identifiera och varna för kriser.

Motivering:

Ja

Nej

Planering

8. Myndigheten har en fastställd plan för hur de ska hantera kriser som

beskriver

- hur myndigheten ska organisera sig under

en kris (krishanteringsorganisation),

Ja

Nej

- hur myndighetens krishanteringsorganisation

leder, samordnar, samverkar samt säkerställer

samband för att hantera en kris,

Ja

Nej

- vilka lokaler för ledning och samverkan

som disponeras vid en kris.

Ja

Nej

Motivering:

Ja

Nej

9. Myndighetens planering för att förebygga risker och sårbarheter samt en

plan för att hantera kriser är framtagen i samverkan med andra aktörer,

såväl offentliga som privata.

Motivering:

Ja

Nej

10. Det finns dokumenterade rutiner för att aktivera

krishanteringsorganisationen.

Motivering:

Ja

Nej

11. Det finns en beslutsordning och mandat för

krishanteringsorganisationen.

Motivering:

Ja

Nej

6

MSBFS

2016:7

12. Inom krishanteringsorganisationen finns möjlighet att bedriva

- operativ ledning,

Ja

Nej

- samverkan,

Ja

Nej

- omvärldsbevakning,

Ja

Nej

- framtagande av lägesbild,

Ja

Nej

- kriskommunikation,

Ja

Nej

- analys av händelseutvecklingen av en

händelse både på kort och på lång sikt.

Ja

Nej

Motivering:

Ja

Nej

13. Det finns rutiner och planer för att upprätthålla samhällsviktiga

verksamheter som myndigheten bedriver eller ansvarar för.

Exempelvis kontinuitetsplaner. De samhällsviktiga verksamheter som

myndigheten bedriver eller ansvarar för ska vara beskriven inom risk-

och sårbarhetsanalysen.

Motivering:

Ja

Nej

14. Planen för hantering av kriser och planerna för att upprätthålla

samhällsviktig verksamhet kontrolleras minst en gång per år och

revideras vid behov.

Motivering:

Ja

Nej

Samverkan

15. Myndigheten har tagit initiativ till att aktörer inom ansvarsområdet

samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet

inför hanteringen av kriser.

Motivering:

Ja

Nej

16. Myndigheten har fastställda rutiner för att upprätta och förmedla en

samlad lägesbild inom myndighetens ansvarsområde avseende kriser.

Motivering:

Ja

Nej

17. Myndigheten har fastställda rutiner för deltagande i

samverkanskonferenser.

Motivering:

Ja

Nej

7

MSBFS

2016:7

18. Myndigheten har fastställda rutiner för att information till allmänheten

vid en kris samordnas.

Motivering:

Ja

Nej

Kommunikation

19. Det finns informationskanaler för att ta emot och dela information vid

kriser

- internt inom myndigheten,

Ja

Nej

- till andra krisberedskapsaktörer,

Ja

Nej

- till allmänheten.

Ja

Nej

Exempelvis genom WIS, Rakel, sociala medier, webbsidor,

VMA, informationsnumret 113 13 eller motsvarande.

Motivering:

Ja

Nej

20. Det finns alternativa lösningar för att upprätthålla myndighetens

prioriterade kommunikation

- inom myndigheten,

Ja

Nej

- gentemot andra krisberedskapsaktörer,

Ja

Nej

- till allmänheten vid inträffad händelse.

Ja

Nej

Exempelvis alternativa lösningar för IT-, tele- och radiosystem.

Motivering:

Ja

Nej

Informationssäkerhet

21. Myndigheten hanterar information säkert:

- Myndigheten hanterar information säkert. Systematiskt

säkerhetsarbete bedrivs i enlighet med Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2016:1) om statliga myndigheters

informationssäkerhet.

Ja

Nej

- Myndigheten har rutiner för att identifiera och

hantera kritiska beroenden till system och tjänster för

informationshantering som är av central betydelse

för myndighetens verksamhet.

Ja

Nej

Motivering:

Ja

Nej

8

MSBFS

2016:7

22. Myndigheten ställer krav på informationssäkerhet när

informationshantering upphandlas av en extern leverantör.

Motivering:

Ja

Nej

Kompetens

Utbildning

23. Personalen i krishanteringsorganisationen har utbildning och kännedom

om sin och myndighetens roll och ansvar vid en kris.

Motivering:

Ja

Nej

24. Personalen i krishanteringsorganisationen har kännedom om andra

relevanta aktörers roller och ansvar vid kriser.

Motivering:

Ja

Nej

Övning

25. Det finns en utbildnings- och övningsplan som efterföljs.

Motivering:

Ja

Nej

26. Har myndighetens ledning övats under det gångna året?

Motivering:

Ja

Nej

27. Har krishanteringsorganisationen övats under det gångna året?

Motivering:

Ja

Nej

28. Har myndigheten under det gångna året deltagit i planering,

genomförande eller utvärdering av samverkansövning på lokal, regional

och/eller nationell nivå?

Exempelvis övas rutiner för samlad lägesbild, deltagande i samverkans-

konferenser och samordning av information till allmänheten vid en kris.

Motivering:

Ja

Nej

9

MSBFS

2016:7

29. Har myndigheten utvärderat de övningar som genomförts under det

gångna året?

För att svara ja krävs att både styrkor och svagheter hos myndighetens

egen krisberedskap har utvärderats. Vidare ska myndighetens förmåga

att samverka med andra aktörer ha utvärderats.

Motivering:

Ja

Nej

30. Myndigheten har rutiner för att ta till vara erfarenheter från inträffade

händelser och övningar.

Motivering:

Ja

Nej

Resurser

31. Myndigheten har gjort en behovsanalys av vilka materiella och

personella resurser som krävs för att hantera kriser.

Motivering:

Ja

Nej

32. Myndigheten har uppdaterad/aktuell dokumentation rörande vilka

interna materiella och personella resurser som finns att tillgå vid en kris.

Exempelvis mobil reservkraft, pumpar, sandsäckar.

Motivering:

Ja

Nej

33. Det finns rutiner för att genomföra underhåll och kontrollera

funktionalitet på de materiella resurser som endast används vid kriser.

Motivering:

Ja

Nej

34. Det finns avtal och/eller överenskommelser med externa aktörer om

förstärkningsresurser vid kriser.

Motivering:

Ja

Nej

35. Det finns rutiner för att begära och ta emot förstärkningsresurser

(materiella och personella) från externa aktörer

(lokala/regionala/nationella/internationella) i samband med kriser.

Motivering:

Ja

Nej

10

MSBFS

2016:7

36. Lokalerna till krishanteringsorganisationen är utrustade och testade

avseende åtminstone

- elförsörjning, med möjlighet till reservkraftsförsörjning, till

lokaler, arbetsplatser och tekniska system med en uthållighet

om minst en vecka,

Ja

Nej

- it-försörjning,

Ja

Nej

- tekniska system för kommunikation och

samlad lägesbild (t.ex. Rakel och WIS), Ja

Nej

- tillgång till vatten för hantering av mat,

dryck och hygien som medger

uthållighet om minst en vecka.

Ja

Nej

Motivering:

Ja

Nej

37. Det finns en utpekad alternativ lokalisering för

krishanteringsorganisationen.

Motivering:

Ja

Nej

11

MSBFS

2016:7

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

allmänna råd om statliga myndigheters risk- och

sårbarhetsanalyser

Dessa allmänna råd ansluter till de skyldigheter som följer av Myndigheten

för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters

risk- och sårbarhetsanalyser. Termer och uttryck som används i

föreskrifterna har samma betydelse här.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte

tvingande. Deras funktion är att förtydliga innebörden i lag, förordning eller

myndighetsföreskrifter och att ge generella rekommendationer om

tillämpningen av sådana regler.

Allmänna råd är markerade med grå bakgrund.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

CECILIA NYSTRÖM

Carina Larsson

(Avdelningen för utveckling av samhällsskydd)

12

MSBFS

2016:7

Allmänna råd till 4 och 5 §§

Beskrivning av myndigheten och dess ansvarsområde/ Beskrivning av

länsstyrelsen och det geografiska området

Redovisningen syftar till att ge grundläggande information om

myndigheten och dess ansvarsområde. Följande bör redovisas.

- Myndighetens organisation, ansvarsområde och uppgifter.

- Vilka författningar som har beaktats i redovisningen av risk- och

sårbarhetsanalysen.

Länsstyrelsen bör även redovisa en övergripande beskrivning av länets

geografiska område så som geografi, demografi, infrastruktur och

näringsliv.

Beskrivning av arbetsprocess och metod

Redovisningen syftar till att ge information om redovisningens riktighet.

Följande bör redovisas.

- Arbetsprocess för risk- och sårbarhetsanalysarbetet.

- Vilka metoder som använts i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen.

- Deltagande interna, externa och privata aktörer i arbetet.

- Vilket material och underlag som använts för arbetet med risk- och

sårbarhetsanalysen.

- Gjorda avgränsningar med motiv.

Identifierad samhällsviktig verksamhet inom myndighetens

ansvarsområde som är av nationell betydelse/ Identifierad

samhällsviktig verksamhet inom det geografiska området som är av

regional betydelse

Redovisning av identifierad samhällsviktig verksamhet bör utgå från

nedanstående sektorer och funktioner.

Samhällssektor

Med samhällssektor avses i detta sammanhang de olika områden inom

vilka viktiga samhällsfunktioner finns och samhällsviktig verksamhet kan

identifieras.

Viktig samhällsfunktion

Viktig samhällsfunktion är ett samlingsbegrepp för de verksamheter som

upprätthåller en viss funktionalitet. Varje sådan funktion ingår i en eller

flera samhällssektorer och upprätthålls av en eller flera samhällsviktiga

verksamheter.

Samhällsviktig verksamhet

Begreppet samhällsviktig verksamhet definieras i 2 § i denna författning.

Med samhällsviktig verksamhet menas de verksamheter, anläggningar,

13

MSBFS

2016:7

noder, infrastrukturer och tjänster som upprätthåller den funktion som de

ingår i och är verksamhet som är av avgörande betydelse för

upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner.

Endast verksamhet som absolut behövs för upprätthållandet av viktiga

samhällsfunktioner vid allvarliga händelser eller kriser bör identifieras som

samhällsviktig.

Samhällsviktig verksamhet kan vara av nationell, regional eller lokal

betydelse.

Nationellt samhällsviktig verksamhet är verksamhet som vid ett bortfall

eller störning i verksamheten kan leda till allvarliga nationella eller

internationella konsekvenser.

Regionalt samhällsviktig verksamhet är verksamhet som vid ett bortfall

eller en störning i verksamheten kan leda till allvarliga regionala

konsekvenser.

Lokalt samhällsviktig verksamhet är verksamhet som vid ett bortfall eller

en störning i verksamheten kan leda till allvarliga lokala konsekvenser.

Samhällssektor

Exempel på viktiga samhällsfunktioner per

samhällssektor

Energiförsörjning

Produktion av el, distribution av el, produktion

och distribution av fjärrvärme, produktion och

distribution av bränslen och drivmedel

Finansiella tjänster

Betalningar, tillgång till kontanter, centrala

betalningssystemet, värdepappershandel

Handel och industri Bygg- och entreprenadverksamhet,

detaljhandel, tillverkningsindustri

Hälso- och

sjukvård samt

omsorg

Akutsjukvård, läkemedels- och materiel-

försörjning, omsorg om barn, funktions-

hindrade och äldre, primärvård, psykiatri,

socialtjänst, smittskydd för djur och människor

Information och

kommunikation

Telefoni (mobil och fast), internet,

radiokommunikation, distribution av post,

produktion och distribution av dagstidningar,

webbaserad information, sociala medier

Kommunalteknisk

försörjning

Dricksvattenförsörjning, avloppshantering,

renhållning, väghållning

Livsmedel

Distribution av livsmedel, primärproduktion av

livsmedel, kontroll av livsmedel, tillverkning

av livsmedel

14

MSBFS

2016:7

Offentlig

förvaltning

Lokal ledning, regional ledning, nationell

ledning, begravningsverksamhet, diplomatisk

och konsulär verksamhet

Skydd och säkerhet Domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt

försvar, kriminalvård, kustbevakning, polis,

räddningstjänst, alarmeringstjänst, tullkontroll,

gränsskydd och immigrationskontroll,

bevaknings- och säkerhetsverksamhet

Socialförsäkringar

Allmänna pensionssystemet, sjuk- och

arbetslöshetsförsäkringen

Transporter

Flygtransport, järnvägstransport, sjötransport,

vägtransport, kollektivtrafik

Identifierade och analyserade hot och risker för myndigheten och dess

ansvarsområde/ Identifierade och analyserade hot och risker för

länsstyrelsen och länets geografiska område

Redovisningen bör delas in i riskidentifiering och riskanalys och omfatta

myndighetens ansvarsområde och för länsstyrelsen även det geografiska

området.

Riskidentifiering

Riskidentifiering syftar till att identifiera händelser och förhållanden inom

myndighetens ansvarsområde och för länsstyrelsen även det geografiska

området som innebär ett hot eller en risk. Resultatet av riskidentifieringen

bör vara riskkällor eller grovt beskrivna riskscenarier och bör omfatta risker

och hot för exempelvis

− naturolyckor,

− andra olyckor,

− teknisk infrastruktur och försörjningssystem,

− antagonistiska hot och social oro,

− sjukdomar.

Riskanalys

Riskanalysen bör utgå från de identifierade riskerna eller ett urval av dessa.

De identifierade riskerna bör utvecklas till mer utförligt beskrivna

riskscenarier. Riskanalysen bör innehålla en värdering av hur sannolikt det

är att scenariot ska inträffa och vilka direkta konsekvenser som det medför.

I de fall då sannolikhetsbedömningen är förenad med allt för stor osäkerhet

kan bedömningen utelämnas. Utgångspunkten för konsekvensbedömningen

bör vara befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet,

grundläggande värden som rättssäkerhet och demokrati, samt skador på

egendom och miljö.

15

MSBFS

2016:7

Vid konsekvensbedömningen kan inledande slutsatser dras om sårbarheter

och brister i förmåga vilka sedan sammanfattas tillsammans med andra

slutsatser i punkten 7.

Bedömning av myndighetens generella krisberedskap enligt indikatorer

som framgår av bilaga

Myndighetens generella krisberedskap bedöms med hjälp av de indikatorer

som redovisas i bilaga och innebär att det endast är den egna

organisationens förutsättningar som bedöms. Indikatorerna besvaras med

ett ja eller ett nej om indikatorn anses vara uppfylld. Ett nej anses indikera

en brist och bör resultera i en åtgärd för att komma till rätta med denna

brist, alternativt en motivering till varför en åtgärd inte behövs. Till

respektive indikator finns ett kommentatorsfält. Här bör myndigheten mer

utförligt motivera varför indikatorn anses vara uppfylld eller inte,

alternativt kommentera varför indikatorn inte anses behövas. Vissa av

indikatorerna är uppdelade i strecksatser. För att svara ja på en sådan

indikator krävs att samtliga strecksatser är uppfyllda.

Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap

inom myndigheten och dess ansvarsområde/ Beskrivning av

identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom länsstyrelsen

och dess geografiska område

Redovisningen bör utgå från de sårbarheter och brister i förmåga som

framkommit vid identifiering av kritiska beroenden, identifierade och

analyserade risker samt vid bedömning av myndighetens generella

krisberedskap. Övriga identifierade sårbarheter och brister i förmåga som

framkommit vid inträffade händelser, genomförda övningar samt övrigt

analysarbete bör även beskrivas här. Sårbarheten och bristerna i förmågan

bör sedan ligga till grund för att aktörerna ska kunna identifiera, föreslå och

vidta åtgärder.

Genomförda, pågående och planerade åtgärder sedan föregående

rapportering

Redovisningen bör utgå från de behov av åtgärder som identifierats med

anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat. Exempel är åtgärder

och verksamhet rörande

− utbildning, övning, analys och planering,

− åtgärder som planeras för att stärka krisberedskapsförmågan,

− vilka dokument som innehåller mer detaljerade beskrivningar om det

risk- och sårbarhetsreducerande arbetet,

− behov av åtgärder som ligger utanför myndighetens ansvarsområde.

16