MSBFS 2018:9

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2018:9

Utkom från trycket

den 8 januari 2019

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter 1 om rapportering av incidenter för

leverantörer av samhällsviktiga tjänster;

beslutade den 18 december 2018.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 9, 13 och 14 §§ förordningen (2018:1175) om informationssäkerhet

för samhällsviktiga och digitala tjänster.

1 kap.

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om rapportering av

incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt 18 § lagen

(2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala

tjänster inklusive vad som avses med en betydande inverkan på

kontinuiteten i den samhällsviktiga tjänsten.

Begreppsförklaringar

2 §

De uttryck som förklaras i 2 § lagen (2018:1174) om informations-

säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster har samma innebörd i

denna författning.

3 § I denna författning avses med

akutsjukhus

Vårdinrättning som är inrättad för sluten

vård och som har särskild

akutmottagning för den som behöver

omedelbar hälso- och sjukvård.

extern aktör

Underleverantör, inhyrda konsulter eller

motsvarande.

1 Allmänna råd som ansluter till föreskrifterna finns på sid 7.

MSBFS

2018:9

2

hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård enligt

Europarlamentets och rådets direktiv

2011/24/EU av den 9 mars om

tillämpningen av patienträttigheter vid

gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

leverantör

Leverantör av samhällsviktig tjänst

enligt Myndigheten för samhällsskydd

och beredskaps föreskrifter (2018:7) om

anmälan och identifiering av

leverantörer av samhällsviktiga tjänster.

systemviktiga finansiella

infrastrukturföretag

Med systemviktiga finansiella

infrastrukturföretag avses

 värdepapperscentral enligt 1 kap. 3 §

lagen (1998:1479) om

värdepapperscentraler och

kontoföringar av finansiella

instrument,

 central motpart enligt definitionen i

artikel 2 punkt 1 i

Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 648/2012 av den

4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala

motparter och transaktionsregister,

eller

 clearingorganisation enligt 1 kap.

4b § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden.

störning i den samhällsviktiga

tjänsten

En konsekvens av en incident som

innebär att den samhällsviktiga tjänsten

inte levereras som normalt.

2 kap.

Rapportering

Rapporteringspliktig incident

1 § Incidenter som orsakar störningar vilka får betydande inverkan på

kontinuiteten i den samhällsviktiga tjänsten är rapporteringspliktiga enligt

18 § lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och

digitala tjänster. Av kapitel 3-9 framgår vad som är betydande inverkan

inom respektive sektor.

MSBFS

2018:9

3

Hur rapportering ska ske

2 § Incidenter ska rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap via anvisade kontaktvägar.

När rapportering ska ske

3 § Leverantören ska

1. senast inom sex timmar från det att leverantören har identifierat att en

incident är rapporteringspliktig, rapportera uppgifter enligt 4 § punkt

1-8 till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

2. senast inom 24 timmar från det att leverantören har identifierat att en

incident är rapporteringspliktig rapportera uppgift enligt 4 § punkt 9,

samt vid behov ändra eller komplettera tidigare rapportering.

3. inom fyra veckor från det första rapporteringstillfället rapportera uppgift

enligt 4 § punkt 10-11, samt vid behov ändra eller komplettera tidigare

rapportering.

Rapportens innehåll

4 § En rapport enligt 2 § ska innehålla följande information.

1. Leverantörens namn.

2. Kontaktuppgifter till utsedd kontaktperson eller kontaktfunktion för

incidenten och för störningen.

3. Berörd samhällsviktig tjänst.

4. Namn och organisationsnummer till extern aktör dit informations-

hantering har utkontrakterats i det fall incidenten inträffat hos den

externa aktören.

5. En beskrivning av inträffad incident, utifrån

a) tidpunkt för när incidenten inträffade och när den upptäcktes,

b) om den fortfarande pågår eller tidpunkt för när drabbade nätverk och

informationssystem återgick till normaldrift,

c) händelseförlopp,

d) hanteringen av incidenten, samt

e) typ, orsak och konsekvenser.

6. En beskrivning av störningen, utifrån

a) tidpunkt för när störningen uppstod samt när och hur den

upptäcktes,

b) om störningen fortfarande pågår eller tidpunkt för när den upphörde

alternativt förväntas upphöra,

c) dess påverkan på den samhällsviktiga tjänsten,

d) användare som påverkas av störningen, samt

e) geografiskt område som påverkas.

MSBFS

2018:9

4

7. Bedömning av konsekvenser för andra än användare av den

samhällsviktiga tjänsten.

8. Bedömning av konsekvenser i andra medlemsstater inom EU.

9. Uppgift om åtgärder för att minimera konsekvenserna av incidenten.

10. Uppgift om tidigare vidtagna åtgärder för att förebygga och hantera

liknande incidenter.

11. Uppgift om nya åtgärder för att förhindra att liknande incidenter

inträffar på nytt.

5 § Om den rapporterande leverantören inom ett år från det att

rapportering har skett konstaterar att lämnade uppgifter är felaktiga ska

uppgifterna korrigeras utan onödigt dröjsmål.

3 kap.

Rapporteringspliktiga incidenter inom energi

1 § Leverantörer inom el ska rapportera incidenter som orsakat störning i

den samhällsviktiga tjänsten som

1. har pågått i minst två timmar och som har påverkat

a) minst 2 000 kunder, eller

b) minst 50 % av kunderna, eller

2. har påverkat styrning och övervakning av transmissionsnät, regionnät

eller elproduktion.

2 § Leverantörer inom gasförsörjningen ska rapportera incidenter som

orsakat störning i den samhällsviktiga tjänsten som

1. innebär risk för en händelse som resulterar i en avsevärd försämring av

försörjningssituationen för gas,

2. kan leda till avbrott i gasförsörjningen, eller

3. har påverkat styrning och övervakning inom ramen för

systemansvarstjänst.

3 § Leverantörer inom olja i form av flytande drivmedel och bränslen ska

rapportera incidenter som orsakat störning i den samhällsviktiga tjänsten

som

1. har pågått i minst 12 timmar, eller

2. påverkar styrning och övervakning av ledning, överföring och

distributionsnätverk under minst två timmar.

4 kap.

Rapporteringspliktiga incidenter inom transport

1 § Leverantörer inom transport ska rapportera incidenter som orsakat

störning i den samhällsviktiga tjänsten som

1. har pågått i minst en timme och kan antas ha påverkat

a) minst 1000 användare, eller

MSBFS

2018:9

5

b) ett sammanhängande geografiskt område om minst 10 000 km2,

eller

2. har pågått i minst två timmar.

5 kap.

Rapporteringspliktiga incidenter inom

bankverksamhet

1 § Leverantörer inom bankverksamhet ska rapportera incidenter som

orsakat störning i den samhällsviktiga tjänsten som

1. innebär att transaktioner inte kan eller sannolikt inte kommer att kunna

initieras eller behandlas för

a) minst 25 % av leverantörens normala antal transaktioner, eller

b) minst 25 % av leverantörens användare, eller

2. pågår sammanlagt minst tre timmar under en 24-timmars period.

6 kap.

Rapporteringspliktiga incidenter inom

finansmarknadsinfrastruktur

1 § Leverantörer inom finansmarknadsinfrastruktur ska rapportera

incidenter som orsakat störning i den samhällsviktiga tjänsten som

1. innebär avvikelse från sådan konnektivitet som avses i art. 11 punkt 5

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den 14 juli

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar

organisatoriska krav för handelsplatser,

2. påverkar väsentliga tjänster hos systemviktiga finansiella

infrastrukturföretag och har pågått i minst en timme, eller

3. har pågått i minst två timmar.

7 kap.

Rapporteringspliktiga incidenter inom hälso- och

sjukvård

1 § Leverantörer inom hälso- och sjukvård ska rapportera incidenter som

orsakat störning i den samhällsviktiga tjänsten som

1. innebär att anmälningsskyldighet inträder enligt 3 kap. 5 § första stycket

patientsäkerhetslagen (2010:659),

2. har påverkat tillhandahållandet av ambulans och ambulanssjukvård

enligt 7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),

3. innebär att sådan hälso- och sjukvård som baseras på system som

insamlar, bearbetar, lagrar eller distribuerar och presenterar information

inte kan tillhandahållas i minst två timmar, eller

4. har pågått i minst sex timmar.

MSBFS

2018:9

6

8 kap.

Rapporteringspliktiga incidenter inom leverans och

distribution av dricksvatten

1 § Leverantörer inom leverans och distribution av dricksvatten ska

rapportera incidenter som orsakat störning i den samhällsviktiga tjänsten

som

1. har pågått i minst två timmar och som

a) kan antas ha påverkat minst 2 000 personer,

b) har påverkat akutsjukhus, eller

2. har påverkat styrning och övervakning av tjänsten.

9 kap.

Rapporteringspliktiga incidenter inom digital

infrastruktur

1 § Leverantörer inom digital infrastruktur ska rapportera incidenter som

orsakat störning i den samhällsviktiga tjänsten som innebär

1. att toppdomänens namnservertjänst har en tillgänglighet på mindre än

100 procent,

2. förlorad konfidentialitet eller riktighet i lagrade, överförda eller

behandlade data i samband med tillhandahållande av en toppdomäns

namnservertjänst som har berört fler än 2 500 domännamn,

3. att en rekursiv namnservertjänst har en tillgänglighet på mindre än 100

procent under en sammanhängande period som överstiger en timme,

4. förlorad konfidentialitet eller riktighet i lagrade, överförda eller

behandlade data i samband med tillhandahållande av en rekursiv

namnservertjänst som har berört fler än 10 000 användare,

5. att en auktoritativ namnservertjänst har en tillgänglighet på mindre än

100 procent under en sammanhängande period som överstiger två

timmar, eller

6. förlorad konfidentialitet eller riktighet i lagrade, överförda eller

behandlade data i samband med tillhandahållande av en auktoritativ

namnservertjänst som har berört fler än 2 500 domännamn.

___________________

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2019.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

DAN ELIASSON

Carina Wetzel

(Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av

samhällsviktig verksamhet)

MSBFS

2018:9

7

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

allmänna råd om rapportering av incidenter för

leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Följande allmänna råd ansluter till Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps föreskrifter om rapportering av incidenter för leverantörer av

samhällsviktiga tjänster. Termer och uttryck som används i föreskrifterna har

samma betydelse här.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte

tvingande. Deras funktion är att förtydliga innebörden i lag, förordning eller

myndighetsföreskrifter och att ge generella rekommendationer om deras

tillämpning.

Allmänna råd är markerade med grå bakgrund.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ÅKE HOLMGREN

Carina Wetzel

(Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av

samhällsviktig verksamhet)

MSBFS

2018:9

8

2 kap. Rapportering

Hur rapportering ska ske

2 §

Anvisade kontaktvägar finns på www.msb.se.

När rapportering ska ske

3 §

Leverantören bör säkerställa att det finns interna regler och arbetssätt för att

utan dröjsmål kunna identifiera om en incident uppfyller kriterierna i

kap. 3-9 och därmed är rapporteringspliktig.

Rapportens innehåll

4 §

p 2.

Kontaktuppgifter bör hållas uppdaterade och bör inkludera roll,

telefonnummer och e-postadress samt uppgift om tillgänglighet.

p 5. e)

En beskrivning av konsekvenser bör göras utifrån tillgänglighet, riktighet

och konfidentialitet.

p 11.

Vid rapportering av vilka åtgärder som planeras bör sådana åtgärder som

vidtas för att hantera incidentens grundorsak redovisas.

5 §

Även uppgifter som vid rapportering bedöms vara korrekta bör korrigeras

om de senare visar sig vara felaktiga.

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-postadress:

kundservice@nj.se

Webbadress:

www.nj.se/offentligapublikationer