MSBFS 2021:1

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2021:1

Utkom från trycket

den 4 juni 2021

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter och allmänna råd om innehåll och

struktur i kommunens handlingsprogram för

förebyggande verksamhet och räddningstjänst

beslutade den 1 juni 2021.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 3 kap. 3 § förordningen (2003:789)1 om skydd mot olyckor och

beslutar följande allmänna råd.

Inledande bestämmelse

1 § Dessa föreskrifter avser innehåll och struktur i de handlingsprogram

kommunerna ska anta enligt 3 kap.3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd

mot olyckor (LSO).

Handlingsprogrammets innehåll och struktur

2 § Handlingsprogrammet ska struktureras enligt bilaga 1 i denna föreskrift.

Underrubriker kan läggas till i strukturen för att skapa delkapitel i respektive

lägst föreskrivna kapitel, se bilaga 1. Ytterligare delkapitel kan även tillföras

i enlighet med 8 §.

Allmänna råd

Med delkapitel i respektive lägsta föreskrivna kapitel avses att kommunen får

använda sig av delkapitel i exempelvis kapitlet Inledning, men inte lägga till

delkapitel i kapitlet Räddningstjänst – förmåga och verksamhet på nivån där det

redan finns föreskrivna delkapitel.

1

Förordningen senast ändrad genom SFS 2020:883.

MSBFS

2021:1

2

3 § Kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och

räddningstjänst ska omfatta de olyckor som kan leda till räddningsinsats vid

fredstida förhållanden. Handlingsprogrammet för räddningstjänst ska även

omfatta förhållanden under höjd beredskap.

Handlingsprogrammet ska återge faktiska och förväntade förhållanden i

kommunen avseende riskbild, mål, förmåga och verksamhet. Kommunens

beskrivningar ska ske på en övergripande nivå.

Nedan följer närmare bestämmelser om innehåll i respektive kapitel.

Allmänna råd

Beskrivningarna bör grunda sig på ett mer detaljerat arbete. De dokument som

beskriver sådant arbete bör beskrivas i handlingsprogrammet och anges i bilaga

enligt 22 § i denna föreskrift.

Inledning

4 § Kommunen ska ange:

1. Att dokumentet utgör handlingsprogram enligt 3 kap. 3 § och/eller 8

§ LSO

2. I de fall handlingsprogrammet omfattar flera kommuner vilka

kommuner som omfattas av handlingsprogrammet

Beskrivning av kommunen

5 § Kommunen ska ge en allmän beskrivning av det aktuella geografiska

området.

Allmänna råd

I beskrivningen bör minst framgå:

1. Befolkningsmängd i kommunen och dess tätorter

2. Total areal

3. Förväntad samhällsutveckling och demografi

Styrning av skydd mot olyckor

6 § I handlingsprogrammet ska anges hur uppgifterna enligt LSO är

fördelade inom kommunen. Ansvarsfördelningen mellan kommunen och

MSBFS

2021:1

3

eventuellt kommunalförbund eller gemensam nämnd ska beskrivas. Det ska

framgå när handlingsprogrammet är antaget och av vem.

Risker

Övergripande beskrivning

7 § Handlingsprogrammet ska innehålla en beskrivning av kommunens

risker, i form av bedömningar av vilka olyckor inom kommunens

geografiska område som kan föranleda räddningsinsatser, hur ofta de kan

förväntas inträffa och förväntade konsekvenser för de fall att de inträffar.

Allmänna råd

För att beskriva hur ofta olyckor kan förväntas inträffa bör sannolikheten eller

frekvensen användas.

Beskrivningen bör innefatta allt från olyckor som är vanligt förekommande till

olyckor som kan inträffa sällan. Kommunen bör även beskriva den framtida,

förväntade utvecklingen av risker för olyckor.

Beskrivningarna för höjd beredskap bör utgå från dialog mellan kommunen och

länsstyrelsen.

Beskrivning per olyckstyp

8 § Kommunen ska i separata delkapitel (se bilaga 1) beskriva sina risker

utifrån lokala förhållanden, såsom avses i 7 §, för följande olyckstyper:

1. Brand i byggnad

2. Brand utomhus

3. Trafikolycka

4. Olycka med farliga ämnen

5. Naturolycka

6. Drunkning

Kommunen ska komplettera med andra typer av olyckor utifrån lokala

förhållanden. Dessa ska likt ovanstående olyckstyper beskrivas i egna

delkapitel.

Allmänna råd

Kommunens beskrivning per olyckstyp bör ta hänsyn till och beskriva den

variation av risker som finns i kommunen inom respektive olyckstyp, exempelvis

när det gäller objektstyp, plats eller omfattning.

MSBFS

2021:1

4

Kompletterande delkapitel med olyckstyper utifrån lokala förhållanden bör

placeras efter den sista olyckstypen i listan i 8 §. Alternativt kan kompletterande

olyckstyper infogas mellan några av de föreskrivna olyckstyperna där så bedöms

mer lämpligt. Exempelvis kan olyckstypen nödställd person utgöra en sådan

kompletterande olyckstyp.

Beskrivningarna för höjd beredskap bör innefattas i beskrivningarna per

olyckstyp samt bör utgå från dialog mellan kommunen och länsstyrelsen.

Värdering

9 § Kommunen ska beskriva hur den har värderat de risker som har

beskrivits i 7-8 §§.

Allmänna råd

Värderingen bör innehålla slutsatser, som grund för de lokala mål som

kommunen väljer att sätta enligt 10 §.

Mål

10 § Kommunen ska fastställa mål för den förebyggande verksamheten samt

räddningstjänsten utifrån värderingen enligt 9 § i dessa föreskrifter. Målen

ska syfta till de nationella målen i LSO.

Allmänna råd

Målen i 10 § bör beskriva de effekter kommunen avser att uppnå, exempelvis för

den drabbade eller i samhället. De nationella mål som avses i 10 § är för

förebyggande verksamhet 1 kap. 1 och 3 a §§ LSO och för räddningstjänst 1

kap. 1 och 3 §§ LSO.

Förebyggande – förmåga och verksamhet

11 § Med förmåga att förebygga avses möjligheten att innan olyckor äger

rum åstadkomma effekter genom att minska sannolikheten eller frekvensen

för att olyckorna inträffar eller konsekvenserna vid desamma.

Kommunen ska beskriva hur verksamheten är ordnad och hur den planeras,

avseende nedanstående skyldigheter, för att inom kommunens geografiska

område skapa en förmåga att förebygga olyckor. Särskild vikt ska läggas vid

den verksamhet kommunen genomför för att syfta till de nationella målen i

MSBFS

2021:1

5

1 kap. 1 och 3 a §§ LSO samt de lokala mål för verksamheten som beslutas

enligt 10 §:

1. Tillsyn enligt 5 kap. 1 § LSO

2. Lämna råd och information och på annat sätt underlätta för den

enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt 3 kap. 2 § LSO

3. Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § LSO

4. Andra åtgärder än punkterna 2 och 3 som syftar till att förebygga

bränder och verka för skydd mot andra olyckor enligt 3 kap. 1 §

LSO

Allmänna råd

Kommunens arbete med att förhindra människors död och andra allvarliga

skador vid bränder bör ta sin utgångspunkt i den inriktning av den nationella

strategin för stärkt brandskydd genom stöd till enskilda som tagits fram.

Beskrivningen bör omfatta organisation och resurser, framförallt kompetens.

Avseende p. 1 finns även bestämmelser i Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn

enligt LSO.

Räddningstjänst – förmåga och verksamhet

Övergripande beskrivning

12 § Kommunens förmåga att genomföra räddningsinsatser ska beskrivas

utifrån möjligheten att vid en olycka åstadkomma effekter genom att

positivt påverka utfallet av skador på liv och hälsa, egendom och miljö. Av

beskrivningen ska framgå hur kommunen arbetar för att syfta till de

nationella målen i 1 kap. 1 och 3 §§ LSO samt de lokala mål för

verksamheten som beslutas enligt 10 §.

Beskrivningen ska innehålla:

1. Tillgång till egna resurser

2. Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner

3. Alarmering av räddningsorganet

4. Brandvattenförsörjning

5. Tid från att larmet inkommer till 112 till att första kommunala

räddningsresurs når olika delar av kommunen, inklusive

larmhanteringen (responstid)

6. Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsade åtgärder

7. Samverkan med andra aktörer

8. Varning och information till allmänheten

MSBFS

2021:1

6

Kommunen ska beskriva hur förmågan varierar inom kommunens

geografiska område och över tid.

Allmänna råd

Beskrivningen av egna resurser bör innehålla räddningsresursernas

huvudsakliga placering, storlek, anspänningstid och tillgång till specialresurser.

Med resurser avses både materiella och personella resurser, inklusive

kompetens. Ledningsresurser bör nämnas, men kan utvecklas i kapitel Ledning i

räddningstjänsten.

Beskrivningarna kan exempelvis göras med hjälp av tabeller, kartbilder och/eller

med hjälp av delkapitel.

Beskrivningen enligt p. 6 bör innehålla vad som överlåtits och till vem.

Med över tid avses variationer över exempelvis dygnet eller året.

Beskrivning av räddningstjänst under höjd beredskap bör ta sin utgångspunkt i

fredstida förhållanden och utgå från dialog med länsstyrelsen.

Beskrivning per olyckstyp

13 § Kommunen ska för varje typ av olycka som beskrivs i 8 §, inklusive de

olyckstyper som kommunen själv valt att lägga till, beskriva vilken förmåga

kommunen har, på egen hand och i samverkan, att genomföra

räddningsinsatser för att hindra och begränsa skador på liv och hälsa,

egendom och miljö.

Kommunen ska i sin beskrivning av förmåga till räddningsinsats för varje

typ av olycka beskriva vilka effekter som är möjliga att åstadkomma genom

att kommunen genomför uppgifter av särskild vikt, som har i syfte att

inledningsvis begränsa och därefter bryta skadeförloppet, samt resurser som

är av särskild vikt för att genomföra uppgifterna. Kommunen kan inkludera

en sammanfattning av sådana uppgifter och resurser.

Kommunen ska beskriva hur förmågan varierar inom kommunens

geografiska område samt hur den varierar över tid.

För olyckstypen brand i byggnad ska kommunens förmåga till utrymning

via fönster med hjälp av kommunens stegutrustning beskrivas. Som en del

av beskrivningen ska tid från att larm inkommer till 112 tills att sådan

utrymning kan genomföras i olika delar av kommunen där så förutsätts

finnas med.

Allmänna råd

Kommunen bör som grund för handlingsprogrammet identifiera vilka uppgifter

som är av särskild vikt att genomföra för att uppnå effekterna som anges i 13 §.

MSBFS

2021:1

7

Kommunen bör även identifiera resurser av särskild vikt som krävs för att

genomföra dessa uppgifter. Med resurser avses både materiella och personella

resurser, inklusive kompetens. De dokument som beskriver sådant arbete bör

beskrivas i handlingsprogrammet och anges i bilaga enligt 22 § i denna föreskrift.

Med över tid avses variationer över exempelvis dygnet eller året.

Beskrivningarna per olyckstyp kan exempelvis göras med hjälp av tabeller,

kartbilder och/eller med hjälp av underkapitel.

Kommunens förmåga till utrymning via kommunens stegutrustning kan

förutsättas i vissa fall enligt Boverkets byggregler. Kommunens beskrivningar av

tid angående förmåga till utrymning via fönster bör utformas så att även den tid

som efterfrågas enligt Boverkets byggregler kan utläsas.

Ledning i räddningstjänsten

14 § Kommunen ska beskriva sin förmåga till övergripande ledning av

räddningstjänsten. Beskrivningen ska innehålla:

1. Tillgång till resurser för den övergripande ledningen, inkluderande

resurser i samverkan med andra kommuner

2. Hur den övergripande ledningen är utformad

3. Hur den övergripande ledningen ständigt upprätthålls

4. Hur den övergripande ledningen vid hög belastning kan öka sin

kapacitet momentant och över tid samt anpassas utifrån faktisk och

förväntad riskbild

Allmänna råd

Beskrivningen av kommunens förmåga till övergripande ledning av räddnings-

tjänst bör utgå från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

om ledning av kommunal räddningstjänst.

Med resurser avses både materiella och personella resurser. Som en del av

personella resurser bör kompetens av särskild vikt beskrivas.

15 § Kommunen ska beskriva sin förmåga att leda räddningsinsatser.

Beskrivningen ska innehålla:

1. Tillgång till egna resurser för ledning av räddningsinsatser

2. Tillgång till resurser för ledning av räddningsinsatser i samverkan

med andra kommuner

3. Tid från att larmet inkommer till 112 till att första kommunala

räddningsresurs kan påbörja skadeområdesnära ledningsarbete i

olika delar av kommunen.

MSBFS

2021:1

8

Allmänna råd

Beskrivningen av kommunens förmåga till ledning av räddningsinsatser bör utgå

från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ledning av

kommunal räddningstjänst.

Med resurser avses både materiella och personella resurser. Som en del av

personella resurser bör kompetens av särskild vikt beskrivas.

Samtidiga och omfattande räddningsinsatser

16 § Kommunen ska beskriva sin förmåga, på egen hand och i samverkan

med andra, att hantera samtidiga räddningsinsatser utifrån lokala

förhållanden. I beskrivningen ska ingå hur tillkommande räddningsinsatser

kan påbörjas inom godtagbar tid samt genomföras på ett effektivt sätt.

Allmänna råd

Beskrivningen av förmågan att hantera samtidiga händelser bör utgå från

förmågan att genomföra räddningsinsatser enligt 12-13 §§.

17 § Kommunen ska beskriva sin förmåga, på egen hand och i samverkan

med andra, att hantera omfattande räddningsinsatser utifrån lokala

förhållanden. I beskrivningen ska ingå hur externa resurser kan begäras och

nyttjas.

Allmänna råd

Beskrivningen av förmågan att hantera omfattande händelser bör utgå från

förmågan att genomföra räddningsinsatser enligt 12-13 §§.

Med resurser avses både materiella och personella resurser. Som en del av

personella resurser bör kompetens av särskild vikt beskrivas.

Räddningstjänst under höjd beredskap

18 § Kommunen ska beskriva sin förmåga att utföra varje uppgift som

åligger kommunen enligt 8 kap. 2 § LSO vid höjd beredskap för olika

geografiska områden i kommunen.

Som en del av beskrivningen ska det framgå vilka resurser, egna och i

samverkan, som är av särskild vikt för att utföra uppgifterna, samt den

organisation som krävs för att utföra uppgifterna.

MSBFS

2021:1

9

Allmänna råd

Med resurser avses både materiella och personella resurser. Som en del av

personella resurser bör kompetens av särskild vikt för uppgifterna beskrivas.

Uppföljning, utvärdering och lärande

19 § Kommunen ska beskriva hur verksamheten följs upp och utvärderas.

20 § Kommunen ska beskriva hur arbetet med olycksundersökningar enligt

3 kap. 10 § LSO bedrivs.

Bilaga A: Dokumentförteckning

21 § Kommunen ska i bilaga till handlingsprogrammet ange en förteckning

över avtal som träffats med anledning av det som kommunen beskriver i sitt

handlingsprogram. De avtal som anges ska vara de som gäller vid

tidpunkten för varje handlingsprograms fastställande.

22 § Kommunen ska i bilaga till handlingsprogrammet ange

referensdokument och vem som har beslutat dessa och när. De dokument

som anges ska vara de som gäller vid tidpunkten för varje

handlingsprograms fastställande.

Allmänna råd

Med referensdokument avses exempelvis riskanalys, tillsynsplan, förteckning

över farliga verksamheter och liknande.

Bilaga B: Beskrivning av samråd

23 § Kommunen ska i bilaga till handlingsprogrammet beskriva hur samråd

har skett, när och med vem, samt i förekommande fall om några särskilda

frågor har varit föremål för dialog.

Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten

24 § Kommunen ska i bilaga till handlingsprogrammet för räddningstjänst i

förekommande fall ange gränserna mellan kommunens respektive statens

MSBFS

2021:1

10

ansvarsområde för räddningsinsatser i anslutning till hamnar enligt 3 kap. 3

§ förordningen om skydd mot olyckor.

Denna författning träder i kraft 22 juni 2021.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

CAMILLA ASP

Sandra

Danielsson

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

MSBFS

2021:1

11

Bilaga 1. Struktur

Kommunen kan välja att besluta ett gemensamt handlingsprogram för

förebyggande verksamhet och räddningstjänst, alternativt att besluta

separata handlingsprogram.

Underkapitlen i kapitel 4 ska numreras, men numreringen kan skilja åt vid

komplettering med ytterligare olyckstyper enligt allmänna rådet till 8 §.

Struktur för gemensamt handlingsprogram

1. Inledning

2. Beskrivning av kommunen

3. Styrning av skydd mot olyckor

4. Risker

4.1. Övergripande

4.2. Brand i byggnad

4.3. Brand utomhus

4.4. Trafikolycka

4.5. Olycka med farliga ämnen

4.6. Naturolycka

4.7. Drunkning

5. Värdering

6. Mål

7. Förebyggande – förmåga och verksamhet

7.1. Tillsyn

7.2. Stöd till den enskilde

7.3. Rengöring och brandskyddskontroll

7.4. Övriga förebyggande åtgärder

8. Räddningstjänst – förmåga och verksamhet

8.1. Övergripande

8.2. Per olyckstyp

8.3. Ledning i räddningstjänsten

8.4. Samtidiga och omfattande räddningsinsatser

8.5. Räddningstjänst under höjd beredskap

9. Uppföljning, utvärdering och lärande

Bilaga A: Dokumentförteckning

Bilaga B: Beskrivning av samråd

Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten

Struktur för separata handlingsprogram

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

1. Inledning

2. Beskrivning av kommunen

3. Styrning av skydd mot olyckor

4. Risker

MSBFS

2021:1

12

4.1. Övergripande

4.2. Brand i byggnad

4.3. Brand utomhus

4.4. Trafikolycka

4.5. Olycka med farliga ämnen

4.6. Naturolycka

4.7. Drunkning

5. Värdering

6. Mål

7. Förebyggande – förmåga och verksamhet

7.1. Tillsyn

7.2. Stöd till den enskilde

7.3. Rengöring och brandskyddskontroll

7.4. Övriga förebyggande åtgärder

8. Uppföljning, utvärdering och lärande

Bilaga A: Dokumentförteckning

Bilaga B: Beskrivning av samråd

Handlingsprogram för räddningstjänst

1. Inledning

2. Beskrivning av kommunen

3. Styrning av skydd mot olyckor

4. Risker

4.1. Övergripande

4.2. Brand i byggnad

4.3. Brand utomhus

4.4. Trafikolycka

4.5. Olycka med farliga ämnen

4.6. Naturolycka

4.7. Drunkning

5. Värdering

6. Mål

7. Räddningstjänst – förmåga och verksamhet

7.1. Övergripande

7.2. Per olyckstyp

7.3. Ledning i räddningstjänsten

7.4. Samtidiga och omfattande räddningsinsatser

7.5. Räddningstjänst under höjd beredskap

8. Uppföljning, utvärdering och lärande

Bilaga A: Dokumentförteckning

Bilaga B: Beskrivning av samråd

Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten

MSBFS

2021:1

13

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

Beställningsnummer: 191-21-01