MSBFS 2021:5

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om undersökningsrapport efter

kommunal räddningsinsats;

beslutade den 28 september 2021.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 3 kap. 8 a § andra stycket förordningen (2003:789)1 om skydd mot

olyckor.

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vad kommunernas

undersökningsrapporter enligt 3 kap. 10 § tredje stycket lagen (2003:778)2

om skydd mot olyckor (LSO) ska innehålla, och om hur de ska skickas till

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Undersökningsrapportens innehåll

2 §

Syftet med en undersökningsrapport är att bidra till samhällets

lärande från olyckor och att systematiskt förbättra den förebyggande

verksamheten och räddningstjänsten. Detta uppnås genom att klarlägga

orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.

3 §

Undersökningsrapporten ska minst omfatta de grundläggande

uppgifter som anges i bilaga 1 och i förekommande fall bilaga 2.

Uppgifterna ska redovisas enligt den disposition och de övriga villkor som

MSB beslutar särskilt i dokumentet Uppgiftsförteckning för

undersökningsrapport enligt lagen om skydd mot olyckor.

4 §

Om kommunen bedömer att ytterligare undersökning behövs för att

komplettera de grundläggande uppgifterna enligt 3 § avseende orsakerna till

olyckan, olycksförloppet eller hur insatsen har genomförts, utgör

dokumentationen av varje sådan undersökning en särskild del av

undersökningsrapporten. Varje sådan del ska minst omfatta det innehåll som

framgår av bilaga 3.

___________________________________________________________________________

1 Förordningen senast ändrad genom SFS 2020:883.

2 Lagen senast ändrad genom SFS 2020:882.

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2021:5

Utkom från trycket

den 4 oktober 2021

MSBFS

2021:5

2

Hur undersökningsrapporten ska skickas till MSB

5 §

De grundläggande uppgifterna enligt 3 § ska skickas in till MSB i det

format och enligt de övriga villkor som MSB beslutar särskilt i dokumentet

Teknisk specifikation av undersökningsrapport enligt lagen om skydd mot

olyckor.

Uppgifter enligt bilaga 1 ska skickas in senast två månader efter att

räddningsinsatsen avslutats, förutom för räddningsinsatser som avslutats

under december månad vars uppgifter ska skickas in senast den 31 januari

efterföljande år. Uppgifter enligt bilaga 2 ska skickas in senast två månader

efter att kommunen fått kännedom om dödsfallet.

Om kommunen efter ytterligare undersökning enligt 4 § bedömer att en

inskickad uppgift enligt 3 § är felaktig eller ofullständig, ska uppgiften

korrigeras och skickas in på nytt.

6 §

Dokumentation av ytterligare undersökning enligt 4 § ska skickas in

till MSB i det format och enligt de övriga villkor som MSB beslutar särskilt

i dokumentet Teknisk specifikation av undersökningsrapport enligt lagen

om skydd mot olyckor.

Sådan dokumentation ska skickas in senast två månader efter att den

färdigställts.

______________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2022.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

CAMILLA ASP

Joakim

Ekberg

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

MSBFS

2021:5

3

Bilaga 1: Grundläggande uppgifter enligt 3 § för alla

räddningsinsatser

Uppgifterna som sammanfattas nedan är en förteckning över de

grundläggande uppgifter i undersökningsrapporten som hämtas ur

händelserapporten, vilken definieras i dokumentet Uppgiftsförteckning för

undersökningsrapport enligt lagen om skydd mot olyckor.

Om en kommun inför en egen anpassning av innehållet i händelserapporten,

får de grundläggande uppgifterna inte påverkas av anpassningen.

Rapporthuvud

• Rapportansvarig räddningstjänstorganisation

• Rapportnummer

Ärende

• SOS Alarm ärendenummer

• Uppgift om larmet kom in som automatlarm eller inte

• Larmtider: anrop inkom till SOS Alarm, samtal besvarat, förlarm,

huvudlarm

• Larminformation vid huvudlarm

Händelse

• Utlösande händelse, konstaterad på plats

• Följdolyckor

Plats

• Koordinater, kommun och adress

• Uppgifter om verksamheten eller utemiljön där händelsen utlöstes

Skador

• Uppgifter om skadade personer: kön, åldersgrupp samt särskilda

uppgifter vid drunkning och trafikolycka

• Uppgifter om de skadade personerna omkommit på plats,

avtransporterats till vårdenhet eller enbart omhändertagits på plats

• Beskrivning av egendomsskador

• Uppgifter om miljöskador eller befarade saneringsbehov

• Uppgifter om störning av samhällsviktig verksamhet

Beslut

• Tider för beslut att inleda och avsluta räddningsinsatsen

• Uppgift om ingrepp i annans rätt enligt 6 kap. 2 § lagen (2003:778)

om skydd mot olyckor (LSO)

• Uppgift om tjänsteplikt enligt 6 kap. 1 § LSO

• Uppgifter om efterföljande åtgärder enligt 3 kap. 9 § LSO

MSBFS

2021:5

4

Resurser

• Uppgift om statlig räddningstjänst

• Uppgifter om utlarmade resurser: enhetsbeteckning, antal personer,

tider (utlarmad, på väg, framme, klar på plats, klar)

• Uppgifter om samverkande resurser

Innan räddningstjänstens ankomst

• Uppgifter om släckförsök och andra begränsningsförsök

• Särskilda uppgifter vid brand:

o Uppgifter om utrymmet där branden startade

o Uppgifter om brandteknisk utrustning

o Uppgifter om fordon som brunnit: typ,

registreringsnummer och om branden uppstått under färd

o Uppgift om vilka typer av avfallsförvaring det brunnit i

o Uppgifter om objekt som först antändes och värmekälla

o Uppgifter om eldstad, om den varit värmekälla till brand i

byggnad

• Särskilda uppgifter vid trafikolycka:

o Uppgifter om inblandade fordon: typ, registreringsnummer,

farligt gods-skylt

o Uppgifter om antal inblandade djur och gående

o Uppgifter om hastighetsbegränsning och mötesfritt

vägavsnitt

• Särskilda uppgifter vid utsläpp av farligt ämne:

o Uppgift om utsläppet gällde farligt gods under transport

eller mellanlagring, och i så fall under vilken hantering och

med vilket transportsätt

o Uppgifter om de utsläppta ämnena: kemikalienamn,

ursprunglig mängd, utsläppt mängd, uppsamlad mängd

o Uppgift om vilka typer av behållare ämnena förvarades i

o Uppgift om läckageställen

• Särskilda uppgifter vid drunkning:

o Uppgift om vilken aktivitet som utövades

o Uppgift om händelsen inträffade vid en anordnad badplats

med livräddningsutrustning

• Uppgift om förmodad huvudorsak, bedömning av avsikt och om

plötslig sjukdom, barns lek eller heta arbeten bidragit

• Beskrivning av orsaker och händelsens förlopp innan

räddningstjänstens ankomst

Efter räddningstjänstens ankomst

• Uppgift om antal utrymda personer

• Uppgift om akut omhändertagande: antal personer per åtgärd

• Särskilda uppgifter vid brand:

o Uppgift om branden pågick vid räddningstjänstens ankomst

o Särskilda uppgifter vid brand i byggnad:

Uppgift om brandens omfattning vid

räddningstjänstens ankomst

MSBFS

2021:5

5

Uppgifter om brandens slutliga omfattning,

brandspridningsvägar och om branden spreds till

vind

Uppgifter om rökspridning och rökspridningsvägar

o Särskilda uppgifter vid brand i skog eller mark:

Uppgift om eldningsförbud

Uppgifter om avbränd yta per marktyp

Uppgift om högsta flamhöjd vid räddningstjänstens

ankomst

Uppgift om flygbrand

o Uppgifter om släckåtgärder: släckmetoder, förbrukad

mängd vatten, använda tillsatsmedel och skumvätskor,

åtgärder för att ta hand om släckvatten

o Uppgifter om användning av andningsapparat

o Uppgifter om brandgasventilering

o Uppgifter om användning av höjdfordon och stegar

• Särskilda uppgifter vid trafikolycka:

o Uppgift om åtgärder för att få loss fastklämda personer

o Uppgift om åtgärder för att få ut personer ur fordon

o Uppgift om övriga åtgärder vid vägtrafikolycka

o Uppgift om säkring av skadeplats vid spårtrafikolycka

• Särskilda uppgifter vid utsläpp av farligt ämne:

o Uppgift om åtgärder

o Uppgifter om användning av kemskyddsdräkt och

andningsskydd

• Särskilda uppgifter vid drunkning:

o Uppgift om antal saknade personer

o Uppgift om utrustning som användes vid räddningsinsatsen

o Uppgifter om dykåtgärder

• Uppgift om åtgärder vid suicid eller suicidförsök

• Uppgifter om användning av UAS (behörig drönare)

• Beskrivning av händelseförloppet och insatsens genomförande

Utvärdering

• Uppgift om vädrets påverkan och eventuella åtgärder för att hantera

det

• Uppgift om räddningsinsatsen fördröjdes eller försvårades, och i så

fall orsaker till detta och uppskattad fördröjning

• Uppgifter om larmplan och larmorganisation

• Beskrivning av varför det tog mer än 15 minuter att få ut en kritiskt

skadad person ur ett fordon

• Uppgifter om fordon med särskilt problematisk eller farlig

losstagning: registreringsnummer, märke, modell, läge, beskrivning

av arbetsmoment och fordonsdel

• Beskrivning av lärdomar från händelsen eller räddningsinsatsen som

bör spridas inom svensk räddningstjänst

MSBFS

2021:5

6

Bilaga 2: Grundläggande uppgifter enligt 3 § då någon

omkommit till följd av brand

Dessa uppgifter ska, utöver uppgifterna i bilaga 1, skickas in i de fall

kommunen fått kännedom om att någon person omkommit till följd av

brand.

Uppgifterna som sammanfattas nedan definieras närmare i dokumentet

Uppgiftsförteckning för undersökningsrapport enligt lagen om skydd mot

olyckor.

Uppgifter om branden

• Polisens diarienummer

• Kompletterande händelsebeskrivning

• Uppgift om branden startade i en bostad

• Uppgift om hur många personer som fanns i brandcellen/objektet när

brand uppstod

• Beskrivning av brandteknisk utrustning samt dess roll i brandens

upptäckt och den tidiga brandsläckningen

• Beskrivning av var och hur branden uppstod

• Beskrivning av brandförloppet

• Beskrivning av händelseförloppet kring hur händelsen upptäcktes

och hur larmningen gick till

• Beskrivning av släckförsök innan räddningstjänstens ankomst

Uppgifter om omkommen person

• Personnummer, alternativt kön och ålder

• Uppgift om personen bodde i den bostad där branden startade

• Uppgift om vad personen höll på med när branden uppstod

• Beskrivning av nedsatt förmåga som hade betydelse för brandens

uppkomst eller dödsfallet

• Uppgifter om var personen hittades

• Beskrivning av personens försök att rädda sig själv

• Uppgift om vilka andra som försökt rädda personen

• Beskrivning av andras försök att rädda personen

• Uppgift om personen återvänt till farlig miljö, och i så fall

beskrivning av varför

• Uppgifter om när personen omkom i förhållande till

räddningstjänstens ankomst och i förhållande till avtransport från

brandplatsen

MSBFS

2021:5

7

Bilaga 3: Minsta innehåll i dokumentation av ytterligare

undersökning enligt 4 §

Dokumentationen ska minst omfatta följande innehåll:

• Beställare samt namn på den eller de organisationer och den eller de

personer som sammanställt dokumentationen

• Det rapportnummer som tilldelats rapporten enligt bilaga 1

• Datum för olyckan

• Kommun och plats för olyckan

• Syfte med den ytterligare undersökningen och frågeställningar som

ska belysas

• Beskrivning av den fysiska miljön där olyckan inträffat

• Beskrivning av olycksförloppet

• Beskrivning och analys av det som kommunen bedömer viktigt för

lokalt eller nationellt lärande

• Sammanfattning av erfarenheter och lärdomar från olyckan eller

räddningsinsatsen

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-657 95 00

E-post: order@forlagssystem.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

Beställningsnummer: 19121-05