MSBFS 2022:1

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter och allmänna råd om behörighet att vara

räddningschef eller räddningsledare i kommunal

räddningstjänst;

beslutade den 1 mars 2022.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 3 kap. 9 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor1, och

beslutar följande allmänna råd.2

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilken utbildning som

krävs för behörighet som räddningschef respektive räddningsledare i

kommunal räddningstjänst.

Bestämmelserna om räddningschefens behörighet gäller den som

kommunen utser att vara räddningschef.

Ytterligare bestämmelser om krav på kompetens för räddningschef och

räddningsledare finns i 3 kap. 14 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

(LSO).

2 §

I femte punkten övergångsbestämmelserna till förordningen

(2003:789) om skydd mot olyckor anges vilka äldre utbildningar som enligt

bestämmelser utfärdade innan den 1 januari 2004 ger behörighet att vara

räddningsledare.

Behörighet att vara räddningschef i kommunal

räddningstjänst

3 §

Behörig att vara räddningschef i kommunal räddningstjänst är den

som

___________________________________________________________________________

1 Förordningen senast ändrad genom SFS 2020:883

2

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tvingande. Deras funktion är

att förtydliga innebörden i lag, förordning och föreskrifter och att ge generella rekommendationer

om deras tillämpning.

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2022:1

Utkom från trycket

den 8 mars 2022

MSBFS

2022:1

2

1. har genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

utbildning Insatsledare med godkänt resultat,

2. har avlagt brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen

(1993:100) och har genomgått Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för

brandingenjörer med godkänt resultat,

3. har genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

utbildning Räddningsledning B med godkänt resultat,

4. har genomgått Statens räddningsverks vidareutbildning i

räddningsledning kurs B (Räddningsledning B), eller

5. har avlagt brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen

(1993:100) och har genomgått Statens räddningsverks

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer med

godkänt resultat.

Allmänna råd

Utöver den utbildning som ger formell behörighet att vara räddningsledare bör

räddningschefens erfarenhet och kompetens vara sådan att räddningschefen

kan utforma och leda räddningstjänstens verksamhet så att den uppfyller de krav

som följer av LSO.

Räddningschefens erfarenhet och kompetens bör därmed också vara sådan att

räddningschefen kan utforma och leda verksamheten på ett sätt som svarar mot

den riskbild som framgår av kommunens handlingsprogram.

Räddningschefen bör ha god erfarenhet av att leda omfattande och komplexa

räddningsinsatser samt ha genomgått de av MSB:s ledningsutbildningar som ger

kunskap i att leda omfattande räddningsinsatser och att verka inom ett

ledningssystem.

I de fall räddningschefen har ett ansvar för kommunens tillsyn och

olycksförebyggande arbete enligt LSO bör räddningschefen ha erfarenhet av

sådant arbete samt utbildning om tillsyn och olycksförebyggande arbete enligt

LSO.

Behörighet att vara räddningsledare i kommunal

räddningstjänst

4 §

Behörig att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst är den

som

1. har genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

utbildning Styrkeledare med godkänt resultat,

2. har genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

utbildning Räddningsledare A med godkänt resultat,

3. har avlagt brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen

1993:100) och har genomgått Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för

brandingenjörer med godkänt resultat,

MSBFS

2022:1

3

4. har genomgått Statens räddningsverks vidareutbildning i

räddningstjänst kurs A (Räddningsledare A) med godkänt resultat,

eller

5. har avlagt brandingenjörsexamen enligt högskoleförordningen

(1993:100) och har genomgått Statens räddningsverks

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer med

godkänt resultat.

Allmänna råd

Utöver den utbildning som ger formell behörighet att vara räddningsledare bör

den som utses till räddningsledare för omfattande eller komplexa

räddningsinsatser även ha erfarenhet av att delta i arbetet med att leda sådana

insatser samt ha god erfarenhet av att själv vara räddningsledare.

I MSB:s ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst ges utbildning som

motsvarar behoven i flera av de funktioner och roller som ingår i

räddningstjänstens ledningssystem. Den som utses till räddningsledare för

omfattande eller komplexa räddningsinsatser bör också och ha genomgått de

ledningsutbildningar som ger kunskap i att leda omfattande eller komplexa

räddningsinsatser och att verka inom ett ledningssystem.

______________

1. Denna författning träder i kraft den 11 mars 2022 då Myndigheten

för samhällsskydd och beredskaps föreskrift (2021:2) om behörighet

att vara räddningschef eller räddningsledare i kommunal

räddningstjänst samtidigt upphör att gälla.

2. Den som vid dessa föreskrifters ikraftträdande är behörig att vara

räddningschef är behörig att kvarstå i en befintlig befattning som

räddningschef.

3. Den som vid dessa föreskrifters ikraftträdande är behörig att vara

räddningschef och har en annan äldre brandsingenjörsexamen eller

brandmästarexamen än vad som anges i 3 § är fortsatt behörig att

vara räddningschef.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Camilla Asp

Frida Ryberg

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

MSBFS

2022:1

4

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-657 95 00

E-post: order@forlagssytem.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

Beställningsnummer: 19122-01