NFS 2001:7

Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

NFS 2001:7

Utkom från trycket

den 9 mars 2001

Naturvårdsverkets föreskrifter

om träskyddsbehandling genom doppning

mot mögel- och blånadsangrepp;

beslutade den 21 februari 2001.

Med stöd av 47 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd föreskriver Naturvårdsverket följande.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter är tillämpliga på träskyddsbehandling genom doppning

mot mögel- och blånadsangrepp.

2 § Bestämmelser om tillståndsplikt för träskyddsbehandling genom doppning

finns i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

(SNI-kod 20.101-i2).

3 § Föreskrifterna om försiktighetsmått i 4-12 §§ skall inte tillämpas på en

verksamhet om strängare krav på försiktighetsmått meddelas eller har

meddelats genom villkor vid tillståndsprövning. Av 24 kap.1 §miljöbalken

följer att dessa föreskrifter gäller utöver villkor som meddelats i

tillståndsbeslut.

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

4 § Anläggning för träskyddsbehandling genom doppning skall vara utformad

så att det inte finns risk för sönderfrysning av doppningskar eller annan

utrustning.

5 § Doppningsanläggning skall vara placerad under tak och inom

nederbördsskyddande väggar på invallad platta av vattentät betong eller annat

vattentätt och korrosionsbeständigt material samt vara utan golvbrunnar med

avlopp. För att förhindra utsläpp till följd av haveri skall invallningen ha en

kapacitet att ta emot hela volymen doppningsvätska som förvaras inom

doppningsanläggningen. Plattan skall vara utförd med fall så att spillvätska

leds till uppsamlingsbrunn eller lagertank.

6 § Doppningskar skall vara utfört av material som motstår korrosion,

vattentryck och sådan mekanisk påverkan som kan förekomma vid ilastning

och urtagning av trävaror. Doppningskaret skall vara försett med automatiskt

överfyllnadsskydd. För att förhindra hävertverkan skall tilloppsledning mynna

minst 50 cm ovanför doppningskarets övre kant.

7 § Trä skall efter behandling i doppningskar förvaras ovanför doppningskaret

eller placeras på en sådan avrinningsplatta som avses i 5 § tills det är

droppfritt. Plattan skall vara dimensionerad efter doppningsanläggningens

realistiska övre produktionskapacitet.

8 § Kemiska produkter som används vid träskyddsbehandling och farligt

avfall skall förvaras i låsbart förråd utan avlopp. Förrådet skall vara placerat

på sådan platta som avses i 5 § men utan krav på uppsamlingsbrunn.

9 § Avfall från träskyddsbehandling i form av rester av träskyddsmedel, slam

och spån skall i avvaktan på bortskaffande förvaras så att det inte kan förorena

mark- eller vattenområde. Kärl med avfall skall vara tydligt märkta med vilket

slag av avfall som finns i kärlet. Bestämmelser om transport och bortskaffande

av farligt avfall finns i förordningen (1996:971) om farligt avfall.

10 § Lagring av behandlat trä skall ske helt skyddat från nederbörd, även mot

sidoinkommande sådan, under tak, presenning, skärmtak eller annat

motsvarande skydd. Alternativt kan lagring göras på en sådan platta som avses

i 5 § med krav på uppsamling av lakvatten. Lagerplatsen skall vara utförd så

att ytvattentillrinning inte kan ske.

11 § Trä som har behandlats i doppningsanläggning måste vara droppfritt

innan det får tas bort från anläggningen.

12 § Vid platser där spill av olja eller andra kemiska produkter kan ske skall

absorptionsmedel hållas tillgängligt.

Tillsyn och ansvar

13 § Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av dessa föreskrifter finns i

26 kap.miljöbalken och i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt

miljöbalken.

14 § Bestämmelser om ansvar vid överträdelse av dessa föreskrifter finns i 29

kap. 8 § miljöbalken.

__________

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2002.

2. För verksamhet enligt denna författning som påbörjats före den 1 januari

2002 skall föreskrifterna tillämpas från och med den 1 januari 2004.

NATURVÅRDSVERKET

LARS-ERIK LILJELUND

Björn

Winell

(Enheten för miljöfarlig verksamhet)