Upphävd författning

Förordning (1996:971) om farligt avfall

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1996-09-26
Ändring införd
SFS 1996:971 i lydelse enligt SFS 2001:622
Ikraft
1997-01-01
Upphäver
Förordning (1985:841) om miljöfarligt avfall
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad SFS 2000:747 har iakttagits

Definitioner

1 §  Termer och begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i 15 kap.miljöbalken och renhållningsförordningen (1998:902).

[S2]I denna förordning avses med

[S3]farligt avfall: sådant avfall som finns upptaget i bilaga 2 till denna förordning eller annat avfall som företer någon eller några av de egenskaper som anges i bilaga 3 till denna förordning,

[S4]behandling: sådana bortskaffnings- och återvinningsförfaranden som anges i bilaga 4 och 5 till denna förordning. Förordning (1998:948).

Tillämpningsområdet

2 §  Denna förordning skall tillämpas på hantering av farligt avfall som anges i 1 §. Undantagna från detta är följande avfallsslag på vilka dock 4 § skall tillämpas.

Avfallsslag - kasserad ammunition - kasserade fyrverkeripjäser - andra kasserade explosiva varorTypbeteckning, bilaga 2 16 04 01 16 04 02 16 04 03

[S2]Om det behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt får en central tillsynsmyndighet som anges i 13 § förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken inom sitt tillsynsområde, efter samråd med övriga berörda tillsynsmyndigheter, föreskriva att denna förordning skall tillämpas också på andra slag av avfall än sådana som avses i bilaga 2.

[S3]Länsstyrelsen får i ett enskilt fall besluta att ett visst avfall som omfattas av denna förordning inte skall anses som farligt. En sådan dispens får medges om det finns särskilda skäl och om innehavaren visar att avfallet inte har någon av de farliga egenskaper som anges i bilaga 3 till denna förordning. Kopia av länsstyrelsens beslut om dispens skall sändas till den ansvariga centrala tillsynsmyndigheten. Förordning (1998:948).

3 §  Denna förordning skall inte tillämpas

 1. när farligt avfall ingår som beståndsdel i hushållsavfall enligt 15 kap. 2 § miljöbalken, eller
 2. när oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten från fartyg tas emot och behandlas enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg eller förordning (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg.

[S2]Förordningen skall inte heller tillämpas på använt kärnbränsle eller kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Förordning (2001:622).

4 §  Utöver bestämmelserna i denna förordning finns det bestämmelser i fråga om hantering av avfall i

Försiktighetsmått vid hantering av farligt avfall

5 §  Farligt avfall får inte blandas med annat slag av farligt avfall, med andra slag av avfall eller andra ämnen eller material.

6 §  Om farligt avfall har blandats med annat farligt avfall eller andra slag av avfall eller med andra ämnen eller material skall de olika slagen av avfall separeras från varandra och från andra ämnen och material. Detta gäller om det behövs från miljöskyddssynpunkt och om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

7 §  Farligt avfall får, trots vad som sägs i 5 § och 6 §, blandas med annat farligt avfall, med andra slag av avfall eller med ämnen eller material, om det görs på ett sätt som kan godtas från miljöskyddssynpunkt och särskilt om syftet med blandningen är att förbättra säkerheten vid bortskaffande eller återvinning.

Skyldighet att föra anteckningar

8 §  Den som utövar verksamhet där farligt avfall uppkommer skall föra anteckningar om

 1. den mängd avfall som uppkommer årligen,
 2. de slag av avfall som uppkommer i verksamheten, och
 3. de anläggningar som olika slag av avfall transporteras till.

9 §  Den som transporterar farligt avfall skall föra anteckningar om

 1. varifrån de olika avfallsslagen kommer,
 2. till vilken anläggning olika slag av avfall transporteras,
 3. hur ofta de olika avfallsslagen samlas in, och
 4. på vilket sätt avfallsslagen transporteras.

10 §  Den som utövar verksamhet där farligt avfall mellanlagras eller behandlas skall föra anteckningar om

 1. den mängd och det slag av avfall som mellanlagras årligen,
 2. den mängd och det slag av avfall som behandlas årligen,
 3. de behandlingsmetoder som används för olika slag av avfall,
 4. varifrån avfallet kommer, och
 5. var mellanlagrat eller behandlat avfall avlämnats Förordning (1997:236).

Avfallslämnarens skyldighet att kontrollera tillstånd

11 §  Den som lämnar över farligt avfall för transport är skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd enligt 12 § och att mottagaren av avfallet har det tillstånd som är nödvändigt för verksamheten.

Tillstånds- eller anmälningsplikt för transport av farligt avfall

12 §  Farligt avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet får transporteras endast av den som har särskilt tillstånd. Förordning (2000:747).

13 §  Frågan om ett tillstånd enligt 12 § prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden har sitt säte eller utövar den huvudsakliga delen av sin verksamhet. Om sökanden har sitt säte eller den huvudsakliga delen av sin verksamhet utanför Sverige, prövas frågan om ett tillstånd enligt 12 § av länsstyrelsen i det län där avfallet hämtas eller lämnas.

14 §  Ett tillstånd kan avse ett visst slag av farligt avfall eller sådant avfall i allmänhet och meddelas för viss tid, längst fem år.

[S2]Ett tillstånd får förenas med de villkor som behövs från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

15 §  Tillstånd som avses i 12 § får beviljas endast sådana sökande som

 1. visar att de har personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att transportera det avfall som avses med ansökan på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt tillfredställande sätt, och
 2. innehar de tillstånd som kan behövas för verksamheten enligt annan lagstiftning.

16 § har upphävts genom förordning (2000:747).

17 §  Tillstånd som avses i 12 § krävs inte om den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer själv transporterar det farliga avfallet och den mängd som transporteras uppgår till högst

 • 2 fat (400 liter) oljeavfall per år,
 • 1 fat (200 liter) lösningsmedelsavfall per år,
 • 1 fat (200 liter) färg- eller lackavfall per år,
 • 300 st. hela lysrör eller andra ljuskällor per transport,
 • 300 kg använt köldmedium per transport, samt
 • sammanlagt 100 kg övrigt farligt avfall per år.

[S2]Detta gäller inte farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium. Förordning (2000:747).

18 §  Den som avser att transportera sitt eget avfall enligt vad som sägs i 17 § första stycket skall anmäla detta till länsstyrelsen. En sådan anmälan skall göras vart femte år så länge transporterna utförs.

[S2]Anmälan till länsstyrelsen skall också göras av den som avser att transportera farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet och som inte kräver tillstånd enligt 12 § och inte omfattas av anmälningsplikt enligt första stycket. Förordning (1998:948).

19 §  En avsändare är skyldig att upprätta ett transportdokument för varje transport. Dokumentet skall innehålla uppgift om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd samt undertecknas av avsändaren och vid mottagandet av mottagaren.

[S2]Naturvårdsverket får efter samråd med övriga berörda tillsynsmyndigheter enligt 13 § förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken meddela ytterligare föreskrifter om utformningen och handläggningen av transportdokument. Förordning (1998:948).

20 §  Bestämmelserna i 12-17 §§ gäller inte för

AvfallsslagTypbeteckning, bilaga 2
- avfall som innehåller jordbrukskemikalier - flygaska från oljeförbränning - smittförande avfall02 01 05 10 01 04 18 01 03 18 02 02
- asbestinnehållande avfall06 07 01 17 06 01
- avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall19 01 03 19 01 04 19 01 05 19 01 06 19 01 07 19 01 10
Förordning (2000:747).

[S2]Skyldighet att anmäla icke tillståndspliktiga transporter

21 § har upphävts genom förordning (1998:948).

22 §  Farligt avfall får mellanlagras, återvinnas eller bortskaffas yrkesmässigt endast av den som har särskilt tillstånd.

23 §  Frågor om tillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där anläggningen är belägen.

24 §  Ett tillstånd kan avse en viss årlig mängd av farligt avfall och meddelas för viss tid. Ett tillstånd får förenas med de villkor som behövs från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

25 §  Tillstånd får beviljas endast om sökandena visar att de har personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att behandla eller mellanlagra avfallet på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt tillfredsställande sätt.

[S2]Ett tillstånd till mellanlagring får, utöver vad som sägs i första stycket, beviljas endast om sökandena ställer godtagbar ekonomisk säkerhet. Säkerheten kan tas i anspråk för att bekosta bortskaffandet av det avfall som förvaras hos honom eller henne, om tillståndshavaren efter det att tillstånd meddelats inte längre uppfyller kraven i första stycket.

[S3]Kravet på säkerhet i andra stycket gäller inte kommuner. Förordning (1997:1127).

26 §  Av 24 kap. 3 § miljöbalken framgår under vilka förutsättningar en tillståndsmyndighet får återkalla ett tillstånd. Förordning (1998:948).

27 §  En ansökan om tillstånd skall vara skriftlig och innehålla

 1. uppgifter om art och mängd av det farliga avfall som sökanden avser att behandla eller mellanlagra,
 2. uppgifter om varifrån avfallet kommer,
 3. uppgifter om var och på vilket sätt avfallet skall behandlas eller mellanlagras,
 4. ritningar, tekniska beskrivningar och uppgifter om de övriga förhållanden som är av betydelse för bedömningen av verksamhetens art, omfattning och miljöeffekter.

28 §  Länsstyrelsen skall inhämta kommunens yttrande över en ansökan om tillstånd. Om ansökan avser en anläggning som är av stor betydelse från nationell synpunkt, skall länsstyrelsen även inhämta yttrande från Naturvårdsverket, Socialstyrelsen eller Statens jordbruksverk, inom respektive myndighets ansvarsområde. Förordning (1998:948).

29 §  Om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap.miljöbalken har meddelats för den anläggning där behandlingen eller mellanlagringen skall äga rum, skall beslutet om tillstånd fogas till ansökan.

[S2]Om en sådan verksamhet har prövats enligt 9 eller 17 kap.miljöbalken, skall de frågor som regleras i tillstånd enligt angivna kapitel inte prövas på nytt. Förordning (1998:948).

30 §  Bestämmelserna i 22-29 §§ gäller inte för sådant avfall som avses i 20 §, om anläggningen där avfallet återvinns eller bortskaffas har tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap.miljöbalken. Förordning (1998:948).

Tillsyn

31 §  Den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna förordning skall utövas av följande myndigheter inom nedan angivna områden. ___________________________________________________________________________ Tillsynsmyndighet Tillsynsområde ___________________________________________________________________________

NaturvårdsverketSkydd för den yttre miljön i samband med hantering av farligt avfall.
SocialstyrelsenTillsyn över hantering av avfallsslag med typeteckning 18 01 03 i bilaga 2 från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittfara.
Statens jordbruksverkTillsyn över hantering av avfallsslag med typbeteckning 18 02 02 i bilaga 2 från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittfara.
__________________________________________________________________________ Förordning (1998:948).

32 §  Regional och lokal tillsyn utövas av Arbetsmiljöverket när det gäller arbetsmiljön och av generalläkaren när det gäller Försvarsmakten i frågor som inte tillhör Arbetsmiljöverkets område.

[S2]I övrigt utövas den regionala tillsynen inom länet av länsstyrelsen och den lokala tillsynen inom varje kommun av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

[S3]Tillsynsmyndigheterna skall samarbeta i tillsynsarbetet när det är påkallat. Förordning (2000:1079).

33 §  Sådana uppgifter som finns i anteckningar enligt 8-10 §§ skall efter anmodan lämnas till tillsynsmyndigheten.

[S2]Anteckningar enligt 9 § skall bevaras i minst ett år. Anteckningar enligt 8 § och 10 § skall bevaras i minst fem år.

34 §  Om det vid hantering av avfall uppkommit skador på människors hälsa eller miljön till följd av särskilda omständigheter eller finns risk för sådana skador, får den ansvariga tillsynsmyndigheten trots bestämmelserna i denna förordning meddela de beslut om tillfälliga åtgärder som är nödvändiga för att förhindra eller förebygga sådana skador.

35 §  Behöriga myndigheter enligt artikel 6 i rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall är de myndigheter som avses i 12, 13 och 15 §§renhållningsförordningen (1998:902). Förordning (1998:948).

36 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk inom respektive myndighets ansvarsområde. Förordning (1998:948).

Översändande av beslut m.m.

36 a §  Länsstyrelsen skall sända en kopia av beslut om tillstånd enligt 12 § till den kommunala nämnd som utövar tillsyn över transporten.

[S2]Länsstyrelsen skall även underrätta den kommunala nämnden om anmälan enligt 18 §. Förordning (1998:948).

36 b §  Länsstyrelsen skall sända en kopia av beslut om tillstånd enligt 22 § till Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk inom respektive myndighets ansvarsområde. Förordning (1998:948).

Överklagande

37 §  I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

[S2]Ett beslut av länsstyrelsen om tillstånd enligt 22 § får överklagas av Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk inom respektive myndighets ansvarsområde. Förordning (1998:948).

38 § har upphävts genom förordning (1998:948).
39 § har upphävts genom förordning (1998:948).

Straff och förverkande

40 §  I 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (1998:948).

Avgifter

41 §  I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om avgifter. Förordning (1998:948).

Bilaga 2

FÖRTECKNING ÖVER FARLIGT AVFALL
Endast kategori betecknad med sex siffror utgör avfallslag. Övriga kategorier betecknar bransch och process eller liknande.
EWC-kod
02Avfall från råvaruproduktion inom jordbruk, trädgårdsnäring, jakt, fiske och vattenbruk samt från bearbetning och beredning av livsmedel
02 01Avfall från råvaruproduktion
02 01 05Avfall som innehåller jordbrukskemikalier
03Avfall från träförädling och tillverkning av papper, papp, pappersmassa, plattor och möbler
03 02Avfall från träskyddsbehandling
03 02 01 03 02 02 03 02 03Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar
03 02 04Oorganiska träskyddsmedel
04Avfall från läder- och textilindustri
04 01Avfall från läderindustri
04 01 03Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan flytande fas
04 01 04 04 01 06Kromhaltiga garvmedel Slam som innehåller krom
04 02Avfall från textilindustri
04 02 11Halogenerat avfall från appretering och efterbehandling
04 02 12Icke-halogenerat avfall från appretering och efterbehandling
04 02 13Färgämnen och pigment
05Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och kolpyrolys
05 01Oljeslam och fast oljeavfall
05 01 03Bottenslam från tankar
05 01 04Surt alkylslam
05 01 05Oljespill
05 01 06Slam från underhåll av anläggning och utrustning
05 01 07Sur tjära
05 01 08Andra former av tjära
05 01 99Andra former av tjära
05 04Förbrukad filterlera
05 04 01Förbrukad filterlera
05 06Avfall från kolpyrolys
05 06 01Sur tjära
05 06 03Andra former av tjära
05 07Avfall från naturgasrening
05 07 01Kvicksilverhaltigt slam
05 08Avfall från oljeregenerering
05 08 01Använd filterlera
05 08 02Sur tjära
05 08 03Andra former av tjära
05 08 04Vattenfasen från oljeregenerering
06Avfall från oorganisk-kemiska processer
06 01Avfall som utgörs av sura lösningar
06 01 01Svavelsyra och svavelsyrlighet
06 01 02Saltsyra
06 01 03Fluorvätesyra
06 01 04Fosforsyra och fosforsyrlighet
06 01 05Salpetersyra och salpetersyrlighet
06 01 99Annat avfall
06 02Avfall som utgörs av alkaliska lösningar
06 02 01Kalciumhydroxid
06 02 02Natriumhydroxid
06 02 03Ammoniak
06 02 99Annat avfall
06 03Avfall som utgörs av salter och lösningar av salter
06 03 11Salter och saltlösningar som innehåller cyanideró ó­
06 04Metallhaltigt avfall
06 04 02Metallsalter (utom 06 03)
06 04 03Arsenikhaltigt avfall
06 04 04Kvicksilverhaltigt avfall
06 04 05Avfall som innehåller andra tungmetaller
06 07Avfall från kemiska processer där halogenföreningar ingår
06 07 01Asbesthaltigt avfall från elektrolys
06 07 02Aktivt kol från klorproduktion
06 13Avfall från andra oorganisk-kemiska processer
06 13 01Oorganiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel
06 13 02Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02)
07Avfall från organisk-kemiska processer
07 01Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska baskemikalier
07 01 01 07 01 03Tvättvatten och vattenbaserad moderlut Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 01 04Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 01 07 07 01 08 07 01 09 07 01 10Halogenerade destillations- och reaktionsrester Andra destillations- och reaktionsrester Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 02Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer
07 02 01 07 02 03Tvättvatten och vattenbaserad moderlut Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 02 04Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 02 07 07 02 08 07 02 09 07 02 10Halogenerade destillations- och reaktionsrester Andra destillations- och reaktionsrester Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 03Avfall från tillverkning, formulering, distribrution och användning av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11)
07 03 01 07 03 03Tvättvatten och vattenbaserad moderlut Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 03 04Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 03 07 07 03 08 07 03 09 07 03 10Halogenerade destillations- och reaktionsrester Andra destillations- och reaktionsrester Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 04Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska bekämpningsmedel (utom 02 01 05)
07 04 01 07 04 03Tvättvatten och vattenbaserad moderlut Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 04 04Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 04 07 07 04 08 07 04 09 07 04 10Halogenerade destillations- och reaktionsrester Andra destillations- och reaktionsrester Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 05Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av farmaceutiska produkter
07 05 01 07 05 03Tvättvatten och vattenbaserad moderlut Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 05 04Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 05 07 07 05 08 07 05 09 07 05 10Halogenerade destillations- och reaktionsrester Andra destillations-och reaktionsrester Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 06Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika
07 06 01 07 06 03Tvättvatten och vattenbaserad moderlut Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 06 04Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 06 07 07 06 08 07 06 09 07 06 10Halogenerade destillations- och reaktionsrester Andra destillations- och reaktionsrester Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 07Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av finkemikalier och kemiska produkter
07 07 01 07 07 03Tvättvatten och vattenbaserad moderlut Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 07 04Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 07 07 07 07 08 07 07 09 07 07 10Halogenerade destillations- och reaktionsrester Andra destillations- och reaktionsrester Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
08Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av färg, lack, porslinsemalj, lim, fogmassa och tryckfärg
08 01Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av färg och lack
08 01 01Färg- och lackavfall som innehåller halogenerade lösningsmedel
08 01 02Färg- och lackavfall som innehåller ickehalogenerade lösningsmedel
08 01 06Slam som innehåller halogenerade lösningsmedel från färg- och lackborttagning
08 01 07Slam som innehåller ickehalogenerade lösningsmedel från färg- och lackborttagning
08 03Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av tryckfärg
08 03 01Tryckfärgsavfall som innehåller halogenerade lösningsmedel
08 03 02Tryckfärgsavfall som innehåller icke-halogenerade organiska lösningsmedel
08 03 05Tryckfärgsslam som innehåller halogenerade lösningsmedel
08 03 06Tryckfärgsslam som innehåller icke-halogenerade organiska lösningsmedel
08 04Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel)
08 04 01Lim och fogmassa som innehåller halogenerade lösningsmedel
08 04 02Lim och fogmassa som innehåller icke-halogenerade organiska lösningsmedel
08 04 05Lim- och fogmasseslam som innehåller halogenerade lösningsmedel
08 04 06Lim- och fogmasseslam som innehåller icke-halogenerade organiska lösningsmedel
09Avfall från fotografisk industri
09 01Avfall från fotografisk industri
09 01 01 09 01 02 09 01 03 09 01 04 09 01 05 09 01 06Vattenbaserad framkallare och aktivator Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar' Lösningsmedelsbaserad framkallare Fixerbad Blekbad och blek-fixerbad Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt avfall vid produktionsstället
09 01 07Fotografisk film och fotopapper som innehåller silver eller silverföreningar
10Oorganiskt avfall från termiska processer
10 01Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19)
10 01 04 10 01 09Flygaska från Svavelsyraoljeförbränning
10 02Avfall från järn- och stålindustri
10 02 03Fast avfall från rökgasrening
10 02 04Slam från rökgasrening
10 03Avfall från aluminiumsmältverk
10 03 01Tjära och annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning
10 03 03 10 03 04 10 03 07 10 03 08 10 03 09 10 03 10Avskummat material Slagg från primär smältning/vitt slagg Förbrukad behållarinfodring Saltslagg från sekundär smältning Svart slagg från sekundär smältning Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg
10 04Avfall från blysmältverk
10 04 01 10 04 02Slagg (från första och andra smältningen) Slagg och avskummat material (från första och andra smältningen)
10 04 03 10 04 04 10 04 05 10 04 06 10 04 07Kalciumarsenat Stoft från rökgasrening Annat partikelformat material och stoft Fast avfall från rökgasrening Slam från rökgasrening
10 05Avfall från zinksmältverk
10 05 01 10 05 02Slagg (från första och andra smältningen) Slagg och avskummat material (från första och andra smältningen)
10 05 03 10 05 05 10 05 06Stoft från rökgasrening Fast avfall från rökgasrening Slam från rökgasrening
10 06Avfall från kopparsmältverk
10 06 03Stoft från rökgasrening
10 06 05Avfall från elektrolytisk raffinering
10 06 06Fast avfall från rökgasrening
10 06 07Slam från rökgasrening
10 08Avfall från andra metallsmältverk än järn
10 08 03Stoft från rökgasrening
10 08 05Fast avfall från rökgasrening
10 08 06Slam från rökgasrening
10 10Avfall från metallgjuterier
10 10 03Ugnsslagg från tungmetallgjuteri
10 10 04Ugnsstoft från tungmetallgjuteri
11Oorganiskt avfall som innehåller metaller från metallbehandling och metallisering av metaller samt från hydrometallurgiska processer, exklusive järnmetaller
11 01Flytande avfall och slam från metallbehandling och metallisering av metaller (t.ex. galvanisering, förzinkning, betning, etsning, fosfatering och alkalisk avfettning)11 01 01 Cyanidhaltigt (alkaliskt) avfall som innehåller andra tungmetaller än krom
11 01 02Cyanidhaltigt (alkaliskt) avfall som inte innehåller andra tungmetaller
11 01 03 11 01 05 11 01 06 11 01 07 11 01 08Cyanidfritt avfall som innehåller krom Sura betbad Syror Alkalier Fosfateringsbad
11 02Avfall och slam från hydrometallurgiska processer där järn inte ingår
11 02 01 11 02 02Slam från kopparbaserade hydrometallurgiska processer Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer (även jarosit, götit)
11 03Slam och fast avfall från härdning
11 03 01Cyanidhaltigt avfall
11 03 99Annat avfall
12Avfall från formning och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster
12 01Avfall från formning (smidning, svetsning, pressning, dragning, svarvning, skärning och filning)
12 01 06Använda halogenhaltiga bearbetningsoljor (inte emulsioner)
12 01 07Använda halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner)
12 01 08 12 01 09 12 01 10 12 01 11 12 01 12Använda halogenhaltiga bearbetningsoljeemulsioner Använda halogenfria bearbetningsoljeemulsioner Syntetiska bearbetningsoljor Slam från bearbetningsprocesser Använda vaxer och fetter
12 02Avfall från mekanisk ytbehandling (blästring, slipning, polering och putsning)
12 02 01Använd blästringssand från blästring av material belagt med skikt innehållande bly, krom, kadmium, arsenik eller tenn
12 03Avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11)
12 03 01Vattenbaserad tvättvätska
12 03 02Avfall från ångavfettning
13Oljeavfall (utom ätliga oljor, 05 och 12)
13 01Hydraulolje- och bromsvätskeavfall
13 01 01Hydrauloljor som innehåller PCB eller PCT3
13 01 02Andra klorerade hydrauloljor (inte emulsioner)
13 01 03Icke-klorerade hydrauloljor (inte emulsioner)
13 01 04Klorerade emulsioner
13 01 05Icke-klorerade emulsioner
13 01 06Hydrauloljor som innehåller mineralolja
13 01 07Andra hydrauloljor
13 01 08Bromsvätskor
13 02Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall
13 02 01 13 02 02Klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor Icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 03Andra motor-, transmissions- och smörjoljor
13 03Isolerolje- och värmeöverföringsoljeavfall och andra vätskor
13 03 01Isoler- eller värmeöverföringsoljor och andra vätskor som innehåller PCB eller PCT
13 03 02Andra klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor och andra vätskor
13 03 03Icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor och andra vätskor
13 03 04Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor och andra vätskor
13 03 05Mineraloljebaserade isoler- och värmeöverföringsoljor
13 04Maskinrumsolja
13 04 01 13 04 02Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för maskinrumsolja
13 04 03Maskinrumsolja från annan sjöfart
13 05Material från oljeavskiljare
13 05 01Fast avfall från oljeavskiljare
13 05 02Slam från oljeavskiljare
13 05 03Slam från slamavskiljare
13 05 04Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner
13 05 05Andra emulsioner
13 06Annat oljeavfall
13 06 01Annat oljeavfall1
4Avfall bestående av organiska ämnen använda som lösningsmedel (utom 07 och 08)
14 01Avfall från avfettning av metaller och från maskinunderhåll
14 01 01 14 01 02Klorfluorkarboner Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 01 03 14 01 04 14 01 05 14 01 06Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar Vattenhaltiga halogenerade lösningsmedelsblandningar Vattenhaltiga icke-halogenerade lösningsmedelsblandningar Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel
14 01 07Slam och fast avfall som inte innehåller halogenerade lösningsmedel
14 02Avfall från rengöring av textilier och från avfettning av naturprodukter
14 02 01 14 02 02Halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar Icke-halogenerade lösningsmedel och organiska vätskor som inte innehåller halogenerade lösningsmedel
14 02 03Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel
14 02 04Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel
14 03Avfall från elektronikindustri
14 03 01 14 03 02Klorfluorkarboner Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 03 03Icke-halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 03 04Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel
14 03 05Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel
14 04Avfall bestående av kylmedel, skum- eller aerosoldrivmedel
14 04 01 14 04 02Klorfluorkarboner Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 04 03 14 04 04Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel
14 04 05Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel
14 05Avfall från återanvändning av lösningsmedel och kylmedel (destillationsrester)
14 05 01 14 05 02Klorfluorkarboner Halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 05 03 14 05 04 14 05 05Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar Slam som innehåller halogenerade lösningsmedel Slam som innehåller andra lösningsmedel
16Avfall som inte specificerats på annat sätt i katalogen
16 02Kasserad utrustning och fragmenteringsrester
16 02 01Transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB eller PCT
16 04Kasserade explosiva varor
16 04 01Kasserad ammunition
16 04 02Kasserade fyrverkeripjäser
16 04 03Andra kasserade explosiva varor
16 05Kemikalier och gaser i behållare
16 05 02Ospecificerade oorganiska laboratoriekemikalier
16 05 03Ospecificerade organiska laboratoriekemikalier
16 06Batterier och ackumulatorer
16 06 01Blybatterier
16 06 02Nickel-kadmiumbatterier
16 06 03Kvicksilverhaltiga torrbatterier
16 06 06Elektrolyt från batterier och ackumulatorer
16 07Avfall från rengöring av transport- och lagertankar (utom 05 och 12)
16 07 01Kemikalieavfall från rengöring av transporttankar för sjötransport
16 07 02Oljeavfall från rengöring av transporttankar för sjötransport
16 07 03Oljeavfall från rengöring av tankar för järnvägs- och vägtransport
16 07 04Kemikalieavfall från rengöring av tankar för järnvägs- och vägtransport
16 07 05Kemikalieavfall från rengöring av lagertankar
16 07 06Oljeavfall från rengöring av lagertankar
17Bygg- och rivningsavfall (även från vägbyggen)
17 06Isolermaterial
17 06 01Isolermaterial som innehåller asbest
17 08Utsorterade fraktioner från bygg- och rivningsavfall
17 08 01 17 08 02Utsorterade fraktioner som innehåller kvicksilver Utsorterade fraktioner som består av PCB-haltiga fogmassor, PCB-haltiga golvmassor, PCB-innehållande isolerrutor, kondensatorer innehållande PCB
18Avfall från sjukvård, veterinärverksamhet eller därmed förknippad undervisning och forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)
18 01Avfall från undervisning och forskning, förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor
18 01 03Annat avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittfara
18 01 99Amalgamavfall
18 02Avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar
18 02 02Annat avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittfara
18 02 04Kasserade kemikalier
19Avfall från avfallsbehandlingsanläggningar, externa avloppsreningsverk och vattenverk
19 01Avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall
19 01 03 19 01 04 19 01 05Flygaska Pannaska Filterkaka från rökgasrening
19 01 06Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och annat vattenhaltigt flytande avfall
19 01 07 19 01 10Fast avfall från rökgasrening Förbrukat aktivt kol från rökgasrening
19 02Avfall från specifik fysikalisk eller kemisk behandling av industriavfall (t.ex. avlägsnande av krom eller cyanid samt neutralisering)
19 02 01Metallhydroxidslam och annat slam från metallfällning
19 04Förglasat avfall och avfall från förglasning
19 04 02Flygaska och annat avfall från rökgasrening
19 04 03Icke-förglasad fast fas
19 08Avfall från vattenreningsverk
19 08 03 19 08 06 19 08 07Fett och oljeblandning från oljeavskiljare Mättade eller förbrukade jonbyteshartser Lösningsmedel och slam från regenerering av jonbytare
20Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall, även separat insamlade fraktioner
20 01Separat insamlade fraktioner
20 01 09 20 01 12 20 01 13 20 01 14 20 01 15 20 01 17 20 01 19 20 01 20 20 01 21Olja och fett (utom ätliga oljor och fetter) Färg, tryckfärg, lim och hartser Lösningsmedel Syror Basiskt avfall Fotokemikalier Bekämpningsmedel Batterier, som anges i 16 06 Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall inklusive metalliskt kvicksilver
99Övrigt avfall som inte nämns i den europeiska avfallskatalogen
99 01Material som är så förorenade att särskilda krav ställs på insamling och behandling
99 01 01Förorenade uppgrävda jordmassor, schaktmassor och muddermassor
99 01 02 99 01 03 99 01 04 99 01 05Förorenade förpackningar Förorenad utrustning Oljeförorenad slipmull och liknande Kvicksilverhaltigt avfall från rökgasrening vid krematorier
99 02Avfall från förbränning, pyrolys eller annan behandling av farligt avfall
99 02 01 99 02 02 99 02 03 99 02 04Flygaska Pannaska Filterkaka från rökgasrening Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och annat vattenhaltigt flytande avfall
99 02 05 99 02 06 99 02 07 Förordning (1997:236).Fast avfall från rökgasrening Förbrukat aktivt kol från rökgasrening Kvicksilverhaltigt avfall

Bilaga 3

EGENSKAPER SOM GÖR ATT AVFALL KLASSIFICERAS SOM FARLIGT
H1Explosivt: ämnen och preparat som kan explodera vid kontakt med öppen eld eller som är mer känsliga för stötar eller friktion än dinitrobensen.
H 2Oxiderande: ämnen och preparat som ger upphov till en kraftig exoterm reaktion i kontakt med andra ämnen, särskilt brännbara ämnen.
H 3-AMycket brandfarligt:-flytande ämnen och preparat med en flampunkt under 210 brandfarliga vätskor),-ämnen och preparat som vid kontakt med luft vid normal temperatur och utan annan energitillförsel kan utveckla värme och slutligen fatta eld,-fasta ämnen och preparat som lätt kan fatta eld efter kort kontakt med något som brinner och som fortsätter att brinna eller förbrännas efter det att antändningskällan avlägsnats,-gasformiga ämnen eller preparat som är brandfarliga i luft vid normalt tryck, eller-ämnen eller preparat som, i kontakt med vatten eller fuktig luft, utvecklar mycket brandfarliga gaser i farlig mängd.C (inklusive synnerligen
H 3-BBrandfarligt: flytande ämnen eller preparat med en flampunkt lika med eller högre än 210 C och mindre än eller lika med 550 C.
H 4Irriterande: ämnen och preparat som inte är frätande, men som vid direkt, förlängd eller upprepad kontakt med hud eller slemhinna, kan orsaka inflammation.
H 5Hälsoskadliga: ämnen och preparat som vid inandning eller upptag genom huden kan medföra begränsade hälsoskador.
H 6Giftigt: ämnen och preparat (inklusive preparat) som vid inandning, förtäringeller upptag genom huden kan orsaka allvarliga akuta eller kroniska hälsorisker eller till och med död.mycket giftiga ämnen och
H 7Cancerframkallande: ämnen och preparat som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan ge upphov till cancer eller öka dess förekomst.
H 8Frätande: ämnen och preparat som vid kontakt kan förstöra levande vävnad.
H 9Smittförande: ämnen innehållande levande mikroorganismer eller deras toxiner och som enligt vetenskap eller grundad misstanke förorsakar sjukdom hos människor eller andra levande organismer.
H 10Fosterskadande: ämnen och preparat, som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden, kan förorsaka icke ärftliga medfödda missbildningar eller öka förekomsten av dessa.
H 11Mutagent: ämnen eller preparat som om de inandas eller förtärs eller tas upp genom huden kan förorsaka ärftliga genetiska skador eller öka deras förekomst.
H 12Ämnen och preparat som avger giftiga eller mycket giftiga gaser i kontakt med vatten, luft eller syra.
H 13Ämnen eller preparat som på något sätt, efter omhändertagande, kan ge upphov till ett annat ämne t.ex. lakvätska som har någon av de egenskaper som ovan uppräknats.
H 14Ekotoxiskt: ämnen och preparat som omedelbart eller på sikt innebär risk för en eller flera miljösektorer.
ANMÄRKNINGAR
 1. De farliga egenskaperna "giftigt" (och "mycket giftigt"), "hälsoskadligt", "frätande" och "irriterande" skall bedömas med hänsyn till de kriterier som anges i bilaga 6, del 1 A och del 2 B i rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen4, i dess lydelse enligt rådets direktiv 79/831/EEG5.
 2. När det gäller tillägget av egenskaperna "cancerframkallande", "fosterskadande" och "mutagent", finns ytterligare kriterier, som återspeglar de senaste kunskaperna, i Anvisningar för klassifikation och märkning av farliga ämnen och preparat i bilaga 6 (del 2 D) i direktiv 67/548/EEG i dess lydelse enligt rådets direktiv 83/467/EEG6. Vad gäller frågan om egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt, skall beträffande punkterna H 3-H 8 rådets beslut 94/904/EG av den 22 december 1994 om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall7 tillämpas.
TESTMETODER
Testmetoderna syftar till att ge definitionerna i denna bilaga en specifik betydelse.
De metoder som skall användas finns beskrivna i bilaga 5 i direktiv 67/548/EEG i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 84/449/EEG8, eller enligt kommissionens senare direktiv om anpassning av direktiv 67/548/EEG till tekniska framsteg. Dessa metoder är baserade på undersökningar och rekommendationer av behöriga internationella organ, särskilt OECD. Förordning (1998:948).

Bilaga 4

BORTSKAFFNINGSFÖRFARANDEN
D 1Deponering på eller under markytan (t.ex. på avfallsupplag).
D 2Behandling i markbädd (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall och slam i jord).
D 3Djupinjicering (t.ex. insprutning av pumpbart avfall i källor, saltgruvor eller naturligt förekommande förvaringsrum).
D 4Invallning (t.ex. av flytande avfall och slam i dagbrott, dammar eller laguner).
D 5Särskilt utformad markdeponering (t.ex. placering i inklädda, separata förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från varandra och från den omgivande miljön).
D 6Utsläpp av fast avfall till andra vatten än hav och oceaner.
D 7Utsläpp till hav och oceaner inklusive deponering under havsbotten.
D 8Sådan biologisk behandling som inte annars anges i denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av föreningar eller blandningar som bortskaffas med ett förfarande som avses i denna bilaga.
D 9Sådan fysikalisk-kemisk behandling som inte annars anges i denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av föreningar eller blandningar som bortskaffas med ett förfarande som avses i denna bilaga (t.ex. avdunstning, torkning, kalcinering).
D 10Förbränning på land.
D 11Förbränning till havs.
D 12Permanent lagring (t.ex. placering av behållare i en gruva).
D 13Sammansmältning eller blandning före behandling med ett förfarande som avses i denna bilaga.
D 14Omförpackning före behandling med ett förfarande som avses i denna bilaga.
D 15Lagring innan ett förfarande som avses i denna bilaga tillämpas, utom tillfällig lagring före insamling som sker på den plats där avfallet har uppkommit.ó ó­

Bilaga 5

ÅTERVINNINGSFÖRFARANDEN
R 1Huvudanvändning som bränsle eller andra metoder att generera energi.
R 2Återvinning/vidareutnyttjande av lösningsmedel.
R 3Återvinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra former av biologisk omvandling).
R 4Återvinning/vidareutnyttjande av metaller och metallföreningar.
R 5Återvinning/vidareutnyttjande av andra oorganiska material.
R 6Regenerering av syror eller baser.
R 7Återvinning av de komponenter som används till att minska föroreningar.
R 8Återvinning av katalysatorkomponenter.
R 9Omraffinering eller andra sätt att återanvända olja.
R 10Jordbehandling som är fördelaktig för jordbruket eller ekologisk förbättring.
R 11Användning av avfall från något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 10.
R 12Utbyte av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 11.
R 13Lagring av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 12 (utom tillfällig lagring, före insamling, på den plats där det produceras).
Förordning (1998:948).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:971) om farligt avfall

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997, då förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall upphör att gälla.
  2. Beslut om tillstånd, villkor eller föreskrift som meddelats enligt äldre bestämmelser skall anses meddelade med stöd av denna förordning om inte regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordnar annat.
  CELEX-nr
  394L0031
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:187) om ändring i förordningen (1996:971) om farligt avfall

  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1997-06-01

Förordning (1997:236) om ändring i förordningen (1996:971) om farligt avfall

  Omfattning
  ändr. 2, 10, 20 §§, bil. 2
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:1127) om ändring i förordningen (1996:971) om farligt avfall

  Omfattning
  ändr. 25 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:125) om ändring i förordningen (1996:971) om farligt avfall

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1998-05-01

Förordning (1998:948) om ändring i förordningen (1996:971) om farligt avfall

Omfattning
upph. 21, 38,39 §§, bil. 1, rubr. närmast före 21 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 16, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 40, 41 §§, rubr. närmast före 12, 40, 41 §§, bil. 3, 5; nya 36 a, 36 b 11, rubr. närmast före 36 a §
CELEX-nr
384L0449
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:747) om ändring i förordningen (1996:971) om farligt avfall

Omfattning
upph. 16 §; ändr. 12, 17, 20 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder
2000-11-01

Förordning (2000:1079) om ändring i förordningen (1996:971) om farligt avfall

Omfattning
ändr. 32 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:622) om ändring i förordningen (1996:971) om farligt avfall

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-09-01

Ändring, SFS 2001:1063

Omfattning
upph.