NFS 2002:27

Naturvårdsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (NFS 2000:2) om avsteg från 2 § förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet

1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

Naturvårdsverkets föreskrifter

om upphävande av föreskrifterna (NFS 2000:2) om avsteg

från 2 § förordningen ( 1995:636 ) om ämnen som bryter

ned ozonskiktet;

beslutade den 11 december 2002.

NFS 2002:27

Utkom från trycket

den 9 januari 2003

Med stöd av 19 § förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozon-

skiktet föreskriver Naturvårdsverket att verkets föreskrifter (NFS 2000:2) om

avsteg från 2 § förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskik-

tet skall upphöra att gälla den 1 januari 2003.

NATURVÅRDSVERKET

LARS-ERIK LILJELUND

Agneta Ödegaard Herlin