Upphävd författning

Förordning (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1995-05-11
Ändring införd
SFS 1995:636 i lydelse enligt SFS 2001:1068
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Förordning (1988:716) om CFC och halon m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr 3093/94 av den 15 december 1994 om ämnen som bryter ned ozonskiktet1.

[S2]I denna förordning avses med

 1. CFC: de ämnen som i rådets förordning betecknas klorfluorkarboner,
 2. övriga CFC: de ämnen som i rådets förordning betecknas andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner,
 3. haloner: de ämnen som i rådets förordning betecknas haloner,
 4. koltetraklorid: det ämne som i rådets förordning betecknas koltetraklorid,
 5. 1,1,1-trikloretan: det ämne som i rådets förordning betecknas 1,1,1-trikloretan,
 6. metylbromid: det ämne som i rådets förordning betecknas metylbromid,
 7. HBFC: de ämnen som i rådets förordning betecknas bromfluorkolväten,
 8. HCFC: de ämnen som i rådets förordning betecknas klorfluorkolväten.

Förbud mot tillverkning, användning, överlåtelse och saluhållning

Förbud

Allmänt

2 §  Yrkesmässig tillverkning, användning, överlåtelse och saluhållning av de ämnen som omfattas av rådets förordning (EG) nr 3093/94 är förbjuden, om inte annat sägs i denna förordning.

[S2]Bestämmelserna i denna förordning gäller också beredningar som innehåller sådana ämnen som omfattas av den förordningen.

Särskilt om CFC och HCFC

3 §  Kemiska produkter eller varor som anges i bilagan till denna förordning får inte yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas, om produkten ingår i eller varan innehåller skumplast som har tillverkats med CFC eller HCFC.

 • MÖD 2001:25:Föreläggande att upphöra med försäljning av HCFC-produkter----- Miljönämnden meddelade ett försäljningsförbud enligt förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet med avseende på produkter innehållande HCFC. Denna svenska förordning kompletterade en EG- förordning från 1994, numera ersatt av en EG-förordning från år 2000. Miljööverdomstolen fann att laga grund för föreläggandet saknades eftersom det skulle strida emot den s.k. lojalitetsprincipen i artikel 10 i Romfördraget att nu tillämpa den svenska förordningen, som delvis täcktes av EG-förordning från år 2000. Även fråga om formuleringen av ett vitesföreläggande samt inhämtande av förhandsavgörande från EG- domstolen.

4 §  Varor som innehåller CFC som köld- eller värmeöverföringsmedium får inte yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas, om varorna har tillverkats i Sverige eller importerats till landet efter den 31 december 1994.

5 §  Aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC får inte yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas.

Särskilt om haloner

6 §  När det gäller haloner är det, utöver vad som anges i 2 §, förbjudet att

 1. återfylla handbrandsläckare med haloner,
 2. yrkesmässigt tillverka, överlåta eller saluhålla handbrandsläckare som innehåller haloner, och
 3. använda haloner som brandsläckningsmedel vid installation av fasta brandsläckningsanordningar.

Undantag från förbuden

Allmänt

7 §  De ämnen, kemiska produkter och varor som omfattas av förbuden i 2 -- 6 §§ får dock tillverkas, användas, överlåtas eller saluhållas i de fall som anges i 8 -- 21 §§.

Undantag från tillverkningsförbudet

8 §  Metylbromid omfattas inte av tillverkningsförbudet.

Undantag från användningsförbudet CFC och övriga CFC

9 §  Det är tillåtet att använda CFC och övriga CFC enligt följande:

 1. för påfyllning av befintliga kyl-, värme- och andra klimatanläggningar: t.o.m. den 31 december 1997,
 2. som arbetsmedium i befintliga anläggningar: t.o.m. den 31 december 1999,
 3. som arbetsmedium i befintliga stationära kyl-, värme- och andra klimatanläggningar av typ enhetsaggregat med en köldmediemängd av 900 gram eller mindre: t.o.m. den 31 december 2004. Förordning (1999:778).

HCFC

10 §  Det är tillåtet att använda HCFC enligt följande:

 1. som arbetsmedium vid nyproduktion och nyinstallation av kyl-, värme- och andra klimatanläggningar: t.o.m. den 31 december 1997,
 2. för påfyllning av befintliga kyl-, värme- och andra klimatanläggningar: t.o.m. den 31 december 2001,
 3. vid framställning av hård skumplast (XPS) som hänförs till nummer 3921 11 eller 3925 90 i Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan1: t.o.m. den 31 december 1996,
 4. vid framställning av hård skumplast för användning i varor ur KN-nummer 8419, 8516, 8901 eller 8902: t.o.m. den 31 december 1997,
 5. som arbetsmedium i befintliga kyl-, värme- och andra klimatanläggningar: tills vidare. Förordning (1995:1305).

Haloner

11 §  Haloner får, utom i sådana fall som anges i 6 §, användas t. o. m. den 31 december 1997.

Metylbromid

12 §  Metylbromid omfattas inte av användningsförbudet.

Undantag från överlåtelse- och saluförbuden

CFC, övriga CFC och HCFC

13 §  CFC, övriga CFC och HCFC omfattas varken av överlåtelse- eller saluförbudet. Förordning (1995:1305).

14 §  Kemiska produkter eller varor som anges i bilagan till denna förordning och som ingår i eller innehåller skumplast som har tillverkats med CFC eller HCFC får överlåtas eller saluhållas, om produkten eller varan har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före den 1 juli 1995.

[S2]Varor av hård skumplast (XPS) ur KN-nummer 3921 11 och 3925 90 som tillverkats med HCFC får överlåtas eller saluhållas, om de har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före den 1 januari 1997.

[S3]Varor ur KN-nummer 8419, 8516, 8901 och 8902 som innehåller hård skumplast som tillverkats med HCFC får överlåtas eller saluhållas, om de har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före den 1 januari 1998. Förordning (1995:1305).

Haloner

15 §  Haloner omfattas inte av överlåtelse- och saluförbuden utöver vad som anges i 6 §.

Koltetraklorid och HBFC

16 §  Koltetraklorid och HBFC får överlåtas eller saluhållas t. o. m. den 31 december 1995.

Metylbromid

17 §  Metylbromid omfattas varken av överlåtelse- eller saluförbudet.

Särskilda undantag för försvarsmakten m. m.

CFC

18 §  Försvarsmakten och Försvarets materielverk får använda CFC som arbetsmedium för påfyllning av befintliga kyl-, värme- och andra klimatanläggningar också efter den 31 december 1997, om inte CFC kan ersättas med något annat ämne. Försvarsmakten och Försvarets materielverk får använda CFC som arbetsmedium i kyl-, värme- och andra klimatanläggningar också efter den 31 december 1999 i de fall detta är nödvändigt för att vidmakthålla effektiviteten hos Försvarsmaktens krigsförband.

HCFC

19 §  Försvarsmakten och Försvarets materielverk får använda HCFC för påfyllning av befintliga kyl-, värme- och andra klimatanläggningar också efter den 31 december 2001, om inte HCFC kan ersättas med något annat ämne.

Haloner

20 §  Haloner får användas i och vid installation av brandsläckningsanordningar som finns placerade i Försvarsmaktens stridsfordon och sådana stridsledningscentraler som är belägna i fartyg eller under jord också efter den 31 december 1997, om halonerna inte kan ersättas med något annat ämne, ny teknik eller något annat. Förordning (1995:1305).

21 §  Haloner får användas i och vid installation av brandsläckningsanordningar som finns placerade i luftfartyg eller ubåtar också efter den 31 december 1997, om halonerna inte kan ersättas med något annat ämne, ny teknik eller något annat. Förordning (1995:1305).

Förbud mot import

CFC och HCFC

22 §  Kemiska produkter eller varor som anges i bilagan till denna förordning får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen, om produkten ingår i eller varan innehåller skumplast som har tillverkats med CFC eller HCFC.

23 §  Varor som innehåller CFC som köld- eller värmeöverföringsmedium får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

24 §  Aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

Haloner

25 §  Handbrandsläckare som innehåller haloner får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

Utsläpp från kasserade kylskåp och frysar

26 §  Avfall som utgörs av kasserade kylskåp eller frysar och som enligt 25 § avfallsförordningen (2001:1063) skall forslas bort genom kommunens försorg, skall hanteras på sådant sätt att ämnen som bryter ned ozonskiktet inte släpps ut. Förordning (2001:1068).

Förbrukade köldmedier m. m.

27 §  Om ett förbrukat köldmedium till kyl-, värme- och andra klimatanläggningar innehåller något ämne som bryter ned ozonskiktet, får det föras ut ur Sverige endast efter tillstånd från Naturvårdsverket. Detsamma gäller halon för brandsläckningsändamål. Förordning (1998:953).

Haloner i brandsläckningsanordningar

28 §  Haloner i befintliga brandsläckningsanordningar får inte släppas ut vid fullskaleprov och i övrigt endast om syftet är att förebygga eller motverka skador på grund av brand.

Bemyndiganden

Allmänt

29 §  Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter om försiktighetsmått och andra åtgärder som behövs för att motverka utsläpp från kyl-, värme- och andra klimatanläggningar samt brandsläckningsanordningar av sådana ämnen som bryter ned ozonskiktet.

[S2]Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs för att motverka utsläpp från anläggningar eller anordningar för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet. Detta gäller inte om anläggningarna eller anordningarna prövas enligt miljöskyddsförordningen (1989:364). Förordning (1998:953).

30 §  Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs om kunskapskrav för att förhindra utsläpp av ämnen som bryter ned ozonskiktet. Föreskrifterna skall vara avsedda för den som yrkesmässigt hanterar eller installerar kyl-, värme- och andra klimatanläggningar och fasta brandsläckningsanordningar eller utför reparationer eller underhåll som påverkar arbetsmediekretsen i sådana anläggningar eller anordningar.

[S2]Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att den som utför reparationerna eller underhållet skall vara ackrediterad enligt bestämmelserna i 14--16 §§ lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Förordning (1998:953).

31 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att den som innehar en eller flera brandsläckningsanordningar som sammanlagt rymmer mer än 20 kilogram haloner skall, när en sådan anordning tas bort, överlämna halonet för slutligt omhändertagande eller återanvändning.

[S2]Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att den som innehar en eller flera brandsläckningsanordningar som sammanlagt rymmer mer än 20 kilogram halon är skyldig att anmäla innehavet till länsstyrelsen. Förordning (1998:953).

Behörig myndighet

32 §  Naturvårdsverket är den behöriga myndighet som avses i artiklarna 3, 4, 6, 17 och 18 i rådets förordning (EG) nr 3093/94. Förordning (1998:953).

Avsteg och undantag

33 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om avsteg eller i det enskilda fallet medge undantag från bestämmelserna i denna förordning. Sådana föreskrifter och undantag får Naturvårdsverket besluta endast om det finns synnerliga skäl när det gäller CFC, aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC och 1,1,1-trikloretan. I övrigt får Naturvårdsverket meddela föreskrifter och undantag endast om det finns särskilda skäl. Föreskrifterna och undantagen får gälla viss tid och får förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Innan Naturvårdsverket fattar beslut om saluhållande och import av varor som innehåller eller behandlats med CFC och HCFC skall verket samråda med Kommerskollegium. Förordning (1998:953).

34 §  Naturvårdsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1998:953).

Särskilt om haloner

35 §  När det gäller haloner får Statens räddningsverk eller, om det är fråga om en anordning i ett fartyg, Sjöfartsverket meddela föreskrifter om avsteg eller i det enskilda fallet medge undantag från bestämmelserna i 2, 6, 11 och 25 §§. Sådana föreskrifter och undantag får Räddningsverket och Sjöfartsverket besluta endast om det är nödvändigt för att förebygga att människor skadas på grund av brand. Föreskrifter och undantag får gälla viss tid och får förenas med de villkor som behövs ur hälso- och miljöskyddssynpunkt. Innan Räddningsverket eller Sjöfartsverket fattar beslut skall myndigheten samråda med Naturvårdsverket. Förordning (1998:953).

Särskilt om aerosolförpackningar

36 §  När det gäller aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC och som är avsedda för medicinskt ändamål får Läkemedelsverket meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet medge dispens från förbuden mot tillverkning, saluhållande och import i 2, 5 och 24 §§. Sådana föreskrifter och dispenser får beslutas endast om det finns synnerliga skäl. Innan Läkemedelsverket fattar beslut skall det samråda med Naturvårdsverket. Förordning (1998:953).

Tillsyn och avgifter

37 §  I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter. Förordning (1998:953).

38 § har upphävts genom förordning (1998:953).

Straff

39 §  I 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (1998:953).

Överklagande

40 §  I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande. Förordning (1998:953).

Bilaga

Förteckning över kemiska produkter och varor som avses i 3, 14 och 22 §§.
KN-nummerVaruslag
ur 3903 eller ur 3909 ur 3921Polystyren och polyuretan, i obearbetad form Plattor, duk, film, folier och remsor av polystyren, polyvinylklorid, polyuretan, polyeten, polypropen och fenoplast
ur 3923, ur 3924 skumplast eller ur 3926 ur 3925, ur 4418, ur 7308 eller ur 7610 ur 6809 eller ur 6810 ur 7303, ur 7304, ur 7305 eller ur 7306 ur 7411Artiklar för transport eller förpackning av varor, engångsartiklar samt rörisolering av mjuk Paneler, väggelement, portar och dörrar Varor för byggnadsändamål Rör av järn eller stål Rör av koppar
ur 8418Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska
och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415
ur 8419Maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning, för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturändring, såsom uppvärmning, kokning, rostning, destillering, rektifiering, sterilisering, pastörisering, ångbehandling, torkning, indunstning, förångning, kondensering eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av sådana slag som används för hushållsbruk; andra genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare än elektriska
ur 8516Elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare
ur 8603,Järnvägs- och spårvägsvagnar
ur 8605 eller ur 8606
ur 8609Godsbehållare (containrar), inbegripet sådana för transport av vätskor, speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera slag av transportmedel
ur 8702, ur 8703 eller ur 8704Bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran
ur 8707Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon enligt nr 8702--8704
ur 8708Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 8702--8704
ur 8716Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk framdrivningsanordning; delar till fordon enligt detta nummer
ur 8901Tankfartyg, kyl- och frysfartyg med isolering av hård skumplast
ur 8902 ur 8903 eller sportbrukFiskefartyg med isolering av hård skumplast Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes-
ur 8907Annan flytande materiel (t. ex. flottar, tankar, kassuner, bryggor, bojar och sjömärken)
ur 9401Sittmöbler och liggmöbler samt delar till sådana möbler
eller ur 9403 ur 9404Madrasser, dynor och kuddar

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995, då förordning (1988:716) om CFC och halon m. m. skall upphöra att gälla.
  2. Förbudet i 22 § tillämpas dock, såvitt avser
   1. en vara av hård skumplast (XPS) ur KN-nummer 3921 11 och 3925 90 som tillverkats med HCFC, först från och med den 1 januari 1997,
   2. en vara ur KN-nummer 8419, 8516, 8901 och 8902 som tillverkats med HCFC, först från och med den 1 januari 1998. Förordning (1995:1305).
  CELEX-nr
  394R3093
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1305) om ändring i förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet

  Omfattning
  ändr. 9, 10, 13, 14, 20, 21, 35 §§, rubr, närmast före 9, 13 §§, 2 p ikrafttr.- och övergångsbest.
  CELEX-nr
  387R2658
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1998:480) om ändring i förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:953) om ändring i förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Omfattning
upph. 38 §, rubr. närmast före 38 §; ändr. 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 §§, rubr. närmast före 37 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:778) om ändring i förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Omfattning
ändr. 9 §
CELEX-nr
398L0048
Ikraftträder
1999-11-15

Förordning (2001:1068) om ändring i förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2002:187

Omfattning
upph.