NFS 2003:2

Naturvårdsverkets allmänna råd om prövning av täkter enligt 12 kap. miljöbalken samt enligt förordning (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

Naturvårdsverkets allmänna råd

om prövning av täkter enligt 12 kap. miljöbalken samt

enligt förordning ( 1998:904 ) om täkter och anmälan för

samråd;

beslutade den 6 mars 2003.

Dessa allmänna råd ersätter tidigare allmänna råd RR 79:4. Förkortningar

som används är miljöbalken, MB, samt förordning (1998:904) om täkter och

anmälan för samråd, FTS.

Till 12 kap. 1 § första stycket MB

En husbehovstäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för

tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt bör inte betraktas

som husbehovstäkt.

Med brukningsenhet bör i detta fall avses en eller flera fastigheter eller de-

lar av fastigheter som brukas inom ett geografiskt väl avgränsat område. Vid

länsstyrelsens bedömning av om ett uttag är att betrakta som husbehovstäkt

bör länsstyrelsen även beakta transportavståndet mellan uttagsplats och an-

vändningsplats. Observera att definitionen av brukningsenhet såsom den an-

givits i t.ex. skogsvårdslagen (1979:429) inte bör gälla i detta sammanhang.

Till 12 kap. 1 § andra stycket MB och 1 § FTS

Områden, inom vilka föreskrivits om tillståndsplikt för husbehovstäkter, bör

vara geografiskt väl avgränsade. Tillståndsplikten bör inte läggas ut schablon-

mässigt över områden där det inte är motiverat.

Av länsstyrelsens beslut om föreskrifter om tillståndsplikt för husbehovs-

täkter bör framgå, varför husbehovstäkter inom det angivna området kan an-

tas medföra skadliga ingrepp i miljön eller motverka hushållningen med na-

turgrus eller morän.

Länsstyrelsen bör i beslut om föreskrifter om tillståndsplikt för husbehovs-

täkter ange, vilka bestämmelser som ska gälla när förordnandet om tillstånds-

plikt införs. Pågående husbehovstäkter kan ges en viss tid för att avslutas.

Länsstyrelsen bör endast i undantagsfall föreskriva om tillståndsplikt för

att reglera enstaka husbehovstäkter.

Till 12 kap. 1 § och 16 kap. 2 § MB

Täkttillstånd bör begränsas i tid (jämför även de särskilda reglerna om om-

prövning av täkt i 24 kap. 5 § andra stycket MB).

NFS 2003:2

Utkom från trycket

den 11 april 2003

NFS 2003:2

2

Till 12 kap. 1 § och 16 kap. 2 § andra stycket MB

Täkttillstånd bör förenas med villkor. Tillståndsmyndigheten bör då inte ge-

nerellt hänvisa till miljökonsekvensbeskrivningen utan precisera försiktig-

hetsmåtten i beslutet.

Till 12 kap. 1 § och 16 kap. 6 § MB

Tillstånd till täkt bör vägras den som inte fullgjort sina skyldigheter vid andra,

tidigare verksamheter.

Till 12 kap. 1– 2 § MB

Ansökan om tillstånd till husbehovstäkt bör behandlas på samma sätt som an-

sökan om annan tillståndspliktig täktverksamhet.

Till 12 kap. 3 § MB

Säkerhet bör alltid vara ställd av den aktuella tillståndshavaren.

Säkerheten för täkt bör bestå av en pant i form av ett spärrat bankkonto eller

av en borgensförbindelse från en bank i form av en bankgaranti. Säkerheten

bör inte vara tidsbegränsad. Länsstyrelsen bör ta hänsyn till förhållandena i

varje enskilt fall och bedöma om säkerheten är godtagbar.

Till 3 § FTS

Länsstyrelsen bör begära att ansökan kompletteras med täktplan om sådan

saknas.

Länsstyrelsen bör begära en utredning om behovet av materialet, om det är

nödvändigt för prövningen av ansökan.

Till 4 § FTS

Särskilda skäl för länsstyrelsen att pröva frågan om täkttillstånd utan att skydd

för grundvatten är avgjord bör anses föreligga endast om myndigheten bedö-

mer att täktansökan skall avslås, eller om miljökonsekvensbeskrivningen i

ärendet entydigt utvisar att täkten inte kommer att medföra någon risk för vat-

tenskyddsområdet.

Till 5 § FTS

Undantag från uppgiftsskyldigheten bör meddelas restriktivt. Beslut om un-

dantag från uppgiftsskyldigheten bör fattas samtidigt med beslut om täkttill-

stånd och anges i täkttillståndet.

Med exploatör bör avses den som faktiskt bedriver verksamheten i täkten.

Till 7 § FTS

Förordnande om samrådsplikt för husbehovstäkter bör användas i mycket be-

gränsad utsträckning till förmån för förordnande om tillståndsplikt.

NFS 2003:2

3

NATURVÅRDSVERKET

MATS OLSSON

Anna Bäckman

(Enheten för markanvändning

och vattenverksamhet)