Förordning (1998:904) om anmälan för samråd

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998:904 i lydelse enligt SFS 2020:636
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01
1 § Har upphävts genom förordning (2005:622).
2 § Har upphävts genom förordning (2010:955).
3 § Har upphävts genom förordning (2010:955).
4 § Har upphävts genom förordning (2010:955).
5 § Har upphävts genom förordning (2010:955).

Anmälan för samråd

6 §  Den som i enlighet med gällande bestämmelser har underrättat Skogsstyrelsen om avverkning som skall äga rum på hans mark, om uttag av skogsbränsle eller om sådan dikning i samband med avverkning som inte kräver tillstånd enligt 11 kap.miljöbalken skall anses ha gjort anmälan för samråd för åtgärden enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

[S2]Den som enligt gällande bestämmelser har underrättat länsstyrelsen om att jordbruksmark skall tas ur jordbruksproduktion skall anses ha gjort anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken beträffande sådant arbetsföretag för vilket marken tas i anspråk. Förordning (2005:1155).

  • MÖD 2021:11:Interimistiskt förbud i fråga om skogsavverkning ----- Skogsstyrelsen har efter anmälan om skogsavverkning fattat beslut enligt bestämmelser i skogsvårdslagen att förbjuda vissa åtgärder inom en fastighet. Beslutet har även ansetts innefatta att Skogsstyrelsen tagit ställning till att något ingripande inte behövs med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken. En miljöorganisation har enligt artikel 9.3 i Århuskonventionen haft rätt att överklaga beslutet enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

7 §  Länsstyrelsen får, i andra fall än som avses i 6 §, föreskriva anmälningsskyldighet för samråd enligt 12 kap. 6 § andra stycket miljöbalken i fråga om särskilda slag av verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada på naturmiljön. Motsvarande befogenhet har i stället Skogsstyrelsen, om verksamheten eller åtgärden skall utföras på mark som omfattas av skogsvårdslagen (1979:429) och avser avverkning, hyggesbehandling, beståndsanläggning, beståndsvård, uttag av skogsbränsle, skogsbilvägar, skogsgödsling, skogsmarkskalkning eller andra skogsbruksåtgärder. Förordning (2005:1155).

7 a §  Innan en allmän skoterled eller annan anläggning för skotertrafik beslutas av en kommun eller utförs, ska anmälan göras för samråd enligt 12 kap. 6 § första stycket miljöbalken, om leden eller anläggningen ligger utanför ett område som omfattas av en detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900). Om en sådan anmälan har gjorts innan kommunen beslutat i frågan behövs inte någon anmälan innan leden eller anläggningen utförs. För allmänna skoterleder som omfattas av förordningen (1997:716) om statsbidrag till anläggande av allmän skoterled m.m. behöver någon anmälan inte göras.

[S2]Anmälan ska även göras innan skoterled eller annan anläggning för skotertrafik utförs för en annan huvudman än en kommun. Förordning (2011:369).

7 b §  Innan undersökningsarbete enligt minerallagen (1991:45) bedrivs inom ett område som avses i 4 kap. 5 § miljöbalken, skall anmälan göras för samråd enligt 12 kap. 6 § första stycket miljöbalken. Förordning (1998:1255).

7 c §  Innan renstängsel eller annan fast anläggning för rennäringen anordnas, skall anmälan göras för samråd enligt 12 kap. 6 § första stycket miljöbalken. Förordning (1998:1255).

8 §  Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken skall vara skriftlig och åtföljas av en karta samt innehålla en beskrivning av den planerade verksamheten eller åtgärden. En anmälan skall även, i den utsträckning som behövs i det enskilda fallet, innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap.miljöbalken.

[S2]Anmälan för samråd skall vidare innehålla uppgifter om fastighetsägare och nyttjanderättshavare som berörs av verksamheten eller åtgärden.

[S3]Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen får efter samråd med Riksantikvarieämbetet och andra berörda myndigheter meddela föreskrifter om vilka ytterligare uppgifter en sådan anmälan skall innehålla.

9 §  Innan Skogsstyrelsen fattar beslut i ett ärende om anmälan för samråd för skogsbilvägar, skogsgödsling eller skogsmarkskalkning skall Skogsstyrelsen ge länsstyrelsen tillfälle att lämna synpunkter. Förordning (2005:1155).

Underrättelse om beslut

10 §  Den som beslutar om ett föreläggande eller förbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket miljöbalken ska snarast skicka beslutet

  1. till Naturvårdsverket, och
  2. till väghållningsmyndigheten och till lantmäterimyndigheten, om det inte är uppenbart att myndigheten inte behöver få information om beslutet.

[S2]Om länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen beslutar att meddela, ändra eller upphäva en föreskrift enligt 7 § denna förordning, ska myndigheten skicka beslutet till Naturvårdsverket och till lantmäterimyndigheten. Länsstyrelsen ska skicka sitt beslut även till Skogsstyrelsen. Förordning (2010:955).

Tillsyn och avgifter

11 §  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap.miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap.4, 8 och 10 §§miljötillsynsförordningen.

[S2]Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förordning (2020:636).

Överklagande

12 §  I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande hos mark- och miljödomstol.

[S2]Föreskrifter som har meddelats av länsstyrelsen med stöd av 7 § får överklagas hos regeringen. Förordning (2010:957).

13 §  Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen får överklaga beslut som rör frågor om anmälan för samråd enligt 12 kap.miljöbalken och denna förordning. Förordning (2010:955).

  • MÖD 2020:45:Klagorätt för miljöorganisation ----- Skogsstyrelsens meddelande efter samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken har ansetts omfattas av artikel 9.3 i Århuskonventionen för vilka miljöorganisationer ska ha tillgång till rättslig prövning. Vid en konventionskonform tolkning av 16 kap. 13 § miljöbalken har en miljöorganisation därför ansetts ha haft rätt att klaga på Skogsstyrelsens beslut.

Straff och förverkande

14 §  I 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:904) om anmälan för samråd

Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1255) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Omfattning
ändr. 9, 12, 13 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c §§

Förordning (1998:1737) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:514) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2003:999) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:622) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Omfattning
upph. 1 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 10 §§
Ikraftträder
2005-08-01

Förordning (2005:1155) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut av en skogsvårdsstyrelse som meddelats före den 1 januari 2006. Ärenden som inte har avgjorts före den 1 januari 2006 skall överlämnas till Skogsstyrelsen.
Omfattning
ändr. 6, 7, 9, 10, 12 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2010:955) om ändring i förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft 1 september 2010.
  2. Äldre lydelse av 5 § första–tredje styckena ska tillämpas endast i fråga om uppgifter som avser tiden före utgången av år 2009.
Omfattning
upph. 2, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 2 §; ändr. författningsrubr., 10, 12, 13 §§
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:957) om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:23) om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:369) om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2020:636) om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2020-08-01