NFS 2003:5

Naturvårdsverkets föreskrifter om avsteg från 12 § förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet

1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

Naturvårdsverkets föreskrifter

om avsteg från 12 § förordningen ( 2002:187 ) om ämnen

som bryter ned ozonskiktet;

beslutade den 16 april 2003.

Med stöd av 19 § förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozon-

skiktet föreskriver Naturvårdsverket följande.

Utan hinder av bestämmelsen i 12 § förordningen (2002:187) om ämnen

som bryter ned ozonskiktet får produkter eller varor som innehåller HCFC yr-

kesmässigt införas för kontroll enligt gällande säkerhetsstandarder under för-

utsättning att de därefter återsänds till uppdragsgivaren.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 maj 2003, varvid föreskrifterna (SNFS

1997:5) om avsteg från 22 § förordningen (1995:636) om ämnen som bryter

ned ozonskiktet skall upphöra att gälla.

NATURVÅRDSVERKET

LARS-ERIK LILJELUND

Bo Carlerup

(Enheten för miljöjuridik)

NFS 2003:5

Utkom från trycket

den 6 maj 2003