NFS 2004:10

Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2004:10

Utkom från trycket

den 20 juli 2004

Naturvårdsverkets föreskrifter

om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av

avfall vid anläggningar för deponering av avfall;

beslutade den 8 juli 2004.

Med stöd av 15, 17, 25 och 30 §§ förordningen (2001:512) om deponering av

avfall föreskriver

1

Naturvårdsverket följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om kriterier och förfaranden

vid mottagning av avfall till deponier, provtagning, mätning, provtagnings-

metoder samt bestämmelser om insamling och omhändertagande av deponi-

gas.

2 § Dessa föreskrifter skall tillämpas på avfall som skall deponeras samt på

deponier som omfattas av förordningen (2001:512) om deponering av avfall.

Föreskrifterna skall inte tillämpas på avfall från prospektering, utvinning,

behandling eller lagring av mineralresurser eller avfall från stenbrott, i de fall

detta avfall deponeras på den plats där avfallet uppkommit.

Definitioner och förkortningar

3 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma bety-

delse som i 15 kap.miljöbalken (1998:808), avfallsförordningen (2001:1063)

och förordningen (2001:512) om deponering av avfall. I övrigt avses i dessa

föreskrifter med

ANC (acid neutralisation capacity): kapacitet att neutralisera syra

avfallsproducent: var och en som bedriver en verksamhet som ger upp-

hov till avfall (ursprunglig producent) eller var och en som genom förbe-

handling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sam-

mansättning.

BTEX: bensen, toluen, etylbensen och xylener

c

0

: det första lakvattnet vid perkolationstest där L/S=0,1 l/kg

DOC: löst organiskt kol

1

Jfr rådets beslut 2003/33/EG av den 19 december 2002 om kriterier och förfaranden

för mottagning av avfall vid avfallsdeponier i enlighet med artikel 16 i, och bilaga II till,

direktiv 1999/31/EG (EGT L 11 16.1.2003, s. 0027–0049, Celex 32003D0033) och

rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182,

16.7.1999, s. 1, Celex 319993L0031).

2

NFS 2004:10

GF: glödförlust

grundläggande karakterisering: en noggrann bestämning, enligt stan-

dardiserade provningsmetoder av avfallets sammansättning, dess laknings-

beteende på kort och lång sikt, avfallets övriga karakteristiska egenskaper

samt dess beteende i en deponi.

kontroll på plats: snabba kontrollmetoder för att bekräfta att ett visst

avfall är detsamma som det som har genomgått grundläggande karakterise-

ring och överensstämmelseprovning och det som har beskrivits i de medföl-

jande handlingarna. Den kan bestå i enbart en okulärbesiktning av en avfalls-

last före och efter lossning vid deponin.

L/S: förhållandet mellan vätska och fast material

nyckelparametrar: parametrar som är avgörande för avfallets egenska-

per och som vid överensstämmelseprovningen kan användas för att avgöra

om avfallet har förändrats i jämförelse med den grundläggande karakterise-

ringen.

PAH: polycykliska aromatiska kolväten

provning: bestämning av en eller flera egenskaper enligt en rutin exklu-

sive provtagning

stabilt, icke-reaktivt avfall: avfall vars utlakningsegenskaper inte kom-

mer att försämras på lång sikt under normala deponiförhållanden eller i sam-

band med förutsebara olyckor:

- i själva avfallet (exempelvis genom biologisk nedbrytning),

- under inflytande av långsiktiga omgivningsförhållanden (exempelvis vat-

ten, luft, temperatur, mekanisk påverkan),

- genom inverkan från annat avfall (inbegripet avfallsprodukter som lak-

vatten och gas)

TOC: totalt organiskt kol

överensstämmelseprovning: undersökning av att avfall som skall depo-

neras överensstämmer med resultaten från provningen i den grundläggande

karakteriseringen och där sådana finns gällande mottagningskriterier för

den deponiklass där avfallet skall deponeras.

Krav på kunskap om avfall som skall deponeras

Grundläggande karakterisering

4 § Avfall som deponeras skall ha genomgått en grundläggande karakterise-

ring. Avfallsproducenten skall se till att den grundläggande karakterise-

ringen görs och att uppgifterna i dokumentationen är korrekta.

5 § Den grundläggande karakteriseringen skall innehålla uppgifter om

1. avfallets ursprung och avfallsproducentens identitet, eller om det är

fråga om hushållsavfall som transporteras bort genom kommunens försorg,

avfallstransportörens identitet,

2. vilken eller vilka processer som givit upphov till avfallet,

3. vilken behandling avfallet genomgått enligt 14 § förordningen (2001:512)

om deponering av avfall,

4. avfallets sammansättning och dess utlakningsegenskaper,

5. avfallets lukt, färg och fysikaliska form,

3

NFS 2004:10

6. den sexsiffriga avfallskoden enligt avfallsförordningen (2001:1063) och

om avfallet utgör farligt avfall,

7. vilken eller vilka deponier (deponi för inert, icke-farligt eller farligt av-

fall) där avfallet kan tas emot och

8. vid behov, information om extra säkerhetsåtgärder bör vidtas vid

deponin.

Den grundläggande karakteriseringen skall vidare innefatta en kontroll av

huruvida avfallet kan materialutnyttjas eller återvinnas.

I den grundläggande karakteriseringen måste hänsyn tas till att egenska-

perna hos blandat avfall kan variera kraftigt.

Uppgifterna skall dokumenteras skriftligt och skall sparas i 10 år.

Grundläggande karakterisering av avfall som genereras regelbundet

6 § En grundläggande karakterisering av avfall som genereras regelbundet

skall förutom de uppgifter som anges i 5 § innehålla uppgifter om

1. variationen i avfallets sammansättning,

2. de karakteristiska egenskapernas variation och

3. de nyckelparametrar som skall undersökas i överensstämmelseprov-

ningen samt hur ofta överenstämmelseprovningen skall göras.

7 § Till avfall som genereras regelbundet räknas avfallsslag som regelbun-

det genereras i samma process där

1. anläggningar och processer är välkända,

2. det material som använts i processen och själva processen är väl definie-

rade och

3. anläggningens verksamhetsutövare tillhandahåller all nödvändig infor-

mation och upplyser verksamhetsutövaren för deponin om förändringar i

processen.

Till detta räknas även avfall som genereras i en likadan process men i

olika anläggningar.

8 § För avfall som produceras i likadana processer men i olika anläggningar

behöver en grundläggande karakterisering endast göras för avfall från en

av processerna. För avfall från de övriga likadana processerna skall prov-

ning utföras för att visa att avfallet överensstämmer med tidigare karakteri-

serat avfall vad gäller de karakteristiska egenskapernas variation.

9 § Om det inträffar någon betydande förändring i processen som genererar

avfall skall en ny grundläggande karakterisering göras.

Grundläggande karakterisering av avfall som inte genereras

regelbundet

10 § Avfall som inte genereras regelbundet skall genomgå en grundläg-

gande karakterisering.

4

NFS 2004:10

Provning

11 § Provning av avfallet för grundläggande karakterisering och överens-

stämmelseprovning skall utföras av ackrediterade laboratorier.

För provning skall de metoder som framgår av bilaga 1 till denna föreskrift

användas. I de fall metoderna i bilaga 1 inte är tillämpbara skall metoder

enligt svensk eller internationell standard användas.

12 § Provning för grundläggande karakterisering behöver inte göras

1. av inert avfall som ingår i förteckning till 24 § över avfall som inte behöver

provas,

2. av icke-farligt avfall som inte deponeras tillsammans med farligt avfall

enligt 29-30 §§ eller med gipsbaserade avfall enligt 26 §,

3. om alla uppgifter som behövs för den grundläggande karakteriseringen är

kända och styrkta,

4. av avfallstyper för vilka provningar är praktiskt ogenomförbara eller för

vilka lämpliga provningsförfaranden och mottagningskriterier saknas. Detta

måste motiveras och dokumenteras, varvid skälen till att avfallet anses kunna

mottas vid den berörda deponiklassen tydligt måste anges eller

5. stabilt, icke-reaktivt asbestavfall som inte innehåller andra farliga ämnen

än bunden asbest (inbegripet fibrer bundna i bindemedel eller förpackade i

plast).

13 § Vid jämförelse med gränsvärdena för de angivna parametrarna skall

medelvärdet för resultaten för respektive parameter användas.

14 § Om annan provningsmetod avses användas vid överensstämmelse-

provning än den som skall användas vid den grundläggande karakterise-

ringen skall båda metoderna ingå i den grundläggande karakteriseringen.

Annan metod för överensstämmelseprovning får endast användas om re-

sultaten tillförlitligt kan relateras till motsvarande resultat från den metod

som skall användas i den grundläggande karakteriseringen.

Provning av utlakning vid den grundläggande karakteriseringen

15 § För avfall som genereras regelbundet skall avfallets utlaknings-

egenskaper i den grundläggande karakteriseringen bedömas mot gräns-

värden för koncentrationen c

0

vid L/S 0,1 och för den ackumulerade utlakade

mängden vid L/S 10, med undantag för fenolindex där enbart ackumulerad

utlakad mängd vid L/S 10 utgör gränsvärde.

Avfallet skall undersökas med perkolationstest prCEN/TS 14405.

I de fall nämnda testmetod inte är tillämpbar skall en metod där kemisk

jämvikt avses uppnås mellan avfall och lakvatten användas för jämförelse

med likvärdiga gränsvärden.

16 § För avfall som inte genereras regelbundet skall avfallets utlaknings-

egenskaper bedömas mot gränsvärden för den ackumulerade utlakade mäng-

den vid L/S 10. Avfallet skall undersökas med skaktest SS-EN 12457-3 eller

perkolationstest prCEN/TS 14405.

I de fall nämnda testmetoder inte är tillämpbara skall en metod där kemisk

jämvikt avses uppnås mellan avfall och lakvatten användas för jämförelse

med likvärdiga gränsvärden.

5

NFS 2004:10

Överensstämmelseprovning

17 § Avfall som genereras regelbundet och som genomgått en grundläg-

gande karakterisering skall överenstämmelseprovas av avfallsproducenten.

Överensstämmelseprovning skall genomföras i den omfattning som be-

döms nödvändig i enlighet med den grundläggande karakteriseringen, dock

minst en gång per år. De nyckelparametrar som fastställts i den grundläg-

gande karakteriseringen skall provas.

Resultaten från överensstämmelseprovningen skall jämföras och över-

ensstämma med resultaten från den grundläggande karakteriseringen. Gräns-

värdena för respektive deponiklass får inte överskridas.

Dokumentationen av provningsresultaten skall sparas till dess att en ny

grundläggande karakterisering gjorts.

18 § Avfall som är undantaget från provningskraven för grundläggande

karakterisering enligt 12 § punkt 1, 2, 4 och 5 är också undantaget från krav

på överensstämmelseprovning.

19 § För överensstämmelseprovning skall skaktest SS-EN 12457-3 eller

perkolationstest prCEN/TS 14405 användas. Vid skillnad mellan resultatet

från perkolationstest och skaktest i den grundläggande karakteriseringen

ska perkolationstestet prCEN/TS 14405 användas för överensstämmelse-

provning. I de fall nämnda testmetoder inte är tillämpbara skall en metod där

kemisk jämvikt avses uppnås mellan avfall och lakvatten användas.

Provtagning

20 § Provtagningen av avfallet skall ske enligt en provtagningsplan som

skall utarbetas i enlighet med prEN 14899.

Kriterier för vilket avfall som får tas emot i de olika

deponiklasserna

Kriterier för deponier för inert avfall

21 § Avfall som får tas emot vid en deponi för inert avfall får inte överskrida

gränsvärdena för utlakning i 22 § och totalhalten av organiska parametrar i

23 §. Avfall får tas emot vid en deponi för inert avfall, utan att ha genomgått

provning, om avfallet omfattas av förteckningen i 24 §.

Gränsvärden för utlakning

22 § Avfall som får tas emot vid deponier för inert avfall får inte överskrida

följande gränsvärden för utlakning:

6

NFS 2004:10

Beståndsdel

c

0

(L/S = 0,1 l/kg)

L/S = 10 l/kg

mg/l

mg/kg torrsubstans

Arsenik

0,06

0,5

Barium

4

20

Kadmium

0,02

0,04

Krom total

0,1

0,5

Koppar

0,6

2

Kvicksilver

0,002

0,01

Molybden

0,2

0,5

Nickel

0,12

0,4

Bly

0,15

0,5

Antimon

0,1

0,06

Selen

0,04

0,1

Zink

1,2

4

Klorid

460

800

Fluorid

2,5

10

Sulfat

1500

1000(*)

Fenolindex

1

DOC (**)

160

500

Torrsubstans för (***)

4000

lösta ämnen

(*) Om avfallet överskrider dessa gränsvärden för sulfat kan det ändå anses överens-

stämma med mottagningskriterierna om utlakningen inte överskrider något av följande

värden: 1500 mg/l som C

0

där L/S = 0,1 l/kg och 6000 mg/kg där L/S = 10 l/kg. I detta

fall är gränsvärdet för torrsubstans för lösta ämnen inte tillämpbart.

(**) Om avfallet överskrider dessa gränsvärden för löst organiskt kol (DOC) vid dessa

egna pH-värde kan det alternativt provas vid L/S = 10 l/kg och pH mellan 7,5 och 8,0.

Avfallet kan anses uppfylla mottagningskriterierna för DOC om resultaten av denna

undersökning inte överskrider 500 mg/kg. (Ett förslag till en metod utgående från

prCEN/TS 14429 finns tillgängligt).

(***) Värdet för torrsubstans för lösta ämnen kan användas som alternativ till värdena

för sulfat och klorid.

Gränsvärden för organiska parametrar

23 § Utöver gränsvärdena för utlakning i 22 § får avfallet inte heller över-

skrida följande gränsvärden för totalhalt av organiska parametrar för att få

tas emot vid en deponi för inert avfall.

7

NFS 2004:10

Parameter

TOC

3 %

BTEX

6 mg/kg

PCB (Polyklorinerade bifenyler) (7 kongener)

1 mg/kg

Mineralolja (C10 till C40)

500 mg/kg

Summa cancerogena PAH (benso(a)antracen,

chrysen, benso(b)fluoranten,

benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,

indeno(1,2,3-cd)pyren

och dibens(a,h)antracen)

10 mg/kg torrsubstans

Summa övriga PAH (naftalen, acenaftalen,

acenaften, fluoren, fenantren, antracen,

fluoranten, pyren och benso(ghi)perylen)

40 mg/kg torrsubstans

Förteckning över avfall som utan provning får tas emot vid deponier

för inert avfall

24 § Avfall som omfattas av följande förteckning och som har ett och samma

ursprung och inte är förorenat får tas emot vid deponier för inert avfall utan

att behöva genomgå provning.

Om det finns anledning att misstänka att avfallet överskrider uppsatta

gränsvärden i 22 eller 23 §§ skall det provas.

Avfallskod

Karakterisering

Begränsningar

10 11 03

Glasfiberavfall

Endast utan organiska bindemedel

15 01 07

Glasförpackningar

17 01 01

Betong

Endast sorterat och utvalt bygg- och

rivningsavfall

17 01 02

Tegel

Endast sorterat och utvalt bygg- och

rivningsavfall

17 01 03

Klinker och keramik Endast sorterat och utvalt bygg- och

rivningsavfall

17 01 07

Blandningar av

Endast sorterat och utvalt bygg- och

betong, tegel,

rivningsavfall

klinker och keramik

17 02 02

Glas

17 05 04

Jord och sten

Inte matjord och torv och inte heller jord

och sten från förorenade områden

19 12 05

Glas

20 01 02

Glas

Endast separat insamlat glas

20 02 02

Jord och sten

- Endast från trädgårds- och parkavfall.

- Inte matjord och torv.

Med utvalt bygg- och rivningsavfall avses avfall med låga halter av annat

material (metall, plast, organiskt material, trä, gummi, etc.). Avfallets ursprung

skall vara känt.

8

NFS 2004:10

Bygg- och rivningsavfall från byggnationer som är förorenade med oor-

ganiska eller organiska farliga ämnen, t.ex. till följd av byggprocesser, mark-

förorening, lagring och användning av bekämpningsmedel eller andra far-

liga ämnen omfattas inte, såvida det inte klart visas att föroreningen av den

rivna byggnationen var obetydlig. Vidare omfattas inte bygg- och rivning-

savfall från byggnationer som är behandlade, täckta eller målade med mate-

rial som innehåller farliga ämnen i signifikanta mängder.

Kriterier för deponier för icke-farligt avfall

25 § Avfall som enligt avfallsförordningen (2001:1063) inte klassificeras

som farligt avfall får läggas på en deponi för icke-farligt avfall.

26 § Icke-farligt avfall som deponeras i samma deponicell som gipsbaserade

avfall får inte överskrida följande gränsvärden.

Parameter

Värde

TOC

5 %

DOC

800 mg/kg där L/S = 10 l/kg antingen vid materialets eget pH

eller ett pH-värde mellan 7,5 och 8,0

Avfall som kan tas emot vid deponier för icke-farligt avfall utan

provning

27 § Icke-farligt avfall får tas emot vid deponier för icke-farligt avfall utan att

ha genomgått provning. Detta gäller dock inte sådant icke-farligt avfall som

deponeras tillsammans med farligt avfall enligt 29-30 §§ eller med gips-

baserade avfall enligt 26 §.

Kriterier för icke-farligt avfall och farligt avfall som deponeras på en deponi

eller deponicell för icke-farligt avfall

28 § Stabilt, icke-reaktivt farligt avfall får deponeras på en deponi för icke-

farligt avfall om de kriterier som anges i 29-30 §§ är uppfyllda. Vid bedöm-

ning av avfallets fysikaliska stabilitet skall hänsyn tas till effekten av den

nedkrossning av avfallet som sker på deponin vid kompaktering eller annan

verksamhet. Nedkrossningen av det farliga avfallet får inte öka avfallets

utlakning så att den överstiger angivna gränsvärden.

29 § För att få tas emot vid en deponi för icke-farligt avfall får det farliga

avfallet inte överskrida 5 % TOC. Vidare får det farliga avfallets pH inte

underskrida 6. Avfallet skall dessutom vara undersökt avseende ANC.

30 § Avfall som läggs på en deponi eller i en deponicell för icke-farligt avfall

som tar emot stabilt, och icke-reaktivt farligt avfall får inte överskrida föl-

jande gränsvärden.

9

NFS 2004:10

Beståndsdel

c

0

(L/S = 0,1 l/kg)

L/S = 10 l/kg

mg/l

mg/kg torrsubstans

Arsenik

0,3

2

Barium

20

100

Kadmium

0,3

1

Krom total

2,5

10

Koppar

30

50

Kvicksilver

0,03

0,2

Molybden

3,5

10

Nickel

3

10

Bly

3

10

Antimon

0,15

0,7

Selen

0,2

0,5

Zink

15

50

Klorid

8 500

15 000

Fluorid

40

150

Sulfat

7 000

20 000

DOC (*)

250

800

Torrsubstans för

-

60 000

lösta ämnen (**)

(*) Om avfallet överskrider dessa gränsvärden för löst organiskt kol (DOC) vid dess

egna pH-värde kan det alternativt provas vid L/S = 10 l/kg och pH mellan 7,5 och 8,0.

Avfallet kan anses uppfylla mottagningskriterierna för DOC om resultaten av denna

undersökning inte överskrider 800 mg/kg. (Ett förslag till en metod utgående från

prCEN/TS 14429 finns tillgängligt).

(**) Värdet för torrsubstans för lösta ämnen kan användas som alternativ till värdena

för sulfat och klorid.

31 § Stabilt, icke-reaktivt farligt avfall som deponeras på en deponi för icke-

farligt avfall får inte deponeras i samma deponicell som biologiskt nedbrytbart

avfall.

32 § Stabilt, icke-reaktivt asbestavfall som inte innehåller andra farliga äm-

nen än bunden asbest får deponeras på deponier för icke-farligt avfall. Så-

dant avfall kan också deponeras i en separat cell.

En deponi eller en separat deponicell som tar emot asbestavfall som inte

innehåller andra farliga ämnen än bunden asbest skall uppfylla följande

krav:

- Allt asbestavfall skall vara täckt med lämpligt material senast samma dag

som det deponeras samt före det att asbestavfallet kompakteras. Om

avfallet inte kompakteras skall det regelbundet vattnas.

- Ingen verksamhet som kan leda till spridning av fibrer får företas på

deponin eller i deponicellen (t.ex. borrningar).

- En karta över deponin eller deponicellen där det anges var asbestavfall

har deponerats skall upprättas. Kartan skall bevaras även efter det att

deponin stängts.

- Lämpliga åtgärder för att begränsa eventuell framtida användning av

marken skall vidtas i syfte att undvika att människor kommer i kontakt

med avfallet.

10

NFS 2004:10

Kriterier för deponier för farligt avfall

33 § Avfall som inte överskrider angivna gränsvärden och som uppfyller

övriga kriterier i 34-35 §§ får läggas på en deponi för farligt avfall.

Gränsvärden för utlakning

34 § Farligt avfall får läggas på en deponi för farligt avfall om det inte

överskrider följande gränsvärden för utlakning

Beståndsdel

c

0

(L/S = 0,1 l/kg)

L/S = 10 l/kg

mg/l

mg/kg torrsubstans

Arsenik

3

25

Barium

60

300

Kadmium

1,7

5

Krom total

15

70

Koppar

60

100

Kvicksilver

0,3

2

Molybden

10

30

Nickel

12

40

Bly

15

50

Antimon

1

5

Selen

3

7

Zink

60

200

Klorid

15000

25000

Fluorid

120

500

Sulfat

17000

50000

DOC (*)

320

1000

Torrsubstans för

-

100000

lösta ämnen (**)

(*) Om avfallet överskrider dessa gränsvärden för löst organiskt kol (DOC) vid dess

egna pH-värde kan det alternativt provas vid L/S = 10 l/kg och pH mellan 7,5 och 8,0.

Avfallet kan anses uppfylla mottagningskriterierna för DOC om resultaten av denna

undersökning inte överskrider 1000 mg/kg. (Ett förslag till en metod utgående från

prCEN/TS 14429 finns tillgängligt).

(**) Värdet för torrsubstans för lösta ämnen kan användas som alternativ till värdena

för sulfat och klorid.

35 § Utöver gränsvärdena i 34 § får det farliga avfallet inte överskrida föl-

jande värden för att få läggas på en deponi för farligt avfall. För angivna

parametrar skall antingen GF eller TOC användas.

Parameter

Värden

GF

10 %

TOC

6 %

Avfallet skall dessutom vara undersökt avseende ANC.

11

NFS 2004:10

Skyldigheter i samband med att avfall tas emot för deponering

Kontroll på plats

36 § Innan avfall tas emot för deponering skall verksamhetsutövaren för

deponin kontrollera de handlingar som rör avfallet, inklusive de handlingar

som krävs enligt avfallsförordningen och rådets förordning (EEG) nr 259/93

av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter

inom, till och från Europeiska gemenskapen

2

, dokument angående den grund-

läggande karakteriseringen och, för det fall sådan krävs, överensstämmelse-

provning.

Verksamhetsutövaren skall spara de dokument/kopior på de dokument

som kontrollerats i tio år.

37 § Verksamhetsutövaren för deponin skall okulärbesiktiga avfallet i an-

slutning till infarten till deponin samt vid avlastning. Avfallets överens-

stämmelse med innehållet i handlingarna gällande grundläggande karakteri-

sering och överensstämmelseprovning skall kontrolleras.

Avfall som levereras av avfallsproducenten till en deponi under avfalls-

producentens kontroll får istället besiktigas vid lastningsplatsen.

38 § Om avfallet överensstämmer med det som beskrivs i den medföljande

dokumentationen och avfallet får deponeras i aktuell deponiklass får det tas

emot vid deponin. I annat fall skall det avvisas.

Om avfall inte tas emot för deponering skall verksamhetsutövaren för

deponin underrätta tillsynsmyndigheten om detta så snart som möjligt.

39 § För varje leverans av avfall som tas emot för deponering skall ett

skriftligt mottagningsbevis utfärdas och överlämnas till den som levererat

avfallet.

40 § Verksamhetsutövaren för deponin skall upprätta en plan för kontroll av

levererat avfall.

Förfaranden för insamling, kontroll och övervakning under

drifts- och efterbehandlingsfaserna

Insamling och omhändertagande av deponigas

41 § Insamlad deponigas skall behandlas och nyttiggöras. Om insamlad

gas inte kan användas för energiutvinning, skall den facklas eller hanteras

på annat miljömässigt mer effektivt sätt.

Provtagning och mätning

42 § Lakvatten, grundvatten, ytvatten och deponigas skall provtas och

mätas vid representativa punkter och på ett sådant sätt, att den kunskap

som behövs för att bedöma deponins inverkan på miljön och människors

hälsa erhålls.

2

EGT L 30, 6.2.1993, s. 1 (Celex 31999L0259)

12

NFS 2004:10

Provtagning och mätning skall omfatta följande:

1. Karakterisering av lakvatten skall genomföras på deponier för farligt av-

fall och deponier för icke-farligt avfall. Vid karakteriseringen skall para-

metrar som återger lakvattnets egenskaper och innehåll av ämnen som

kan orsaka negativa effekter på människors hälsa och miljön fastställas.

2. Under driftfasen skall, på deponier för farligt avfall och deponier för icke-

farligt avfall, lakvattenvolym mätas varje månad och de parametrar som

fastställts vid karakteriseringen enligt punkt 1 provas varje kvartal. Un-

der efterbehandlingsfasen skall lakvattenvolym mätas och parametrarna

provas var sjätte månad. Mätning och provtagning skall göras separat

vid varje punkt där lakvatten släpps ut.

3. Volym och sammansättning på ytvatten skall i förekommande fall mätas

respektive provas i en punkt uppströms och en punkt nedströms deponin

varje kvartal under driftfasen och var sjätte månad under efterbehandlings-

fasen.

4. Under den aktiva fasen skall grundvattennivå mätas och grundvatten-

sammansättning provas var sjätte månad. Mätning och provtagning skall

ske i minst en mätpunkt i grundvattnets inflödesområde och två i dess

utflödesområde. Provtagning och provning för att fastställa referens-

värden skall utföras på tre ställen innan deponering påbörjas.

5. Uttag av metan, koldioxid och syre skall mätas varje månad. För andra

gaser skall uttaget mätas regelbundet efter behov enligt sammansätt-

ningen av det deponerade avfallet. Gasutvinningssystemets effektivitet

skall kontrolleras var sjätte månad.

43 § Under den aktiva fasen skall den del av deponins yta som täcks av

avfall, deponins tillväxt och deponins sättningsbeteende mätas årligen. Till-

växt skall mätas i volym eller höjd.

Övrigt

Deponier som fanns eller som omfattades av tillstånd den 16 juli 2001

44 § Bestämmelser om deponier som fanns eller som omfattades av tillstånd

den 16 juli 2001 finns i 38-42 §§ förordningen (2001:512) om deponering av

avfall.

I fråga om deponier för farligt avfall skall bestämmelserna i 36 § 1st, 37 §

1 st, 38 § 2 st, 39 § följas fr.o.m. den 1 juli 2002. Detta gäller dock inte kravet

på kontroll av dokument angående den grundläggande karakteriseringen

och, för det fall sådan krävs, överensstämmelseprovning i 36 § 1 st och 37 §

1 st.

13

NFS 2004:10

Tillsyn och ansvar

45 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap.miljöbalken och i förordningen

(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.

Bestämmelser om verksamhetsutövares egenkontroll finns i 26 kap. 19 §

miljöbalken och i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egen-

kontroll.

Bestämmelser om straff finns i 29 kap.miljöbalken.

Övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 2005 avseende 1–20 §§ och 36–

45 §§ och i övrigt 16 juli 2005.

Genom föreskrifterna upphävs Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:14)

om deponering av avfall.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Stina Lundberg

(Enheten för förorenade områden)

14

NFS 2004:10

Bilaga 1

Provtagnings- och provningsmetoder

Allmänna avfallsegenskaper

Svensk standard SS-EN 13137, utgåva 1

3

: Bestämning av TOC i avfall, slam

och sediment.

Förslag till standard prEN 14346

3

: Characterization of waste – Calculation of

dry matter by determination of dry residue or water content.

Laktest

Förslag till teknisk specifikation prCEN/TS 14405

3, 4

: Leaching behaviour of

a waste material under standardized percolation conditions - Up-flow

percolation test.

Svensk standard SS-EN 12457-3, utgåva 1

3

: Karakterisering av avfall – laktest

– kontrolltest för utlakning från granulära material och slam – del 3: tvåstegs

skaktest vid L/S 2 l/kg och L/S 8 l/kg för material med hög fastfashalt och

med partikelstorlek mindre än 4 mm (utan eller med nedkrossning).

Nedbrytning av råavfall

Svensk standard SS-EN 13657, utgåva 1

3

: Nedbrytning för senare bestäm-

ning av andelen element som är upplösliga i kungsvatten (delvis nedbryt-

ning av fast avfall före elementär analys, så att silikatmatrisen förblir intakt)

Svensk Standard SS-EN 13656, utgåva 1

3

: Mikrovågsassisterad nedbryt-

ning med en blandning av fluorvätesyra (HF), salpetersyra (HNO

3

) och

saltsyra (HCl) för senare bestämning av elementen (total nedbrytning av

det fasta avfallet före elementär analys).

Analys

Svensk standard SS-EN 12506, utgåva 1

3

: Analys av lakvatten – Bestäm-

ning av pH, As, Ba, Cd, Cl

-

, Co, Cr, CrVI, Cu, Mo, Ni, NO

2

-

, Pb, total S,

SO

4

2-

, V och Zn (analys av oorganiska komponenter i fast avfall eller dess

lakvatten; större, mindre samt spårelement).

Svensk standard SS-EN 13370, utgåva 1

3

: Analys av lakvatten – Bestäm-

ning av ammonium – N, AOX, ledningsförmåga, Hg, fenolindex, TOC, lättill-

gänglig cyanid, fluorid (analys av oorganiska komponenter i fast avfall eller

dess lakvatten (anjoner).

3

SIS, Swedish Standards Institute, S:t Paulsgatan 6, 118 80 Stockholm, webbaddress:

www.sis.se

4

Det är tillåtet att avvika från metoden genom att slå ihop lakvatten för analys av den

ackumulerade utlakade mängden vid L/S 10 förutsatt att det inte förändrar analyserade

ackumulerade utlakade mängder genom tex utfällningar.

15

NFS 2004:10

Förslag till standard prEN 14039

3

: Determination of hydrocarbons (C10 to

C40) by gas chromatography.

Provtagning

Preliminär standard prEN 14899

3

: Characterization of waste – Sampling of

waste materials – Framework for preparation of a sampling plan preparation.