NFS 2005:10

Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2005:10

Utkom från trycket

den 17 juni 2005

Naturvårdsverkets föreskrifter om

yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av

elektriska eller elektroniska produkter;

beslutade den 1 juni 2005.

Med stöd av 24 och 25 §§avfallsförordningen (2001:1063) och 47 § för-

ordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreskri-

ver1 Naturvårdsverket följande.

Definitioner

1 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma bety-

delse som i 15 kap.miljöbalken, avfallsförordningen (2001:1063) och för-

ordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska

produkter. I övrigt avses i dessa föreskrifter med

el-avfall:

avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produk-

ter, innefattande alla komponenter, utrustningsdelar och

förbrukningsvaror som utgör en del av produkten när den

blir avfall,

förbehandling: sortering, demontering eller annan behandling av el-av-

fall inom därför avsedd anläggning som föregår återvin-

ning, bortskaffande eller ytterligare förbehandling av av-

fallet

sortering:

uppdelning av el-avfall i olika fraktioner, utan att något

ingrepp görs beträffande de elektriska eller elektroniska

delarna.

Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om yrkesmässig förbehand-

ling av el-avfall.

Bestämmelser om farligt avfall och batterier finns i avfallsförordningen

(2001:1063) och i förordningen (1997:645) om batterier.

3 § Bestämmelserna i 6-8 §§ gäller inte för förbehandling som endast omfat-

tar sortering och där sorteringen föregår annan förbehandling.

Bestämmelserna i 9 och 11 §§ gäller inte för förbehandling som endast

omfattar sortering.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om

avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)

(EGT L 37, 13.2.2003, s. 24, Celex 32002L0096), ändrat genom Europaparlamentets

och rådets direktiv 2003/108/EG (EGT L 345, 31.12.2003, s.106, Celex 32003L0108).

Elavfall-Rp.pmd

2005-06-03, 09:15

1

2

NFS 2005:10

4 § Om det vid tillståndsprövning enligt miljöbalken eller äldre föreskrifter

har meddelats villkor om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått som

är strängare än vad som följer av dessa föreskrifter, skall de strängare kra-

ven gälla.

5 § Certifiering enligt 25 § avfallsförordningen (2001:1063) krävs inte för ny

verksamhet under de första två verksamhetsåren. Sådan certifiering krävs

inte heller för förbehandling som endast omfattar sortering och där sorte-

ringen föregår annan förbehandling.

Kunskap och dokumentation

6 § Personer sysselsatta i förbehandlingsverksamhet skall ha för arbetsupp-

gifterna anpassade kunskaper om

1. hur el-avfallet bäst förbehandlas,

2. el-avfallets innehåll av hälso- och miljöfarliga ämnen samt

3. skyddsåtgärder för att minska risker vid förbehandling av el-avfallet.

För varje person sysselsatt i yrkesmässig förbehandlingsverksamhet skall

relevant utbildning och erfarenhet dokumenteras samt en plan för vidareut-

bildning utarbetas.

7 § I förbehandlingsverksamhet skall anteckningar föras om följande:

1. inkommande mängder el-avfall uppdelat på produktkategori enligt bi-

laga 1,

2. utgående mängder, angivna i vikt, elektriska och elektroniska produkter

och komponenter avsedda för återanvändning

3. den typ av förbehandling som förekommer i verksamheten avseende

olika produktkategorier enligt bilaga 1,

4. i verksamheten uppkomna mängder, angivna i vikt, avfall av fraktione-

rna: metall, glas förutom katodstrålerör och plast som inte innehåller

bromerade flamskyddsmedel samt ämnen, beredningar och komponen-

ter enligt punkt A i bilaga 2.

För varje fraktion skall mängderna delas upp i avfall avsett för material-

återvinning, energiåtervinning respektive bortskaffande.

5. de anläggningar till vilka utgående förbehandlat avfall transporteras samt

i vilka mängder, angivet i vikt,

6. mängd, angivet i vikt, av lagrat icke förbehandlat el-avfall, behandlat

avfall samt farligt avfall vid kalenderårets slut.

Anteckningarna skall för varje kalenderår sammanställas senast den 31

mars påföljande år och sparas i 5 år. Efter anmodan skall dessa lämnas till

tillsynsmyndigheten

8 § Förbehandlare skall kontrollera att mottagare av förbehandlat avfall har

erforderliga tillstånd för att återvinna, bortskaffa eller ytterligare förbehandla

avfallet.

Försiktighetsmått

9 § Åtminstone de ämnen, beredningar och komponenter som nämns i bi-

laga 2 skall avlägsnas från el-avfallet och hanteras i separata fraktioner.

Elavfall-Rp.pmd

2005-06-03, 09:15

2

3

NFS 2005:10

Även ämnen, beredningar och komponenter som inte omfattas av första

stycket men i utsorterad fraktion klassificeras som farligt avfall enligt avfalls-

förordningen (2001:1063) skall avlägsnas från el-avfallet och hanteras i se-

parata fraktioner om det inte är uppenbart oskäligt.

10 § Den som bedriver förbehandlingsverksamhet skall lagra el-avfallet

- skyddat mot nederbörd,

- på en plats som är försedd med tät ytbeläggning,

- så att spill och förorenat dagvatten samlas upp och kan kontrolleras, och

- på en plats som vid behov är försedd med anordning för omhänderta-

gande av oljespill genom oljeavskiljning.

11 § Den som bedriver förbehandlingsverksamhet skall förbehandla el-av-

fallet

- skyddat mot nederbörd,

- på en plats som är försedd med tät ytbeläggning,

- så att spill och förorenat dagvatten samlas upp och kan kontrolleras, och

- på en plats som vid behov är försedd med anordning för omhänderta-

gande av oljespill genom oljeavskiljning.

Vid anläggningen skall det även finnas

- vågar för att väga det förbehandlade avfallet,

- lämpliga utrymmen för lagring av nedmonterade, lösa delar, och

- lämpliga behållare för lagring av batterier, kondensatorer som innehåller

polyklorerade bifenyler (PCB) eller polyklorerade terfenyler (PCT), ra-

dioaktivt avfall och annat farligt avfall som förekommer i verksamheten.

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2006 varvid Naturvårds-

verkets föreskrifter (NFS 2001:8) om yrkesmässig förbehandling av avfall

som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter upphör att gälla.

2. Äldre bestämmelser gäller för el-avfall för vilket annan förbehandling än

sortering påbörjats före den 1 januari 2006.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Martin Påhlman

(Enheten för produkter och avfall)

Elavfall-Rp.pmd

2005-06-03, 09:15

3

4

NFS 2005:10

Bilaga 1

Till förbehandlingsverksamhet inkommande produktkategorier

Mängder skall anges som vikt.

1. Stora hushållsapparater

2. Små hushållsapparater

3. IT- och telekommunikationsutrustning

4. Hemutrustning

5. Belysningsutrustning

6. Elektriska och elektroniska verktyg (med undantag för storskaliga, fasta

industriverktyg)

7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning

8. Medicintekniska produkter (med undantag för alla implantat och infekte-

rade produkter)

9. Övervaknings- och kontrollinstrument

10. Varuautomater

11. Övrigt (produkter som ej omfattas av förordningen (2005:209) om

producentansvar för elektriska och elektroniska produkter)

Elavfall-Rp.pmd

2005-06-03, 09:15

4

5

NFS 2005:10

Bilaga 2

A. Ämnen, beredningar och komponenter som skall avlägsnas

1. Kondensatorer som är PCB-varor i enlighet med förordningen (1998:122)

om bortskaffande av PCB m.m.

2. Komponenter som innehåller kvicksilver

3. Batterier

4. Kretskort i mobiltelefoner, oavsett storlek, samt i andra produkter om

kretskortets yta är större än 10 kvadratcentimeter

5. Färg(toner)kassetter för färg i flytande form, kräm och pulver.

6. Plast som innehåller bromerade flamskyddsmedel

7. Asbestavfall och komponenter som innehåller asbest

8. Katodstrålerör

9. Freoner (CFC), halogenerade kolväten (HCFC), vätefluorkolföreningar

(HFC) och kolväten (HC)

10. Gasurladdningslampor

11. Bildskärmar med flytande kristaller (om lämpligt tillsammans med höljet)

som är större än 100 kvadratcentimeter och alla sådana bildskärmar som

belyses bakifrån med gasurladdningslampor

12. Utvändiga elektriska kablar

13. Komponenter som innehåller mineralull enligt beskrivningen i bilaga 5

till Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering

och märkning av kemiska produkter

14. Komponenter som innehåller radioaktiva ämnen med undantag för kom-

ponenter under den tröskel för undantag som fastställs i 2 § strålskydds-

förordningen (1988:293) och bilagan till den förordningen.

15. Elektrolytiska kondensatorer som innehåller potentiellt skadliga ämnen

(höjd > 25 mm, diameter > 25 mm eller ungefär samma volym).

Ämnen, beredningar och komponenter som avlägsnats skall bortskaffas

eller återvinnas i enlighet med avfallslagstiftningen.

B. Utöver vad som anges under A skall följande åtgärder vidtas

1. Den flourescerande ytbeläggningen skall avlägsnas från katodstrålerör.

2. Gaser som bryter ned ozon eller har en global uppvärmningspotential

(GWP) som överstiger 15 skall avlägsnas från t.ex. skum och kylslingor.

3. Kvicksilvret skall avlägsnas från gasurladdningslampor.

C.

Punkterna A och B skall tillämpas på ett sådant sätt att miljövänlig återan-

vändning och materialåtervinning av komponenter eller hela apparater inte

hindras.

Elavfall-Rp.pmd

2005-06-03, 09:15

5