NFS 2009:10

Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2009:10

Utkom från trycket

den 30 december 2009

Ersätter NFS 2009:10

som utkom från trycket

den 21 december 2009

Naturvårdsverkets föreskrifter

om artskydd;

beslutade den 22 december 2009.

Med stöd av 36 och 54 §§artskyddsförordningen (2007:845), 9 § förordningen

(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, 7 kap. 4 och 14 §§ och 9 kap. 3 §

förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

föreskriver Naturvårdsverket följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter anger vilka uppgifter om arter av vilda djur och växter

som verksamhetsutövare för handel, preparering och förevisning årligen ska

redovisa till länsstyrelsen. Föreskrifterna anger också vilka institutioner som

är undantagna från kravet på verksamhetstillstånd samt vilka avgifter som ska

tas ut för prövning och tillsyn.

Definitioner

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har, om inte annat

anges, samma betydelse som i 8 kap.miljöbalken och som i artskyddsförord-

ningen (2007:845).

Rapporteringskrav i fråga om viss handel, preparering och

förevisning

3 § Den som har

tillstånd enligt 46 eller 47 §§artskyddsförordningen

(2007:845) ska årligen, senast den sista februari eller det senare datum som

länsstyrelsen beslutar, sända en kopia till länsstyrelsen av den förteckning som

under föregående kalenderår förts i enlighet med verksamhetstillståndet.

4 § I en förteckning enligt 3 § ska följande redovisas:

1. art (svenskt och vetenskapligt namn),

2. ursprung (infångad i naturen eller uppfödd i fångenskap),

3. datum när exemplaret inkom till respektive lämnades ut från verksam-

heten,

4. namn, adress och telefonnummer avseende leverantör/säljare/inlämnare

och köpare/mottagare enligt villkor i tillståndet,

5. eventuell märkning om arten finns uppräknad i a) 33 § första stycket

jaktförordningen (1987:905), b) rådets förordning (EG) nr 338/97, eller

c) bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845), och

6. de ytterligare uppgifter länsstyrelsen beslutar om.

2

NFS 2009:10

Naturvårdsverket kan från länsstyrelserna begära uppgifter från inlämnade

förteckningar.

Undantag från kravet på tillstånd för viss preparering

5 § Institutioner som förtecknas i bilagan till dessa föreskrifter undantas från

kravet på tillstånd för preparering i 35 § artskyddsförordningen (2007:845).

Institutioner med undantag ska föra en förteckning över de djur, växter och

delar av djur eller växter som prepareras och omfattas av tillståndskravet i

35 § artskyddsförordningen (2007:845). I förteckningen ska redovisas dels de

uppgifter som anges i 52 § artskyddsförordningen (2007:845) dels de uppgifter

som anges i bilagan till dessa föreskrifter.

6 § Institutioner med undantag enligt 5 § artskyddsförordningen (2007:845)

ska årligen, senast den sista februari till länsstyrelsen redovisa de åtgärder som

omfattas av förbudet i 25 § artskyddsförordningen (2007:845) men som är

undantagna från förbudet enligt 30 § 5 punkten samma förordning, dvs. handel

som ett naturligt led i prepareringsverksamhet. Redovisningen ska innehålla de

uppgifter som anges i bilagan till dessa föreskrifter.

Avgifter

7 § Avgift ska betalas för Naturvårdsverkets prövning enligt 32 § artskydds-

förordningen (2007:845). För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 10 §

avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 ska tillämpas.

8 § Avgift ska tas ut för länsstyrelsens prövning av ansökningar enligt 46

och 47 §§ artskyddsförordningen (2007:845). För avgiftens storlek gäller

bestämmelserna i 10 § avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2

ska tillämpas.

9 § Avgift ska betalas med 500 kr för varje hel timmes handläggningstid för

tillsyn av verksamhet som omfattas av 46 § artskyddsförordningen (2007:845)

och för tillsyn av anläggningar för djur som hålls i fångenskap för pälspro-

duktion.

Myndigheten får med hänsyn till en verksamhets ringa omfattning eller annan

särskild omständighet sätta ned eller efterskänka avgiften.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 januari 2010, varvid Naturvårdsverkets

föreskrifter NFS 1999:7 om artskydd upphör att gälla.

NATURVÅRDSVERKET

ANNA DIXELIUS

Yvonne Lundell

(Viltförvaltningsenheten)

3

NFS 2009:10

Bilaga

Institutioner med undantag enligt 5 § från krav på tillstånd för viss

preparering i 35 § artskyddsförordningen (2007:845)

Följande institutioner undantas enligt 5 § från krav på tillstånd:

1. Göteborgs naturhistoriska museum,

2. Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum och

3. Malmö naturmuseum.

Institutioner som undantas enligt 5 § från krav på tillstånd, ska föra en förteck-

ning med innehåll enligt punkt A och B nedan:

A. För exemplar av en art, eller grupp av exemplar av en art av:

– djur eller växter som tagits från naturen,

– däggdjur eller fåglar av arter som räknas upp i bilagan i 33 § första stycket

jaktförordningen (1987:905), som tagits upp i bilaga A eller B till rådets

förordning (EG) nr 338/97 eller tagits upp i bilaga 1 till artskyddsförord-

ningen (2007:845) ska redovisning ske av

1. antal,

2. art (svenskt och vetenskapligt namn),

3. om och i sådant fall på vilket sätt och varifrån (land) exemplaret tagits

från naturen,

4. om exemplaret utgör ett helt djur eller en hel växt eller viss del därav,

5. när exemplaret inkom till, respektive lämnades ut från verksamheten,

6. namn, adress och telefonnummer till leverantör (inlämnare) och köpare

(mottagare) och

7. hur exemplaret kan identifieras.

B. För varje exemplar av en art eller grupp av exemplar av en art, med undantag

för exemplar som omfattas av punkt A ovan eller utgör en artificiellt förökad

växt, som hanterats i verksamheten och som avses med tillståndskravet i verk-

samheten i 35 § artskyddsförordningen (2007:845) ska redovisning ske av

1. antal,

2. art (svenskt och vetenskapligt namn) och

3. namn, adress och telefonnummer till leverantör (inlämnare).

Elanders Sverige AB, 2009