NFS 2010:1

Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2010:1

Utkom från trycket

den 1 februari 2010

Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn,

varg, järv, lo och kungsörn;

beslutade den 14 januari 2010.

Med stöd av 10 § förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv,

lo och kungsörn föreskriver Naturvårdsverket följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter reglerar samverkan mellan länsstyrelser och Sametinget

i samverkansråd för rovdjursförvaltningsområden. Vidare regleras länssty-

relsens och samverkansrådens arbete med miniminivåer och inriktningar för

förekomsten av björn, varg, järv, lo och kungsörn, samt länsstyrelsens arbete

med rovdjursförvaltningsplaner.

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma betydelse

som i jaktförordningen (1987:905) och förordningen (2009:1263) om förvaltning

av björn, varg, järv, lo och kungsörn.

Samverkansråd

3 § Samverkansråd är enligt 3 § förordningen (2009:1263) om förvaltning av

björn, varg, järv, lo och kungsörn organ för samverkan mellan länsstyrelserna

som ingår i ett rovdjursförvaltningsområde. I rovdjursförvaltningsområden med

renskötsel ska samverkan även omfatta Sametinget.

Uppgifter

4 § Samverkansrådet ska

1. samverka i frågor som rör den regionaliserade rovdjursförvaltningen,

och

2. utarbeta riktlinjer och principer för den regionaliserade rovdjursförvalt-

ningen.

5 § Samverkansrådet ska samverka i frågor som rör jakt efter stora rovdjur.

Samverkansrådet ska verka för att det inte fälls fler djur i rovdjursförvalt-

ningsområdet än vad som är tillåtet enligt Naturvårdsverkets delegeringsbeslut

fattat med stöd av 24 b § jaktförordningen (1987:905).

NFS 2010:1

2

Elanders Sverige AB, 2010

Representation och arbetsformer

6 § Landshövdingen, eller den landshövdingen utser, ska i samverkansrådet re-

presentera länsstyrelsen. Sametinget utser den som ska representera Sametinget.

Samverkansrådets ledamöter utses för högst två år.

Om det finns särskilda skäl som föranleder det ska samverkansrådet anlita

sakkunniga med kunskap om de särskilda förutsättningar för viltförvaltningen

som råder i rovdjursförvaltningsområdet.

7 § Ett samverkansråd ska sammanträda vid minst två tillfällen per år. Varje

länsstyrelse svarar under två års tid för ordförandeskapet i samverkansrådet.

Ordförandeskapet alternerar i den ordning som samverkansrådet beslutar.

Samverkansrådets beslut ska tas i samförstånd.

Miniminivåer och inriktningar för förekomsten av stora rovdjur

8 § De förslag till miniminivåer, inriktningar och regionala nivåer som anges

i 4 § förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och

kungsörn ska vara möjliga att uppnå senast fem år efter fastställande.

Länsstyrelsen och samverkansrådet ska på begäran av Naturvårdsverket lämna

förslag till miniminivåer, inriktningar och regionala nivåer.

Rovdjursförvaltningsplaner

9 § Länsstyrelsens rovdjursförvaltningsplan enligt 7 § förordningen

(2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn ska gälla i

högst fem år och beskriva målsättningar och rutiner för länsstyrelsens förvalt-

ningsarbete.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 februari 2010.

NATURVÅRDSVERKET

EVA SMITH

Ola Larsson

(Viltförvaltningsenheten)