NFS 2010:15

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo

1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

NFS 2010:15

Utkom från trycket

den 29 december 2010

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för

länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo;

beslutade den 2 december 2010.

Med stöd av 24 c § jaktförordningen (1987:905) föreskriver Naturvårdsverket

följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter reglerar länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo med

stöd av 23 d § och efter delegering enligt 24 a eller 24 b §§jaktförordningen

(1987:905).

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i dessa föreskrifter och allmänna råd

har samma betydelse som i jaktförordningen (1987:905) och förordningen

(2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn.

Påskjutning

Skott har avlossats mot och med avsikt att fälla djur och det

har inte konstaterats att djuret har fällts.

Jakttid

3 § I Norra rovdjursförvaltningsområdet får länsstyrelsens beslut om licensjakt

efter lo gälla perioden från och med den 1 mars längst till och med den 15 april.

I övriga delar av landet får länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo endast

gälla perioden från och med den 1 mars till och med den 31 mars.

Vilka djur får fällas

4 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo ska föreskriva att lo får fällas

oavsett djurets kön och ålder.

Begränsningar av jaktmedel

5 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo ska föreskriva att

1. högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma lo får användas

samtidigt,

2. hundar inte får bytas under jakt på en och samma lo och under en och samma

dag.

2

NFS 2010:15

Fångstredskap

6 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo med fångstredskap ska fö-

reskriva att

1. jakt endast får bedrivas med följande fångstredskap: Åbrånsfällan (L93),

Lofälla Grimsö (L94), Tunnelfälla Söderholm (L95), Sinkabirum (L99)

samt Sinkabirum kombi (L112),

2. fångstredskap som används ska koordinatsättas med GPS-koordinater enligt

SWEREF/RT90, alternativt anges med markering på karta. Länsstyrelsens

beslut ska ange att platsangivelsen för fångstredskapet ska anmälas skrift-

ligen till länsstyrelsen i det län redskapet är placerat samt att anmälan ska

ske från och med den 1 februari till och med den 28 februari samma år som

jakten ska bedrivas,

3. tillsyn och vittjning av fångstredskap ska ske minst två gånger per dygn.

Vidare ska beslutet ange att en vittjning alltid ska ske på morgonen senast

en timme efter solens uppgång och en andra vittjning efter solens nedgång.

Allmänna råd till 6 §

Länsstyrelsen bör i sitt beslut om licensjakt efter lo rekommendera

följande:

Att lo som fångats med fångstredskap och som konstateras vara sän-

darmärkt inte avlivas utan frisläpps och att lodjursforskningsprojektet

kontaktas innan frisläppande.

Att fångstredskap förses med elektroniska anordningar som informe-

rar jägaren när fångstredskapet har slagit igen. Användning av sådana

anordningar befriar dock inte från kravet att varje fångstredskap ska

vittjas på plats minst två gånger per dygn.

Länsstyrelsen bör i sitt beslut om licensjakt efter lo erinra om bestäm-

melserna i 26 och 27 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna

råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt.

Jaktledaren

7 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo ska föreskriva att

1. jakt inte får bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje

jakttillfälle. Vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare,

2. ansvarig jaktledare svarar för att kommunikationsvägarna under jakten

säkerställer att villkoren för jakten efterlevs,

3. jaktledaren ska informera skytten om dennes ansvar att rapportera fälld lo till

länsstyrelsen i enlighet med 5 b § jaktförordningen (1987:905). Därutöver

ska jaktledaren informera skytten om dennes ansvar att rapportera fälld

eller påskjuten lo i enlighet med de villkor länsstyrelsen ställt med stöd

av 8 § dessa föreskrifter. Om inte länsstyrelsen har utfärdat sådana villkor

ska skytten informeras om anmälningsplikten enligt 5 b § jaktförordningen

(1987:905),

4. jaktledaren minst en gång i timmen ska informera sig om hur många djur

som återstår av tilldelningen i det område där jakt efter lo bedrivs,

3

NFS 2010:15

5. jaktledaren vid jakt med fångstredskap ska kontrollera att djur återstår av

tilldelningen innan fångad lo avlivas för att förvissa sig om att djur återstår

av tilldelningen,

6. jaktledaren inför varje jakttillfälle ska försäkra sig om att en hund som är

särskilt tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas på skottplatsen inom

högst två timmar från påskjutningen i enlighet med 17 § andra stycket

jaktförordningen (1987:905),

7. jaktledaren före jaktens början ska informera samtliga jaktdeltagare om

villkoren för jakten, kommunikationsbestämmelser, otillåtna skjutriktningar,

gränsförhållanden samt om övriga regler som kan behövas för jaktens ge-

nomförande. Jaktledaren ska vidare informera om skyldigheten att inneha

vapenlicens och att ha löst jaktkort (viltvårdsavgift),

8. jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om att han/hon bör vara an-

svarsförsäkrad, bör bära röda band eller motsvarande kännetecken under

jakten samt att han/hon årligen före jakten bör ha förvissat sig om att vapnet

är inskjutet och att han/hon har tillräcklig skjutskicklighet för att bedriva

jakt efter lo,

9. jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om riskerna för skadskjutning

av lo, uppmana jaktdeltagarna att vid jakt med kulgevär endast skjuta med

stöd och endast skjuta rena sidoskott mot stillastående djur.

Anmälan om fällt eller påskjutet djur

8 § Av 9 b § 4. och 5. jaktförordningen (1987:905) framgår att länsstyrelsen i

beslut om licensjakt efter lo ska ange de villkor som behövs för att så långt som

möjligt undvika skador eller olägenheter av betydelse för den berörda artens

bestånd samt ange den kontroll som kommer att ske.

Allmänna råd till 8 §

Länsstyrelsen bör ställa krav på en snävare tidsram för rapportering av

fälld eller påskjuten lo än vad som föreskrivs i 5 b § jaktförordningen

( 1987:905 ). Tidsramen för rapportering av fälld lo bör vara att fälld lo

rapporteras snarast och senast inom en timme från den tidpunkt som

djuret fällts. Länsstyrelsen bör i beslut om licensjakt efter lo ange att

påskjuten lo rapporteras snarast.

9 § Utöver vad som föreskrivs i 5 c § jaktförordningen (1987:905) ska läns-

styrelsens beslut om licensjakt efter lo föreskriva att skytten vid en anmälan till

länsstyrelsen enligt 8 § dessa föreskrifter ska uppge namn, adress och telefon-

nummer till ansvarig jaktledare.

Platsundersökning och eftersök

10 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo ska föreskriva att

1. den som påskjutit lo ansvarar tillsammans med jaktledaren för att platsun-

dersökning genomförs till dess det är fastställt huruvida djuret är skadat

eller inte,

4

NFS 2010:15

2. den som påskjutit lo ansvarar tillsammans med jaktledaren för att eftersök

genomförs om platsundersökningen eller andra omständigheter visat på att

det påskjutna djuret är skadat. Eftersök ska genomföras till dess:

a. djuret påträffats dött,

b. djuret påträffats skadat och avlivats, eller

c. det står klart att djuret inte kan anträffas,

3. jaktledaren ska till länsstyrelsens besiktningsman redovisa hur platsunder-

sökning eller eftersök genomförts,

4. jaktledaren ska uppvisa skottplatsen för länsstyrelsens besiktningsman och

tillsammans med besiktningsmannen och den som påskjutit djuret genom-

föra en fältkontroll och följa upp vad som skett efter skott. Jaktledaren ska

säkerställa att spår på skott- och fallplats inte förstörs och ska tillsammans

med besiktningsmannen dokumentera platsundersökning och eftersök på

blankett som Naturvårdsverket tillhandahåller.

Avräkning och avlysning

11 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo ska föreskriva att

1. påskjutet djur ska avräknas såvida det inte genom länsstyrelsens fältkontroll

har påvisats att djuret är oskadat,

2. länsstyrelsen ska avlysa jakten då det totala antalet djur fällts eller påskjutits

och avräknats inom ett län eller del av län eller om jakttiden löpt ut. Läns-

styrelsen ska informera om avlysningen på lämpligt sätt,

3. djur som påskjuts i ett jaktområde och faller i ett annat jaktområde ska

avräknas i det jaktområde där djuret faller om tilldelning återstår i detta

jaktområde. Om jakten är avlyst eller inte varit tillåten i det område där

djuret faller ska djuret avräknas i det område där djuret påskjutits,

4. fälls djur med stöd av andra beslut eller dödas på annat sätt under den tid då

licensjakt är tillåten efter lo, ska dessa djur inte avräknas licenstilldelningen.

Besiktning av fällt djur

12 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo ska föreskriva att

1. av länsstyrelsen förordnad besiktningsman ska besikta samtliga fällda djur

och skriftligt dokumentera hur platsundersökning och eftersök genomförts

då djur påskjutits,

2. skytten inom ett dygn från det att djuret fällts uppvisa hela det fällda djuret

för länsstyrelsens besiktningsman. Om länsstyrelsen så begär ska skottplats/

fallplats samt eventuellt fångstredskap omgående uppvisas. Besiktnings-

mannen fyller tillsammans med skytten i de blanketter för licensjakt efter

lo som Naturvårdsverket tillhandahåller.

5

NFS 2010:15

Undantag

13 § Naturvårdsverket får i det enskilda fallet medge undantag från dessa

föreskrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 januari 2011.

Naturvårdsverket

MARIA ÅGREN

Monica Eriksson

(Viltförvaltningsenheten)