NFS 2010:7

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2010:7

Utkom från trycket

den 14 juni 2010

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för

länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn

beslutade den 27 maj 2010

Med stöd av 24 c § jaktförordningen (1987:905) föreskriver Naturvårdsverket

följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter reglerar länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn

med stöd av 23 d § och efter delegering enligt 24 a eller 24 b §§ jaktförord-

ningen (1987:905).

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i dessa föreskrifter och allmänna råd

har samma betydelse som i jaktförordningen (1987:905) och förordningen

(2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn.

Odlingsgränsen

Med odlingsgränsen avses den gräns som redovisas på

Lantmäteriets kartor i skalorna 1:50 000 och 1:100 000.

Påskjutning

Skott har avlossats mot och med avsikt att fälla djur och

det har inte konstaterats att djuret har fällts.

Åtel

Material som iordningställts i syfte att locka till sig vilt.

Allmänna råd till definition av åtel

Rester av vilt på plats där vilt fällts, som inte flyttats eller på annat sätt iord-

ningställts i jaktsyfte, bör inte betraktas som åtel. Fallvilt som inte flyttats från

den plats där det fallit bör inte heller betraktas som åtel.

Jakttid

3 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn får endast gälla perioden

från och med den 21 augusti till och med den 15 oktober. I de delar av Norr-

bottens län som ligger väster om odlingsgränsen får länsstyrelsens beslut om

licensjakt endast gälla perioden från och med den 21 augusti till och med den

30 september.

Vilka djur får fällas

4 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn ska föreskriva att björnhona

som åtföljs av ungar samt ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder)

inte får fällas. Länsstyrelsens beslut ska rekommendera att inte fälla årsunge.

2

NFS 2010:7

Begränsningar av jaktmedel, med mera

5 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn ska föreskriva att högst två

hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt.

Länsstyrelsens beslut ska rekommendera att hundarna inte byts under jakt på

en och samma björn och under en och samma dag.

6 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn ska föreskriva att jakt inte

får bedrivas med hjälp av åtel.

Allmänna råd till 6 §

Upptag av björnspår med hjälp av jakthund vid en åtel bör betraktas som jakt

med hjälp av åtel.

Jaktledaren

7 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn ska föreskriva följande:

1. Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje

jakttillfälle.

2. Ansvarig jaktledare svarar för att kommunikationsvägarna under jakten

säkerställer att villkoren för jakten efterlevs.

3. Jaktledaren ska informera skytten om dennes ansvar att rapportera fälld björn

till länsstyrelsen i enlighet med 5 b § jaktförordningen (1987:905). Därutöver

ska jaktledaren informera skytten om dennes ansvar att rapportera fälld eller

påskjuten björn i enlighet med de villkor länsstyrelsen ställt med stöd av 8 §.

Om inte länsstyrelsen har utfärdat sådana villkor ska skytten informeras om

anmälningsplikten enligt 5 b § jaktförordningen (1987:905).

4. Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle hålla sig informerad om hur många

djur som återstår av tilldelningen i det område där licensjakt bedrivs.

5. Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle försäkra sig om att en hund som är

särskilt tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas på skottplatsen inom högst

två timmar från påskjutningen i enlighet med 17 § andra stycket jaktförord-

ningen (1987:905). Vidare bör jaktledaren försäkra sig om att en hund som är

särskilt tränad för att spåra björn ska kunna finnas på skottplatsen inom högst

fyra timmar från påskjutningen.

6. Jaktledaren ska före jaktens början informera samtliga jaktdeltagare om

villkoren för jakten, kommunikationsbestämmelser, otillåtna skjutriktningar,

gränsförhållanden samt om övriga regler som kan behövas för jaktens genom-

förande. Jaktledaren ska vidare informera om skyldigheten att inneha vapen-

licens och att ha löst jaktkort (viltvårdsavgift).

7. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om att han/hon bör vara

ansvarsförsäkrad, bör bära röda band eller motsvarande kännetecken under

jakten samt att han/hon årligen före jakten bör ha förvissat sig om att vapnet

är inskjutet och att han/hon har tillräcklig skjutskicklighet för att bedriva jakt

efter björn.

3

NFS 2010:7

8. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om riskerna med skadskjutning

av björn, uppmana jaktdeltagarna att endast skjuta med stöd och att endast skjuta

rena sidoskott mot stillastående björnar.

Allmänna råd till 7 § punkt 5.

Att hunden ska vara särskilt tränad för att spåra björn bör inte uppfattas som

ett krav på att hundekipaget ska vara särskilt certifierat för björnspårning.

Allmänna råd till 7 § punkt 7.

Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn bör rekommendera att jägare

inför jakten avlägger skytteprovet Björnpasset eller motsvarande.

Anmälan om fällt eller påskjutet djur

8 § Av 9 b § 4. och 5. jaktförordningen (1987:905) framgår att länsstyrelsen i

beslut om licensjakt efter björn ska ange de villkor som behövs för att så långt

som möjligt undvika skador eller olägenheter av betydelse för den berörda artens

bestånd samt ange den kontroll som kommer att ske.

Allmänna råd till 8 §

Länsstyrelsen bör ställa krav på en snävare tidsram för rapportering av fälld

eller påskjuten björn än vad som föreskrivs i 5 b § jaktförordningen (1987:905) .

En snävare tidsram för rapportering av fälld björn kan vara att fälld björn ska

rapporteras snarast och senast inom tre timmar från den tidpunkt som djuret

fällts eller att fälld björn ska rapporteras snarast och senast klockan 21 samma

dag som djuret fällts. Länsstyrelsen bör i beslut om licensjakt efter björn ange

att påskjuten björn ska rapporteras snarast.

9 § Utöver vad som föreskrivs i 5 c § jaktförordningen (1987:905) ska läns-

styrelsens beslut om licensjakt efter björn föreskriva att skytten vid en anmälan

enligt 8 § dessa föreskrifter ska uppge namn, adress och telefonnummer till

ansvarig jaktledare.

Platsundersökning och eftersök

10 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn ska föreskriva följande:

1. Den som påskjutit björn ansvarar tillsammans med jaktledaren för att plats-

undersökning genomförs tills dess det är fastställt huruvida björnen är skadad

eller inte.

2. Den som påskjutit björn ansvarar tillsammans med jaktledaren för att eftersök

genomförs om platsundersökningen eller andra omständigheter visat på att den

påskjutna björnen är skadad. Eftersök ska genomföras tills dess:

a. djuret påträffats dött,

b. djuret påträffats skadat och avlivats, eller

c. djuret inte kan anträffas.

3. Jaktledaren ska till länsstyrelsens besiktningsman redovisa hur platsunder-

sökning eller eftersök genomförts.

NFS 2010:7

4

Elanders Sverige AB, 2010

4. Jaktledaren ska uppvisa skottplatsen för länsstyrelsens besiktningsman och

tillsammans med besiktningsmannen och den som påskjutit björnen genomföra

en fältkontroll och följa upp vad som skett efter skott. Jaktledaren ska till-

sammans med besiktningsmannen dokumentera platsundersökning och eftersök

på blankett som Naturvårdsverket tillhandahåller.

Avräkning och avlysning

11 § Av länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn ska det framgå att:

1. Påskjutet djur ska avräknas såvida det inte genom fältkontrollen har påvisats

att djuret är oskadat.

2. Länsstyrelsen ska avlysa jakten då det totala antalet djur fällts eller påskjutits

och avräknats inom ett län eller del av län eller om jakttiden löpt ut. Läns-

styrelsen ska informera om avlysningen på lämpligt sätt.

3. Fälls djur med stöd av andra beslut eller dödas på annat sätt under den tid

då licensjakt är tillåten efter den aktuella arten, ska dessa djur inte avräknas

licenstilldelningen.

Besiktning av fällt djur

12 § Av länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn ska det framgå att:

1. Av länsstyrelsen förordnad besiktningsman ska besikta samtliga fällda djur

och skriftligt dokumentera hur platsundersökning och eftersök genomförts då

djur påskjutits.

2. Skytten ska inom ett dygn från det att djuret fällts uppvisa hela det fällda

djuret för länsstyrelsens besiktningsman. Om besiktningsmannen så begär ska

skottplats/fallplats omgående uppvisas. Besiktningsmannen fyller tillsammans

med skytten i de blanketter för licensjakt efter björn som Naturvårdsverket

tillhandahåller.

Undantag

13 § Naturvårdsverket får i det enskilda fallet medge undantag från dessa

föreskrifter.

________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2010.

Naturvårdsverket

EVA SMITH

Ola Larsson

(Viltförvaltningsenheten)