NFS 2014:22

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2010:1) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Föreskrifter

om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2010:1)

om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn;

beslutade den 20 augusti 2014

Med stöd av 10 § förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv,

lo och kungsörn föreskriver Naturvårdsverket

dels att rubrikerna närmast före 3 och 4 §§ ska utgå,

dels att 3-5 §§ ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 6-9 §§ ska betecknas 3-6 §§,

dels att 1 § ska ha följande lydelse,

dels att de nya 3, 5 och 6 §§ samt rubrikerna närmast före de nya 3 och 5 §§

ska ha följande lydelse.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter reglerar samverkan mellan länsstyrelser och Sametinget

i samverkansråd för rovdjursförvaltningsområden. Vidare regleras länsstyrelsens

och samverkansrådens arbete med miniminivåer för förekomsten av björn, varg,

järv, lo och kungsörn, samt länsstyrelsens arbete med rovdjursförvaltningsplaner.

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma betydelse

som i jaktförordningen (1987:905) och förordningen (2009:1263) om förvaltning

av björn, varg, järv, lo och kungsörn.

Representation och arbetsformer i samverkansråden

3 § Landshövdingen, eller den landshövdingen utser, ska representera

länsstyrelsen i samverkansrådet. Sametinget utser den som ska representera

Sametinget. Samverkansrådets ledamöter utses för högst två år.

Om det finns särskilda skäl som föranleder det ska samverkansrådet anlita

sakkunniga med kunskap om de särskilda förutsättningar för viltförvaltningen

som råder i rovdjursförvaltningsområdet.

4 § Ett samverkansråd ska sammanträda vid minst två tillfällen per år. Varje

länsstyrelse svarar under två års tid för ordförandeskapet i samverkansrådet.

Ordförandeskapet alternerar i den ordning som samverkansrådet beslutar.

Samverkansrådets beslut ska tas i samförstånd.

NFS 2014:22

Utkom från trycket

den 26 augusti 2014

2

NFS 2014:22

Miniminivåer för förekomsten av stora rovdjur

5 § De förslag till miniminivåer som anges i 4 § förordningen (2009:1263) om

förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn ska vara möjliga att uppnå

senast fem år efter fastställande.

Förslagen till miniminivåer ska lämnas på begäran av Naturvårdsverket.

Rovdjursförvaltningsplaner

6 § Länsstyrelsens rovdjursförvaltningsplan enligt 7 § förordningen

(2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn ska gälla i

högst sex år och beskriva målsättningar och riktlinjer för länsstyrelsens för-

valtningsarbete.

I arbetet med att beskriva målsättningar i rovdjursförvaltningsplanen ska

länsstyrelsen beakta den nationella förvaltningsplanen för respektive art.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 september 2014.

NATURVÅRDSVERKET

MARIA ÅGREN

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)

Elanders Sverige AB, 2014