NFS 2014:24

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för

länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg;

beslutade den 18 september 2014.

Med stöd av 24 c § jaktförordningen (1987:905) föreskriver Naturvårdsverket

följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter reglerar länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg med

stöd av 23 d § och efter delegering enligt 24 a § jaktförordningen (1987:905).

Utöver vad som följer av dessa föreskrifter framgår av 9 b § 4 och 5 jakt-

förordningen (1987:905) att länsstyrelsen i beslut om licensjakt efter varg ska

ange de villkor som behövs för att så långt som möjligt undvika skador eller

olägenheter av betydelse för den berörda artens bestånd samt ange den kontroll

som kommer att ske.

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i dessa föreskrifter och allmänna råd

har samma betydelse som i jaktförordningen (1987:905) och förordningen

(2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn.

Nedanstående begrepp har i dessa föreskrifter följande betydelse.

Påskjutning

Skott har avlossats mot varg med avsikt att fälla denna

och det kan inte uteslutas att kulan har träffat vargen.

Genetiskt viktig varg En invandrad varg eller första generationens avkomma

till sådan varg.

Jakttid

3 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg får endast gälla perioden från

och med den 2 januari till och med den 15 februari.

Var jakten får bedrivas

4 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg ska föreskriva var inom länet

jakten får bedrivas. Licensjakt efter varg får inte bedrivas i revir med säkerställd

etablering av genetiskt viktig varg.

Vilka djur får fällas

5 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg ska föreskriva att varg får

fällas oavsett djurets kön och ålder.

NFS 2014:24

Utkom från trycket

den 26 september 2014

2

NFS 2014:24

Jaktledaren

6 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg ska föreskriva följande.

1. Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd innan varje

jakttillfälle. Vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare.

2. Jaktledaren ska före jaktens början informera samtliga jaktdeltagare om

villkoren för jakten, kommunikationsbestämmelser, otillåtna skjutrikt-

ningar, gränsförhållanden samt om övriga regler som kan behövas för

jaktens genomförande. Jaktledaren ska vidare informera om skyldigheten

att inneha vapenlicens och giltigt statligt jaktkort.

3. Jaktledaren ska informera skytten om dennes ansvar att rapportera fälld

eller påskjuten varg till länsstyrelsen i enlighet med 5 b § jaktförord-

ningen (1987:905).

4. Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle försäkra sig om att en hund som är

särskilt tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas på skottplatsen inom

högst två timmar från påskjutningen i enlighet med 17 § andra stycket

jaktförordningen (1987:905).

5. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om riskerna med skadskjut-

ning av varg och uppmana jaktdeltagarna att endast skjuta rena sidoskott

mot stillastående vargar.

6. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om att han/hon bör vara an-

svarsförsäkrad, bör bära röda band eller motsvarande kännetecken under

jakten samt att han/hon årligen före jakten förvissat sig om att vapnet är

inskjutet och att han/hon har tillräcklig skjutskicklighet för att bedriva

jakt efter varg.

7. Jaktledaren ska ansvara för att kommunikationsvägarna under jakten

säkerställer att villkoren för jakten efterlevs.

8. Jaktledaren ska minst en gång i timmen informera sig om hur många djur

som återstår av tilldelningen i det område där jakt efter varg bedrivs.

6 a § Länsstyrelsen kan i sitt beslut föreskriva att anmälan om vem som är

utsedd till jaktledare ska inkomma till länsstyrelsen innan jakten får påbörjas.

Anmälan om fällt eller påskjutet djur

7 § Den som fällt eller påskjutit varg ska anmäla detta i enlighet med bestäm-

melsen i 5 b § jaktförordningen (1987:905).

8 § Utöver vad som föreskrivs i 5 c § jaktförordningen (1987:905) om uppgifter

angående skytten ska länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg föreskriva

att skytten vid en anmälan till länsstyrelsen om fällt eller påskjutet djur ska

uppge namn, adress och telefonnummer till ansvarig jaktledare.

Platsundersökning, eftersök och avräkning

9 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg ska föreskriva följande om

påskjutning av varg. När en varg påskjutits, och den inte blir kvar på platsen,

får endast sådan jakt som syftar till att fälla den påskjutna vargen bedrivas inom

det område som jaktledaren ansvarar för. Licensjakten i övrigt får återupptas

först efter medgivande från länsstyrelsen.

3

NFS 2014:24

Allmänna råd till 9 §

För att öka sannolikheten för att fälla just den påskjutna vargen bör särskild

hänsyn tas vid avgränsningen av storleken på eftersöksområdet.

10 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg ska föreskriva följande.

1. Den som påskjutit varg ska tillsammans med jaktledaren ansvara för att

platsundersökning genomförs för att undersöka om vargen är skadad eller

inte. De ska säkerställa att spår på skott- och fallplats inte förstörs.

2. Den som påskjutit varg ska tillsammans med jaktledaren ansvara för att

eftersök genomförs om inte platsundersökningen eller andra omständig-

heter visat på att vargen är oskadad. Eftersök ska genomföras tills dess:

a. djuret påträffats dött,

b. djuret påträffats skadat och avlivats,

c. kulans anslags- eller nedslagsplats från det avlossade skottet är så belä-

gen att den utesluter att vargen skadats, eller

d. djuret inte kan anträffas.

3. Jaktledaren ska på begäran uppvisa skottplatsen för länsstyrelsens besikt-

ningsman.

4. Jaktledaren ska till länsstyrelsens besiktningsman redovisa hur platsun-

dersökning och eftersök genomförts samt dokumentera dessa åtgärder på

blankett som Naturvårdsverket tillhandahåller.

5. Om skadeskjuten varg inte anträffats ska tillgängligt material såsom blod,

hår eller spillning från den skadade vargen samlas in enligt besiktnings-

mannens instruktioner för DNA-analys. Detta material ska sedan skickas

till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Allmänna råd till 10 § punkt 5

Exempel på när material för DNA-analys inte kan anses tillgängligt är när

det, trots stora ansträngningar, på grund av exempelvis väderförhållanden

inte går att hitta.

11 § Av länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg ska framgå följande.

1. Påskjuten varg ska avräknas såvida inte kulans anslags- eller nedslags-

plats från det avlossade skottet är så belägen att den utesluter att vargen

skadats eller det på annat sätt vid fältkontroll kan fastställas att vargen

inte skadats.

2. Länsstyrelsen ska avlysa jakten då det totala antalet djur fällts eller på-

skjutits och avräknats inom ett län eller del av län eller om jakttiden löpt

ut. Länsstyrelsen ska informera om avlysningen på lämpligt sätt.

3. Fälls varg med stöd av andra beslut eller dödas på annat sätt under den tid

då licensjakt efter varg är tillåten, ska dessa djur inte avräknas licenstill-

delningen.

Allmänna råd till 11 § punkt 1

Länsstyrelsens besiktningsman bör inhämta flera underlag inför länsstyrelsens

beslut om en påskjuten varg ska avräknas eller inte. Ett av dessa underlag är en

4

NFS 2014:24

noggrann skottplatsundersökning. Vidare är vargens position vid skottillfället

i förhållande till skytten avgörande vid bedömningen av om kulan nått fram

till vargen eller inte. Exempel på hur man påvisar att djuret är oskadat kan

vara att kulans anslags- eller nedslagsplats från det avlossade skottet är be-

lägen på en plats (t.ex. i ett träd) mellan skytten och vargen som utesluter att

vargen skadats.

Besiktning av fällt djur

12 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg ska föreskriva följande.

1. Av länsstyrelsen förordnad besiktningsman ska besikta samtliga fällda

djur.

2. Skytten ska inom ett dygn från det att djuret fällts uppvisa hela det fällda

djuret för länsstyrelsens besiktningsman.

3. Om länsstyrelsen så begär ska skottplats och fallplats omgående uppvisas.

4. Besiktningsmannen ska tillsammans med skytten fylla i de blanketter för

fälld varg som Naturvårdsverket tillhandahåller.

Hantering av fällt djur och återrapportering

13 § Av länsstyrelsens beslut ska framgå hur det ska förfaras med fällt djur samt

vilken provtagning som ska genomföras.

14 § Av länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg ska det framgå hur

återrapportering från licensjakten ska ske till länsstyrelsen samt vilka uppgifter

som ska rapporteras så att länsstyrelsen kan lägga in information om jaktresul-

tatet i de databaser som Naturvårdsverket tillhandahåller.

Undantag

15 § Naturvårdsverket får i det enskilda fallet medge undantag från dessa

föreskrifter.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 27 oktober 2014.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)