NFS 2014:25

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2010:15) för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo

Naturvårdsverkets författningssamling

1

ISSN 1403-8234

NFS 2014:25

Utkom från trycket

den 10 oktober 2014

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter

och allmänna råd (NFS 2010:15) för länsstyrelsens beslut

om licensjakt efter lo;

beslutade den 2 oktober 2014.

Med stöd av 24 c § jaktförordningen (1987:905) föreskriver Naturvårdsverket

dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå,

dels

att de allmänna råden till 6 och 8 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att 1–12 §§ samt rubrikerna närmast före 5 och 10 §§ ska ha följande

lydelse,

dels

att det i föreskrifterna ska införas två nya paragrafer, 12 a och 12 b §§,

samt närmast före 12 a § en ny rubrik av följande lydelse,

dels

att det ska införas allmänna råd till 7 § 4 och 11 § 1 av följande lydelse.

1 § Dessa föreskrifter reglerar länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo med

stöd av 23 d § och efter delegering enligt 24 a § jaktförordningen (1987:905).

Utöver vad som följer av dessa föreskrifter framgår av 9 b § 4 och 5 jakt-

förordningen (1987:905) att länsstyrelsen i beslut om licensjakt efter lo ska

ange de villkor som behövs för att så långt som möjligt undvika skador eller

olägenheter av betydelse för den berörda artens bestånd samt ange den kontroll

som kommer att ske.

2 § Termer och uttryck som används i dessa föreskrifter och allmänna råd

har samma betydelse som i jaktförordningen (1987:905) och förordningen

(2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn.

Nedanstående begrepp har i dessa föreskrifter följande betydelse.

Påskjutning Skott har avlossats mot lo med avsikt att fälla denna och det kan

inte uteslutas att skottet har träffat lon, men lon har inte fällts.

3 § I Norra rovdjursförvaltningsområdet får länsstyrelsens beslut om licens-

jakt efter lo gälla perioden från och med den 1 mars längst till och med den

15 april.

I övriga delar av landet får länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo gälla

perioden från och med den 1 mars till och med den 31 mars.

4 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo ska föreskriva att lo får fällas

oavsett lons kön och ålder.

2

NFS 2014:25 Användning av hund

5 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo ska föreskriva följande.

1. Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma lo får användas

samtidigt.

2. Hundar får inte bytas under jakt på en och samma lo under en och samma

dag.

6 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo får föreskriva att jakt får bedri-

vas med hjälp av typgodkända fångstredskap. Ett sådant beslut ska föreskriva

följande villkor.

1. Positionen för det fångstredskap som används ska anges med koordinat och

aktuellt koordinatsystem med en noggrannhet på 1 000 m. Om fångstred-

skapet placeras på en fastighet vars areal understiger 1 000 hektar är det till-

räckligt att fastighetsbeteckning anges. Fångstredskapet ska kunna uppvisas

på begäran från länsstyrelsen.

2. Platsangivelsen för fångstredskapet enligt punkt 1 ska anmälas skriftligen

till länsstyrelsen i det län där redskapet är placerat av den som avser att

bedriva licensjakt med fångstredskapet. En sådan anmälan ska vara läns-

styrelsen tillhanda senast den 28 februari samma år som jakten ska bedrivas.

3. Tillsyn och vittjning av fångstredskap ska ske av den som bedriver licens-

jakt med fångstredskapet i enlighet med av Naturvårdsverket meddelade

föreskrifter avseende användning av fångstredskap.

7 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo ska föreskriva följande.

1. Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd inför varje

jakttillfälle. Vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare.

2. Jaktledaren ska före jaktens början informera samtliga jaktdeltagare om

villkoren för jakten, kommunikationsbestämmelser, otillåtna skjutriktning-

ar, gränsförhållanden samt om övriga regler som kan behövas för jaktens

genomförande. Jaktledaren ska vidare informera om skyldigheten att inneha

vapenlicens och giltigt statligt jaktkort.

3. Jaktledaren ska informera skytten om dennes ansvar att rapportera fälld lo

till länsstyrelsen i enlighet med 5 b § jaktförordningen (1987:905).

4. Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle försäkra sig om att en hund som är

särskilt tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas på skottplatsen inom

högst två timmar från påskjutningen i enlighet med 17 § andra stycket jakt-

förordningen (1987:905).

5. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om riskerna med skadskjut-

ning av lo, uppmana jaktdeltagarna att vid jakt med kulgevär endast skjuta

med stöd och endast skjuta mot stillastående loar med rena sidoskott samt,

vid jakt med hagelvapen, inte skjuta på avstånd över 20 meter.

6. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om att han eller hon bör vara

ansvarsförsäkrad, bör bära röda band eller motsvarande kännetecken under

jakten samt att han eller hon årligen före jakten förvissat sig om att kulva-

pen är inskjutet och att han eller hon har tillräcklig skjutskicklighet för att

bedriva jakt efter lo.

7. Jaktledaren ska ansvara för att kommunikationsvägarna under jakten säker-

ställer att villkoren för jakten efterlevs.

8. Jaktledaren ska minst en gång varannan timme informera sig om hur många

loar som återstår av tilldelningen i det område där jakt efter lo bedrivs. Vid

3

NFS 2014:25

jakt med fångstredskap ska jaktledaren kontrollera att lo återstår av tilldel-

ningen innan fångad lo avlivas för att förvissa sig om att djur återstår av

tilldelningen.

Allmänna råd till 7 § punkt 4

Länsstyrelsen bör i sitt beslut föreskriva att hund som används vid eftersök av

påskjuten lo bör vara särskilt tränad i att spåra lo. Att hunden bör vara särskilt

tränad i att spåra lo bör inte uppfattas som ett krav på att hundekipaget bör

vara särskilt certifierat för lospårning.

8 § Den som fällt eller påskjutit lo ska anmäla detta i enlighet med bestäm-

melsen i 5 b § jaktförordningen (1987:905).

9 § Utöver vad som föreskrivs i 5 c § jaktförordningen (1987:905) om uppgif-

ter angående skytten ska länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo föreskriva

att skytten vid en anmälan till länsstyrelsen om fälld eller påskjuten lo ska upp-

ge namn, adress och telefonnummer till ansvarig jaktledare.

Platsundersökning, eftersök och avräkning

10 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo ska föreskriva följande.

1. Den som påskjutit lo ska tillsammans med jaktledaren ansvara för att plats-

undersökning genomförs för att undersöka om lon är skadad eller inte. De

ska säkerställa att spår på skott- och fallplats inte förstörs.

2. Den som påskjutit lo ska tillsammans med jaktledaren ansvara för att efter-

sök genomförs om inte platsundersökningen eller andra omständigheter

visat på att lon är oskadad. Eftersök ska genomföras tills dess:

a. lon påträffats död,

b. lon påträffats skadad och avlivats,

c. vid jakt med kulvapen, kulans anslagsplats eller nedslagsplats från det

avlossade skottet är så belägen att den utesluter att lon skadats, eller

d. lon inte kan anträffas.

3. Jaktledaren ska på begäran uppvisa skottplatsen för länsstyrelsens besikt-

ningsman.

4. Jaktledaren ska till länsstyrelsens besiktningsman redovisa hur platsunder-

sökning eller eftersök genomförts samt dokumentera dessa åtgärder på blan-

kett som Naturvårdsverket tillhandahåller.

11 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo ska föreskriva följande.

1. Påskjuten lo ska avräknas såvida inte kulans anslagsplats eller nedslagsplats

från det avlossade skottet, vid jakt med kulvapen, är så belägen att den ute-

sluter att lon skadats eller det på annat sätt vid fältkontroll kan fastställas att

lon inte skadats.

2. Länsstyrelsen ska avlysa jakten då det totala antalet loar fällts eller påskju-

tits och avräknats inom ett län eller del av län eller när jakttiden löpt ut.

Länsstyrelsen ska informera om avlysningen på lämpligt sätt.

NFS 2014:25

4

Elanders Sverige AB, 2014

3. Fälls lo med stöd av andra beslut eller dödas på annat sätt under den tid då

licensjakt efter lo är tillåten, ska dessa loar inte avräknas licenstilldelningen.

Allmänna råd till 11 § punkt 1

Länsstyrelsens besiktningsman bör inhämta flera underlag inför länsstyrelsens

beslut om en påskjuten lo ska avräknas eller inte. Ett av dessa underlag är en

noggrann skottplatsundersökning. Ett annat underlag kan vara skyttens posi-

tion i förhållande till den påskjutna lon.

12 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo ska föreskriva följande.

1. Av länsstyrelsen förordnad besiktningsman ska besikta samtliga fällda loar.

2. Skytten ska inom ett dygn från det att lon fällts uppvisa hela den fällda lon

för länsstyrelsens besiktningsman.

3. Om länsstyrelsen så begär ska skottplats och fallplats samt eventuellt fångst-

redskap omgående uppvisas.

4. Besiktningsmannen ska tillsammans med skytten fylla i de blanketter för

licensjakt efter lo som Naturvårdsverket tillhandahåller.

Hantering av fällt djur och återrapportering

12 a § Av länsstyrelsens beslut ska framgå hur det ska förfaras med fälld lo

samt vilken provtagning som ska genomföras.

12 b § Av länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo ska det framgå hur åter-

rapportering från licensjakten ska ske till länsstyrelsen samt vilka uppgifter som

ska rapporteras så att länsstyrelsen kan lägga in information om jaktresultatet i

de databaser som Naturvårdsverket tillhandahåller.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 november 2014.

Naturvårdsverket

MARIA ÅGREN

Rikard Janson

(Avdelningen för genomförande)