NFS 2014:29

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2014:29

Utkom från trycket

den 18 december 2014

Naturvårdsverkets förteckning

över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken ;

beslutad den 27 november

Med stöd av 7 kap. 27 § miljöbalken samt 15 § förordningen (1998:1252)

om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. kungör Naturvårdsverket följande

förteckning över naturområden, bilaga 1-61. Denna förteckning ersätter förteck-

ningarna i NFS 2007:1, 2008:7, 2008:13, 2009:8, 2010:11, 2011:1 och 2011:6.

Förteckningens innehåll

Förteckningen ska omfatta områden som regeringen har

1. förklarat som särskilda skyddsområden eller särskilda bevarandeområden

enligt 7 kap. 28 § miljöbalken,

2. föreslagit att ingå i det europeiska nät av sådana särskilda bevarandeområden,

Natura 2000, som avses i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om

bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom

rådets direktiv 2006/105/EG,

3. beslutat ska föras upp på förteckningen med anledning av att Europeiska

kommissionen inlett ett samrådsförfarande enligt artikel 5 i direktiv 92/43/

EEG, eller

4. beslutat ska föras upp på förteckningen med anledning av ett internationellt

åtagande om skydd för områden.

Förteckningens indelning

Av förteckningen framgår enligt vilket direktiv eller internationellt åtagande

som respektive förtecknande har skett.

Av bilaga 1 a framgår de områden som listats under p 1-3, Förteckningens

innehåll (Natura 2000-områden). Av bilaga 1 b framgår den naturtypskod eller

artkod som motiverat respektive områdes upptagande i förteckningen.

Av bilaga 2 – 6 framgår de områden som listats under p 4 Förteckningens

innehåll varav

bilaga 2 avser områden som pekats ut i enlighet med 1971 års konvention om

våtmarker av internationell betydelse i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarks-

fåglar (Ramsarkonventionen),

bilaga 3 avser områden som pekats ut i enlighet med 1992 års konvention om

skydd av Östersjöns marina miljö (Helcomkonventionen),

1 I bilaga 1 har vissa arter inte medtagits på grund av sin känslighet.

2

NFS 2014:29

bilaga 4 avser områden som pekats ut i enlighet med 1992 års konvention om

skydd för den marina miljön i Nordostatlanten (Osparkonventionen),

bilaga 5 avser områden med höga naturvärden som pekats ut i enlighet med

1972 års konvention om skydd för världens kultur- och naturarv (Världsarvs-

konventionen),

bilaga 6 avser områden som utnämnts av UNESCO att ingå i det världsomspän-

nande nätverket med biosfärområden samt biosfärkandidatområden godkända

av svenska MAB-kommittén.

Områdenas avgränsningar

Uppgifter om områdesbeteckningar, områdesnummer och kartor som visar

områdenas avgränsningar finns tillgängliga hos Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Anna Helena Lindahl

(Avdelningen

för

genomförande)

3

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0110002 Käringboda

199512

1150

1014

1160

1386

1170

1630

1650

6270

6280

6410

8220

8230

9010

9020

9070

9080

91D0

SE0110003 Tullgarn, ost

199512

1140

1013

1160

1014

1630

1386

3150

1988

6230

6270

6280

6410

7140

7230

8220

9010

9050

9060

9070

9080

91D0

SE0110005 Häringe-Hammersta

199512

1160

1630

8220

Bilaga 1 a

Natura 2000-områden i Sverige

4

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

9010

9020

9070

9180

SE0110006 Vattgruvsmossen

199512

3160

7140

9010

91D0

SE0110008 Stora Envättern

199512

3110

1042

3160

7140

9010

91D0

SE0110010 Björkviksmossen

199512

9010

91D0

SE0110015 Sandemar

199701

200106 1110

1014

A068

1160

A081

1170

A151

1630

A166

6270

A338

6410

7230

9070

SE0110017 Tyresta-Åva

199512

199612 1630

1386

A002

3110

A072

3160

A094

6270

A108

7140

A217

9010

A236

9020

A241

9070

A246

9080

A409

9180

91D0

5

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0110020 Korpberget

199701

8220

1014

9020

9180

SE0110024 Saltarö-Skärmarö

199512

7140

1386

9010

91D0

SE0110031 Svalgarn

199512

9010

SE0110034 Angarn

199603

A021

A038

A072

A081

A094

A119

A338

A379

SE0110038 Malmsjön

199512

7230

1013

9050

91D0

SE0110041 Ängsö

199512

1150

1170

1630

6410

6510

6530

9010

9070

SE0110043 Bullerskär

199512

9010

SE0110051 Rimsjöskogen

199701

9010

1386

SE0110078 Bergbofjärden-Häverö 199512

1630

1386

Prästäng

6210

1973

6510

1976

6530

6

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

7230

9050

9070

SE0110080 Kålsö

199512

1160

1630

6270

9020

9070

SE0110082 Reveln-Kolguskär

199512

1210

1630

1640

4030

6510

SE0110083 Gunnarstenarna

199603

A194

SE0110085 Utö

199512

1110

1014

1150

1386

1170

1988

1620

6280

8210

9010

9050

SE0110086 Fjärdlång

199512

1110

1150

1170

1620

8220

9010

9080

91D0

SE0110087 Villinge Boskapsö

199512

1110

1150

1160

1170

7

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

1210

1220

1620

1630

1640

9070

SE0110088 Bullerö-Bytta

199512

1110

1364

1150

1170

1620

1630

6270

9070

SE0110092 Stora Nassa

199512

199603 1110

1166

A194

1150

1364

1170

1419

1620

SE0110096 Svenska Högarna

199512

199603 1110

1166

A194

1150

1364

1170

1620

SE0110101 Fifång

199701

1210

1630

8220

9010

9070

9080

SE0110102 Grottberget

199701

8220

1386

SE0110103 Långsjön

199701

3160

7140

9010

91D0

SE0110104 Råda

199701

9050

8

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0110105 Borudamyren

199701

9010

1386

9050

SE0110106 Björinge

199701

7140

1386

9010

SE0110107 Borgskogen

199701

9010

1386

9080

91D0

SE0110108 Aspdalssjön

199701

200605 9010

1052

A072

9020

1355

A104

9050

1386

A220

9080

A236

SE0110109 Norra Björkfjärden, ost 199801

3130

1940

9020

9060

SE0110110 Brottby allé

199801

1387

SE0110111 Huvudskär

199801

1170

1166

1620

1364

SE0110112 Väsby Hage

199801

6270

6510

9010

9070

SE0110113 Riddersholm

199801

1170

1013

1630

1386

6270

6410

6530

7230

9020

9050

9070

9

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0110114 Bornsjön

200007

199801 3150

A002

9010

A094

SE0110115 Brosjön

199801

7140

1042

9010

1149

9060

9080

SE0110118 Rånö Ängsholme

199801

1110

1150

1170

1630

8220

9070

SE0110119 Stegsholm

199801

1150

1630

6270

9070

SE0110120 Ormberget

199801

6270

1973

8220

8230

SE0110122 Karlsdalsmossen

199812

200605 3160

1984

A094

7140

A104

9010

A108

9080

A127

91D0

A236

A241

SE0110123 Norra Malma

199801

9070

SE0110124 Svenska Björn

199801

1170

1364

1620

SE0110126 Kalkberget

199801

6280

1988

8210

9180

10

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0110127 Oaxen

199801

6280

1014

8210

1988

9050

SE0110128 Sjögård

199801

3130

SE0110130 Broviken

199801

3150

SE0110131 Sjökullarna

199801

6270

SE0110132 Dammstakärret

199801

3160

7140

9010

9080

91D0

SE0110133 Trehörningsskogen

199801

200605 7140

1042

A072

9010

1081

A104

9050

1386

A108

9080

A236

91D0

SE0110135 Morakärren

199801

9080

SE0110137 Svartsjön

199801

7140

1393

91D0

SE0110138 Gorran

199801

7140

91D0

SE0110139 Kornamossen

199801

7230

1013

9080

1386

91D0

1393

1984

SE0110140 Norrpada

199812

1620

1014

SE0110141 Furusundsfjärden

199812

1170

1014

9020

11

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0110142 Bårsjön

199812

3160

1042

7140

1984

91D0

SE0110145 Bellberget

199812

9020

1386

9050

1984

9080

SE0110146 Slessberget

199812

8220

9010

9080

SE0110147 Tullviksbäcken

199812

1150

1163

1170

1166

1620

9010

9030

9050

SE0110149 Hamnudden

199812

9070

1386

SE0110150 Hov

199812

9070

SE0110151 Lännaskogen

199812

9010

1386

1984

SE0110152 Rösaringsåsen

199812

9060

SE0110153 Hebbokärret

199812

7230

1014

9080

SE0110154 Adelsö-Sättra

199812

9010

9060

SE0110155 Ytteräng

199812

1150

1630

6270

8230

SE0110156 Kärsö

199812

3150

9060

12

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0110158 Järflotta

200007

1110

1166

1210

1220

1640

2130

2180

2190

8220

9010

9080

SE0110159 Slätmossen

200007

7140

1386

9010

91D0

SE0110161 Stora Alsjön

200007

3110

1386

3160

7140

8220

9010

91D0

SE0110163 Brinkbäcken

200007

1163

SE0110164 Lina

200007

1042

1166

SE0110165 Ekholmen

200007

9070

SE0110166 Dyvik

200007

8220

SE0110167 Kvarnsjön

200007

200605 3160

1042

A072

7140

A224

9010

A246

91D0

A409

SE0110168 Långviksträsk

200007

3160

7140

9010

13

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

91D0

SE0110169 Söderbysjön-Damm-

200007

3150

1042

torpssjön

8220

1081

9180

1082

SE0110170 Ekoberget

200007

8220

SE0110171 Skeviks grotta

200007

8220

SE0110172 Judarskogen

200007

1166

SE0110173 Kyrksjölöten

200007

3140

1166

SE0110174 Gåseborg

200007

8220

8230

9010

9020

9180

SE0110176 Broknapparna

200007

8220

9020

SE0110178 Vickelsjön

200007

9010

1386

1928

SE0110179 Grundsjön

200007

200605 3160

1042

A104

7140

1386

A108

7230

1393

A127

9010

A217

91D0

A220

A223

A236

A241

A409

SE0110180 Arnö

200007

6280

1973

SE0110181 Sturehov

200106

9020

14

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0110182 Adelsö prästgård

200106

9070

SE0110186 Lovö Kärsö

200106

9020

9160

SE0110187 Vassviken, Kaggeholm 200106

9070

SE0110188 Edeby ekhage

200106

9070

SE0110191 Svartsjö Djurgård

200106

9070

SE0110192 Ekdalen

200106

9020

9070

SE0110193 Tofta

200106

9070

SE0110194 Älggården

200106

9020

SE0110195 Kronhagen

200106

9070

SE0110197 Hanveden

200106

3160

7140

9010

91D0

SE0110198 Riddartorpsmossen

200106

7140

91D0

SE0110199 Varnöfladen

200106

1170

1014

1630

6270

6280

9070

SE0110201 Södra Nåttarö

200106

7140

9010

9080

91D0

SE0110202 Öster Ladängen

200106

91D0

15

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0110203 Ålö

200106

8220

1386

9010

9050

9080

SE0110204 Orrsättra

200106

6270

6410

9070

SE0110205 Fullersta kvarn

200106

9080

1386

SE0110206 Granby

200106

9010

1386

9080

SE0110208 Velamsund

200106

9020

9070

SE0110210 Klubben

200106

9070

SE0110211 Arsläjan

200106

1620

1640

9010

9080

91D0

SE0110212 Balet

200106

3130

6270

6410

9070

SE0110213 Stormossen

200106

7140

9010

91D0

SE0110216 Boda

200106

6270

1973

8230

SE0110217 Björnviken-Mörtviken 200106

6270

6410

16

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0110219 Borudan-Pellemossen 200106

9010

1386

9050

91D0

SE0110220 Bränselmossen-Ljus-

200106

7140

mossen-Bredmossen

91D0

SE0110221 Buddbol

200106

6270

SE0110223 Edsbro Kyrksjö

200106

1042

1355

SE0110224 Ersmossen

200106

7140

91D0

SE0110225 Fiskarudden

200106

1630

1973

6210

6530

8230

SE0110227 Skällarholmsviken

200201

6270

6430

9070

SE0110228 Stormaren-Lillträsket, 200106

3160

1013

Gisslingö

7140

9010

SE0110229 Grevinnans Rå

200106

9010

9080

SE0110230 Grytkärren

200106

7140

9010

9050

9080

SE0110231 Hasselhorn

200106

9020

9050

SE0110232 Havsskogen

200201

9050

17

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0110233 Hummelberget

200106

8220

9010

9050

91D0

SE0110234 Hummelsvedjan

200106

9050

SE0110235 Häverö-Norrby

200106

9050

9080

SE0110238 Kvicksalshagen-

200106

3160

1013

Igelsjön

7230

1393

SE0110239 Igelsta

200106

6270

9070

SE0110240 Nothamn

200106

6280

1014

6410

SE0110241 Kalvskäret

200106

1419

SE0110242 Karlberg

200106

6410

1013

6510

SE0110243 Vågsjön

200106

3140

1386

9010

9050

SE0110244 Kassjön

200106

6270

6430

SE0110245 Kolarmoraåskogen

200106

9050

1386

9080

SE0110246 Kristineholm

200106

9070

SE0110247 Kråkhättan

200106

6510

SE0110248 Lerkärret

200106

9010

91D0

18

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0110249 Lidö

200106

1150

1630

9010

9020

9050

9070

9080

SE0110251 Maran

200106

7230

1013

1014

SE0110252 Mjölnarkärrskogen

200106

9010

SE0110253 Mårdsjön

200106

3140

1042

7230

1166

1393

SE0110254 Mörtsjöskogen

200106

9010

1386

SE0110255 Nor

200106

6270

SE0110256 Nordväst Rörmyren

200106

9010

9180

SE0110258 Kallvik

200106

9070

SE0110259 Svarvarmosskogen

200106

7140

1386

9010

9080

SE0110260 Samnäsfjärden

200106

1150

1166

1160

1620

9010

SE0110261 Norrmarjum-mossen

200106

7140

9010

9080

19

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0110262 Svartkärret

200106

9010

1381

9050

1386

9080

1984

SE0110263 Norsviken

200106

6430

SE0110264 Lötaholmen

200106

6530

9070

SE0110266 Rotholma

200106

1630

1973

6210

6410

SE0110268 Rörvik

200106

1630

1381

6410

6530

9020

SE0110269 Södra Råda

200106

9010

1386

9050

SE0110270 Sjöängen

200106

9070

SE0110274 Smedsmoraskogen

200106

9010

1386

9050

9080

91D0

SE0110275 Lugnet

200106

9080

SE0110277 Storanden

200106

7140

7230

9010

9080

91D0

SE0110278 Storlaven

200106

3160

9010

91D0

20

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0110280 Storvikaren

200106

9010

1386

9050

SE0110281 Storängen

200106

6270

6530

SE0110283 Ströjan

200106

9010

1386

9080

SE0110284 Söderfladen

200106

1150

1630

6430

9070

SE0110287 Södersjön

200106

7230

1013

SE0110290 Vagn

200106

6270

SE0110292 Syd Väsby

200106

6270

9070

SE0110293 Väsby ängsbacke

200106

9160

SE0110294 Västerängen

200106

1630

1013

6210

6270

7230

9070

SE0110295 Ålandet

200106

9010

1014

1386

SE0110296 Öbacken

200106

6270

8230

SE0110298 Mornäsan

200106

6270

6410

9070

SE0110299 Katthavet

200106

1150

1973

21

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

1630

6410

8230

9070

SE0110303 Borgberget

200106

7140

9010

9080

SE0110305 Engården

200106

200605 9010

1386

A108

91D0

A217

A236

A409

SE0110306 Koholmen

200201

1630

6270

SE0110308 Bergaholms ekhage

200106

9070

SE0110309 Vällinge lund

200106

9020

9070

SE0110312 Pekhagen

200106

6270

9070

SE0110313 Slåsta

200106

6270

SE0110315 Västerängsudd

200106

9020

9070

9160

SE0110317 Hansta

200106

9160

SE0110318 Botten

200106

1630

1166

6270

6410

SE0110320 Hamnskär

200404

9020

SE0110321 Hörningsholm

200106

9070

1084

22

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0110322 Jurstaholm

200201

9070

9160

SE0110323 Kiholm

200106

9010

1386

SE0110324 Kvedesta

200106

9060

SE0110325 Ledarön

200106

1160

1630

6270

9020

9070

9160

SE0110327 Nora Holmäng

200106

1630

6230

6270

SE0110329 Skanssundet

200106

1630

6270

SE0110330 Skillebyholm

200106

6270

9070

SE0110331 Stångberget

200106

8220

9010

SE0110332 Talbystrand

200106

9010

1386

9060

SE0110333 Brant syd Lanaren

200106

9010

1386

SE0110334 Skogstorp

200106

9010

1386

91D0

SE0110337 Kärringsjön-Mörtsjön 200106

3160

7230

9080

91D0

23

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0110338 Prästgården-Skogberga 200106

6270

9070

SE0110339 Vallensjö

200106

9010

SE0110340 Torsåkers almlund

200106

9020

9080

SE0110341 Hammaren Nyborg

200106

9060

SE0110345 Tarby-Åttesta

200106

6270

6410

8230

9070

SE0110346 Tärnholm

200106

6270

9070

SE0110347 Västerholmen

200106

9070

SE0110348 Snäve

200201

7140

91D0

SE0110349 Norra Nämdö

200106

3160

1386

6280

1988

9010

91D0

SE0110351 Storängsudd

200106

9070

SE0110355 Storön-Långholmen-

200106

9010

Kalvholmen

9020

9180

SE0110359 Losjön

200106

6410

SE0110360 Stavs Äng

200106

6270

9070

24

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0110361 Deglinge

200106

6230

6270

9070

SE0110362 Blötviken

200106

6270

6430

SE0110363 Rydboholms ekhage

200106

6270

9070

SE0110365 Södergarn

200106

9010

9020

SE0110366 Ön

200106

9010

9050

SE0110367 Ubby ekhage

200106

9070

SE0110369 Bromseby

200106

9010

91D0

SE0110370 Brännmossen

200106

7140

91D0

SE0110372 Storängstorpet

200106

9080

1984

SE0110373 Röllingfladen

200106

6270

6430

SE0110375 Tranmyran

200106

7140

SE0110376 Blommenskärren

200106

9010

9050

9080

SE0110377 Asknäsviken

200404

1940

SE0110378 Mossbottnarna

200404

1052

SE0110379 Blåkulla

200404

1052

25

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0110380 Klövängen

200404

1052

SE0110381 Dansbol

200404

1052

SE0110382 Gräsholmen

200605

3130

1940

SE0110383 Lundhagsbadet

200605

1940

SE0110384 Paradiset

200605

A104

A108

A224

A236

A409

SE0110385 Arholma-Idö

201310

1630

1419

6210

6270

6410

6530

9010

9070

SE0210008 Båtfors

199512

199603 3210

1086

A094

3260

1381

A104

6430

1383

A217

6450

1386

A220

6530

1928

A223

7140

1984

A234

7230

4021

A236

9010

A241

9050

A409

9070

9080

91E0

91F0

SE0210019 Hållnäskusten

199512

1140

1166

1150

1160

26

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

1220

1230

1620

1630

3140

7230

8230

9010

9030

9050

9070

91D0

SE0210023 Florarna

199512

199801 3160

1013

A002

3260

1355

A072

6270

A081

7110

A094

7140

A104

7230

A108

9010

A127

9050

A166

9070

A217

9080

A220

91D0

A223

A234

A236

A241

A320

A409

SE0210037 Fiby urskog

199512

199603 3160

1081

A104

7140

1086

A217

9010

1386

A220

9050

A236

91E0

A241

A320

SE0210040 Västerbådan,

199603

A190

Lågagrundet

A193

A194

27

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0210041 Hållet, Blåbådan

199603

A190

A194

SE0210045 Hovön-Alnön

199512

1150

1973

1630

6210

6530

9010

9050

9070

SE0210049 Edskärret

199512

7230

1013

1014

1386

SE0210052 Fagerön

199512

1140

1973

1160

1630

6270

6410

8230

9010

9020

9050

9070

9080

91D0

SE0210058 Valkrör

199512

9010

9050

9080

91D0

SE0210062 Aspbladsmossen

199512

7140

9010

9050

91D0

SE0210077 Hjälstaviken

199801

199603 3150

A021

28

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

6210

A072

6270

A081

6410

A119

9010

A122

9020

A127

9070

A151

A154

A177

A193

A338

SE0210078 Hemsta

199512

6210

6270

8230

9070

SE0210081 Röllingen

199512

6270

8230

9010

9070

SE0210083 Veckholms prästholme 199512

6530

8230

9010

9020

9080

SE0210152 Bleckan, Söderören

199603

A193

A194

SE0210153 Forsmarksbruk

199603

A193

A194

SE0210155 Pansarudden

199606

3260

7140

9010

9020

9050

9080

91D0

29

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0210156 Skräddarmossen

199606

7140

9010

9050

9080

91D0

SE0210157 Kroppsjön

199606

3160

7140

7230

9010

91D0

SE0210158 Mässmyrfallet

199606

9010

9050

9080

91D0

SE0210159 Ekbäcken-Jämnbro-

199606

9010

mossen

9050

91D0

SE0210160 Björnsundet-

199606

7230

1393

Storkärren

9010

9020

9050

9080

91D0

SE0210161 Ekdalen

199606

9010

1086

9020

9050

9180

SE0210162 Dammen-Edsjön

199606

3160

1086

3260

1386

7140

1928

9010

9050

30

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0210163 Hästhagen-Kilholmen 199606

3260

1386

7140

9010

SE0210164 Ryttarhagen

199606

9020

SE0210165 Hjulsta säteri

199606

9070

1084

SE0210205 Olas skifte

199701

9010

1086

9020

1386

9050

1984

9080

91D0

SE0210212 Billudden

199701

1130

1013

1140

1160

1630

1640

2120

2130

2140

2180

3140

3260

6210

6270

6410

6450

7230

9010

9030

9050

9060

9080

SE0210213 Sätra

199701

9010

1386

9050

SE0210214 Stigsbo Rödmosse

199701

7110

31

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

9010

9060

9070

SE0210215 Vånsjöåsen

199701

6210

6270

SE0210217 Kalmarnäs

199701

3260

1083

8220

1386

8230

9010

9020

9070

9080

9180

SE0210218 Sandviksåsen

199701

3150

6270

9010

9060

91E0

SE0210219 Norra Björkfjärden

199701

3130

1014

västra

8230

9010

9020

SE0210220 Kallriga

199701

1140

1150

1160

1220

1620

1630

1640

6270

6510

8230

9010

9030

9050

32

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

9070

SE0210221 Landholmarna, Land-

199701

6270

holmsängarna

6410

9070

SE0210222 Ängskär, Bondskäret

199701

1150

1013

1160

1166

1620

1630

6210

6270

6410

6510

9010

9030

9050

9070

91D0

SE0210223 Andersby ängsbackar

199701

3150

6270

6410

6510

9010

9020

9050

9070

SE0210224 Gåsholmen

199701

7140

1386

9010

9050

91D0

SE0210226 Rickebasta alsump-

skog

199801

9080

SE0210227 Skaten-Rångsen

199701

1140

1150

1160

33

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

1220

1620

1630

3140

7230

8230

9010

9030

9050

SE0210228 Örskär

199701

1140

1166

1150

1160

1220

1620

1630

3140

6210

6410

6530

7140

7230

8220

8230

9010

9050

91D0

SE0210229 Ryggmossen

199701

7110

9010

9080

91D0

SE0210230 Ekillaåsen

199801

3130

1940

6530

9060

SE0210231 Kapplasse

199801

1220

1230

7230

34

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

8230

9010

9030

9050

SE0210232 Gropholmarna

199801

9050

9060

SE0210233 Bruksdammen

199801

3150

1386

3260

1984

7230

9010

9050

9080

91D0

SE0210234 Arnö huvud

199801

3150

6410

8220

9010

9060

SE0210235 Uvberget

199801

6270

8230

9020

9070

SE0210236 Tedarön

199801

6270

6410

6430

8230

9010

9020

9070

9080

SE0210237 Fullerö backar

199801

6210

6270

6410

9070

35

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0210238 Styggkärret

199801

7140

1381

9010

1386

9020

9050

9080

91D0

SE0210239 Fäbodmossen

199801

7140

1386

9010

91D0

SE0210240 Bredfors

199801

3210

1081

3260

1381

6450

1383

7140

1386

7230

1928

9010

9050

9070

91E0

91F0

SE0210241 Untra

199812

A002

A038

A094

A104

A108

A127

A217

A220

A223

A234

A236

A241

A320

SE0210242 Viksta stentorg

199812

9060

SE0210243 Uppsala kungsäng

199812

6410

36

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0210244 Hargs tallpark

199812

9060

SE0210247 Högstaåsen

199812

9060

SE0210248 Grillskäret

199812

1160

1620

8230

9030

SE0210249 Högbådan

199812

1150

1160

1620

1630

7230

8230

9030

SE0210250 Gräsö gård

199812

1630

6210

6270

6410

9070

SE0210251 Eriksdal-Lönnholmen 199812

1630

4030

6270

6410

6510

9070

SE0210252 Grönsö

199812

8220

8230

9010

9050

9080

9180

SE0210253 Fageruddsåsen

199812

9010

9060

37

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0210255 Sandhagen

199812

3150

1386

9010

SE0210256 Idön

200007

1160

1973

1630

6270

6530

8230

9010

9030

9050

9070

9080

SE0210257 Rävsten

200007

1150

1630

6270

6530

9010

9030

9050

9070

9080

SE0210258 Bokaren

200105

9010

1013

1928

SE0210259 Örby

200007

6270

6410

9070

SE0210260 Knutby

200007

6270

6410

9070

SE0210262 Ekeby-Ånge

200007

6210

6410

9070

38

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0210263 Kavarö

200201

6210

6230

6270

8230

9070

SE0210264 Sundsäng

200201

1630

6270

9070

SE0210265 Långalma

200007

6210

6410

8230

9070

SE0210266 Biskops-Arnö

200007

6270

1084

6410

1386

6510

9020

9070

9160

SE0210267 Kapellbacken

200007

7140

1979

SE0210270 Slada

200007

1140

1013

1150

1042

1160

1081

1220

1166

1620

1386

1630

3140

7140

7230

8230

9010

9030

9050

9080

91D0

39

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0210271 Strönningsvik

200007

3140

1013

7140

7230

9010

91D0

SE0210272 Fräkensjön

200007

3140

7140

7230

91D0

SE0210273 Lerorna

200007

3140

1013

7230

1042

SE0210274 Grundsjön

200007

7210

1013

9010

9080

91D0

SE0210275 Bölsjön

200007

3140

1013

7230

91D0

SE0210276 Mararna

200007

3140

1013

7140

1166

7230

9010

SE0210277 Marma

200201

200404 2320

1065

A072

4030

1166

A104

6270

1386

A122

6410

A127

6510

A217

7230

A220

9010

A224

9050

A236

9060

A246

9080

A409

SE0210278 Tämnaren öst

200007

200007 3150

A007

40

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

6410

A021

9010

A036

9080

A038

91D0

A043

91E0

A050

A068

A070

A072

A081

A119

A122

A127

A166

A190

A193

A197

A217

A220

A236

A320

A338

A379

SE0210279 Själgrynnorna

200007

A045

A193

A194

SE0210280 Björns skärgård

200007

200007 1140

1166

A038

1150

A127

1160

A177

1220

A190

1620

A193

1630

A194

4030

A338

5130

A466

8230

9010

9030

9050

41

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0210281 Tångsåmurarna

200007

7230

1013

9010

91D0

SE0210282 Gårdskärskusten

200007

1150

1042

1160

1166

1220

1630

6210

7230

8230

9010

9030

SE0210283 Kärr norr om Sjödyn

200007

7140

1393

9010

9080

SE0210284 Storskogen

200007

200007 9010

1086

A072

9050

1386

A085

9080

A094

91D0

A104

A217

A236

A241

A287

A344

A409

SE0210285 Ledskär

200007

200007 1140

A038

1150

A050

1160

A054

1310

A056

1630

A081

6270

A084

6410

A094

A122

A127

A146

A147

42

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

A150

A190

A193

A194

A338

A466

SE0210286 Långsandsörarna

200007

1140

1150

1160

1220

1620

1630

1640

2110

2120

2180

3140

6210

6410

7230

8230

9010

9020

9030

9070

SE0210287 Degermossen

200201

200201 7140

1386

A104

9010

A108

9050

A127

9080

A217

91D0

A220

A234

A236

A241

A246

A338

A409

SE0210290 Bryggholmen

200106

9010

43

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

9020

9070

9080

9180

SE0210291 Bäcklösa

200106

6210

1086

9010

1386

9070

SE0210292 Saxmarken

200106

200106 7230

1013

A002

9010

A021

9050

A081

9080

A094

91D0

A104

91E0

A108

A119

A220

A236

A241

SE0210293 Tjäderleksmossen

200106

7140

1386

9010

1928

9050

9080

91D0

91E0

SE0210294 Ersta

200106

200106 9010

1386

A104

9050

A236

9080

A241

91D0

SE0210295 Djupfjärd

200106

3140

1386

7140

7230

9010

9050

9080

91D0

44

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0210296 Bolstan

200106

200106 7140

1386

A104

9010

1393

A108

9050

A217

91D0

A236

SE0210297 Morga

200106

8220

9010

SE0210298 Harparbol lund

200106

9020

SE0210299 Ramsens västra strand 200106

8220

9010

SE0210300 Haga ekbackar

200106

9070

9080

9160

9190

SE0210302 Flät

200106

1065

SE0210304 Nybylund

200106

9160

SE0210305 Komossängen

200106

1065

SE0210306 Komossen

200106

7230

1386

9010

1393

9050

1984

9080

91D0

SE0210307 Dumdal-Hjälsta

200106

6210

6410

7230

SE0210308 Tjuvkällan

200106

7160

SE0210309 Oxkällan

200106

7160

SE0210310 Wik

200106

6530

9020

45

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

9070

SE0210311 Västanån

200304

1065

SE0210312 Östanån

200304

1065

SE0210313 Öster-Mörtarö

200304

1630

6210

6270

9070

SE0210314 Göksnåre

200404

6510

9010

9050

SE0210315 Långmossen

200404

7230

9010

91D0

SE0210316 Romsmaren

200404

3140

1013

7230

1166

9010

SE0210320 Kvarnön

200404

9010

1086

9020

SE0210321 Sund

200404

6210

6270

6410

SE0210322 Storskäret

200404

6210

6270

6410

9070

SE0210323 Måsjön

200404

9010

SE0210324 Sjöhagen

200404

1630

1973

6270

8230

46

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

9070

9080

SE0210325 Verkarna

200404

6270

1973

8230

SE0210326 Raggarön

200404

1630

1973

6210

6270

6510

8230

9070

SE0210327 Snöbottenkärret

200404

9010

1086

9050

SE0210328 Faringe

200404

6210

6230

6270

9070

SE0210329 Lunsen

200404

6270

1386

7140

1393

7230

9010

9050

9070

9080

91D0

SE0210330 Östra Nåsten

200404

6270

1086

9010

1386

9020

1928

9070

9080

SE0210340 Siggefora ledningsgata

södra

200404

1065

47

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0210341 Stora och Lilla

Ullfjärden

200404

3130

1940

SE0210342 Fiskmansbo

200404

6270

6410

9070

SE0210343 Fånö

200404

6410

1084

9070

SE0210344 Lena-Husby

200404

4030

6210

6270

SE0210345 Sävjaån-Funbosjön

200404

3150

1130

1149

1355

SE0210346 Hårsbäcksdalen

199512

3260

1163

9010

SE0210347 Myrkarby

199812

9010

1386

9080

1984

SE0210348 Tränviksmossen

200605

7140

1386

9010

1984

9080

91D0

SE0210349 Dalkarlsåsen

199801

9060

SE0210350 Huddunge stormosse

199512

7140

1393

7220

7230

9010

9080

91D0

SE0210351 Sillbo

199812

9010

1386

48

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0210352 Svartkärret

200404

7230

9010

91D0

SE0210353 Ruthagsskogen

199701

199612 7140

A104

9010

A108

91D0

A127

A217

A220

A223

A236

A241

A338

A409

SE0210354 Siggefora lednings-

gata, norr

200404

1065

SE0210355 Svinasjön

199801

200007 3160

A002

3260

A038

7110

A127

7140

A140

9010

A166

9080

A193

91D0

A217

A220

A236

A409

SE0210356 Harbo-Svina

199812

9010

1386

SE0210357 Marstalla

200404

7230

1984

9010

9050

9080

91D0

SE0210358 Vida

200404

7230

1984

9010

9050

49

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

9080

91D0

SE0210359 Lindsta

200404

9010

9050

SE0210360 Kalvnäset

199801

6270

9010

9020

9070

SE0210361 Tämnaren väst

200106

200106 3150

A021

6270

A072

6410

A081

9010

A193

9020

A197

9070

A338

SE0210362 Falshålet

199512

9050

SE0210363 Långhällsmossen

199512

199612 3160

A072

7140

A094

7230

A104

9010

A108

9080

A127

91D0

A166

A217

A220

A223

A338

A409

SE0210364 Rävkilarna

199812

9010

1386

9080

1984

91D0

SE0210365 Äspenbo

199812

9010

1386

SE0210366 Hedesundafjärden

199612

A002

A072

50

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

A094

A104

A127

A140

A166

A193

A236

A409

SE0210367 Pellesberget

199801

3210

1163

3260

6450

7110

7140

9010

9050

9080

91D0

91E0

SE0210368 Färnebofjärden syd

200007

200007 3160

1086

A002

3210

1163

A072

3260

1383

A094

6450

1386

A104

7110

A108

7140

A127

7230

A140

9010

A166

9020

A193

9050

A217

9060

A220

9080

A223

91D0

A234

91E0

A236

91F0

A241

A320

A338

A409

SE0210369 Östa

199701

3160

51

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

3210

3260

6270

6410

7110

7140

8230

9010

9050

9060

9080

91D0

SE0210370 Ingbokällorna

199512

7160

9010

SE0210371 Torbacksåsen

199801

9060

SE0210372 Nora-Holm

199812

9010

1386

SE0210373 Villingeskogen

199701

9010

1984

9080

SE0220009 Stora Bötet

199512

3160

7110

7140

9010

91D0

SE0220011 Bärstakärret

199512

7230

1013

9080

SE0220012 Nävsjöskogen

199512

9010

SE0220013 Ängbacken

199512

6510

9070

SE0220017 Svanviken-Lindbacke 199512

200007 5130

A045

6270

A081

6410

A119

52

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

6510

A122

8230

A127

9070

A140

A151

A154

A166

A272

A338

A379

SE0220020 Strandstuviken

199801

199603 1110

A038

1140

A045

1160

A068

1630

A127

6270

A140

6410

A151

8230

A154

9010

A157

9050

A166

9070

A170

9080

A190

9160

A193

9190

A194

A236

A338

SE0220021 Sjösakärren

199512

1630

1013

3160

1014

6410

7230

9010

9080

SE0220028 Hävringe-Källskären

199512

200007 1110

1364

A045

1170

A157

1620

A190

A193

A194

SE0220034 Tullgarn södra

199512

199801 1140

1014

A002

53

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

1620

1386

A045

1630

A068

6210

A081

6270

A094

6280

A127

6410

A166

8230

A224

9010

A236

9050

A246

9070

A338

9080

A409

SE0220059 Grindstugan

199512

6510

SE0220063 Sparreholms ekhagar

199512

6270

1084

6410

9070

SE0220069 Putbergen

199512

9010

1386

91D0

SE0220072 Stampmossen

199512

7230

1013

9010

9050

9080

SE0220077 Ridö-Sundbyholms-

199512

200007 3150

1014

A021

arkipelagen södra

3160

1084

A072

6270

1130

A081

6410

A094

9010

A193

9020

A236

9070

9080

9110

9190

SE0220078 Sofiebergsåsen

199512

5130

6270

54

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0220083 Nybbleholme

199512

8230

1386

9010

SE0220085 Gripsholms Hjorthage 199606

9070

1084

SE0220087 Söderfjärden

199801

199612 3150

A021

6270

A038

6410

A045

A068

A081

A082

A094

A127

A193

A272

SE0220088 Herröknanäs

199701

6270

1084

6510

9020

9070

SE0220089 Tuna

199701

1084

SE0220103 Pilgöljan

199801

7140

1013

7230

SE0220104 Sågartorpskärret

199801

7140

1386

91D0

SE0220106 Fjällmossen norra

199801

200007 3160

A038

6410

A094

7140

A104

9010

A108

9080

A127

91D0

A236

A241

A246

A409

SE0220110 Skåraviken

199801

200007 3150

A021

55

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

6270

A038

6410

A081

9070

A082

A094

A104

A119

A127

A140

A151

A154

A166

A190

A193

A223

A236

SE0220115 Marsviken-Marsäng

199801

1160

1630

6230

6270

6410

8230

SE0220118 Labro ängar

199801

200007 1630

A081

6270

A094

6410

A122

6510

A236

9070

SE0220119 Linudden

199801

1630

6410

9020

SE0220122 Västra Djupvik

199801

1630

1013

6270

1014

6410

6510

7230

8230

56

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0220124 Horsvik

199801

1110

4030

6270

8230

9070

SE0220126 Nynäs

199801

3150

1014

4030

1042

6110

1386

6210

6230

6270

6410

6510

7140

8230

9010

9020

9050

9070

9080

9160

91D0

SE0220129 Skärgårdsreservaten

199801

199801 1110

1014

A001

1140

1364

A002

1150

A045

1160

A068

1170

A193

1220

A194

1620

A224

1630

A236

4030

A246

5130

A272

6210

A307

6270

A338

6410

6510

7140

8220

57

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

8230

9010

9050

9070

9080

9160

9190

91D0

SE0220130 Lotsängsbacken

199801

9010

9160

9180

SE0220137 Bråtamossen

199801

7140

7230

91D0

SE0220145 Båvenöarna

199801

199801 3130

A002

6270

A072

6410

A094

8230

A236

9010

9070

9160

SE0220148 Davik

199801

3150

6270

6410

9080

SE0220150 Tåkenön

199801

3150

6270

6510

9020

9070

9080

SE0220151 Igelbålen

199801

3160

1013

7230

1014

9010

1042

58

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

1393

SE0220152 Barrsjömossen

199801

7140

SE0220154 Öknaby

199801

6230

6270

6410

SE0220156 Lilla Tjärbruket

199801

6270

SE0220160 Bränntorp

199801

6230

6270

9070

SE0220166 Bråtön

199801

7140

9010

9020

SE0220168 Mora hage

199801

6230

6270

6410

SE0220174 Marvikarna

199801

200007 3110

1149

A002

8220

A094

9010

A108

9070

A217

A224

A236

SE0220175 Södra Kärrlången

199801

200007 3150

1042

A007

7140

1833

A038

91D0

A081

SE0220176 Tovhulta stormosse

199801

7110

SE0220182 Segersön

199801

3150

1936

9010

9020

9070

9080

59

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

9160

SE0220191 Himlingeåsen

199801

3150

6270

6410

9070

SE0220193 Jaktstuguskogen

199801

3160

7140

9010

9080

91D0

SE0220194 Henaredalen

199801

6270

9050

9070

9080

SE0220197 Kalkbro

199801

6210

9010

SE0220199 Gorsingeholm

199801

9070

SE0220201 Evighetsbacken

199812

6230

6270

6410

SE0220202 Djupviksnäs

199812

6270

6430

SE0220203 Lånestaheden

199812

6270

1014

8240

SE0220204 Hålvetten-Näsnaren

199812

3110

1163

1355

SE0220205 Stora Munkebo

199812

6270

6410

SE0220206 Floden

199812

200007 3150

A021

60

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

6270

A038

6410

A072

6510

A081

A119

A127

A151

A166

SE0220207 Åtorpskogen

199812

9010

1386

9080

SE0220208 Lomsjöskogen

199812

3160

7140

9010

91D0

SE0220210 Lenellstorpskärret

199812

7230

9010

9050

9080

91D0

SE0220211 Ekorneberg

199812

6230

6270

SE0220212 Stortrön

199812

3110

SE0220213 Fräkenkärret

199812

199812 3160

1081

A104

7140

1386

A108

9010

A127

91D0

A236

SE0220214 Utnäset

199812

199812 3110

A002

8210

A094

8220

A236

9010

9020

9050

SE0220215 Bokö-Oxnö

199812

1140

61

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

1160

1620

8220

8230

9010

9050

9080

SE0220216 Rosenlund

199812

6270

SE0220217 Tore Grav

199812

9060

SE0220218 Stendörren

199812

199812 1150

A045

1160

A193

1170

A194

1620

A236

1630

6270

8230

9010

9070

91D0

SE0220219 Skedevi

199812

7140

9010

9070

9080

9160

SE0220220 Nyckelmossen

199812

9010

9080

91D0

SE0220223 Svartsjömyren

199812

3160

7140

9010

91D0

SE0220224 Näsberget

199812

6210

6270

62

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

6410

SE0220226 Fiholm

199812

9020

9070

9160

SE0220227 Stavåsen

199812

9070

SE0220228 Ånhammarsnäset

199812

6270

6410

6430

8230

9010

9050

9070

SE0220229 Koholmen

199812

6270

1936

6410

8230

9020

9070

SE0220231 Rågö

199812

199812 1140

A068

1150

A190

1160

A193

1170

A194

1620

1630

6270

6510

8230

9010

9070

9080

91D0

SE0220232 Holmtorp

199812

6270

1084

6410

9070

63

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0220233 Stora Åsa

199812

6270

6410

9070

SE0220234 Persö

199812

1170

1014

6280

9010

SE0220235 Kalkugnstorp

199812

6270

1973

8230

9070

SE0220236 Lerböle

199812

6270

SE0220237 Melån

199812

6270

6410

9070

SE0220238 Björnvad

199812

6270

6410

SE0220239 Veckla äng

199812

6510

SE0220240 Kårtorp

199812

6270

SE0220241 Lisstorp

199812

6510

SE0220243 Eknäset

199812

9010

9050

9080

SE0220245 Stenstorps hagkärr

199812

9010

9050

9080

SE0220247 Hedensö

199812

9020

9070

SE0220248 Sundängen

199812

8230

9070

64

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0220250 Norrby kyrkskog

199812

6410

9010

9070

SE0220251 Djupvikssjöskogen

199812

9010

1386

9050

SE0220252 Igelsjöskogen

199812

3160

1386

9010

91D0

SE0220253 Tussmötet

199812

9010

1386

91D0

SE0220255 Fågelboskogen

199812

9010

1386

9080

SE0220257 Tomtaklintskogen

199812

8230

9010

9050

9080

SE0220301 Borsö

200007

9050

9070

SE0220303 Båven

200007

200007 3130

1149

A002

8220

1355

A038

8230

A094

A127

A193

A236

A246

SE0220304 Kilaån-Vretaån

200007

3210

1029

3260

1032

9010

1149

9080

1163

1355

1386

65

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0220305 Floda-Kyrksjön

200007

200007 3150

A007

A021

A038

A081

A119

A127

A166

SE0220306 Näsnaren

200007

200007 3150

A007

A021

A068

A081

SE0220309 Brebol

200007

200007 6270

A021

6410

A081

9070

A127

A151

A166

A338

SE0220310 Västra Kolberga

200007

6270

SE0220311 Fräkenvassen

200007

6270

6410

9070

SE0220312 Skyle

200007

6270

9070

SE0220314 Hällvik

200007

6270

6410

SE0220315 Vreten

200007

6230

6270

9070

SE0220317 Kila

200007

6270

6410

66

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0220318 Skogstorpshagen

200007

6230

6270

6410

SE0220320 Tynäs ekhagar

200007

9070

SE0220322 Harpsund-Ön

200007

6270

6410

9070

SE0220327 Kokärret

200007

7140

9010

91D0

SE0220328 Källarhalsen

200007

7140

SE0220329 Marsjön

200007

3160

7140

9010

91D0

SE0220330 Torsmossen

200007

7140

91D0

SE0220331 Ödesängssjön

200007

3160

7140

91D0

SE0220332 Örmossen

200007

200007 7140

A104

91D0

A108

A127

A224

A236

A409

SE0220333 Nya kärren

200007

7230

1013

91D0

SE0220334 Himlingeskogen

200007

7140

9010

67

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

91D0

SE0220335 Utnorsskogen

200007

9010

1386

SE0220336 Harpebolnäset

200007

9050

SE0220337 Storhultet

200007

9010

9080

SE0220338 Dagöholmsbackarna

200007

9070

SE0220339 Misätters ekhagar

200007

6270

6410

9070

SE0220340 Lidakärret

200007

9080

SE0220341 Svinnäset

200007

3160

7140

9010

9080

SE0220343 Askholmen

200007

200007 6410

1386

A072

9010

A094

9020

A236

9070

A338

9080

9190

SE0220344 Lövön

200007

200007 8230

A072

9020

A094

9070

A127

9080

A236

SE0220345 Stenhammars Kohage 200007

9010

9160

SE0220346 Hyltingeravinen

200007

9020

1355

9080

9180

68

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0220347 Nykärr

200007

9080

9160

9190

SE0220348 Tynnelsö Djurgård

200007

9010

9020

9070

9080

SE0220349 Djupdalshagen

200007

9050

SE0220350 Ljuvalund

200007

9010

1386

SE0220351 Djurgården

200007

9070

1084

9080

SE0220352 Vurstusbacken

200007

9070

SE0220353 Lervik

200007

9020

9070

SE0220354 Säbyviken-Bädarn

200007

6270

1393

6410

SE0220356 Masugnsskogen

200007

9010

1386

91D0

SE0220357 Likstammen

200007

200007 3110

1166

A002

9010

A094

A193

SE0220358 Skolmästarhagen

200007

9020

SE0220360 Hornskogen

200007

9050

SE0220362 Lögarbäcken

200007

9020

1386

SE0220363 Lindön

200007

200007 3150

A021

6410

A072

69

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

9020

A081

9070

A094

A127

SE0220364 Väsby

200007

9070

SE0220367 Tomsängen

200007

9070

9080

9160

SE0220368 Skiren-Kvicken

200007

3150

1386

3160

7140

9010

9050

9080

91D0

SE0220369 Magsjötorp

200007

3110

1386

9010

9050

SE0220370 Tynnelsö-Prästholmen 200007

9020

9080

SE0220372 Ånga

200007

9080

1386

SE0220373 Åboravinen

200007

9010

1163

9050

1383

9080

1386

SE0220401 Berga-Lista

200106

6270

SE0220402 Karlslundsskogen

200106

9050

SE0220403 Råby-Myrhem

200106

9010

SE0220405 Torparskogen

200106

9010

9050

9080

70

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0220408 Haga hage

200106

9010

9050

9080

9190

SE0220411 Hällesta

200106

9010

9050

9080

SE0220413 Nytorpsravinen

200106

9050

9080

SE0220414 Stora Brandsbol

200106

6270

6510

8230

9070

SE0220417 Rösätter-Viksätter

200106

6230

6270

6410

9070

SE0220420 Simonsbol

200106

6270

6410

SE0220421 Tornskogen

200106

9010

9080

SE0220425 Valdemarsön

200106

6270

6410

6510

SE0220427 Berga Kulle

200106

9010

1386

SE0220429 Timmermon

200106

9010

1166

9050

1386

9080

SE0220431 Femörehuvud

200106

8220

71

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

9010

SE0220432 Furön

200106

9010

SE0220433 Hasselö-Bergö

200106

9010

9020

SE0220434 Bredsjönäs

200106

9050

SE0220435 Gesta

200106

6270

8230

SE0220438 Åsa gravfält

200106

4030

6270

SE0220439 Askö

200106

1110

1140

1150

1160

1170

1220

1620

1630

1640

2180

6270

6510

8230

9010

9070

SE0220440 Borgmästarholmen

200106

1630

9020

9080

9160

SE0220443 Gorsingeholms-

kullarna

200106

9020

SE0220503 Fjellskäfte

200304

9060

72

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0220504 Ormsjöbergen

200304

3160

7140

9010

91D0

SE0220505 Varglyan

200304

3160

9010

91D0

SE0220506 Hvalsta

200304

9010

1386

91D0

SE0220507 Lundäng

200304

4030

SE0220509 Kråmö

200304

1620

8230

9010

91D0

SE0220511 Södra Lämund

200304

8220

9010

SE0220513 Rinkesta såg

200304

3260

9050

SE0220514 Hasta

200304

9070

SE0220515 Gorsingelund

200304

9020

SE0220516 Gölet

200304

6230

6270

SE0220517 Rosmossen

200304

9010

SE0220519 Duvtorp

200304

6270

SE0220601 Stenby äng

200404

9070

SE0220602 Vilsta

200404

7140

73

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

9010

9050

9070

91D0

SE0220603 Jungfruvassen

200404

1630

6270

6410

9050

9070

9080

SE0220604 Malmaåsen

200404

9060

SE0220606 Nästorp

200404

6270

6410

9020

9070

SE0220701 Vedaån

200605

3210

1032

SE0220702 Svärtaån

200605

3210

1032

SE0220703 Sibro

200605

1032

SE0230023 Ycke urskog

199512

9010

SE0230029 Lysings urskog

199512

9010

1386

SE0230038 Pålsbo äng

199512

6270

1013

6410

6510

8230

9070

SE0230047 Sättra ängar

199512

6270

6510

9070

SE0230048 Åsabackarna

199512

6210

1013

74

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

7230

1014

9060

1386

9070

SE0230049 Säby Västerskog

199512

9010

1386

SE0230055 Sankt Anna och Gryts 199512

200201 1150

1014

A056

skärgårdar

1160

1083

A066

1170

1364

A094

1220

A096

1230

A108

1620

A162

1630

A169

6270

A173

6280

A183

7140

A190

8220

A193

8230

A194

9010

A199

9050

A223

9070

A224

9080

A236

9160

A307

9190

A338

91D0

A391

A409

SE0230056 Isberga

199512

3140

6210

SE0230067 Tåkern

199512

199603 3150

1013

A002

6410

1014

A006

6430

1042

A007

91E0

1081

A021

1166

A028

A036

A037

A038

A039

A040

75

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

A041

A043

A044

A045

A050

A051

A054

A055

A056

A059

A061

A067

A068

A070

A072

A081

A082

A084

A094

A098

A099

A119

A125

A127

A130

A140

A141

A145

A146

A147

A151

A154

A156

A157

A160

A161

A162

A164

A165

A166

76

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

A170

A179

A190

A193

A197

A207

A222

A260

A272

A298

A336

A338

A391

A466

SE0230069 Örbackens kalkkärr

199512

6270

1013

7220

1014

1015

SE0230079 Kärna mosse

199512

7220

1013

7230

1014

9050

SE0230082 Långvrån

199512

9020

SE0230084 Staffanstorp

199512

3140

1166

6210

1393

6410

9020

9050

9070

9080

SE0230087 Sjöbo-Knäppan

199512

6210

1013

7230

1014

9020

9070

9080

SE0230090 Bråviken yttre

199512

199603 1170

1364

A094

77

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

1230

1386

A169

1620

A173

1630

A183

6270

A193

9010

A194

9020

A236

9070

A338

9080

A391

A409

SE0230100 Glotternskogen

199512

199603 3130

1386

A002

9010

A072

A094

A108

A193

A223

A224

A236

A246

A409

SE0230101 Bärsjöskogen

199512

9010

1386

SE0230124 Kungsbro

199512

199603 3150

A021

6270

A038

6410

A068

9070

A081

91E0

A082

A094

A098

A119

A127

A151

A154

A166

A170

A193

A229

A272

A336

78

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

A338

SE0230125 Svartåmynningen

199512

199603 3150

1130

A002

6410

A007

A021

A037

A038

A045

A068

A072

A081

A082

A084

A094

A098

A119

A122

A127

A140

A151

A154

A157

A166

A170

A177

A190

A193

A194

A197

A246

A272

A338

A391

SE0230126 Svensksundsviken

199701

199603 1160

1013

A002

1620

1084

A007

1630

A021

6210

A037

6230

A038

6270

A039

79

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

6410

A043

9070

A044

9080

A045

A050

A059

A061

A062

A064

A068

A072

A081

A082

A084

A088

A094

A096

A123

A125

A127

A140

A141

A145

A151

A152

A154

A157

A158

A161

A166

A170

A190

A193

A194

A222

A229

A236

A246

A272

A307

A338

80

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

A391

SE0230127 Bjärka-Säby

199606

6270

1083

9010

1084

9020

1936

9070

9080

SE0230128 Harsbo-Sverkersholm 199606

6270

1083

9010

1084

9070

1936

SE0230129 Adelsnäs

199606

9020

1083

9070

1084

SE0230130 Sturefors

199606

6410

1083

9010

1084

9070

1936

9160

SE0230131 Stafsäter

199606

9070

1084

91D0

SE0230132 Solberga

199606

6210

1083

6270

1084

6410

9070

SE0230133 Ljusfors

199606

6410

1084

9010

1936

9070

SE0230134 Händelö

199606

9070

1084

9160

SE0230135 Eknön

199606

1630

1083

9010

1084

9020

9050

9060

81

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

9070

SE0230136 Sjövik

199701

199612 9010

A104

A108

A217

A223

A236

SE0230137 Rocks mosse

199701

199612 7110

1386

A104

7160

A108

7230

A127

9010

A217

9050

A223

9070

A236

9080

A409

9160

91D0

91E0

SE0230138 Åsvikelandet-Kvädö

199801

199612 1150

1083

A094

1160

1084

A104

1170

A108

1620

A173

1630

A183

6270

A190

7140

A193

8230

A194

9010

A207

9070

A217

9080

A224

91D0

A236

A338

A391

A409

SE0230139 Dannskären

199612

A173

A183

A190

A194

A391

82

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0230140 Väggö

200201

199612 1170

A193

7140

A236

8220

A409

9010

9020

91D0

SE0230141 Eknön-Slätbaken

199612

A081

A207

A236

A320

A338

SE0230142 Bokö

199701

1150

1083

1160

1170

1620

1630

6270

8230

9010

9070

SE0230143 Brokinds lövskogar

199701

9070

SE0230144 Hagebyhöga

199701

6210

1013

6410

1014

7220

7230

SE0230145 Hallstad ängar

199701

6530

1936

SE0230147 Kråkeryd

199701

6210

8220

9010

9020

9070

9180

83

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0230149 Ombergsliden

199701

6210

1013

6410

1014

7230

1015

9010

9050

SE0230150 Ostmossen

199701

6210

1013

6410

1014

7230

SE0230151 Uggelö

199701

9010

9020

9050

9070

SE0230152 Sätravallen

199701

9010

9160

SE0230154 Orrkojgölarnas domän- 199701

200007 3160

A108

reservat

7140

A207

9010

A217

91D0

A224

A236

A409

SE0230156 Fågelmossen

199701

7140

9010

91D0

SE0230157 Fjällmossen östgöta-

199701

200007 3160

A072

delen

7110

A094

7140

A104

9010

A108

91D0

A127

A160

A166

A207

A217

A223

A224

84

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

A236

A246

A338

A409

SE0230158 Djursö

199701

1630

1084

6210

1936

6270

8230

9010

9020

9070

9080

SE0230159 Ängelholm

199701

1630

1084

6270

1936

8230

9070

SE0230160 Norsholm

199701

6410

1084

6430

9070

9160

SE0230161 Borg

199701

9070

1084

1936

SE0230162 Räckeskog

199701

9010

1084

9020

1936

9070

SE0230163 Sund

199701

6270

1084

6410

1936

9070

SE0230164 Brokinds skolhage

199701

9070

1083

1084

1936

SE0230165 Lönningehult

199801

6230

85

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

6270

9070

SE0230166 Klämmesmålen

199801

6230

6270

6410

6510

9070

SE0230167 Jonsberg

199801

1630

6270

6410

8230

9070

SE0230168 Stortorp

199801

6270

6410

6510

9070

SE0230169 Törnevik

199801

6230

1083

6270

SE0230170 Heda-Uttersberg

199801

6210

SE0230171 Skenäs

199801

1630

SE0230172 Börshult

199801

6270

6410

9070

SE0230173 Smedstorp

199801

6270

1084

6410

6510

9070

SE0230174 Södra Bråta

199801

6270

6510

9070

86

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0230175 Lillsjökärret

199801

3160

7140

SE0230176 Kärnskogsmossen

199801

200007 3160

A072

3260

A087

7110

A094

7140

A104

9010

A108

9060

A127

91D0

A140

A160

A207

A217

A236

A260

A338

A409

SE0230177 Sandstorpskärret

199801

7140

91D0

SE0230178 Hulebo

199801

9020

SE0230179 Fröjerum

199801

9010

9020

9070

9080

SE0230180 Herrborum

199801

1630

6270

6410

9010

9070

9080

9160

SE0230181 Norrkrog

199801

9010

1083

9020

1936

SE0230182 Bjälnäs

199812

9070

87

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0230183 Pukehål

199801

9010

1386

9050

SE0230184 Narbäck

199801

9020

SE0230185 Susehål

199801

9010

1386

SE0230187 Hamra

199801

6410

1084

9070

9160

SE0230188 Knastraberget

199801

9020

1084

SE0230189 Hägerstad

199801

9070

1084

SE0230190 Runstorp

199801

6410

1083

9010

1084

9070

1936

9160

SE0230191 Ingelsta

199801

9070

1084

9160

SE0230192 Stjärnö-Fågelvik

199801

1160

1084

1630

6270

8230

9070

SE0230193 Rosebo

199801

6270

1084

6530

1936

9070

SE0230194 Ivranäs naturreservat

199812

9010

SE0230195 Bona

199812

6270

6410

9070

88

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0230196 Gamla Måla

199812

6510

SE0230198 Härsjö

199812

6230

6270

8230

9070

SE0230199 Kattedal

199812

1630

6230

6270

6410

8230

9070

SE0230200 Månsabola

199812

6270

6410

6510

8230

9070

SE0230201 Nybygget-Duvhult

199812

6230

6270

6510

SE0230203 Restad

199812

6270

6410

8230

9070

SE0230204 Skruvhult

199812

6230

6270

6410

9070

SE0230205 Stora Ulvebo

199812

6230

6270

9070

SE0230206 Svärtinge

199812

6230

6270

89

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

6410

6510

9070

SE0230207 Trehörna

199812

6270

SE0230208 Ängaryd

199812

6270

6410

6510

9070

SE0230209 Östermem

199812

6230

6270

6410

SE0230210 Bråtberget

199812

9010

1083

9020

SE0230211 Farsboviken

199812

9020

SE0230212 Flatmossen

199812

9010

9080

91D0

SE0230213 Kälemåla knapp

199812

9020

SE0230214 Hökhult

199812

9010

SE0230215 Tvånget

199812

9010

9020

SE0230216 Silverån

199812

3260

1029

9010

1355

91E0

SE0230217 Lunderna

199812

8230

9070

SE0230218 Svenneby

199812

9070

90

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer

Djur o.

växt-

arter

Fåglar

SE0230219 Åtvidsnäs

199812

6270

1084

9020

9070

SE0230220 Ruda

199812

9070

1936

SE0230221 Bertilsbo

199812

9010

9020

9070

SE0230222 Malmviksängen

199812

6530

9020

SE0230223 Fornborgen-Grävsten

199812

6270

9070

9160

SE0230224 Herrsätter

199812

6270

9070

SE0230225 Bjärhult

199812

6270

9070

SE0230226 Bösebo

199812

6230

6270

6410

SE0230227 Gökshult

199812

6270

9070

SE0230228 Karsbo

199812

6270

6410

SE0230229 Valla-Ingvaldstorp

199812

6210

6230

6270

6410

8230

9070

91

NFS 2014:29

Områdes-

nummer

Områdesnamn

Habitat-

direk-

tivet

Fågel-

direk-

tivet

Livs-

miljöer