NFS 2014:3

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2014:3 och allmänna råd (NFS 2010:7) för länsstyrelsens beslut om Utkom från trycket den 11 juni 2014 licensjakt efter björn

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter

och allmänna råd (NFS 2010:7) för länsstyrelsens beslut om

licensjakt efter björn;

beslutade den 28 maj 2014

Med stöd av 24 c § jaktförordningen (1987:905) föreskriver Naturvårdsverket

dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå,

dels att de allmänna råden till 6 § ska upphöra att gälla,

dels att 1, 2, 6, 7, 10 och 11 §§ samt rubrikerna närmast före 5 och 10 §§

ska ha följande lydelse,

dels att de allmänna råden till definitionen av åtel och de allmänna råden till

7 § punkt 5 ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas sju nya paragrafer, 6 a–6 e §§, 12 a

och 12 b §§, samt närmast före 6 § respektive 12 a § två nya rubriker av

följande lydelse,

dels att det ska införas allmänna råd till 6 c och 6 d §§, 10 § samt 11 § punkt

1 av följande lydelse.

1 § Dessa föreskrifter reglerar länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn med

stöd av 23 d § och efter delegering enligt 24 a § jaktförordningen (1987:905).

2 § Termer och uttryck som används i dessa föreskrifter och allmänna råd

har samma betydelse som i jaktförordningen (1987:905) och förordningen

(2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn.

Nedanstående begrepp har i dessa föreskrifter följande betydelse.

Odlingsgränsen Den odlingsgräns som redovisas på Lantmäteriets kartor i

skalorna 1:50 000 och 1:100 000.

Påskjutning

Skott har avlossats mot en björn med avsikt att fälla denna

men det har inte konstaterats att björnen har träffats av kulan.

Åtel

Material som iordningställts eller placerats i syfte att locka

till sig vilt. Vilt som dött av annan orsak än jakt och ligger

kvar på den plats där det fallit är inte att betrakta som åtel.

Åteljakt

Jakt som bedrivs med hjälp av åtel.

Allmänna råd till 2 §

Rester av vilt på plats där vilt fällts, som inte flyttats eller på annat sätt iord-

ningställts i jaktsyfte, bör inte betraktas som material för åtling.

Användning av hund

5 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn ska föreskriva att högst två

NFS 2014:3

Utkom från trycket

den 11 juni 2014

2

NFS 2014:3

hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt.

Länsstyrelsens beslut ska rekommendera att hundarna inte byts under jakt på

en och samma björn och under en och samma dag.

Åteljakt

6 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn får föreskriva att jakt får

bedrivas med hjälp av åtel. Ett sådant beslut om åteljakt ska ange när åtling får

påbörjas, dock inte tidigare än den 15 juli. Ingen separat jaktkvot får faststäl-

las för åteljakt.

6 a § Ett beslut av länsstyrelsen om licensjakt efter björn med hjälp av åtel ska

föreskriva följande allmänna villkor om åteljakten.

1. Jakt efter björn med hjälp av åtel är endast tillåten vid platser som iord-

ningställts i enlighet med villkoren för åteljakt efter björn enligt 6 a-d §§.

Upptag av björnspår med hjälp av hund vid en åtel är inte tillåtet.

2. Jakt är inte tillåten vid platser som iordningställts i syfte att locka till sig

annat vilt än björn och som inte följer villkoren för åteljakten enligt 6 a-d §§.

3. En person ska vara ansvarig för varje åtel (åtelansvarig).

4. Åtelansvarig ska innan åtling påbörjas anmäla detta samt platsen för åteln till

länsstyrelsen. Åtling får påbörjas först efter medgivande från länsstyrelsen.

För medgivande krävs att de villkor för åteljakten som följer av 6 a-d §§ är

uppfyllda.

6 b § Ett beslut av länsstyrelsen om licensjakt efter björn med hjälp av åtel ska

innehålla erinran enligt punkt 1 och villkor enligt punkt 2-3 om åteln.

1. En åtel får bara anläggas efter markägarens tillstånd.

2. Åtelns läge ska uppfylla följande förutsättningar.

- Avståndet till närmaste permanent bebodda hus, till fritidshus som har

sophämtning, till åtel avsedd för viltskådning och till permanent anlagd och

skyltad campingplats ska vara minst 2 000 m.

-Åtelansvarig ska kontakta eventuella andra personer som under den aktu-

ella perioden bor inom 2 000 m från åteln och upplysa dessa personer om

åtelverksamheten.

– Avståndet till väg eller skogsbilväg ska vara minst 200 m.

– Avståndet till vandringsled ska vara minst 500 m.

– Åteln ska inte vara synlig från väg eller vandringsled.

3. Senast tio dagar efter att jakten avlysts i området ska allt åtelmaterial vara

bortplockat och åtelplatsen återställd till ett sådant skick att björnar inte

förväntas lockas dit.

6 c § I länsstyrelsens beslut ska i villkor anges vilket lockmedel eller foder

som får användas som åtelmaterial vid åtling och hur stora mängder per vecka.

Länsstyrelsen får i sitt beslut inte ange andra begränsningar av akustiska och

optiska lockmedel än vad som följer av jaktförordningen (1987:905).

Allmänna råd till 6 c §

Lämpliga lockmedel och mängder bör anses vara följande. Vilt, slaktrester från

vilt och viltfångad fisk från samma eller angränsande kommun. En kropp av

3

NFS 2014:3

vilt eller 25 kg från vilt får användas som åtel. Vidare får användas oförädlat

vegetabiliskt material eller mindre förädlade vegetabiliska produkter avsedda

för utfodring av djur. Rester från tamdjur får inte användas. Till tamdjur räknas

även ren. Kött från rovdjur eller otestat kött från vildsvin får inte användas som

åtelmaterial på grund av risk för spridning av parasiter.

6 d § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn med hjälp av åtel får fö-

reskriva ytterligare villkor för åteljaktens genomförande utöver de som följer

av 6 a-c §§ om det finns särskilda skäl för det.

Allmänna råd till 6 d §

Exempel på sådana ytterligare villkor som länsstyrelsen har möjlighet att

besluta om kan vara att jakten med hjälp av åtel inte får bedrivas i områden

som är särskilt skyddsvärda eller som är olämpliga på grund av hänsyn till

det rörliga friluftslivet.

6 e § Ytterligare bestämmelser om befattning med animaliska biprodukter och

framställda produkter följer av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra

produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

och människor.

7 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn ska föreskriva följande:

1. Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje

jakttillfälle.

2. Jaktledaren ska före jaktens början informera samtliga jaktdeltagare om

villkoren för jakten, kommunikationsbestämmelser, otillåtna skjutriktningar,

gränsförhållanden samt om övriga regler som kan behövas för jaktens ge-

nomförande. Jaktledaren ska vidare informera om skyldigheten att inneha

vapenlicens och giltigt statligt jaktkort.

3. Jaktledaren ska informera skytten om dennes ansvar att rapportera fälld

björn till länsstyrelsen i enlighet med 5 b § jaktförordningen (1987:905).

Därutöver ska jaktledaren informera skytten om dennes ansvar att rapportera

fälld eller påskjuten björn i enlighet med de villkor länsstyrelsen ställt med

stöd av 8 §. Om inte länsstyrelsen har utfärdat sådana villkor ska skytten

informeras om anmälningsplikten enligt 5 b § jaktförordningen (1987:905).

4. Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle hålla sig informerad om hur många

djur som återstår av tilldelningen i det område där licensjakt bedrivs.

5. Jaktledaren ska inför varje jakttillfälle försäkra sig om att en hund som är

särskilt tränad i att spåra skadat vilt ska kunna finnas på skottplatsen inom

högst två timmar från påskjutningen i enlighet med 17 § andra stycket

jaktförordningen (1987:905).

6. Ansvarig jaktledare svarar för att kommunikationsvägarna under jakten

säkerställer att villkoren för jakten efterlevs.

7. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om att han/hon bör vara an-

svarsförsäkrad, bör bära röda band eller motsvarande kännetecken under

jakten samt att han/hon årligen före jakten bör ha förvissat sig om att vapnet

är inskjutet och att han/hon har tillräcklig skjutskicklighet för att bedriva

jakt efter björn.

4

NFS 2014:3

8. Jaktledaren ska informera varje jaktdeltagare om riskerna med skadskjutning

av björn, uppmana jaktdeltagarna att endast skjuta med stöd och att endast

skjuta rena sidoskott mot stillastående björnar.

Allmänna råd till 7 § punkt 5

Länsstyrelsen bör i sitt beslut föreskriva att hund som används vid eftersök

av påskjuten björn bör vara särskilt tränad i att spåra björn. Att hunden bör

vara särskilt tränad för att spåra björn bör inte uppfattas som ett krav på att

hundekipaget bör vara särskilt certifierat för björnspårning.

Platsundersökning, eftersök och avräkning

10 § Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn ska föreskriva följande:

1. Den som påskjutit björn ska tillsammans med jaktledaren ansvara för att

platsundersökning genomförs för att undersöka om björnen är skadad eller

inte.

2. Den som påskjutit björn ska tillsammans med jaktledaren ansvara för att

eftersök genomförs om inte platsundersökningen eller andra omständigheter

visat på att björnen är oskadad. Eftersök ska genomföras tills dess:

a. djuret påträffats dött,

b. djuret påträffats skadat och avlivats,

c. kulan från det avlossade skottet anträffas på en plats som utesluter att

björnen skadats, eller

d. djuret inte kan anträffas.

3. Jaktledaren ska till länsstyrelsens besiktningsman redovisa hur platsunder-

sökning eller eftersök genomförts.

4. Jaktledaren ska uppvisa skottplatsen för länsstyrelsens besiktningsman och

tillsammans med besiktningsmannen och den som påskjutit björnen genom-

föra en fältkontroll och följa upp vad som skett efter skott. Jaktledaren ska

tillsammans med besiktningsmannen dokumentera platsundersökning och

eftersök på blankett som Naturvårdsverket tillhandahåller.

Allmänna råd till 10 §

Eftersök bör vara väl dokumenterade. Av dokumentationen bör framgå om

eftersöksekipaget har tidigare erfarenhet av att spåra björn och om möjligt

redovisa eftersökets genomförande med t.ex. en GPS-logg.

11 § Av länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn ska det framgå att:

1. Påskjuten björn ska avräknas såvida inte kulan från det avlossade skottet

anträffas på en plats som utesluter att björnen skadats eller det på annat sätt

vid fältkontroll kan fastställas att björnen inte skadats.

2. Länsstyrelsen ska avlysa jakten då det totala antalet djur fällts eller påskjutits

och avräknats inom ett län eller del av län eller om jakttiden löpt ut. Läns-

styrelsen ska informera om avlysningen på lämpligt sätt.

3. Fälls djur med stöd av andra beslut eller dödas på annat sätt under den tid

då licensjakt är tillåten efter den aktuella arten, ska dessa djur inte avräknas

licenstilldelningen.

5

NFS 2014:3

Allmänna råd till 11 § punkt 1

Länsstyrelsens besiktningsman bör inhämta flera underlag inför länsstyrelsens

beslut om en påskjuten björn ska avräknas eller inte. Ett av dessa underlag är en

noggrann skottplatsundersökning. Vidare är björnens position, vid skottillfället,

i förhållande till skytten avgörande vid bedömningen av om kulan nått fram

till björnen eller inte. Exempel på hur man påvisar att djuret är oskadat kan

vara att kulan från det avlossade skottet anträffas på en plats (t.ex. i ett träd)

mellan skytten och björnen som utesluter att björnen skadats.

Hantering av kropp från fällt djur och återrapportering

12 a § Av länsstyrelsens beslut ska framgå hur det ska förfaras med kropp/

delar av kropp från fällt djur samt vilken provtagning som ska genomföras på

kroppen/kroppsdelarna.

12 b § Av länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn ska det framgå hur

återrapportering från licensjakten ska ske till länsstyrelsen samt vilka uppgifter

som ska rapporteras. Länsstyrelsen ska lägga in information om licensjaktsbeslut

i de databaser som Naturvårdsverket tillhandahåller.

För det fall länsstyrelsens beslut föreskriver att licensjakten får ske med hjälp

av åtel ska det av beslutet framgå att åteljägarna efter jaktens slut ska rapportera

sina erfarenheter från användningen av åtel till länsstyrelsen. Det ska även anges

i länsstyrelsens beslut hur denna återrapportering ska ske.

Efter genomförd licensjakt med hjälp av åtel ska länsstyrelsen rapportera till

Naturvårdsverket vilka resultat och vilka erfarenheter som har vunnits i samband

med denna jakt. Speciellt ska belysas hur många åtlar som blev anmälda till

länsstyrelsen, hur många av dessa som också användes för jakt, vilken tillsyn

som länsstyrelsen genomförde vid åtlarna samt huruvida björnar har fällts i

samband med åtling.

________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 juni 2014.

Naturvårdsverket

MARIA ÅGREN

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)

Elanders Sverige AB, 2014