NFS 2015:1

Naturvårdsverkets föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken.

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken .

beslutade den 13 maj 2015

Med stöd av 33 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken

m.m. föreskriver Naturvårdsverket efter hörande av Havs-och Vattenmyndig-

heten, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen följande

Definition

1 § Naturvårdsregistret är det nationella register som Naturvårdsverket till-

handahåller där beslut om områdesskydd enligt miljöbalken ska registreras.

Registrering

2 § När en länsstyrelse har fattat beslut som anges i bilaga 1, ska länsstyrelsen

registrera beslutet i Naturvårdsregistret inom fem arbetsdagar från den dag

beslutet fattades. Länsstyrelsen ska därefter registrera uppgift om laga kraft

eller överklagande av beslutet inom fem arbetsdagar från sista dagen för över-

klagande. För överklagade beslut ska länsstyrelsen registrera överinstansens

beslut och uppgift om laga kraft eller överklagande inom tio arbetsdagar från

den dag länsstyrelsen tog del av beslutet respektive sista dagen för överklagande.

3 § När en kommun har fattat beslut som anges i bilaga 1, ska länsstyrelsen

registrera beslutet i Naturvårdsregistret inom tio arbetsdagar från den dag läns-

styrelsen tog del av beslutet. Länsstyrelsen ska därefter registrera uppgift om

laga kraft eller överklagande av beslutet inom tio arbetsdagar från sista dagen för

överklagande. För överklagade beslut ska länsstyrelsen registrera överinstansens

beslut och uppgift om laga kraft eller överklagande inom tio arbetsdagar från

den dag länsstyrelsen tog del av beslutet respektive sista dagen för överklagande.

4 § Naturvårdsverket ansvarar för att registrera beslut som anges i bilaga 2, i

Naturvårdsregistret inom fem arbetsdagar från den dag beslutet fattades.

När Regeringen har fattat beslut som anges i bilaga 2, enligt 7 kap. 27 § 3

avseende områden som pekats ut i enlighet med 1992 års konvention om skydd

av Östersjöns marina miljö (Helcomkonventionen) och områden som pekats

ut i enlighet med 1992 års konvention om skydd för den marina miljön i Nord-

ostatlanten (Osparkonventionen) ska Havs- och Vattenmyndigheten tillse att

Naturvårdsverket får information om beslutet inom fem arbetsdagar från den

dag beslutet fattades.

När Skogsstyrelsen har fattat beslut som anges i bilaga 2, ska Skogsstyrelsen

tillse att Naturvårdsverket får information om beslutet inom fem arbetsdagar

från den dag beslutet fattades. Informationen från Skogsstyrelsen till Natur-

vårdsverket ska skickas genom automatisk dataöverföring.

NFS 2015:1

Utkom från trycket

den 25 maj 2015

2

NFS 2015:1

Innehåll

5 § I Naturvårdsregistret ska de uppgifter som framgår av bilaga 3 och bilaga

4 registreras.

Åtkomst

6 § Informationen i Naturvårdsregistret tillhandahålls på Naturvårdsverkets

webbplats. Informationen finns tillgänglig som öppna data och är sökbar.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2015 då Naturvårdsverkets föreskrifter

(NFS 2009:5) om registrering av beslut enligt 7 kap.miljöbalken ska upphöra

att gälla.

Naturvårdsverket

EVA THÖRNELÖF

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)

3

NFS 2015:1

Bilaga 1 - Beslut som registreras av länsstyrelsen

7 kap 4 §

Naturreservat

7 kap 5 §

Inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden

7 kap 6 §

Skyldighet att tåla intrång

7 kap 7 §

Upphävande av beslut, helt eller delvis

7 kap 9 § Kulturreservat

7 kap 10 § Naturminne

7 kap 11 § Biotopskyddsområde beslutat enligt 7 § och 7 a § förordning

(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m

7 kap 12 § Djur- och växtskyddsområde

7 kap 21 § Vattenskyddsområde

7 kap 22 § Föreskrifter vattenskyddsområde

7 kap 24 § Interimistiskt beslut

7 kap 30 § Ordningsföreskrifter (utom för nationalparker)

4

NFS 2015:1

Bilaga 2, Beslut som registreras av Naturvårdsverket

7 kap 2 §

Nationalpark

7 kap 3 §

Föreskrifter för nationalpark

7 kap 11 §

Biotopskyddsområde beslutat av Skogsstyrelsen enligt

6 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt

miljöbalken m.m.

7 kap 27 §

1 stycket

1 och 2,

7 kap 28 § samt

15 § 3 förordning

(1998:1252) om

områdesskydd

enligt miljöbalken

m.m.

Områden som regeringen

1. förklarat som särskilda skyddsområden eller som sär-

skilda bevarandeområden enligt 7 kap. 28 § miljöbalken,

2. föreslagit att ingå i det europeiska nät av sådana

särskilda bevarandeområden som avses i rådets direktiv

92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livs-

miljöer samt vilda djur och växter senast ändrat genom

rådets direktiv 2006/105/EG

3. beslutat ska föras upp på förteckningen med anledning

av att Europeiska kommissionen inlett ett samrådsförfa-

rande enligt artikel 5 i direktiv 92/43/EEG

7 kap 27 §

1 stycket 3

Naturområden som bör skyddas eller är skyddade enligt

internationella åtaganden om skydd för naturområden.

7 kap 30 §

Ordningsföreskrifter för nationalparker

5

NFS 2015:1

Bilaga 3, Uppgifter om beslut som ska registreras i Naturvårdsregistret

x = obligatorisk uppgift A = uppgift som tillförs med automatik vid registering i Naturvårdsregistret

Registerinnehåll

Beslut enligt miljöbalken 7 kap

2 § Nationalpark

4 § Naturreservat

9 § Kulturreservat

10 § Naturminne

11

§

Övrigt biotopskyddsområde

11

§

Skogligt biotopskyddsområde

12 § Djur-

och

växtskyd

dsområde

21 § Vattenskyddsområde

24 § Interimistiskt beslut

NVR-ID

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

Objektnamn

x

x

x

x

x

x

x

x

Dnr

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Beslutsmyndighet

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Beslutat datum

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gällande datum

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Giltigt t o m

x

Beslutshandling (bifogad fil)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Överklaganden

x

x

x

Kommun

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

Län

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

Geometri

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Geometristatus

x

x

x

x

x

x

A

x

x

x

Areal

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

Objektkategori

x

x

x

A

IUCN-kategorisering

x

x

x

A

Miljömål

x

x

x

A

Förvaltare

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Föreskriftsområde

Syfte

x

x

x

Skyddstyp

x

x

x

x

x

x

x

x

x

T

yp av DVO

x

Inskränkning

x

T

yp av VSO

x

Förklaring

NVR-ID

Unik identitet för områden registrerade i Naturvårdsregistret, ex 2005634

Objektnamn

Områdets namn

Dnr

Beslutsmyndighetens diarienummer

Beslutsmyndighet

Myndighet som fattat beslut om områdesskydd

Beslutat datum

Datum för beslutet

Gällande datum

Datum då beslutet vinner laga kraft

Giltigt t o m

Datum för sista dagen ett beslut om intermistiskt förbud gäller

Beslutshandling (bifogad fil)

Beslutsdokumentet i pdf-format

Överklaganden

Överklagande registreras i Naturvårdsregistret och handlingen bifogas i pdf-format

Kommun

Kommun/er som området är beläget i

Län

Län som området är beläget i

Geometri

Områdets geometri lagras digitalt i Naturvårdsregistret

Geometristatus

Geometrins kvalitet indelat i följande klasser: Ospecifierat, Delvis inmätt, Slutligt inmätt, Justerat mot fastighetskartan

Areal

Områdets areal i hektar

, totalt och fördelat på land och vatten

Objektkategori

Områdets huvudsakliga naturtyp, tex Skogs- och myrmosaik, enligt riktlinjer i Naturvårdsregistret

IUCN-kategorisering

Internationella naturvårdsunionens (IUCN, W

orld Conservation Union) kategorisering av skyddade områden

Miljömål

Ett eller flera av miljökvalitetsmålen som området avser att skydda, tex Levande skogar

, Myllrande våtmarker

Förvaltare

Områdets förvaltare

Föreskriftsområde

Föreskrift som innebär inskränkning av typen tillträdesförbud, eller registrering av att skogsbruk inte är tillåtet

Syfte

Syfte med beslutet; tex bevara biologisk mångfald, friluftsliv

Skyddstyp

Typ av skydd enligt Miljöbalken, tex naturreservat

T

yp av DVO

Typ av Djur- och växtskyddsområde.

Ange typ; fågelskydd, sälskydd, växtskydd eller övrigt.

Inskränkning

Ange inskränkningstyp (fiske, jakt, tillträde) och inskränkningsperiod

T

yp av VSO

Typ av V

attenskyddsområde.

Ange typ; grundvatten, ytvatten eller grundvatten & ytvatten.

6

NFS 2015:1

Bilaga 4, Uppgifter om beslut som ska registreras i Naturvårdsregistret för internationellt utpekade områden

x = obligatorisk uppgift

A

- uppgift som tillförs med automatik vid registrering i Naturvårdsregistret

Registerinnehåll

7 kap 27 § 1 stycket 1 och 2,

7 kap 28 § samt

15 § 3 förord

-

ning

(1998:1252)

om

område

s-

skydd enligt miljöbalken m.m.

Beslut enligt miljöbalken 7 kap 27 § 3 (naturområden som bör skyddas eller är skyddade enligt internationella åtaganden)

Natura 2000-områden

Områden som

pekats ut

i enlig

-

het med 1971 års konvention

om våtmarker av internatione

ll

betydelse i synnerhet såsom

livsmiljö

för

våtmarksfåglar

(Ramsarkonventionen)

O

mråden

som

pekat

s

ut

i

enlighet med 1992 års kon

-

vention om skydd för den ma

-

rina

miljön

i Nordost-atlanten

(Osparkonventionen)

Områden som pekats ut i enlighet

med 1992 års konvention om

skydd av Ö

st

ersjöns

marina miljö

(Helcomkonventionen)

Områden med höga naturvär

-

den som pekats ut i enlighe

t

med 1972 års konvention

om

skydd för världens kultur- och

naturarv (Världsarvskonven

-

tionen)

Områden som utnämnts av

UNESCO att ingå

i det världs

-

omspännande

nät

verket

med

biosfärområden samt biosfär

-

kandidatområden

godkända

av

svenska MAB-kommittén

NVR-ID

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

ID

x

x

x

x

x

x

Objektnamn

x

x

x

x

x

x

Dnr

x

x

x

x

x

x

Beslutsmyndighet

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

Beslutat datum

x

x

x

x

x

x

Ratificierat datum

x

x

x

x

x

x

Kommun

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

Län

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

Geometri

x

x

x

x

x

x

Areal

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

x

A

Skyddstyp

x

x

x

x

x

x

Beslutsstatus nationell

x

x

x

x

x

x

Beslutsstatus internationell

x

x

x

x

x

x

Förklaring

NVR-ID

Unik identitet för områden registrerade i Naturvårdsregistret, ex 2005634

ID

Unik identitet för området enligt gällande konvention

Objektnamn

Områdets namn

Dnr

Beslutsmyndighetens diarienummer

Beslutsmyndighet

Myndighet som fattat beslut om områdesskydd

Beslutat datum

Datum för regeringens beslut

Ratificierat datum

Datum då området upptas i konventionen/Natura-nätverket

Kommun

Kommun/er som området är beläget i

Län

Län som området är beläget i

Geometri

Områdets geometri lagras digitalt i Naturvårdsregistret

Areal

Områdets areal i hektar

, totalt och fördelat på land och vatten

Skyddstyp

Typ av skydd enligt internationell konvention

Beslutsstatus nationell

Områdets nationella beslutsstatus

Beslutsstatus internationell

Områdets internationella beslutsstatus