NFS 2016:11

Föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig insamling, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter

(NFS 2005:10) om yrkesmässig insamling, förbehandling

och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller

elektroniska produkter;

beslutade den 8 december 2016

Med stöd av 27 och 29 §§avfallsförordningen (2011:927) och 47 § förord-

ning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreskriver1 Na-

turvårdsverket i fråga om Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om

yrkesmässig förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska

och elektroniska produkter

dels att i 1, 2, 5 och 9 §§ hänvisningen till avfallsförordningen (2001:1063) ska

bytas ut mot avfallsförordningen (2011:927),

dels att i 1 § och bilaga 1 punkt 11 hänvisningen till förordningen (2005:209)

om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter ska bytas ut mot

förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning,

dels att i 2 § ordet insamling ska bytas ut mot lagring och att hänvisningen till

förordningen (1997:645) om batterier ska bytas ut mot förordningen (2008:834)

om producentansvar för batterier,

dels att i bilaga 2.A punkt 1 hänvisningen till förordningen (1998:122) om bort-

skaffande av PCB m.m. ska bytas ut mot förordningen (2007:19) om PCB m.m.,

dels att i bilaga 2.A punkt 13 hänvisningen till bilaga 5 till Kemikaliesinspek-

tionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning av kemiska

produkter ska bytas ut mot bilaga 3 i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS

2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter,

dels att rubriken till föreskrifterna (NFS 2005:10) ska ha följande lydelse,

dels att 10 och 11 § ska ha följande lydelse.

Naturvårdsverkets föreskrifter ( 2005:10 ) om yrkesmässig lagring,

förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska

eller elektroniska produkter.

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 12 juli 2012 om avfall som

utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (EUT L 197, 24.7.2012

s. 38-71, Celex 32012L0019)

NFS 2016:11

Utkom från trycket

den 27 december 2016

2

NFS 2016:11

1 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse

som i 15 kap.miljöbalken, avfallsförordningen (2011:927) och förordningen

(2014:1075)) om producentansvar för elutrustning. I övrigt avses i dessa fö-

reskrifter med

el-avfall: avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,

innefattande alla komponenter, utrustningsdelar och

förbrukningsvaror som utgör en del av produkten när den

blir avfall,

förbehandling: sortering, demontering eller annan behandling av el-avfall

inom därför avsedd anläggning som föregår återvinning, bortskaffande eller

ytterligare förbehandling av avfallet

sortering: uppdelning av el-avfall i olika fraktioner, utan att något ingrepp görs

beträffande de elektriska eller elektroniska delarna.

2 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om yrkesmässig lagring, förbe-

handling och återvinning av el-avfall.

Bestämmelser om farligt avfall och batterier finns i avfallsförordningen

(2011:927) och i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier.

5 § Certifiering enligt 28 § avfallsförordningen (2011:927) krävs inte för ny

verksamhet under de första två verksamhetsåren. Sådan certifiering krävs

inte heller för förbehandling som endast omfattar sortering och där sorteringen

föregår annan förbehandling.

9 § Vid förbehandling ska åtminstone de ämnen, beredningar och komponenter

som nämns i bilaga 2 avlägsnas från el-avfallet och hanteras i separata frak-

tioner. (NFS 2013:2)

Även ämnen, beredningar och komponenter som inte omfattas av första

stycket men i utsorterad fraktion klassificeras som farligt avfall enligt avfalls-

förordningen (2011:927) skall avlägsnas från el-avfallet och hanteras i separata

fraktioner om det inte är uppenbart oskäligt.

10 § I insamlings- och förbehandlingsverksamhet ska elavfall lagras

- skyddat mot nederbörd,

- på en plats som är försedd med tät ytbeläggning,

- så att spill och förorenat dagvatten kan samlas upp och kan kontrolleras,

och

- på en plats som är försedd med anordning för omhändertagande av

oljespill genom oljeavskiljning.

Lagringen av elavfall får ske utan krav på försiktighetsmått enligt första

stycket om det inte kan antas medföra risk för skada eller olägenhet för män-

niskors hälsa eller miljön.

11 § I förbehandlingsverksamhet ska elavfall behandlas

- skyddat mot nederbörd,

- på en plats som är försedd med tät ytbeläggning,

- så att spill och förorenat dagvatten kan samlas upp och kan kontrolleras,

och

- på en plats som är försedd med anordning för omhändertagande av

oljespill genom oljeavskiljning.

3

NFS 2016:11

Vid anläggningen ska det även finnas

- vågar för att väga det förbehandlade elavfallet,

- lämpliga utrymmen för lagring av nedmonterade lösa delar, och

- lämpliga behållare för lagring av batterier, kondensatorer som innehål-

ler polyklorerade bifenyler (PCB) eller polyklorerade terfenyler (PCT),

radioaktivt avfall och annat farligt avfall so förekommer i verksamheten.

Behandlingen av elavfall får ske utan krav på försiktighetsmått enligt första

stycket om det inte kan antas medföra risk för skada eller olägenhet för män-

niskors hälsa eller miljön.

Bilaga 1

Till förbehandlingsverksamhet inkommande produktkategorier

Mängder skall anges som vikt.

1. Stora hushållsapparater

2. Små hushållsapparater

3. IT- och telekommunikationsutrustning

4. Hemutrustning

5. Belysningsutrustning

6. Elektriska och elektroniska verktyg (med undantag för storskaliga, fasta

industriverktyg)

7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning

8. Medicintekniska produkter (med undantag för alla implantat och infekterade

produkter)

9. Övervaknings- och kontrollinstrument

10. Varuautomater

11. Övrigt (produkter som ej omfattas av förordningen (2014:1075) om pro-

ducentansvar för elutrustning)

Bilaga 2

A. Ämnen, beredningar och komponenter som skall avlägsnas

1. Kondensatorer som är PCB-varor i enlighet med förordningen (2007:19)

om PCB m.m.

2. Komponenter som innehåller kvicksilver

3. Batterier

4. Kretskort i mobiltelefoner, oavsett storlek, samt i andra produkter omkrets-

kortets yta är större än 10 kvadratcentimeter

5. Färg(toner)kassetter för färg i flytande form, kräm och pulver.

6. Plast som innehåller bromerade flamskyddsmedel

7. Asbestavfall och komponenter som innehåller asbest

8. Katodstrålerör

9. Freoner (CFC), halogenerade kolväten (HCFC), vätefluorkolföreningar

(HFC) och kolväten (HC)

10. Gasurladdningslampor

11. Bildskärmar med flytande kristaller (om lämpligt tillsammans med höljet)

som är större än 100 kvadratcentimeter och alla sådana bildskärmar som-

belyses bakifrån med gasurladdningslampor

12. Utvändiga elektriska kablar

13. Komponenter som innehåller mineralull enligt beskrivningen i bilaga 3 till

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och

märkning av kemiska produkter

14. Komponenter som innehåller radioaktiva ämnen med undantag för kom-

4

NFS 2016:11

ponenter under den tröskel för undantag som fastställs i 2 § strålskydds-

förordningen (1988:293) och bilagan till den förordningen.

15. Elektrolytiska kondensatorer som innehåller potentiellt skadliga ämnen

(höjd > 25 mm, diameter > 25 mm eller ungefär samma volym).

Ämnen, beredningar och komponenter som avlägsnats skall bortskaffas

eller återvinnas i enlighet med avfallslagstiftningen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2017.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)